0

Thực trạng và giải pháp phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta

13 557 4
  • Thực trạng và giải pháp phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2014, 16:27

a.đặt vấn đề Trớc hết cần khẳng định nớc ta lựa chọn phát triển kinh tế thị tr- ờng(KTTT) là tất yếu, là sự lựa chọn đúng đắn, nó khồng chỉ tồn tạI khách quan mà còn cần thiết cho công cuộc xây dựng xã hội chu nghĩa (XHCN). Nhng không nh các nớc t bản chủ nghĩa(TBCN), với nớc ta việc phát triển KTTT có những đặc trng riêng biệt:vừa đòi hỏi phát triển kinh tế, vừa phải giữ vững định hớng XHCN. KTTT tuy có nhiều u điểm, nhng không phải tuyệt đối, nó còn có những khuyết tật mà nếu ta cứ để cho nó tự do phát triển thì đến một lúc nào đó nền kinh tế sẽ rơi vào tình trạng rất nguy hiểm có thể phải trả giá đắt. Vì vậy, Đảng ta đã xác định phát triển KTTT là đúng đắn, nhng phải có sự điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình đất nớc cũng nh định hớng của nớc ta. Với vốn hiểu biết còn hạn chế, em mong rằng thông qua đề tài này tìm hiểu thêm về nền kinh tế nớc ta cũng nh đờng lối chính sách của Đảng qua một số nội dung sau: Phát triển KTTT định hớng XHCN là tất yếu khách quan. Những đặc trng cơ bản của KTTT định hớng XHCN nớc ta. Thực trạng những giải pháp cơ bản để phát triển KTTT định hớng XHCN Việt Nam. 1 B . giải quyết vấn đề. I- Lý luận về KTTT định hớng XHCN. 1. Khái niệm về KTTT. a. Quan niệm về KTTT. Kinh tế thị trờng nói chung là những hình thức phát triển cao của kinh tế hàng hoá, một hình thức đó hầu hết các quan hệ kinh tế trên diễn ra trên thị trờng, chịu sự chi phối của các quy luật kinh tế vốn có của nó. KTTT là kinh tế hàng hoá vận động theo cơ chế thị trờng, diễn ra trong môi trờng cạnh tranh lấy lợi nhuận làm động lực thúc đẩy. b. KTTT định hớng XHCN là gì? Đã có nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau xung quanh việc đa ra một khái niệm về KTTT định hớng XHCN, nhng nói chung đều tập trung làm nổi bật một số ý sau: Đó là nền kinh tế hàng hoá vận hành theo cơ chế thị trờng dới sự quản lý của nhà nớc theo định hớng XHCN. KTTT định hớng XHCN là việc sử dụng công nghệ KTTT dể thực hiện mục tiêu của CNXH. Là quá trình giải quyết đồng thời hai nhiệm vụ: vừa phát triển kinh tế thị trờng, vừa phải thực hiện các mục tiêu của CNXH. Phát triển nền KTTT định hớng XHCN nhằm mục đích phát triển lực lợng sản xuất, phát triển kinh tế để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH, nâng cao đời sống nhân dân. II. Phát triển KTTT định hớng XHCN là tất yếu khách quan. 1. Phát triển KTTT định hớng XHCN là sự lựa chọn đúng đắn. Nớc ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ một nớc thuộc địa nửa phong kiến, với nền sản xuất thấp kém, bỏ qua giai đoạn TBCN nên nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn: cơ sở vật chất kỹ thuật lạc hậu, cơ sở hạ tầng yếu kém Trớc đây, do quá nóng vội muốn tiến lên CNXH, không xuất phát từ thực tiễn, không tôn trọng hành động theo các quy luật khách quan chúng ta đã vận hành nền kinh tế theo cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp. Chúng ta đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng đó là đã vận dụng một mô hình kinh tế mà quan hệ sản xuất trình độ phát triển cao, trong khi lực lợng sản xuất còn trình độ phát triển rất thấp nó đã trở nên không phù hợp, sự bất cập này đã dẫn đến hậu quả làm cho nền kinh tế lâm vào khung hoảng. Chúng ta đã có quan niệm sai lầm là đã cho rằng kinh tế hàng hoá( mà KTTT là hinh thức phát triển cao