0

Khóa luận tốt nghiệp: Kế hoạch quản lý môi trường: Kinh nghiệm quốc tế và bài học Việt Nam

116 935 5
  • Khóa luận tốt nghiệp: Kế hoạch quản lý môi trường: Kinh nghiệm quốc tế và bài học Việt Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2014, 13:23

Khóa luận tốt nghiệp: Kế hoạch quản lý môi trường: Kinh nghiệm quốc tế và bài học Việt Nam TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: KINH DOANH QUỐC TẾ ===***=== KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN QUẢN MÔI TRƯỜNG: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM Họ tên sinh viên : Nguyễn Thị Hòa Lớp : Nhật 2 – QTKDB Khóa : 45 Giáo viên hướng dẫn : TS. Trần Thị Kim Anh Hà Nội, tháng 5 năm 2010 DANH MỤC BẢNG BIỂU ĐỒ THỊ ĐỒ THỊ Hình 2.1: Tác động môi trường hiệu quả sinh thái của Nippon Oil 31 Hình 2.2: Cân bằng sinh thái của Canon Schweiz 35 Hình 2.3: Các yếu tố sinh thái hiệu quả cho máy quét của Fujitsu 39 Hình 2.4: Dòng năng lượng vật liệu trong một công ty sản xuất nhựa đường 45 Hình 2.5: So sánh các phương pháp cải tạo đường ống (%) 46 Hình 2.6: Thời gian hoàn vốn của các dự án đầu tư phát triển CP ở Lithuania 49 Hình 2.7a: Phân bổ chi phí trong công nghiệp thực phẩm ở Lithuania trước khi thực hiện EMA 51 Hình 2.7b: Phân bổ chi phí trong công nghiệp ở Lithuania (giai đoạn 1) 51 Hình 2.8: Vai trò của EMA trong quá trình ra quyết định 52 Hình 2.9: Tích hợp các vật liệu dòng năng lượng trong quản hệ thống thông tin môi trường 54 BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Tổng quan về chi phí môi trường của EMA 15 Bảng 2.1: Thay đổi trong lợi nhuận các chỉ số quản môi trường của Ricoh Group 33 Bảng 2.2: Chỉ tiêu hiệu quả hoạt động môi trường đối với máy giặt ở Hitachi 37 Bảng 2.3: Xác định chi phí môi trường của các công ty công nghiệp Lithuania 41 Bảng 2.4: So sánh các phương pháp cải tạo đường ống 47 Bảng 2.5: Chi phí biến đổi chi phí cố định tại Mackenzie Paper Division, 2000 (Cdn$) 57 Bảng 2.6: Tóm tắt các chi phí năng lượng 68 Kế toán Quản Môi trường: Kinh nghiệm quốc tế bài học cho Việt Nam Nguyễn Thị Hòa_Lớp Nhật 2_Quản trị kinh doanh B_Kinh doanh quốc tế _K45 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài Ngày nay, để tồn tại phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng đổi mới nâng cao trình độ quản lý. Trong tương lai không xa, doanh nghiệp có chỉ số cạnh tranh cao nhất là doanh nghiệp đạt được các yêu cầu về phát triển kinh doanh bền vững, nghĩa là đảm bảo cân bằng ba yếu tố: kinh tế, môi trường trách nhiệm xã hội. Hiện tượng biến đổi khí hậu nước biển dâng cao đang đe dọa cuộc sống của cộng đồng dân cư trên toàn cầu. Vì vậy, bảo vệ môi trường là trách nhiệm không chỉ của chính phủ, mà mỗi cá nhân, doanh nghiệp đều phải có nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Chiến lược phát triển của Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 là phát triển kinh tế nhanh, bền vững, bảo vệ tốt môi trường giải quyết hài hòa các vấn đề kinh tế, môi trường xã hội. Nhà nước quan tâm ban hành ngày càng nhiều các quy định pháp để hạn chế khai thác quá mức nguồn tài nguyên phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội, hạn chế tới mức tối đa các hành vi vi phạm. Các quy định về tài chính, các chuẩn mực các chế độ kế toán hiện tại chưa đáp ứng được những thông tin cần