0

Thuyết trình: Giải pháp huy động vốn tại một số ngân hàng thương mại Việt Nam trên địa bàn TP HCM

31 656 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2014, 17:37

Thuyết trình: Giải pháp huy động vốn tại một số ngân hàng thương mại Việt Nam trên địa bàn TP HCM GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN TẠI MỘT SỐ NHTM VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM GVHD: TS. Lại Tiến Dĩnh Nhóm 4 Lê Như Thanh Hải Trần Vinh Hiển Phạm Chí Hiếu Tạ Thị Lê Na Mai Hoàng Thịnh Nguyễn Thị Tâm Thương Bùi Thị Thuý Vân Nội dung Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động huy động vốn của NHTM Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại một số NHTM Việt Nam trên địa bàn TPHCM Chương 3: Giải pháp huy động vốn tại một số NHTM Việt Nam trên địa bàn TPHCM Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động huy động vốn của NHTM 1.1 Hoạt động huy động vốn của NHTM 1.1.1 Khái niệm   !"  !#$ %&'()!!"*+ ,- )+./0 1.1.2 Đặc điểm  1 234567&+. 5  89,/ :;  <&+.=3tỷ trọng lớn nhất )  >?)@?tin tưởng, tín nhiệm 0 Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động huy động vốn của NHTM 1.1.3 Vai trò của huy động vốn   8"cung ứng vốn #=  Tiếp cận và kích thích  #3A  B(-C)D6EF7+6) ! D"!"   Tạo hàng hoá)F)67G Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động huy động vốn của NHTM   #!&=+F+=@? )20)@?"DH@I+2 JK/F   "D!")C  =LG/F  Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động huy động vốn của NHTM 1.1.4 Nguyên tắc huy động vốn  Hoàn trả: () 3)!K+ M(&-  Trả lãi4() 3)!"*K/N/("*&"C0  Bảo mật: !LOG3!K0P8&"Q+- ) =E0 Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động huy động vốn của NHTM 1.1.5 Các hình thức huy động vốn    !"#$ %&' ()*+,-./.0# 12&) Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động huy động vốn của NHTM Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động huy động vốn của NHTM 1.1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn 1345(&  Môi trường kinh tế: 3)67=9+FR&+.S9+F6D"0  Môi trường cạnh tranh: "*@;;/T   Môi trường luật pháp: "  &+F3U#"*@;/?)LO'O.3,:)O. ;"6D&3&+.0  Thu nhập, tâm lý khách hàng: K(83"K6I6H"R& +.9+F6D" [...]... lý  Ngân hàng Nhà nước ban hành Chỉ thị 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2014 Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại một số NHTM Việt Nam trên địa bàn TPHCM 2.3 Thực trạng huy động vốn tại một số NHTM Việt Nam trên địa bàn TPHCM 2.3.1 Tình hình huy động vốn tại một số NHTM Việt Nam trên địa bàn TPHCM  Hoạt động huy. .. các ngân hàng thương mại (NHTM) chạy đua tăng lãi suất huy động và vượt trần lãi suất huy động như trước đây Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại một số NHTM Việt Nam trên địa bàn TPHCM Số liệu huy động vốn tại các NHTM trên TP. HCM năm 2013 Đơn vị tính: triệu đồng Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại một số NHTM Việt Nam trên địa bàn TPHCM 2.5.2 Nguyên nhân dẫn đến những khó khăn, tồn tại. .. không dùng tiền mặt ở Việt Nam còn chưa phát triển, người dân chưa có thói quen giao dịch qua ngân hàng nhiều Chương 3: Giải pháp huy động vốn tại một số NHTM Việt Nam trên địa bàn TPHCM 3.1 Giải pháp huy động vốn tại một số NHTM Việt Nam trên địa bàn TPHCM 3.1.1 Hoàn thiện và mở rộng các hình thức huy động vốn  Đa dạng hóa các sản phẩm theo các loại hình khác nhau  Các NHTM cần quan tâm đến... số NHTM Việt Nam trên địa bàn TPHCM 3.2 Một số kiến nghị 3.2.1 Đối với Chính phủ 3.2.1.1 Hoàn thiện môi trường pháp lý về ngành ngân hàng 3.2.1.2 Ổn định nền kinh tê vĩ mô và tăng cường công tác dự báo 3.1.1.3 Đẩy mạnh hội nhập quốc tê trong lĩnh vực ngân hàng Chương 3: Giải pháp huy động vốn tại một số NHTM Việt Nam trên địa bàn TPHCM 3.2.2 Đối với NHNN 3.2.2.1 Hoàn thiện các hoạt động và... Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại một số NHTM Việt Nam trên địa bàn TPHCM 2.5 Đánh giá kết quả hoạt động huy động vốn tại một số NHTM Việt Nam trên địa bàn TPHCM 2.5.1 Những thuận lợi và kết quả đạt được  Chỉ tiêu tổng phương tiện thanh toán tiếp tục tăng ở mức phù hợp với mục tiêu định hướng 14-16% đặt ra từ đầu năm, tính đến ngày 12/12/2013 tăng 14,64% so với cuối năm 2012, huy động vốn tăng... bằng VND HĐV bằng Ngoại tệ (Quy ra VND) 500 400 300 200 100 0 2011.0 2012.0 2013.0 Biểu đồ 1: Biểu diễn tình hình huy động vốn phân theo loại tiền Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại một số NHTM Việt Nam trên địa bàn TPHCM 2.3.2 Hoạt động sử dụng vốn của NHTM Việt Nam trên địa bàn TPHCM % so sánh năm sau/năm trước Năm 2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012 Chỉ tiêu 1 Theo loại tiền HĐV bằng VND 579.44... 855.441 952.55 7.5% 11.35% 2 Theo loại hình tín dụng Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại một số NHTM Việt Nam trên địa bàn TPHCM 2.4 Tình hình huy động vốn của một số NHTM trên địa bàn TPHCM trong thời gian qua  Lãi suất huy động VND các kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên cao hơn các kỳ hạn dưới 12 tháng  Việc ấn định mức lãi suất huy động đã xảy ra hiện tượng lách trần lãi suất ở một số NHTM... huy động Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại một số NHTM Việt Nam trên địa bàn TPHCM 2.1 Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM  Trong năm 2013, tổng sản phẩm trong nước (GDP) trên địa bàn tăng 9,3% so năm trước, cao hơn mức tăng 9,2% của năm 2012  Từ đầu năm đến ngày 15/12, đã có 440 dự án có vốn nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn thành phố với tổng vốn đăng... của ngân hàng  Các NHTM nên thường xuyên cung cấp thông tin về khả năng tài chính, báo cáo có kiểm toán của ngân hàng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để mọi nhà đầu tư cũng NH  Tăng cường chính sách chăm sóc khách hàng  Phải thường xuyên có những chương trình khuyến mại, quà tặng cho khách hàng Chương 3: Giải pháp huy động vốn tại một số NHTM Việt Nam trên địa bàn TPHCM 3.1.3... 56,4% tổng vốn huy động, tăng 26,6% so cùng kỳ Vốn huy động bằng ngoại tệ chiếm 16%, giảm 15,1% so cùng kỳ Vốn huy động VNĐ chiếm 84,0% tổng vốn huy động, tăng 44,9% so cùng kỳ Trong đó, tiền gửi tiết kiệm chiếm 54,8%, tăng 65,7% so với cùng kỳ Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại một số NHTM Việt Nam trên địa bàn TPHCM 2.3.1.1 Tình hình huy động vốn phân loại theo ngân hàng  Thị phần . trạng huy động vốn tại một số NHTM Việt Nam trên địa bàn TPHCM 2.3 Thực trạng huy động vốn tại một số NHTM Việt Nam trên địa bàn TPHCM 2.3.1 Tình hình huy động vốn tại một số NHTM Việt Nam trên. về hoạt động huy động vốn của NHTM Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại một số NHTM Việt Nam trên địa bàn TPHCM Chương 3: Giải pháp huy động vốn tại một số NHTM Việt Nam trên địa bàn TPHCM Chương. phân theo loại tiền 2.3.2 Hoạt động sử dụng vốn của NHTM Việt Nam trên địa bàn TPHCM Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại một số NHTM Việt Nam trên địa bàn TPHCM Năm 2011 2012 2013 % so sánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết trình: Giải pháp huy động vốn tại một số ngân hàng thương mại Việt Nam trên địa bàn TP HCM, Thuyết trình: Giải pháp huy động vốn tại một số ngân hàng thương mại Việt Nam trên địa bàn TP HCM, , Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động huy động vốn của NHTM

Từ khóa liên quan