0

Mot so giai phap nham hoan thien bo may quan ly o 141231

66 17 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2023, 04:46

Trờng Đại học Công Đoàn Chuyên đề tốt nghiệp Lời nói đầu Ngày nay, nớc ta bớc phát triển hoàn thiện kinh tế thị trờng định hớng xà hội chủ nghĩa Điều đặt cho doanh nghiệp hàng loạt vấn đề cần phải thay đổi hoàn thiện Trong vấn đề đợc đặt doanh nghiệp việc nâng cao hiệu hoạt động máy quản lý doanh nghiệp vấn đề cộm, phức tạp quan trọng Trong kinh tế thị trờng hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đợc xác định hiệu kinh tế xà hội hoạt động Nhìn chung, mục tiêu doanh nghiệp hoạt động kinh tế thị trờng lợi nhuận tối đa Trong đó, hiệu kinh tế xà hội, việc tối đa hoá lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh có đạt đợc hay không phụ thuộc nhiều yếu tố, yếu tố hiệu hoạt động máy quản lý doanh nghiệp yếu tố mang tính định Trong nớc ta, ảnh hởng chế kinh tế cũ tồn xét nhiều góc độ Các ảnh hởng thờng mang tính tiêu cực, đặc biệt lĩnh vực quản lý từ ảnh hởng tới hiệu hoạt động sản xuất, kinh doanh Trong thực tế, máy quản lý doanh nghiệp nớc ta đợc đánh giá thấp so với máy quản lý doanh nghiệp nớc có kinh tế thị trờng phát triển cao hiệu hoạt ®éng Do ®ã, ®iỊu kiƯn nỊn kinh tÕ toµn cầu, cạnh tranh khốc liệt vấn đề nâng cao hiệu máy quản lý cụ thể hoàn thiện máy quản lý doanh nghiệp vấn đề cấp bách quan trọng doanh nghiệp nớc ta ngày Hoàn thiện máy quản lý doanh nghiệp có nội dung là: - Hoàn thiện cấu máy - Hoàn thiện công tác cán - Hoàn thiện chế quản lý Ta thấy hoàn thiện máy quản lý doanh nghiệp công việc phức tạp đòi hỏi phải thực bớc phải có nghiên cứu tỷ mỉ, khoa học Là sinh viên khoa quản trị kinh doanh, sau thời gian học tập nghiên cứu trờng thực tập Công ty cổ phần thơng mại dịch vụ Lơng Thúy Dơng Lớp Q13T2 Trờng Đại học Công Đoàn Chuyên đề tốt nghiệp Nhật Lâm em lựa chọn đề tài thực tập chuyên đề là: "Một số giảI phấp nhằm hoàn thiện máy quản lý công ty cổ phần thơng mại dịch vụ Nhật Lâm Do trình độ tài liệu hạn chế nên báo cáo thực tập chuyên đề em tránh khỏi sai sót thiết sót, mong đợc thầy cô giáo cho ý kiÕn nhËn xÐt ®Ĩ em cã thĨ hiĨu vấn đề đầy đủ Em xin chân thành cám ơn thầy giáo hớng dẫn Hoàng Văn Liêu cô công ty đà giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp Hà Nội, ngày tháng năm 2009 Sinh viên thực Lơng Thuý Dơng Chơng 1:Cơ sở lý luận tổ chức máy quản lý doanh nghiệp 1.1:Những vấn đề chung quản lý doanh nghiệp 1.1.1:Quản trị vai trò quản trị doanh nghiệp khái niệm: Hiện có nhiều cách giải thích thuật ngữ quản lý Có quan niệm cho quản lý hành chính, cai trị Có quan niệm khác lại cho quản lý điều hành, điều khiển, huy Các cách nói khác nội dung mà khác chỗ dùng thuật ngữ Quản lý đợc hiểu theo hai góc độ: Một góc độ tổng hợp mang tính trị xà hội; hai góc độ mang tính thiết thực Cả hai góc độ có sở khoa học thực tế Quản lý theo góc độ trị, xà hội kết hợp tri thức lao động