thiết về các chi phí liên quan đến môi trường như việc phát hiện chi phí ẩn, phân bổ chi phí…cho việc ra quyết định lập báo cáo tài chính. Thực tế cho đến nay, chi phí môi trường trong các doanh nghiệp đang có xu hướng ngày càng tăng, mà yếu tố chi phí môi trường doanh thu môi trường không nằm trong tài khoản hay tiểu khoản riêng rẽ nào của kế toán. Kế toán Quản Môi trường giúp doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu thông tin tạo điều kiện ra quyết định tốt hơn trong doanh nghiệp. Từ những nhận định trên cùng với sự giúp đỡ của TS. Trần Thị Kim Anh em chọn đề tài: “Kế toán Quản Môi trường: kinh nghiệm quốc tế bài học cho Việt Nam” cho khóa luận tốt nghiệp của mình. Kế toán Quản Môi trường: Kinh nghiệm quốc tế bài học cho Việt Nam Nguyễn Thị Hòa_Lớp Nhật 2_Quản trị kinh doanh B_Kinh doanh quốc tế _K45 2 2. Mục tiêu nghiên cứu Trên cơ sở phân tích thuyết một số bài học từ các quốc giá khác nhau, mục đích cuối cùng của đề tài là đưa ra các đề xuất giải pháp nhằm tìm kiếm cung cấp các thông tin quan trọng về chi phí doanh thu môi trường, qua đó hướng dẫn các doanh nghiệp, chủ dự án trong các quyết định kinh tế, nâng cao hiệu quả trong kinh tế cũng như đạt hiệu suất môi trường…có ý nghĩa luận thực tiễn trong giai đoạn hiện nay. 3. Phạm vi nghiên cứu Do hạn chế về thời gian đây là một đề tài rất mới nên khóa luận chỉ tập trung nghiên cứu các vấn đề trong việc ứng dụng phương pháp EMA, kết hợp hiệu quả sinh thái với EMA để phát triển bền vững các công cụ quản môi trường khác tích hợp với EMA. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài được nghiên cứu trên cơ sở xem xét các bài báo trong tạp chí chuyên ngành, sử dụng các phương pháp tổng hợp, phân tích…. 5. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, khóa luận của em được chia thành ba chương chính: Chƣơng I: Tổng quan chung về Kế toán Quản Môi trƣờng Chƣơng II: Kinh nghiệm quốc tế về Kế toán Quản Môi trƣờng Chƣơng III: Các giải pháp từ một số bài học quốc tế cho Kế toán Quản Môi trƣờng ở Việt Nam Khóa luận còn có phần phụ lục trình bày các báo cáo, số liệu của bảng cân đối kế toán của các công ty quốc tế áp dụng EMA để chứng minh cho những vấn đề thực tế được đề cập trong phần nội dung của khóa luận. Kế toán Quản Môi trường: Kinh nghiệm quốc tế bài học cho Việt Nam Nguyễn Thị Hòa_Lớp Nhật 2_Quản trị kinh doanh B_Kinh doanh quốc tế _K45 3 CHƢƠNG I TỔNG QUAN CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN MÔI TRƢỜNG 1. Tổng quan về Kế toán Quản Môi trƣờng (EMA) 1.1. Định nghĩa chi phí môi trƣờng Kế toán Quản Môi trƣờng (EMA) Đa số các doanh nghiệp đều chỉ có thể nhận thấy các chi phí cho môi trường là các chi phí xử cuối đường ống (như chôn lấp chất thải rắn, xử nước thải ) trong khi thực tế có nhiều chi phí môi trường đã không được nhìn thấy rõ ràng để đưa vào hạch toán. Kế toán Quản Môi trường (Environmental Management Accouting _ EMA) chính là công cụ giúp nhận dạng, phân tích tất cả các chi phí môi trường trong quá trình quản sản xuất của doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp tính ra được giá thực của một sản phẩm doanh nghiệp bán ra trên thị trường để xác định được doanh thu cũng như lỗ lãi thực trong kinh doanh, từ đó có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong việc ra quyết định. Vậy Kế toán