của nó) là sản phẩm riêng có của CNTB đã phủ nhận nó. Nhng trong thực tế không phải nh vậy, mô hình 2 kinh tế thị trờng không thuộc về một chế độ xã hội nào, nó đã sẽ còn tồn tại trong nhiều giai đoạn khác nhau nh một phơng thức để tiến tới một nền kinh tế phát triển hơn. Do đó, để thực hiện đợc mục tiêu tốt đẹp là tiến đến một xã hội mới tốt đẹp hơn, trớc hết chúng ta phải phát triển kinh tế mà phơng thức để thực hiện điều đó không nằm ngoài việc phát triển KTTT định hớng XHCN . Đại hội lần thứ VI của Đảng đợc đánh dấu nh một cái mốc quan trọng trong việc chuyển đổi cơ chế. Trên cơ sở phê phán một cách nghiêm khắc cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp mà nguồn gốc từ kinh tế hiện vật những hậu quả của nó, nhất quán chuyển sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, cũng từ đó tạo ra những tiền đề cần thiết để chuyển sang kttt . Thực tiễn những năm đổi mới đã chỉ ra rằng việc chuyển sang mô hình kinh tế hàng hoá là hoàn toàn đúng đắn. 2. KTTT không những tồn tại khách quan mà còn cần thiết cho công cuộc xây dựng CNXH. Thực tế vẫn phải tồn tại KTTT vì nó còn cơ sở khách quan cho sự tồn tại, đó là: Sự phân công lao động xã hội không mất đi, sự chuyên môn hoá ngày càng sâu, sự phân công lao động trông nớc còn gắn liền với sự hợp tác phân công quốc tế. Các quan hệ kinh tế những sự trao đổi hoạt động lao động trong xã hội phải dựa trên thớc đo giá trị chỉ đợc thực hiện tốt nhất bằng quan hệ hàng hoá- tiền tệ. Vẫn còn sự tách biệt về kinh tế: còn có nhiều quan hệ sở hữu khác nhau về t liệu sản xuất, dẫn đến tồn tại nhiều chủ thể kinh tế cùng tồn tại trong một hệ thống phân công lao động xã hội, nhng vẫn có sự độc lập, tách biệt với nhau vì vậy chúng vừa cạnh tranh vừa hợp tác với nhau nó chỉ có thể thực hiện bằng trao đổi hàng hoá- tiền tệ theo cơ chế thị trờng. Giữa các doanh nghiệp vẫn còn sự tách biệt về kinh tế, quyền tự chủ trong, sản xuất, kinh doanh do đó cũng khác nhau về lợi ích kinh tế. Do đó các mối liên hệ kinh tế giữa các doanh nghiệp nhà nớc cũng đợc thực hiện thông qua quan hệ hàng hóa- tiền tệ. Sản xuất hàng hoá, quan hệ hàng hoá tiền tệ là tất yếu trong quan hệ kinh tế đối ngoại của các nớc trên thế giới. Chính vì diễn ra trong môi trờng cạnh tranh, chịu sự chi phối của những quy luật kinh tế vốn có, lấy lợi nhuận là động lực thúc đẩy buộc các chủ thể kinh tế phải cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động để giảm 3 chi phí sản xuất, nó cũng đòi hỏi các chủ thể kinh tế phải năng động sáng tạo. đây chính là u điểm nổi bật của kinh tế thị trờng. Chúng ta có thể thấy CNTB đã sử dụng vai trò to lớn của KTTT cùng với những u điểm của nó để thúc đẩy tăng trởng phát triển kinh tế nh thế nào. Tất nhiên là đem lại lợi ích cho giai cấp t sản, nhng điều đó không có nghĩa là KTTT là sản phẩm riêng có của CNTB. Cũng nh CNTB, chúng ta cũng cần phải phát huy những u điểm của KTTT, vai trò to lớn của nó khắc phục những hạn chế, khuyết tật, mặt trái của nó để xây dựng CNXH, tăng trởng phát triên kinh tế. Nó thúc đẩy việc cải tiến ky thuật. Do đó Đảng ta chủ trơng chuyển sang kinh tế thị trờng, không phải là một thị trờng bất kỳ, mà là thị trờng định hớng xã hội chu nghĩa. Nó vừa phù hợp với đặc điểm kinh tế thời kỳ quá độ nớc ta nó vừa cho phép khai thác mọi tiềm năng của nền kinh tế. Về bản chất đó là cơ chế hỗn hợp mang tính định hớng xã hội chủ nghĩa, vừa kế thừa những thành tựu của loài ngời, vừa gắn liền với đặc điểm mục tiêu chính trị là sự kết hợp giữa tăng trởng kinh tế tiến bộ xã