0

Hoan thien cong tac dao tao va phat trien nguon 141293

63 12 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2023, 04:46

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ HƯNG LONG 1.1.Giới thiệu chung Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long .3 1.2.Cơ cấu tổ chức quản trị Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long 1.3.Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ HƯNG LONG 2.1.Một số đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ảnh hưởng đến công tác tào tạo nguồn nhân lực Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long 2.1.1.Đặc điểm sản phẩm 2.1.2.Đặc điểm ngành nghề kinh doanh 2.1.3.Đặc điểm vốn 2.1.4.Đặc điểm lực lượng lao động 14 2.1.5.Đặc điểm đối thủ cạnh tranh 17 2.2.Tình hình đào tạo nguồn nhân lực Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long .18 2.2.1 Quan điểm lãnh đạo Công ty công tác đào tạo .18 2.2.2 Tổ chức chương trình 20 2.2.3 Những để xác định nhu cầu đào tạo 21 2.2.4 Các đối tượng đào tạo năm qua 24 2.2.5 Các phương pháp đào tạo áp dụng .25 2.2.5.1 Đào tạo công việc 25 2.2.5.2 Luân phiên công việc 26 2.2.5.3 Đào tạo nâng bậc 27 2.2.5.4 Đào tạo ngồi cơng việc 28 2.2.6 Tính tốn kinh phí đào tạo 29 2.3 Đánh giá thành tích cơng việc thơng qua công tác đào tạo điều tra khảo sát 31 2.3.1 Mục tiêu điều tra 31 2.3.2 Mẫu phiếu điều tra 31 2.3.3 Kết điều tra 32 2.4 Đánh giá công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty 40 2.4.1 Những kết đạt .40 2.4.2 Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ công nhân 42 2.4.3 Vấn đề kinh phí đào tạo sử dụng lao động sau đào tạo 43 2.4.4 Đánh giá hiệu công tác đào tạo nhân lực Công ty 43 2.4.5 Đánh giá chất lượng lao động .47 2.4.6 Một số hạn chế công tác đào tạo 48 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ HƯNG LONG 50 3.1.Chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh Công ty 50 3.2 Quan điểm định hướng chiến lược đào tạo 52 3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo Công ty .55 3.3.1 Cần xác định xác nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực 55 3.3.2 Cần xây dựng kế hoạch đào tạo Công ty năm, giai đoạn cụ thể .56 3.3.3 Cần lựa chọn xác đối tượng đào tạo .56 3.3.4 Quản lý tốt công tác đào tạo 57 3.3.5 Tính tốn chi phí cho cơng tác đào tạo 58 3.3.6 Tăng cường đánh giá hiệu công việc sau đào tạo 59 KẾT LUẬN 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1: Mơ hình tổ chức quản lý Cơng ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long .4 Sơ đồ 1.2 Mơ hình hoạt động liên kết phòng ban Sơ đồ 2: Tiến trình đào tạo phận chịu trách nhiệm 19 Bảng 1.2: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh ( 2008 – 2010): .7 Bảng 10: Phương pháp đào tạo nguồn nhân lực Công ty 28 Bảng 11: Đặc điểm nhân học 31 Bảng 12: Nội dung đào tạo 37 Bảng 13: Tình hình đào tạo, bồi dưỡng phát triển cán quản lý 39 Bảng 14: tình hình đào tạo Công ty 40 Bảng 15: Chất lượng học tập học viên 42 Bảng 16 Sự phù hợp ngành nghề đào tạo với yêu cầu công việc 42 Bảng 17 Khả làm việc sau khoá đào tạo, bồi dưỡng 43 Bảng 18: Phù hợp thời gian khoá học với kiến thức cần học .43 Bảng 19: Ảnh hưởng đào tạo đến kết kinh doanh 45 Bảng 20: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 – 2012 49 Bảng 21: Kế hoạch đào tạo công nhân kỹ thuật