Quản Môi trường là gì? chi phí môi trường là gì? Theo quan niệm truyền thống, chi phí môi trường đồng nghĩa với chi phí bảo vệ môi trường. Xét từ góc độ dòng vật chất năng lượng, chi phí môi trường chính là các chi phí liên quan đến dòng nguyên liệu năng lượng gây nên những tác động môi trường. Còn chi phí bảo vệ môi trường tương đương với các chi phí phải tốn kém để giảm ô nhiễm môi trường (chi phí xử cuối đường ống). Những quan niệm về chi phí môi trường trên hiện nay không hoàn toàn phù hợp. Chi phí môi trường bao gồm những chi phí bên trong công ty chi phí bên ngoài liên quan đến những thiệt hại bảo vệ môi trường. Chi phí bảo vệ môi trường bao gồm các chi phí cho công tác phòng chống, xử lý, lập kế hoạch, kiểm soát, thực hiện khắc phục thiệt hại có thể xảy ra tại các công ty, chính phủ hoặc cá nhân (Association of German Engineers, 2001). [14] Trọng tâm của EMA là chi phí môi trường của công ty. Chi phí môi trường có năm loại. Bao gồm: Các chi phí truyền thống, các chi phí ẩn, chi phí ngẫu nhiên, chi phí uy tín quan hệ, chi phí xã hội (ngoại ứng). Kế toán Quản Môi trường: Kinh nghiệm quốc tế bài học cho Việt Nam Nguyễn Thị Hòa_Lớp Nhật 2_Quản trị kinh doanh B_Kinh doanh quốc tế _K45 4 Chi phí truyền thống bao gồm các chi phí trực tiếp của vốn đầu tư, lao động, nguyên vật liệu đổ thải. Có thể bao gồm các chi phí định kỳ không định kỳ. Bao gồm các chi phí vốn chi phí quản lý. Chi phí nguyên vật liệu bao gồm chi phí mua nguyên vật liệu mà cuối cùng trở thành chất thải hoặc khí thải. Chi nhân lực liên quan đến môi trường cần phải được tính thêm. Các chi phí ẩn là các chi phí gián tiếp không được phân bổ vào sản phẩm dây chuyền. Có thể bao gồm các chi phí định kỳ không định kỳ. Có thể bao gồm các chi phí vốn chi phí quản lý. Các chi phí ngẫu nhiên là các chi phí trách nhiệm pháp bao gồm các khoản tiền phạt do không tuân thủ pháp luật các trách nhiệm pháp tương lai cho các hoạt động làm sạch bắt buộc, đền bù những thiệt hại của cải vật chất sức khỏe cá nhân, Chi phí để khắc phục các vùng đất bị ô nhiễm, công nghệ kiểm soát nước thải xử nước thải. Những chi phí này góp phần quan trọng trong kế toán quản (đánh giá chi phí của một tổ chức cho các thiết bị kiểm soát ô nhiễm, thu nhập từ vật liệu tái chế, khoản tiết kiệm hàng năm từ các thiết bị tiết kiệm năng lượng mới), kế toán tài chính (đánh báo cáo của tổ chức có trách nhiệm liên quan đến môi trường). Các chi phí quan hệ uy tín là những chi phí do doanh nghiệp chi trả. Bao gồm các hạng mục chi phí khó xác định, bao gồm sự chấp nhận của người tiêu dùng, sự trung thành của khách hàng, tinh thần thu nhập cao của công nhân, các quan hệ đoàn thể, hình ảnh của doanh nghiệp, các quan hệ cộng đồng ước tính các chi phí tránh các khoản phạt. Chi phí xã hội (ngoại ứng) là kết quả từ các hoạt động của công ty nhưng doanh nghiệp không phải chi trả trực tiếp. Những chi phí này do xã hội chi trả bao gồm sự suy thoái môi trường do sự lan truyền các chất ô nhiễm. giá cả sản phẩm không được coi là giá ấn định hiện thời. Chi phí đó có thể được coi như một yếu tố để đánh giá hiệu quả đầu tư. Chính phủ áp dụng các công cụ chẳng hạn như thuế sinh thái, các quy định kiểm soát khí thải, phạt tiền gây ô nhiễm…tất cả các yếu tố đó ảnh hưởng đến chi phí bên ngoài của công ty. Kế toán Quản Môi trường: Kinh nghiệm quốc tế bài học cho Việt Nam Nguyễn Thị Hòa_Lớp Nhật 2_Quản trị kinh doanh B_Kinh doanh quốc tế _K45 5 Các biện pháp bảo vệ môi trường bao gồm tất cả các hoạt động thực hiện đúng pháp luật, phù hợp với các cam kết hoặc tự nguyện của công ty, hiệu quả về phòng, chống giảm tác động môi trường (Association of German Engineers, 2001). Chi phí bảo vệ môi trường bao gồm tất cả chi phí cho các biện pháp bảo vệ môi trường của một công ty để ngăn ngừa, giảm thiểu, kiểm soát tài liệu khía cạnh môi trường, tác động nguy hiểm, cũng như xử lý, vệ sinh chi dọn sạch. Số tiền chi tiêu cho bảo vệ môi trường không trực tiếp liên quan đến việc thực hiện môi trường (Association of German Engineers, 2001). Tổng số chi tiêu bảo vệ môi trường của doanh nghiệp = Chi cho Bảo vệ môi trường (rác thải xử khí thải, quản môi trường phòng chống ô nhiễm) + Chi phí vật liệu lãng phí + Chi phí vốn lao động lãng phí Chi phí môi trường trong EMA không chỉ bao gồm chi tiêu bảo vệ môi trường mà còn cung cấp thông tin tiền tệ quan trọng để quản hiệu quả chi phí nâng cao hiệu suất môi trường. Trong một số dự án, các chi phí xử chất thải thông thường chiếm 1-10% tổng chi phí môi trường, trong khi chi phí mua nguyên vật liệu lãng phí khoảng 40-70% chi phí môi trường (tùy vào doanh nghiệp). Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC) định nghĩa: “Kế toán Quản Môi trường” là quản hoạt động kinh tế môi trường thông qua việc triển khai thực hiện các hệ thống hạch toán các hoạt động thực tiễn phù hợp liên quan đến vấn đề môi trường” 1 . Cụ thể hơn, cơ quan Phát triển bền vững của Liên hợp quốc (UNDSD), qua sự thống nhất của Nhóm Công tác Kế toán Quản Môi trường gồm những chuyên gia đến từ 30 quốc gia đã đưa ra định nghĩa như sau: “Kế toán Quản Môi trường là việc nhận dạng, thu thập, phân tích sử dụng 2 loại thông tin cho việc ra quyết định nội bộ: - Thông tin vật chất về sử dụng, luân chuyển thải bỏ năng lượng, nước nguyên vật liệu (bao gồm chất thải) 1 Nguồn: IFAC, 1998 Kế toán Quản Môi trường: Kinh nghiệm quốc tế bài học cho Việt Nam Nguyễn Thị Hòa_Lớp Nhật 2_Quản trị kinh doanh B_Kinh doanh quốc tế _K45 6 - Thông tin tiền tệ về các chi phí, lợi nhuận tiết kiệm liên quan đến môi trường 2 .” Theo đó, hai loại thông tin trong EMA là vật tiền tệ. Vật thông tin bao gồm dữ liệu về sử dụng, lưu lượng số phận cuối cùng của năng lượng, nước, vật liệu chất thải. EMA đặc biệt chú trọng thông tin vật vì: - Việc sử dụng năng lượng, nước vật liệu, cũng như việc tạo ra chất thải khí thải, trực tiếp liên quan đến rất nhiều các tác động môi trường trong hoạt động của tổ chức. - Chi phí mua nguyên vật liệu là rất lớn trong nhiều tổ chức. EMA bao gồm hai loại công cụ, đó là Kế toán Quản Môi trường Tiền tệ- MEMA Kế toán Quản Môi trường phi tiền tệ _ PEMA. 16 điểm trọng tâm của hệ thống Kế toán Quản Môi trường toàn diện đã được trình bày trong phụ lục 1. Công cụ MEMA được trình bày trong các bảng được đánh số từ 1-8; công cụ thứ hai PEMA được trình bày ở bảng 9-16. Công cụ PEMA được hiểu là tác động sinh thái của công ty lên môi trường tự nhiên. PEMA sử dụng đại lượng vật phục vụ cho các quyết định quản nội bộ. MEMA nhằm nghiên cứu riêng những tác động tài chính của hoạt động môi trường. Nó cho phép nhà quản đánh giá tốt hơn những tác động tiền tệ của sản phẩm