hội thực tế , qua những năm đầu thực hiện đổi mới cung đã cho kết quả khả quan bớc đầu: đời sống kinh tế- xã hội của đất nớc đã có sự thay đổi rõ rệt, sản xuất trong nớc phát triển, đời sống, vật chất, văn hoá, tinh thần có sự cải thiện rõ rệt điều đó cho thấy kinh tế thị trờng không những không đối lập với CNXH mà nó còn là phơng thức để thực hiện các mục tiêu của CNXH. III. Những đặc trng cơ bản của KTTT định hỡng XHCN Việt Nam. 1. KTTT định hớng XHCN là một mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ nớc ta, là sự kết hợp giữa cái chung cái đặc thù. Vì các nớc khác nhau thì có trình độ kinh tế, kết cấu xã hội, phong tục tập quán khác nhau, nên việc áp dụng mô hình KTTT cũng có sự khác nhau, ngoài những đặc điểm chung, cái phổ biến, còn có những đặc điểm riêng biệt. Nớc ta cũng không nằm ngoài quy luật đó. a. Cái chung, phổ biến của mô hình KTTT định hớng XHCN. Nói đến KTTT là nói đến một nền kinh tế chịu sự tác động của các quy luật kinh tế khách quan nh: quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh. Cơ chế vận hành nền kinh tế là cơ chế thị trờng . 4 Có nhiều hình thức sở hữu khác nhau dẫn đến nền kinh tế tồn tại nhiều thành phần. Trong đó kinh tế t nhân có vai trò quan trọng trong việc làm phong phú thị trờng. Trong nền kinh tế thị trờng, sự can thiệp của nhà nớc là một điều kiện rất quan trọng, quyết định một phần đến sự thành công hay thất bại, ổn định hay rối loạn của nền kinh tế. Vì sự can thiệp của nhà nớc vào kinh tế thông qua hệ thống luật lệ chính sách nhằm hạn chế những khuyết tật của thị tr- ờng, tạo lập các cân đối vĩ mô, ngăn ngừa những đột biến xấu. Sự hình thành giá cả chủ yếu là do thị trờng sự cạnh tranh là điều đ- ơng nhiên. Nói đến KTTT là nói đến tính tự chủ của các chủ thể kinh tế, mỗi đơn vị kinh tế là một chủ thể tự do, tự chủ kinh doanh theo pháp luật. Thị trờng quốc gia là một thể thống nhất từng bớc hội nhập vào thị trờng khu vực quốc tế. Thị trờng tổng thể là tổng hợp của nhiều loại thị trờng: thị trờng hàng hoá, thị trờng vốn, thị trờng lao động Lấy tiêu chuẩn tăng trởng phát triển kinh tế làm thớc đo đánh giá. b. Nền KTTT định hớng XHCN nớc ta ngoài những cái chung của một nền KTTT còn có những đặc trng riêng: Trớc hết, đây là nền kinh tế phát triển theo định hớng XHCN, vậy cái đảm bảo sự định hớng này là sự quản lý vĩ mô của nhà nớc. nhà XHCN với t cách là Nhà nớc của dân, do dân vì dân sẽ định hớng cho thị trờng vừa hoạt động theo những nguyên tắc quy luật của mình, vừa phục vụ các mục tiêu của XHCN. KTTT định hớng XHCN nớc ta không chỉ phấn đấu đạt trình độ phát triển cao về đời sống vật chất tinh thần, mà quan trọng hơn là công bằng xã hội hơn thế nữa là bình đẳng xã hội. Khác với nền kinh tế thị trờng TBCN, trong nền kinh tế thị trờng XHCN không có sự thống trị của sở hữu t nhân mà đa dạng các quan hệ sở hữu cũng nh các thành phần kinh tế, trong đó sở hữu Nhà nớc kinh tế nhà nớc giữ vai trò chủ đạo. 2. Các đặc trng cơ bản của nền KTTT định hớng XHCN nớc ta. a. đặc trng về mục tiêu phát triển kinh tế thị trờng. Đặc trng này đợc thể hiện chỗ: xây dựng phát triển lực lợng sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH. Thiết lập hoàn thiện quan hệ sản xuất XHCN. Nghĩa là chúng ta không chỉ quan tâm phát triển kinh tế 5 đơn thuần mà còn phải chú trọng đến các vấn đề xã hội, thực hiện đồng thời mục tiêu tăng trởng kinh tế giải quyết các vấn đề xã hội. Làm cho dân giàu nớc mạnh với thực hiên dân chủ công bằng xã hội. b. Đặc trng về chế độ sở hữu. Nói đến kinh tế thị trờng là nói đến một nền kinh tế với sự đa dạng về các hình thức sở hữu: sở hữu t nhân, sở hữu t nhân, sở hữu tập thể, sở hữu nhà nớc Vì vậy, đa dạng hoá sở hữu là vấn đề tất yếu do đó tồn tại nhiều thành phần kinh tế khác nhau. Tuy nhiên, khác với nền kinh tế thị trờng TBCN dựa trên sở hữu t nhân về t liệu sản xuất, thì trong nền kinh tế thị trờng XHCN dựa trên chế độ sở hữu xã hội về t liệu sản xuất. Từ sự đa dạng về các hình thức sở hữu dẫn đến đa dạng các thành phần kinh tế, các thành phần kinh tế này vừa cạnh tranh vừa hợp tác với nhau. c. Đặc trng về quan hệ phân phối. Chính sự đa dạng về các hình thức sở hữu dẫn đến tồn tại nhiều hình thức phân phối. Không nh nền KTTT TBCN lấy phân phối theo t liệu sản xuất theo vốn là chủ yếu, trong nền KTTT định hớng XHCN chủ yếu thực hiện phân phối theo lao động, ngoài ra còn có nhiều hình thức phân phối khác nh: phân phối theo nguồn lực đóng góp, phân phối ngoài thù lao lao động thông qua các quỹ phúc lợi xã hội tập thể. Nhà nớc phải có chính sách điều tiết sao cho phù hợp để đảm bảo tính công bằng cũng nh làm giảm bớt sự chênh lệch về thu nhập trong xã hội. d. Đặc trng về vai trò điều tiết của nhà nớc đối với nền kinh tế. Nhà nớc quản lý nền KTTT theo định hớng XHCN nớc ta là Nhà n- ớc pháp quyền XHCN, là nhà nớc của dân, do dân vì dân. Định hớng XHCN đợc đảm bảo bởi sự lãnh đạo của Đảng quản lý của nhà nớc. Nhà nớc tham gia vào các quá trình kinh tế. Đây vừa là điều kiện vừa là nội dung để phân biệt sự khác biệt về bản chất của mô hình KTTT của nớc ta với KTTT của các nớc TBCN trên thế giới. e. Đặc trng về xu hớng phát triển. Phát triển trong sự kết hợp hài hoà giữa sức mạnh dân tộc sức mạnh thời của thời đại, coi trọng việc kết hợp vai trò thúc đẩy sự ra đời các nhân tố của KTTT vai trò quản lý vĩ mô của nhà nớc XHCN trong quá trình chuyển sang KTTT hiện đại. 6 Sự tăng trởng phát triển kinh tế gắn liền với phát triển giáo dục, văn hoá nâng cao dân chí, đào tạo nguồn nhân lực xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. KTTT nớc ta phát triển theo xu hớng mở cửa, hội nhập với nền kinh tế khu vực thế giới trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Phát triển trong sự kết hợp hài hoà giữa quy luật phát triển theo tuần tự với quy luật phát triển nhảy vọt. Từ các đặc trng trên có thể nói: quá trình phát triển nền KTTT định h- ớng XHCN nớc ta là quá trình tiến tới thực hiện mục tiêu dân giàu, nớc mạnh. Từng bớc phát triển kinh tế hớng tới một xã hội hiện đại tốt đẹp, trong đó nhân dân đợc làm chủ, nhân ái, có văn hoá có trình độ, không có áp bức bóc lột, mọi ngời đều đợc tạo điều kiện thuận lợi để phát triển. IV. Thực trạng nền kinh tế nớc ta qua những năm đổi mới. 1. Một số thành tựu đạt đợc. Từ những nhận định đúng đắn về KTTT định hớng XHCN Đảng nhà nớc ta đã có những bớc đi đúng đắn, đề ra những chính sách phù hợp, chúng ta đã đạt đợc những thành tựu bớc đầu, là bằng chứng xác thực nhất cho sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Nhà nớc ta, có tác dụng khích lệ to lớn trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ đất nớc trong tình hinh thế giới đang diễn biến phức tạp. Kinh tế tăng trởng khá, văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân đang từng bớc đợc cải thiện, tình hình chính trị- xã hội cơ bản ổn định, hệ thống chính trị đợc củng cố, quan hệ đối ngoại không ngừng đợc mở rộng, hội nhập kinh tế quốc tế đợc tiến hành chủ động đạt đợc nhiều kết quả khả quan. Cụ thể, thông qua việc thực hiện các chiến lợc 10 năm(1991- 