Lịch sử xà hội loài ngời từ thời kỳ mông muội đến thời đại văn minh đại ngày cho ta thấy rõ phát triển có yếu tố đợc Lơng Thúy Dơng Lớp Q13T2 Trờng Đại học Công Đoàn Chuyên đề tốt nghiệp lên rõ nét tri thức, lao động quản lý Trong ba yếu tố này, quản lý kết hợp tri thức lao động Nếu kết hợp tốt xà hội phát triển tốt đẹp Nếu kết hợp không tốt phát triển chậm lại rối ren Sự kết hợp đợc biểu trớc hết chế quản lý, chế độ, sách, biện pháp quản lý nhiều khía cạnh tâm lý xà hội, nhng lại quản lý phải biết tác động cách để ngời bị quản lý luôn hồ hởi, phấn khởi, đem hết lực trí tuệ để sáng tạo lợi ích cho mình, cho Nhà nớc cho xà hội Theo góc độ hành động, góc độ quy trình công nghệ tác động quản lý điều khiển Theo khái niệm quản lý có ba loại hình Các loại hình có xuất phát điểm giống ngời điều khiển nhng khác đối tợng - Loại hình thứ việc ngời điều khiển vật hữu sinh ngời để bắt chúng phải thực theo ý chí ngời điều khiển Loại hình đợc gọi quản lý sinh học, thiên nhiên, môi trờng, Ví dụ Ví dụ nh nhà khoa học làm công tác lai tạo giống vật nuôi, trồng; nhà sản xuất nông sản thực phẩm, Ví dụ - Loại hình thứ hai việc ngời điều khiển vật vô tri, vô giác để bắt chúng phát triển thực theo ý chí ngời điều khiển Loại hình đợc gọi quản lý kỹ thuật Ví dụ việc điều khiển máy tính, vận hành loại máy móc thiết bị, Ví dụ - Loại hình thứ ba việc ngời điều khiển ngời (quản lý nhà nớc, Đảng, đoàn thể, tổ chức trị, kinh tế, văn hoá, Ví dụ) Đó quản lý xà hội Quản lý xà hội đợc Các Mác coi chức đặc biệt đợc sinh từ tính chất xà hội hoá lao động Từ vấn đề trên, ta hiểu: Quản lý tác động, huy, điều khiển chủ thể quản lý lên đối tợng khách thể quản lý nhằm đạt đợc mục tiêu đặt điều kiện biến động môi trờng Với định nghĩa này, quản lý phải bao gồm yếu tố sau: - Phải có chủ thể quản lý tác nhân tạo tác động phải có đối tợng quản lý tiếp nhận tác động chủ thể quản lý tạo Tác động lần mà nhiều lần liên tục Lơng Thúy Dơng Lớp Q13T2 Trờng Đại học Công Đoàn Chuyên đề tốt nghiệp - Phải có mục tiêu quỹ đạo đặt cho đối tợng chủ thể Mục tiêu để chủ thể tạo tác động - Chủ thể phải thực hành việc tác động lên đối tợng quản lý khách thể quản lý Chủ thể ngời hay nhiều ngời, đối tợng quản lý ngời (một hay nhiều ngời) giới vô sinh (máy móc, thiết bị, đất đai, thông tin, Ví dụ) giới sinh vật (vật nuôi, trồng, Ví dụ) Khi nói đến quản lý nói đến tác động hớng đích Tác động nhằm vào đối tợng định để đạt đợc mục tiêu đề Hoạt động quản lý hoạt động chủ quan có ý thức, có tính động sáng tạo, linh hoạt ngời, tập thể ngời quản lý Từ định nghĩa quản lý, dễ dàng suy đợc khái niệm quản lý doanh nghiệp: Quản lý doanh nghiệp trình tác động cách có hệ thống, có tổ chức, có hớng đích ngời đại diện doanh nghiệp lên tập thể ngời lao động doanh nghiệp, nhằm sử dụng tiềm hội để thực cách tốt hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, nhằm đạt đợc mục tiêu đề theo luật định thông lê xà hội 1.1.2 :Sự cần