dự án mỗi khi đưa ra quyết định kinh doanh. Nhược điểm của kế toán quản thông thường đó là bỏ qua phần lớn sự tách biệt về cách xác định, phân loại, đo lường báo cáo của những thông tin về môi trường, đặc biệt là những chi phí môi trường, khi cung cấp những thông tin có liên quan đối với công tác quản để đưa ra quyết định, đưa ra kế hoạch nắm được sự chủ động. Do vậy, EMA phục vụ các nhà quản kinh doanh trong những quyết định về đầu tư vốn, xác định chi phí, quyết định thiết kế quá trình/ sản phẩm, đánh giá hoạt động đưa ra một số quyết định kinh doanh trong tương lai. Vì vậy, EMA còn có chức năng trọng tâm trong nội bộ công ty, trái ngược với việc được coi là một công cụ sử dụng trong báo cáo về chi phí môi trường cho các cổ đông bên ngoài. Nó 2 Nguồn: UNDSD, 2001 Kế toán Quản Môi trường: Kinh nghiệm quốc tế bài học cho Việt Nam Nguyễn Thị Hòa_Lớp Nhật 2_Quản trị kinh doanh B_Kinh doanh quốc tế _K45 7 không bị giới hạn bởi những điều luật nghiêm ngặt như trong kế toán tài chính cho phép xem xét các điều kiện đặc biệt nhu cầu của những công ty liên quan. 1.2. Sử dụng EMA [14] Kế toán Quản Môi trường là phương pháp kết hợp giữa kế toán tài chính kế toán chi phí để tăng hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu, giảm thiểu tác động môi trường rủi ro, giảm chi phí bảo vệ môi trường. EMA nhằm khắc phục tình trạng thiếu thông tin cho việc ra quyết định quản môi trường do hệ thống kế toán truyền thống chỉ thừa nhận một số chi phí mà chưa phát hiện ra như: - Các chi phí môi trường ẩn trong các tài khoản chi phí chung; - Phân bổ không đúng các chi phí chung vào quá trình sản xuất, sản phẩm, các hoạt động khác; - Sử dụng không hiệu quả, lãng phí nguyên vật liệu năng lượng; - Thiếu các dữ liệu trong tương lai ít chi phí có thật trong hạch toán kết quả cuối cùng. EMA đặc biệt có tác dụng hữu ích trong việc quản môi trường nội bộ chẳng hạn như giám sát chất thải, sản xuất sạch hơn, quản chuỗi cung ứng, hiệu quả sinh thái hệ thống quản môi trường. Không những thế, thông tin EMA cũng đang ngày càng được sử dụng cho mục đích báo cáo ra bên ngoài. Như vậy EMA không chỉ đơn thuần là một công cụ quản môi trường, mà còn bao gồm các nguyên tắc, phương pháp hỗ trợ các dữ liệu cần thiết cho sự thành công của hoạt động quản môi trường khác. Khi các quyết định trong các công ty bị ảnh hưởng bởi các vấn đề môi trường dòng nguyên vật liệu, EMA càng trở nên quan trọng không chỉ đối với các quyết định quản môi trường mà còn đối với tất cả các hoạt động quản khác. EMA rất có giá trị trong kinh doanh, nó cho phép: - Đánh giá chính xác chi phí ô nhiễm chất thải; - Xác định được mức độ ưu tiên tiềm năng giảm chi phí sản xuất; - Hỗ trợ ra quyết định đầu tư; - Là cơ sở cho nhiều quyết định kinh doanh khác; - Nâng cao chiến lược cạnh tranh dài hạn Các lĩnh vực áp dụng EMA là: Kế toán Quản Môi trường: Kinh nghiệm quốc tế bài học cho Việt Nam Nguyễn Thị Hòa_Lớp Nhật 2_Quản trị kinh doanh B_Kinh doanh quốc tế _K45 8 - Đánh giá chi phí môi trường hàng năm/ chi tiêu; - Định nghĩa các chỉ tiêu định lượng để cải thiện hiệu suất môi trường; - Giá sản phẩm; - Lập ngân sách kiểm soát công ty; - Thẩm định đầu tư, lựa chọn đầu tư; - Tính chi phí, tiết kiệm lợi ích của các dự án môi trường các dự án để tăng cường vật liệu, hiệu quả năng lượng; - Thiết kế