2000) chúng ta đã đạt đợc những thành tựu quan trọng: Đất nớc đã thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế- xã hội, tổng sản phẩm tăng 2,07 lần, tích luỹ nội bộ của nền kinh tế đã đạt 27% GDP, nền kinh tế từ tình trạng hàng hoá khan hiếm, nay sản xuất đã đáp ứng đợc các nhu cầu thiết yếu của nhân dân nền kinh tế, tăng xuất khẩu có dự trữ, kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội phát triển nhanh, có sự chuyển dịch về cơ cấu nền kinh tế: tỷ trọng nông nghiệp giảm( từ 38,7% xuống còn 24,3% GDP) công nghiệp, xây dựng tăng (từ 22,7 % đến 36,6 % GDP), dịch vụ cũng tăng (từ 38,6 % lên 39,1%). 7 Quan hệ sản xuất đang từng bớc phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất, nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa đang dần hình thành. Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nớc đang ngày càng phát huy vai trò chủ đạo nền kinh tế của mình. Quan hệ đối ngoại cũng ngày càng mở rộng góp phần không nhỏ vào sự tăng trởng bớc đầu của nền kinh tế. Không những tăng về kim ngạch xuất khẩu mà còn thu hút đợc một lợng khá lớn vốn, công nghệ kinh nghiệm quản lý tiên tiến từ bên ngoài. Không chỉ trong kinh tế, về văn hoá, xã hội cùng với sự cố gắng to lớn của toàn đảng, toàn dân ta cũng có sự chuyển biến tích cực: từ những thành tựu về kinh tế đạt đợc đã tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất cũng nh tinh thần của nhân dân, mục tiêu phấn đấu bây giờ không chỉ còn là đủ ăn nữa mà phải có của ăn của để. Hơn thế nữa các mặt về y tế, giáo dục, giải trí đã có sự quan tâm rõ rệt nhằm nâng cao chất lợng cuộc sống. 2. Thực trạng kém phát triển của nền KTTT nớc ta. Tuy đã đạt đợc những thành tựu quan trọng, nhng nhìn chung chúng ta vẫn cha thoát khỏi khủng hoảng kinh tế- xã hội, vẫn là một nớc nghèo, kém phát triển. Sức cạnh tranh của hàng hoá còn yếu, năng suất lao động tích luỹ còn thấp, kỹ thuật công nghệ lạc hậu. Việc chuyển dịch cơ cấu còn chậm, lao động nông nghiệp vẫn chiếm 75%, dân số việc làm luôn luôn là những vấn đề gay gắt. Phân công lao động xã hội cha phát triển, cơ sở vật chất kỹ thuật còn lạc hậu, cơ sở hạ tầng còn yếu kém. Sự phát triển sản xuất hàng hoá vẫn còn khá chênh lệch giữa các vùng các ngành. Bộ máy tổ chức cán bộ còn công kềnh nhiều bất cập gây chồng chéo lãng phí. Thực lực kinh tế còn yếu kém nên cha tạo ra sức hút mạnh mẽ tới các nhà đầu t nớc ngoài Vẫn còn có nơi có lúc t duy còn chịu ảnh hởng của cơ chế cũ, gây khó khăn cản trở sự phát triển của các chủ thể kinh tế, cha thực sự bình đẳng yên tâm đầu t kinh doanh. Những yếu kém kể trên một phần là do nhiều nguyên nhân, trớc hết là do điều kiện khách quan: nớc ta chịu hậu quả nặng nề của nhiều năm có 8 chiến tranh trớc đó làm cho nền kinh tế bị tàn phá nặng nề mà không chỉ trong một thời gian ngắn có thể khôi phục đợc. Tuy nhiên nguyên nhan chinh là do những hậu quả của cơ chế cũ để lại, mà khuyết điểm lớn thuộc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. VI. Mục tiêu phấn đấu những giải pháp cơ bản để phát triển KTTT định hớng XHCN. 1. Mục tiêu phấn đấu lâu dài trớc mắt của Đảng Nhà nớc ta. Mục tiêu chung của cả thời kỳ quá độ nớc ta đó làđộc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu nớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đó là mục tiêu lâu dài, còn trớc mắt, mục tiêu phấn đấu của nớc ta đến năm 2005 là hình thành một bớc KTTT định hớng XHCN. Còn trong chiến lợc phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2001-2010 thì mục tiêu phấn đấu là đa nớc ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tạo nền tảng để đến năm 2020 KTTThình thành về cơ bản 2. Những giải pháp cơ bản để phát triển KTTT định hớng XHCN. a. Thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều thành phần. Sử dụng cơ cấu kinh tế nhiều thành phần để khai thác mọi tiềm năng về vốn, khoa học kĩ thuật, lao động một mặt khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, một mặt tạo ra sức mạnh tổng hợp cùng hớng tới thực hiện mục tiêu chung của đất nớc. Tuy nhiên, do tính chất định hớng XHCN của nền kinh tế thị trờng nên bên cạnh việc thừa nhận khuyến khích mọi thành phần kinh tế thì thành phần kinh tế nhà nớc phải đợc củng cố,không ngừng nâng cao vai trò chủ đạo trong nền kinh tế để cùng với kinh tế tập thể, hớng các thành phần kinh tế khác cùng phát triển theo quỹ đạo tiến lên chủ nghĩa xã hội. Để thực hiện tốt chính sách này cần có hệ thống pháp luật chính sách cụ thể để tạo môi trờng pháp lý cho các doanh nghiệp, cacs thành phần kinh tế yên tâm làm ăn lâu dài. kiên quyết sử lý ngăn chặn các hành vi lừa đảo, buôn lậu, hàng giảđể tạo môi trờng đầu t lành mạnh. b. Đẩy mạnh phân công lao động xã hội trong phạm vi cả nớc, từng địa phơng, từng vùng theo hớng công nghiệp hoá hiện đại hoá. Để đẩy mạnh phát triển kinh tế hàng hoá, cần phải mở rộng phân công lao động xã hội, phân bố lại dân c trong phạm vi cả nớc cũng nh từng địa ph- ơng, từng vùng theo hớng chuyên môn hoá, hợp tác hoá nhằm khai thác mọi 9 nguồn lực, phát triển nhiều ngành nghề một mặt sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật một mặt giải quyết vấn đề việc làm cho ngời lao động. Bên cạnh đó, còn phải tiến tới hợp tác tham gia vào phân công lao động quốc tế để không ngừng mở rộng thị trờng về quy mô kích thích sự hình thành các loại thị trờng mới. c. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu , ứng dụng khoa họcvà công nghệ, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trong nền kinh tế thị trờng, cạnh tranh là không thể tránh khỏi, do đó các doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trờng thì phải thờng xuyên đổi mới công nghệ để hạ thấp chi phí, nâng cao chất lợng sản phẩm để tăng tính cạnh tranh. Để thực hiện đợc điều đó phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ. Chính vì vậy, chúng ta phải đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá d. Thực hiện đa dạng hoá các loại hình sở hữu. Đa dạng hoá các loại hình sở hữu, tạo ra sự cách biệt nhất định về kinh tế, đây điều kiện cơ sở cho kinh tế thị trờng phát triển. e. Xây dựng xây dựng phát triển các yếu tố thị trờng. Bên cạnh tiếp tục phát triển mạnh thị trờng hàng hoá dịch vụ cần thúc đẩy sự ra đời của các loại thị trờng mới nh: thị trờng vốn, thị trờng lao động, thị trờng bất động sản, thị trờng chứng khoán,để khai thác hiệu quả mọi tiềm năng. Để thực hiện đợc điều đó, trớc hết phải cần tôn trọng quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm sự cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá để tăng năng suất lao động, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm. f. Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế các nhà kinh doanh giỏi, phù hợp với yêu cầu của KTTT định hớng XHCN. Con ngời bao giờ cũng là lực lợng sản xuất cơ bản nhất của xã hội. Vì vậy chúng ta cần đẩy mạnh việc đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế, kinh doanh sao cho phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế trong từng giai đoạn phát triển. Cần có chế độ bồi dỡng, đãi ngộ đúng đắn đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, khả năng quản lý, kinh doanh của họ. g. Giữ vững ổn định chính trị hoàn thiện hệ thống pháp luật, tiến tới xoá bỏ hoàn toàn cơ chế quản lý cũ. Có ổn định về chính trị thì mới phát triển về kinh tế đợc, vì chỉ có nh vậy các doanh nghiệp mới yên tâm đầu t. với nớc ta hiện nay, ổn định 10 [...]... Cúc Kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa 4 Pgs Pts Phan Thanh Phố Những vấn đề cơ bản về kinh tế đổi mới kinh tế Việt Nam 5 Ts Nguyễn Tấn Hùng Kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa: mâu thuẫn phơng hớng giải quyết Nghiên cứu lí luận số 8- 2000 6 Gs Ts Hoàng Đạt tìm hiểu xác định đặc trng của nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tạp chí kinh tế phát. .. hội chủ nghĩa Việt Nam Tạp chí kinh tế phát triển 7 Dơng Bá Phơng- Nguyễn Minh Khải Kinh tế thị trờng định hớng XHCN Nghiên cứu- trao đổi số 18( 9/ 1998) 8 gs Ts Mai Ngọc Cờng Hiểu thế nào là kinh tế thị trờng định hớng XHCN? Tạp chí kinh tế phát triển số 71(5/2003) 9 Vơng Thị Bích Thuỷ Tính tất yếu của công cuộc đổi mới theo định hớng XHCN Việt Nam Triết học số 12( 12- 2002) 13 ... chọn của Đảng Nhà nớc ta là hoàn toàn đúng đắn Mặc dù vậy, chúng ta vẫn luôn xác định kinh tế thị trờng không phải là liều thuốc vạn năng, nên việc tìm hiểu rõ về kinh tế thị trờng về các u điểm, nhợc điểm, về những đặc trng tác dụng của nó đối với nền kinh tế là hết sức cần thiết, để đa ra các chính sách phù hợp để vừa đảm bảo phát triển kinh tế vừa đảm bảo giữ vững định hớng XHCN Quá trình... vững định hớng XHCN vai trò lãnh đạo của đảng, tăng cờng hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nớc, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân h Thực hiện chính sách đối ngoại có lợi cho phát triển kinh tế hàng hoá Xu thế toàn cầu hoá hội nhập kinh tế đang bùng nổ làm cho mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại trở thành một yếu tố tích cực nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, khuyến khích các thành phần kinh tế tham... Ta chủ trơng mở rộng thị trờng thị phần Muốn vậy, cần thực hiện đa phơng hoá đa dạng hoá quan hệ kinh tế đối ngoại với nguyên tắc đôi bên cùng có lợi đảm bảo độc lập tự chủ không can thiệp vào nội bộ của nhau 11 c kết thúc vấn đề Tóm lại, để có đợc nền KTTT định hớng XHCN nh hiện nay, Đảng nhà nớc ta đã từng phải trải qua một thời kỳ rất khó khăn, một phần do những nhận định sai lầm về KTTT và. .. dài còn nhiều khó khăn, nó không những đòi hỏi sự đồng lòng, nhất chí, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân ta mà còn đòi hỏi luôn có sự nhận định đúng đắn tình hình trong từng giai đoạn, từng thời kỳ để có những thay đổi kịp thời, để tránh những gặp phải những sai lầm từng bớc đa nền kinh tế nớc ta hội nhập nền kinh tế khu vực trên thế giới 12 D danh mục tài liệu tham khảo 1 Giáo trình kinh tế. .. những nhận định sai lầm về KTTT chúng ta cũng đã phải trả giá Tuy nhiên, Đảng Nhà nớc ta từ quá trình phân tích xem xét tình hình trong nớc cũng nh những biến động trên thế giới đã kịp thời đổi mới t duy, kịp thời đa ra quyết định bớc đi đúng đắn, đó là thay thế mô hình tập trung quan liêu bao cấp bằng mô hình KTTT định hớng XHCN, coi KTTT là công cụ để thực hiện các mục tiêu hớng tới CNXH,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta, Thực trạng và giải pháp phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta, Thực trạng và giải pháp phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta

Từ khóa liên quan