thiết phải có hoạt động quản lý doanh nghiệp Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động thực tiễn ngời đợc biểu thành hai mặt tự nhiên xà hội Trong trình tác động vào tự nhiên, hành động đơn lẻ ngời thờng mang lại kết hạn chế Để cải tạo chinh phục tự nhiên, tất yếu đòi hỏi ngời phải liên kết lại với hành động Những tác động tơng hợp nhiều ngời vào đối tợng tự nhiên thờng mang lại kết cộng hởng có tính tổng hợp Các Mác đà phân tích, ngời riêng lẻ đơn độc tác động vào tự nhiên Không thể có huy vọng thoát khỏi ràng buộc lệ thuộc vào tự nhiên Chỉ chế ngự đợc tự nhiên ngời ta biết kết hợp hành động đơn lẻ lại víi ®Ĩ cïng híng theo mét ý ®å thèng nhÊt Ngêi quan hƯ víi tù nhiªn, ngêi thêng xuyên tác động lẫn nhau, tác động diễn theo nhiều chiều đa dạng Quá trình tác động lẫn buộc ngời ta phải liên kết với hành động mục tiêu chung bảo đảm lợi ích chung ngời Lơng Thúy Dơng Lớp Q13T2 Trờng Đại học Công Đoàn Chuyên đề tốt nghiệp Sự thoả hiệp lợi ích theo nghĩa tích cực nghĩa tiêu cực động gắn kết hành động ngời lại với Đây tính quy định xem xét chất hoạt động thực tiễn ngời xà hội Chính vậy, Các Mác đà nói Xét chất, ngời tổng hoà mối quan hệ Hành động ngời không kết chủ quan ngời mà kết tổng hợp quan hệ xà hội Nh vậy, xét mặt tự nhiên nh xà hội hoạt động sản xuất, liên kết phụ thuộc ràng buộc lẫn trình hoạt động ngời đòi hỏi cần thiết để hoạt động có hiệu Quá trình liên kết hoạt động thực tiễn nguời làm cho hoạt động họ mang tính tỉ chøc Cã thĨ hiĨu tỉ chøc lµ mét tËp hợp mà hành động ngời phải tuân thủ theo nguyên tắc định, chịu sù chi phèi rµng bc cã tÝnh quy íc nhÊt định Do xuất tổ chức nh đòi hỏi tất yếu đời sống xà hội loài ngời Đặc biệt hoạt động sản xuất, tính chất phức tạp đa dạng quan hệ ngời với tự nhiên, ngời víi ngêi, tÝnh tỉ chøc vµ sù xt hiƯn tỉ chức hoạt động đặc biệt quan trọng Sự đời hình thức tổ chức hoạt động sản xuất đòi hỏi tất yếu khách quan Song xuất hình thức tổ chức gắn với chức định, nhằm vào mục tiêu định Tất nhiên, thùc tÕ tỉ chøc chØ cã thĨ ph¸t huy thùc tế sức mạnh sở có quản lý điều hành thống Vì vậy, hợp tác lao động có ý thức tất yếu đòi hỏi phải có điều khiển, giống nh giàn nhạc phải có nhạc trởng Tính tất yếu quản lý đợc bắt nguồn từ ý nghĩa Thực chất quản lý doanh nghiệp quản lý ngời yếu tố lực lợng sản xuất trình sử dụng t liệu lao động tác động lên đối tợng lao động để tạo cải vật chất cho xà hội Quản lý đạt hiệu cao ngời giỏi nghề đợc làm nghề đó, đợc tạo điều kiện để phát huy đầy đủ tính chủ động sáng tạo trình sản xuất kinh doanh Lơng Thúy Dơng Lớp Q13T2 Trờng Đại học Công Đoàn Chuyên đề tốt nghiệp Khi quy mô sản xuất mở rộng, trình độ khoa học kỹ thuật phát triển ngày cao, công tác quản lý phức tạp, đòi hỏi nhà quản lý phải không ngừng đợc nâng cao lực trình độ 1.2 :Nội dung tổ chức máy quản lý doanh nghiệp Quản lý hoạt động phức tạp nhiều mặt ngời Quản lý đợc thực mét hƯ thèng qu¶n lý thĨ HƯ thèng qu¶n lý, máy quản lý Bộ máy quản lý tổng hợp phận (đơn vị, cá nhân) khác có mối quan hệ quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, đợc chuyên môn hoá có trách nhiệm quyền hạn định, đợc bố trí theo cấp, khâu khác nhau, nhằm đảm bảo thực chức quản lý phục vụ mục đích chung xác định hệ thống Bộ máy quản lý hình thức phân công nhiệm vụ lĩnh vực quản lý, có tác động trực tiếp đến trình hoạt động hệ thống Bộ máy quản lý, mặt phản ánh cấu trách nhiệm phận, ngời hệ thống quản lý, mặt khác có tác động tích cực trở lại đến việc phát triển toàn hệ thống quản lý Hệ thống bị quản lý đối tợng mà tác độngcủa máy quản lý hớng vào nhằm mục đích tăng thêm cho hình thức cụ thể, đạo hoạt động để đạt đợc kết định trớc Giữa hệ thống quản lý hệ thống bị quản lý có mối quan hệ qua lại chặt chẽ Hệ thống bị quản lý không chịu tác động có hớng đích hệ thống quản lý mà phát triển theo quy luật vốn có Do hệ thống quản lý phải đợc tổ chức cho phù hợp với đối tợng quản lý mà phụ trách, điều hành Tổ chức máy quản lý trình xác định chức năng, phận tạo thành máy quản lý nhằm thực đợc chức quản lý 1.2.1 :Các chức lĩnh vực quản lý doanh nghiƯp Qu¶n lý doanh nghiƯp bao gåm nhiỊu nội dung nhiều cách tiếp cận khác nhau, phải phân chia, quy nạp vấn đề quản lý thành khái niệm định để có đợc tiếng nói chung Căn vào trình quản lý, ngời ta phân chia vấn đề quản lý doanh nghiệp thành chức quản lý Căn vào nội dung quản lý, ngời ta phân chia vấn đề quản lý doanh nghiệp thành lĩnh vực quản lý Lơng Thúy Dơng Lớp Q13T2 Trờng Đại học Công Đoàn Chuyên đề tốt nghiệp Chức quản lý (phân loại chức quản lý theo trình quản lý): Chức quản lý hoạt động riêng biệt quản trị, thể phơng hớng tác động quản trị gia đến lĩnh vực quản trị doanh nghiệp Lĩnh vực quản lý (phân loại chức quản lý theo néi dung qu¶n lý): LÜnh vùc qu¶n lý đợc hiểu nh hoạt động quản trị đợc thiết lập xếp theo nội dung quản lý gắn liền với phận doanh nghiệp, có ngời huy đợc phân cấp phân quyền việc định quản lý Nếu chức quản lý hoạt động trình quản lý lĩnh vực quản lý tổ chức để thực hoạt động kinh doanh cụ thể gắn với trình kinh doanh doanh nghiệp 1.2.1.1 :Các chức quản lý Khái niệm chức quản lý gắn liền với xuất tiến phân công hợp tác lao động trình sản xuất tập thể ngời lao động Hoạt động quản trị đà đời từ sản xuất thủ công cá thể Nhng đến ngời đà tổ chức nhà máy khổng lồ, đạt đợc tiến to lớn kỹ thuật nh chế tạo đầu máy xe lửa, sử dụng điện Ví dụ khoa học quản lý cha đợc quan tâm Phải đến đầu kỷ 20, nghiên cứu khoa học quản lý đa đợc cách có hệ thống cách phân loại chức quản trị Bản thân cách phân loại nhà khoa học hàng đầu theo thời gian khác họ đa nhiều đề xuất nội dung phân loại chức quản lý Ngời nh thành công lĩnh vực Henry Fayol Trong sách quản trị công nghiệp tổng quát viết năm 1916, Fayol chia trình quản trị doanh nghiệp thành chức đợc mệnh danh yếu tố Fayol Đó là: Chức dự kiến (hoạch định): Thờng đợc coi chức tiến