thực hiện hệ thống quản môi trường; - Thực hiện đánh giá môi trường các chỉ số, tiêu chuẩn; - Sản xuất sạch hơn, phòng ngừa ô nhiễm, quản chuỗi cung ứng thiết kế các dự án môi trường; - Công bố chi phí môi trường, đầu tư trả nợ; - Công bố tính bền vững môi trường ra bên ngoài hoặc báo cáo giám sát; - Giám sát báo cáo lượng khí thải nhà kính; - Báo cáo dữ liệu môi trường cho các cơ quan thống kê, chính quyền địa phương. Nâng cao hài hòa chất lượng dữ liệu EMA là điều cần thiết cho doanh nghiệp để tổng hợp phân tích thống kê, vì chúng cung cấp các thông tin cần thiết cho một số quyết định lựa chọn đầu tư các dự án, dữ liệu EMA có thể được thu thập, phân tích sử dụng tại các hệ thống khác nhau như: toàn bộ tổ chức; một nhóm doanh nghiệp cụ thể; một sản phẩm cụ thể hoặc dòng sản phẩm; một chi phí trọng tâm cụ thể; một dòng thiết bị hoặc quy trình cụ thể…. Do đó, EMA sẽ có một danh sách các tài khoản kế toán cung cấp thông tin chi phí cho tổ chức. Sử dụng danh sách tài khoản cho phép đánh giá trên diện rộng các chi phí hàng năm liên quan đến môi trường. Nhiệm vụ quan trọng nhất của EMA là đảm bảo rằng các chi phí có liên quan đến môi trường đều được xem xét khi đưa ra các quyết định kinh doanh. Kế toán Quản Môi trường không chỉ đơn giản là làm tốt hơn, kế toán quản toàn diện mà nó phải tìm ra được các chi phí ẩn, chi phí bị che giấu đi. 1.3. Chức năng của EMA [...]... hướng tới tính bền vững trong kinh doanh Chương tiếp theo sẽ mô tả những ứng dụng của EMA tại các quốc gia, công ty khác nhau trên thế giới Nguyễn Thị Hòa_Lớp Nhật 2 _Quản trị kinh doanh B _Kinh doanh quốc tế _K45 27 Kế toán Quản Môi trường: Kinh nghiệm quốc tế bài học cho Việt Nam CHƢƠNG II KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ KẾ TOÁN QUẢN MÔI TRƢỜNG I Kế toán Quản Môi trƣờng nâng cao hiệu quả sinh thái... Hòa_Lớp Nhật 2 _Quản trị kinh doanh B _Kinh doanh quốc tế _K45 14 Kế toán Quản Môi trường: Kinh nghiệm quốc tế bài học cho Việt Nam Bảng 1.1: Tổng quan về chi phí môi trƣờng của EMA Tổng Chi phí môi trường khác Bức xạ Đa dạng sinh học/ cảnh quan Tiếng ồn/ độ rung Đất/ nước ngầm Nước Nước thải Không khí/ khí hậu Thông tin môi trường 1.Nước xử chất thải 2.Công tác phòng chống quản môi trường... phí này gồm: - Các dịch vụ thuê ngoài để quản môi trường: Chi phí này bao gồm việc chi trả cho các dịch vụ tư vấn môi trường, đào tạo, kiểm tra, kiểm toán truyền thông tin Nguyễn Thị Hòa_Lớp Nhật 2 _Quản trị kinh doanh B _Kinh doanh quốc tế _K45 17 Kế toán Quản Môi trường: Kinh nghiệm quốc tế bài học cho Việt Nam - Nhân sự cho các hoạt động quản môi trường nói chung: Chi bồi dưỡng cho người... toán Quản Môi trường: Kinh nghiệm quốc tế bài học cho Việt Nam 3 Quản cấp cao - Hiệu quả hoạt động kinh doanh 3.1 Nippon Oil (phụ lục 1, Hộp 9 12) Nippon Oil thực hiện hoạt động kế toán môi trường thường xuyên nhằm công bố các thông tin quản ký hoạt động kinh doanh để tăng hiệu quả hiệu suất hoạt động quản môi trường Trong năm 2002, Nippon Oil đã mở rộng phạm vi hoạt động Kế toán Quản. .. động bảo tồn môi trường được tiến hành theo cách thức hợp tiết kiệm (chẳng hạn cách thức tạo doanh thu thuần) Nguyễn Thị Hòa_Lớp Nhật 2 _Quản trị kinh doanh B _Kinh doanh quốc tế _K45 32 Kế toán Quản Môi trường: Kinh nghiệm quốc tế bài học cho Việt Nam Lợi ích kinh tế/ Chi phí