năm 2010 51 Biểu đồ 3: Mức độ hài lịng với cơng việc 32 Biểu đồ 4: Mức độ phức tạp công việc 33 Biểu đồ 5: Cơ hội thăng tiến 33 Biểu đồ 6: Mức độ cần đào tạo 33 Biểu đồ 7: Mức độ tạo điều kiện nâng cao trình độ .34 Biểu đồ 8: Tiêu chuẩn định đề bạt bổ nhiệm .35 Biểu đồ 9: Mức độ tiến hành công tác đào tạo .36 Biểu đồ10: Việc xác định nhu cầu đào tạo 36 Biểu đồ 11: Lựa chọn phương pháp đào tạo 36 Biểu đồ 12: Mức độ lĩnh hội từ chương trình đạo tạo 38 LỜI MỞ ĐẦU Đào tạo hoạt động quan trọng nhằm giúp người lao động có kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết, từ mà phát huy lực người lao động, đáp ứng với thay đổi cơng nghệ, giúp họ có điều kiện ổn định công việc, nâng cao địa vị kinh tế xã hội Bên cạnh Cơng ty có nguồn nhân lực cao, tạo sức mạnh cốt lõi cho Công ty Trong q trình thực tập Cơng ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long nhận thấy công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty bên cạnh mặt tích cực cịn tồn số hạn chế sau: Cơng ty chưa đa dạng hóa loại hình, phương pháp đào tạo phát triển nhân sự, nữa, lực lượng lao động phổ thông chưa qua đào tạo cịn chiếm tỷ lệ lớn Cơng ty, nhiều cán kỹ thuật có kỹ chuyên môn hạn chế Nội dung công tác đào tạo phát triển cịn hạn chế, chưa giúp ích nhiều cho q trình làm việc, lao động cơng nhân viên Công ty Mục tiêu năm tới Công ty xuất mặt hàng, sản phẩm Cơng ty sang thị trường nước ngồi Công ty chưa trọng tới công tác nâng cao trình độ ngoại ngữ cho nhân viên, đặc biệt cán chủ chốt Công ty Hơn nữa, Công ty chưa quan tâm mức đến phận chuyên trách làm công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Xuất phát từ thực trạng với mong muốn tìm hiểu lĩnh vực đào tạo phát triển nguồn nhân lực, với hướng dẫn giúp đỡ tận tình giáo hướng dẫn Ban lãnh đạo Công ty , nên tơi lựa chọn chun đề: “Hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp * Mục tiêu nghiên cứu chuyên đề: Phân tích số vấn đề đào tạo nâng cao trình độ cho người lao động Phân tích đánh giá thực trạng cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long * Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng: Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty mục tiêu đề tài Phạm vi: Đề tài tập trung nghiên cứu máy quản lý công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long Về số liệu, đề tài giới hạn vài năm trở lại cụ thể: …, 2007, 2008, 2010 * Phương pháp nghiên cứu: Với mục đích nghiên cứu chun đề có khoa học hệ thống sử dụng Phương pháp phân tích - tổng hợp: nghiên cứu sách, báo, báo cáo, luận văn chuyên ngành, từ rút hướng đề xuất cho chuyên đề Phương pháp thống kê: nghiên cứu tiêu năm để so sánh số tương đối tuyệt đối Ngoài phương pháp đề tài sử dụng phương pháp đối chiếu so sánh tình hình thực tế cho trình thu thập tài liệu phân tích tài liệu Nội dung chuyên đề gồm Chương: Chương 1: Khái quát chung Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ HƯNG LONG 1.1.Giới thiệu chung Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long - Tên đơn vị: Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long - Địa chỉ: Khu công nghệp Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh - Giấy phộp đăng ký kinh doanh: số 050009.320 cấp ngày 26/3/2003 - Tài khoản mở ngân hàng ngoại thương Hà Nội - Điện thoại: 84.0241.3834674 Fax: 84.0241.3743733 - Ngành nghề kinh doanh: kinh doanh thương mại, chế biến lâm sản sản phẩm gỗ, sản xuất, tư vấn sản xuất cơng trình mặt hàng gỗ bàn ghế phịng khách, sập gụ tủ chè, hồnh phi câu đối, bàn ghế trường học, khuân cửa, cầu thang, tủ bếp gia đình… - Cơng ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long tiền thân sở sản xuất chế biến gỗ địa phương ông Vũ Quý làm chủ, chun sản xuất lắp đặt cơng trình nhà ở, trường học Buổi đầu sở có cơng nhân có tay nghề thợ phụ chun đánh giấy giáp pha chế gỗ Từ cố gắng người, sở ngày nhận thêm nhiều đơn đặt hàng có quy mơ lớn địi hỏi sở phải có khối lượng cơng nhân lớn nhà máy chế biến phục vụ việc sản xuất đảm bảo tiến độ khối lượng chất lượng với cố gắng mạnh bạo ơng Vũ Q với khuyến khích phát triển Nhà nước tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, gắn bó tồn thể anh em thợ xưởng thúc đẩy ông Vũ Quý mạnh bạo tìm hiểu tâm đưa sở phát triển xa Chính từ động lực Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long đời bước ban đầu cịn sơ sài, máy móc người hạn chế Nhưng vào hoạt động doanh nghiệp Công ty tuyển thêm 20 cơng nhân có tay nghề, giám đốc mạnh dạn vay vốn ngân hàng để đầu tư trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất bước đầu nhìn thấy khởi sắc, doanh nghiệp làm ăn thành đạt đời sống người lao động ngày cải thiện - Bộ máy quản lý thực ổn định Công ty đà khởi sắc với điều kiện kinh tế thị trưòng doanh nghiệp luân cố gắng để đứng vững giữ thương hiệu thị trường - Sự khởi sắc Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long người tiêu dùng đánh giá qua hàng loạt cơng trình, cơng trình giảng đường nhà G Đại học Thương Mại, cơng trình khu thị Mỹ Đình 1, khu thị Mỹ Đình 2, khu thị Nam Trung n, tồ nhà Hội nghị Quốc gia, khu ký túc xá trường Đại học Kiến Trúc, Công ty tiến hành thi công khu ký túc xá Đại học Quốc Gia, Đại học Công Nghiệp, Đại học Khoa học Tự Nhiên, khu cơng nghiệp Láng Hồ Lạc 1.2.Cơ cấu tổ chức quản trị Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long - Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Longvốn điều lệ ban đầu 4,5 tỷ Sơ đồ 1.1: Mơ hình tổ chức quản lý Cơng ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long Giám đốc Phó giám đốc phụ trách sản xuất kế tốn trưởng Phó giám đốc phụ trách Makesting + Giám đốc: Là người có trình độ lực quản lý hoạt động kinh doanh, thay mặt tồn thể cổ đơng ký kết hợp đồng kinh doanh mang tính pháp lý Tuy nhiên giám đốc không tự định việc bãi nhiệm hay bổ nhiệm mà phải thông qua hội đồng quản trị định Giám đốc người quản lý chung phòng ban trực tiếp điều hành phịng tổ chức hành phịng kế tốn + Phó giám đốc: Là người giúp việc cho giám đốc hồn thành tốt cơng việc lãnh đạo tham mưu đường lối cánh tay phải đắc lực giám đốc, phó giám đốc chịu giám sát giám giám đốc hội đồng quản trị, phó giám đốc quản lí trực tiếp phịng kế hoạch phịng kỹ thuật, chịu trách nhiệm trước giám đốc hội đồng quản trị pháp luật việc làm + Kế tốn trưởng: ngưịi đứng đầu máy kế tốn kiêm trưởng phịng tài kế tốn - Kế tốn trưởng, có nhiệm vụ tham mưu cơng tác kế tốn tài Cơng ty Kế tốn trưởng người có lực trình độ chun mơn cao kế tốn – tài chính, nắm chế độ kế toàn hành nhà nước để đạo hướng dẫn nhân viên kế tốn phịng Đồng thời kế tốn trưởng phải ln tổng hợp thơng tin kịp thời, xác, ban giám đốc phát điểm mạnh, điểm yếu cơng tác tài kế tốn Cơng ty để kịp thời đưa định hoạt động Công ty pháp luật tất số liệu báo cáo kế tốn tài Cơng ty Sơ đồ 1.2 Mơ hình hoạt động liên kết phịng ban Giám đốc Phó Giám đốc Phòng Ban chức Phòng kế Hoạch Phòng Nhân Phịng Tài kế tốn Phịng kỹ thuật Phịng Bảo vệ + Phịng tài kế tốn: gồm trưởng phịng kiêm kế tốn trưởng kế tốn viên giúp việc phịng tài kế tốn có nhiệm vụ sau: - Thực chức tham mưu cho giám đốc Công ty việc xây dựng kế hoạch tài quản lý kế hoạch tài Công ty - Quản lý giám sát chặt chẽ tình hình tài sản việc sử dụng vốn Công ty - Quản lý tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, nhập xuất kho vật tư, thành phẩm - Thực đầy đủ công tác ghi chép sổ sách nghiệp vụ kinh tế - tài phát sinh + Phòng kỹ thuật: gồm trưởng phòng lãnh đạo, phó phịng giúp việc nhân viên chun trách Phòng kỹ thuật thực nhiệm vụ sau: - Thực khai thác đơn đặt hang, giác mẫu lên bảng định mức mẫu cho mặt hàng - Tham mưu xây dựng quy trình cơng nghệ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cho ngành hàng cụ thể - Đồng thời tham gia với phân xưởng thiết kế, xếp dây chuyền sản xuất phù hợp với ngành hàng + Phòng kế hoạch: gồm trưởng phịng lãnh đạo, phó phịng giúp việc nhân viên chuyên trách thực nhiệm vụ sau: - Xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn sản xuất, điều hành sản xuất theo kế hoạch giám đốc thông qua hợp đồng sản xuất kí - Cung cấp vật tư tiếp nhận mua ngồi phục vụ cho sản xuất - kiểm tra đơn đốc thực kế hoạch phụ trách kho + Phòng nhân sự: quản lý hồ sơ nhân viên Công ty đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ người Cơng ty trước pháp luật + Phịng bảo vệ: bao gồm có người có nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho tồn Cơng ty 1.3.Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long Bảng 1.2: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh ( 2008 – 2010): (Đvt: người; triệu đồng) St t Các tiêu Doanh thu Giá vốn hàng bán Lãi gộp Lợi nhuận trước thuế Thuế thu nhập DN Lợi nhuận Tổng số lao động Thu nhập bình quân Năm Năm Tr.Đ Tr.Đ Tr.Đ 2008 6.841 3.008 3.833 2010 6.088,4 2.689 3.319,4 Tr.Đ 2.898 2.474,4 3.245,778 Tr.Đ 782,46 Tr.Đ 2.115,54 668,088 1.806,31 876,36276 2.369,4152 Đơn vị tính Người Tr.Đ/ ng /năm 82 70 25,77926 25,80445 Năm 2010 7.264,788 3.084 4.180,788 90 26,326386 ( Nguồn: Phịng Tài – Kế tốn) Nhận xét: Qua bảng số liệu ta đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty thời gian qua sau: Doanh thu năm 2008 6.841 triệu đồng, năm 2010 6.088,4 triệu đồng giảm 752,6 triệu đồng ( tương đương với 11% so với năm 2008) do: Năm 2010, ngành nơng nghiệp nói chung Cơng ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long nói riêng chịu tác động nhiều yếu tố khơng thuận lợi Đó diễn biến thời tiết phức tạp có chiều hướng xấu gây ảnh hưởng đến mùa màng nông sản, giá xăng dầu tăng mạnh vào thời gian năm, giá vật tư đầu vào sản xuất tăng cao, giá mặt hàng nông sản nước thị trường giới biến động thất thường khủng hoảng suy thoái kinh tế kéo dài gây ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất Công ty , thị trường tiêu thụ giá bán sản phẩm giảm đáng kể năm 2010 Công ty tinh giảm số nhân lực không
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoan thien cong tac dao tao va phat trien nguon 141293,