trình quản trị Đó việc dự đoán trớc có sở khoa học, phát triển xảy trình, tợng, xây dựng thành chơng trình hành động (một kế hoạch định) nhằm xác định rõ: sản xuất gì? sản xuất cách nào? bán cho ai? với nguồn tài nào? Nh hoạch định việc xác định mục tiêu mục đích mà tổ chức phải hoàn thành tơng lai định cách thức để đạt đợc mục tiêu Lơng Thúy Dơng Lớp Q13T2 Trờng Đại học Công Đoàn Chuyên đề tốt nghiệp Chức tổ chức: Tổ chức trình tạo cấu mối quan hệ thành viên, thông qua cho phép họ thực kế hoạch hoàn thành mục tiêu tổ chức Chức bao gồm việc thiết lập cấu trúc tổ chức, trang bị tất cần cho hoạt động doanh nghiệp nh vốn, máy móc, thiết bị, lao động, nguyên vật liệu, Ví dụkết hợp, liên kết yếu tố sản xuất, phận riêng rẽ doanh nghiệp với thành hệ thống Bằng cách thiết lập tổ chức hoạt động hữu hiệu, nhà quản trị phối hợp tốt nguồn lực Chức phối hợp: Chức giúp cho tất hoạt động doanh nghiệp đợc nhịp nhàng, ăn khớp, ®ång ®iƯu víi nh»m t¹o sù thn tiƯn hiệu Chức huy: Sau đà hoạch định, tạo tổ chức phối hợp hoạt động, nhà quản trị phải huy lÃnh đạo tổ chức Đó việc đa truyền đạt thị, truyền đạt thông tin đến cho ngời để họ hoàn thành nhiệm vụ cần thiết, biến khả thành thực Chức kiểm tra: Kiểm tra chức có liên quan đến cấp quản lý để đánh giá kết hoạt động hệ thống, đo lờng sai lệch nảy sinh trình hoạt động so với mục tiêu kế hoạch đà định Hoạch định hớng dẫn việc sử dụng nguồn lực để hoàn thành mục tiêu, kiểm tra xác định xem chúng hoạt động có phù hợp với mục tiêu kế hoạch hay không Mục đích kiểm tra nhằm bảo dảm kế hoạch thành công, phát kịp thời sai sót, tìm nguyên nhân biện pháp sửa chữa kịp thời sai sót đó, bảo đảm cho trình sản xuất kinh doanh diễn ta nhịp nhàng, liên tục hiệu Kiểm tra tai mắt quản lý Vì cần tiến hành thờng xuyên kết hợp linh hoạt nhiều hình thức kiểm tra Ngoài Henry Fayol có chuyên gia khác đa hệ thống chức khác Theo tác giả trờng Đảng cao cấp Liên Xô (cũ) có chức năng: soạn thảo mục tiêu, kế hoạch hoá, tổ chức, phối hợp, động viên, kiểm tra Theo tài liệu huấn luyện cán quản lý UNESCO ngời ta nêu lên chức năng: xác định nhu cầu, thẩm định phân Lơng Thúy Dơng Lớp Q13T2 Trờng Đại học Công Đoàn Chuyên đề tốt nghiệp tích liệu, xác định mục tiêu, kế hoạch hoá , triển khai công việc, điều chỉnh, đánh giá, sử dụng liên hệ ngợc tái xác định vấn đề cho trình quản lý nớc ta, trình quản lý, ngời ta đà sử dụng hệ thống phân loại chức quản lý nêu Có thể khái quát lại thành số chức sau: kế hoạch hoá, tổ chức, đạo, kiểm tra, đánh giá Tất chức quản lý tác động qua lại với quy định lẫn Sự phân loại cách khoa học chức quản lý cho phép thực đợc phạm vi rộng, phân công lao động cách hợp lý dựa vào việc chia nhỏ trình quản lý thành hành động, thao tác quản lý Sự phân loại nh giúp cho việc tiêu chuẩn hoá thống hoá trình quản lý, tạo điều kiện áp dụng kinh nghiệm tiên tiến lao động quản lý, tạo điều kiện để đa phơng tiện kỹ thuật đại vào thực tiễn quản lý Ngoài ra,giáo trình quản trị học đa cách phân loại khác,theo có chức chủ yếu : _Chức lập kế hoạch _Chức tổ chức _Chức lÃnh đạo _Chức kiểm tra 1.2.1.2 : Lĩnh vực quản lý Đây phân loại chức quản lý theo nội dung qu¶n lý LÜnh vùc qu¶n lý doanh nghiƯp đợc hiểu nh hoạt động quản lý đợc xếp phận phận có ngời huy liên quan đến việc định quản trị Lĩnh vực quản lý đợc phân định phụ thuộc vào nhiều yếu tố: truyền thống quản trị, yếu tố xà hội chế kinh tế, quy mô nh đặc ®iĨm kinh tÕ – kü tht cđa doanh nghiƯp Nã gắn liền với quốc gia, vùng cụ thể tiến nhận thức khoa học quản lý Có thể nói lĩnh vực quản lý phân chia chức quản lý theo nội dung tác động Về bản, lĩnh vực quản lý doanh nghiƯp gåm: L¬ng Thóy D¬ng Líp Q13T2 Trờng Đại học Công Đoàn Chuyên đề tốt nghiệp * LÜnh vùc vËt t: NhiƯm vơ cđa cung øng vËt t bảo đảm cung cấp đầy đủ đồng số lợng, chủng loại, chất lợng, kỳ hạn, địa điểm với chi phí Néi dung c«ng viƯc cung øng vËt t bao gåm: Phát nhu cầu vật t, tổ chức mua sắm vËt t, tæ chøc cung cÊp vËt t, tæ chøc dự trữ bảo quan vật t Ví dụ Ngời ta thờng sử dụng phơng pháp quy hoạch tuyến tính, phơng pháp dựa lý thuyết dự trữ, phơng pháp PERT, hay kiểu cung ứng kỳ hạn Nhật để điều khiển côngviệc cung ứng vật t * Lĩnh vực sản xuất: Sản xuất việc sử dụng ngời lao động để tác động lên yếu tố đầu vào trình sản xuất (vật chất, tài chính, thông tin) để làm sản phẩm hay dịch vụ phù hợp với nhu cầu thị trờng Bao gồm toàn hoạt động có tính chất công nghiệp sở phối hợp yếu tố lao động, t liệu lao động đối tợng lao động đà chế biến sản phẩm hàng hoá thực dịch vụ Cụ thể nh: Nghiên cứu thiết kế loại sản phẩm định sản xuất (căn vào nhu cầu thị trờng) mặt nguyên lý cấu tạo, giải pháp cấu tạo, tính kỹ thuật, chất lợng sử dụng Để nghiên cứu bớc này, cần nắm vững khái niệm chu kỳ sống (vòng đời) sản phẩm; Lựa chọn công nghệ sáng tạo sản phẩm; Lựa chọn loại hình sản xuất bao gồm loại sau: sản xuất đơn (theo đơn đặt hàng), sản xuất hàng loạt, sản xuất theo dây chuyền liên tục; Tổ chức lao động máy quản lý: Tổ chức kiểm tra sản xuất kiểm tra chất lợng, tổ chức cung ứng dự trữ cho dây chuyền sản xuất, điều hành trình sản xuất theo thiết kế quy trình đà định Nhiệm vụ: hoạch định chơng trình; xây dựng kế hoạch sản xuất; điều khiển trình chế biến; kiểm tra chất lợng; giữ gìn quyền, bí quyết, kiểu dáng Ví dụ phát huy sáng chế phát minh thành viên * Lĩnh vực marketing: gồm nhiệm vụ nh : Thu thập thông tin thị trờng, hoạch định sách sản phẩm, hoạch định sách giá cả, hoạch định sách phân phối, hoạch định sách hỗ trợ tiêu thụ * Lĩnh vực nhân sự: bao gồm nhiệm vụ sau: Lập kế hoạch nhân sự, tuyển dụng nhân sự, bố trí nhân sự, đánh giá nhân sự, phát triển nhân viên (đào tạo, bồi dỡng, đề bạt), thù lao, quản lý nhân thông qua hồ sơ liệu nhân sự, qua thống kê hoạt động nhân viên, hỗ trợ đời sống Lơng Thúy Dơng Lớp Q13T2
- Xem thêm -

Xem thêm: Mot so giai phap nham hoan thien bo may quan ly o 141231,