Bảo tồn Môi trường Lợi ích kinh tế + Giảm thiểu chi phí xã hội/ Chi phí bảo tồn môi trường (2) Hiệu quả môi trường của... B _Kinh doanh quốc tế _K45 12 Kế toán Quản Môi trường: Kinh nghiệm quốc tế bài học cho Việt Nam - Thiết kế lại các quy trình hoặc sản phẩm để giảm bớt chi phí môi trường; - Cải thiện việc quản giám sát các hoạt động môi trường Giá trị chi trả của nguyên vật liệu chi phí xử của đầu ra chi phí sản phẩm đóng một vai trò quan trọng trong EMA Chúng bao gồm chi phí cho việc mua xử lý. .. [22] Trách nhiệm quản môi trường do đó thường xung đột với trách nhiệm quản tài chính ở khâu Nguyễn Thị Hòa_Lớp Nhật 2 _Quản trị kinh doanh B _Kinh doanh quốc tế _K45 18 Kế toán Quản Môi trường: Kinh nghiệm quốc tế bài học cho Việt Nam thực hiện nếu các bộ phận chức năng không biết rõ phí tổn cho chất thải khí thải của họ 3.3 Hạng mục 3: giá trị thu mua vật liệu của chất thải khí thải Tất... doanh B _Kinh doanh quốc tế _K45 10 Kế toán Quản Môi trường: Kinh nghiệm quốc tế bài học cho Việt Nam thiện về hiệu quả hoạt động kinh tế mà còn cải thiện về hiệu quả hoạt động môi trường 1.4.4 Thỏa mãn các yêu cầu về trách nhiệm xã hội thông tin cho các bên liên quan Việc áp dụng EMA trong doanh nghiệp chứng tỏ rằng doanh nghiệp đồng thời quan tâm đến hiệu quả hoạt động kinh tế môi trường... ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh 3.5 Hạng mục 5: doanh thu môi trƣờng Hạng mục này bao gồm các thu nhập thực tế từ vật liệu tái chế, các khoản trợ cấp các giải thưởng bằng tiền mặt cho các hoạt động môi trường Nguyễn Thị Hòa_Lớp Nhật 2 _Quản trị kinh doanh B _Kinh doanh quốc tế _K45 20 Kế toán Quản Môi trường: Kinh nghiệm quốc tế bài học cho Việt Nam - Tiền trợ cấp tiền thưởng: Loại thu... sản lượng tác động môi Nguyễn Thị Hòa_Lớp Nhật 2 _Quản trị kinh doanh B _Kinh doanh quốc tế _K45 23 Kế toán Quản Môi trường: Kinh nghiệm quốc tế bài học cho Việt Nam trường tuyệt đối: một số lượng lớn các sản phẩm hiệu quả sinh thái có thể có hại nhiều hơn số lượng nhỏ các sản phẩm có hiệu quả sinh thái thấp Hiệu suất ngang giữa thông số kinh tế sinh thái - hiệu suất kinh tế sinh thái - là tỷ
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp: Kế hoạch quản lý môi trường: Kinh nghiệm quốc tế và bài học Việt Nam, Khóa luận tốt nghiệp: Kế hoạch quản lý môi trường: Kinh nghiệm quốc tế và bài học Việt Nam, , CHƯƠNG ITỔNG QUAN CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG, Tổng quan về Kế toán Quản lý Môi trường (EMA), Vai trò của Kế toán Quản lý Môi trường đối với nhà quản lý doanh nghiệp, Nội dung của phương pháp luận EMA, Tích hợp Kế toán Quản lý Môi trường với hiệu quả sinh thái, Tích hợp EMA với các công cụ quản lý môi trƣờng khác, CHƯƠNG IIKINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ KẾ TOÁN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG, Quản lý cấp cao - Hiệu quả hoạt động kinh doanh, Sử dụng phương pháp EMA trong dự án phát triển đầu tư CP của APINI – NEFCO, Kết quả và phân tích, CHƯƠNG IIICÁC GIẢI PHÁP TỪ MỘT SỐ BÀI HỌC QUỐC TẾ CHO KẾ TOÁN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM, Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp EMA trong các doanh nghiệp, 5 . Kiểm tra, giám sát, và sử dụng cân bằng nguyên vật liệu., Một số kiến nghị, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm