0

Bài thuyết trình NGuyên lý chủ nghĩa Mác- leenin về vấn đề văn hóa

30 21,436 203

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2013, 10:32

Bài thuyết trình NGuyên lý chủ nghĩa Mác- leenin về vấn đề văn hóa Nguyên Chủ Nghĩa Mác – LêninNguyên Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Vấn Đề Văn Hóa GV: Nguyễn Khánh VânNhóm II Khoa Kinh Tế ĐH Mở TP.HCM Tóm tắt nội dung thuyết trìnhNguyên chủ nghĩa Mác – Lênin về văn hóa XHCNKhái niệmTính tất yếu của việc xây dựng nền văn hóa XHCNNội dung và phương thức xây dựng nền văn hóa XHCNVấn đề văn hóa ở VNSự hình thànhThực trạngHạn chếPhương hướng, mục tiêu và giải phápKết luận Khái niệmKhái niệm văn hóa và nền văn hóa Văn hoá là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra bằng lao động và hoạt động thực tiễn trong quá trình lịch sử của mình, biểu hiện trình độ phát triển xã hội trong từng thời kỳ lịch sử nhất định.Văn hoá bao gồm:Văn hoá vật chất là năng lực sáng tạo của con người được thể hiện và kết tinh trong sản phẩm vật chất.Văn hoá tinh thần là tổng thể các tư tưởng, luận và giá trị được sáng tạo ra trong đời sống tinh thần và hoạt động tinh thần của con người. Tính chấtTính giai cấp của văn hoá: Trong xã hội có giai cấp, phương thức sản xuất tinh thần, văn hoá không thể không phản ánh và không bị chi phối bởi phương thức sản xuất vật chất. Điều kiện sinh hoạt vật chất của mỗi xã hội.Tính kế thừa của văn hoá: Một nền kinh tế lành mạnh được xây dựng trên nguyên tắc công bằng là điều kiện để xây dựng một nền văn hoá tinh thần lành mạnh và ngược lại. Một nền chính trị phản động không thể tạo ra nền văn hoá tiến bộ mặc dù trong các chế độ chính trị lỗi thời, phản động vẫn xuất hiện những tác phẩm tiến bộ. Khái niệm nền văn hóa XHCN Là nền văn hoá được xây dựng và phát triển trên nền tảng hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, do đảng cộng sản lãnh đạo nhằm thoả mãn nhu cầu không ngừng tăng lên về đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân, đưa nhân dân lao động thực sự trở thành chủ thể sáng tạo và hưởng thụ văn hoá. Đặc trưng nền văn hóa XHCNHệ tư tưởng của giai cấp công nhân là nội dung cốt lõi, giữ trò chủ đạo, quyết định phương hướng phát triển nền văn hoá xã hội chủ nghĩa =>Phản ánh bản chất giai cấp công nhân.Nền văn hoá xã hội chủ nghĩa là nền văn hoá có tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc => Thể hiện mục đích và động lực nội tại của quá trình xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa, quá trình xây dựng xã hội mới. Đặc trưng nền văn hóa XHCN Nền văn hoá xã hội chủ nghĩa là nền văn hoá được hình thành, phát triển một cách tự giác, đặt dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua tổ chức đảng cộng sản, có sự quản của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Tính tất yếu của viêc xây dựng nền văn hóa XHCN Một là, tính triệt để, toàn diện của cách mạng xã hội chủ nghĩa đòi hòi phải thay đổi phương thức sản xuất tinh thần. Hai là, quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội là quá trình cách mạng toàn diện nhằm cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới trong mọi lĩnh vực, trong đó quá trình cải tạo tâm lý, ý thức và đời sống tinh thần của chế độ cũ để lại, nhằm giải phóng nhân dân lao động thoát khỏi ảnh hưởng tư tưởng, ý thức của xã hội cũ lạc hậu, nên xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa là tất yếu. Mặt khác, để quần chúng nhân dân thực sự trở thành chủ thể sản xuất và tiêu dùng, sáng tạo và hưởng thụ văn hoá tinh thần thì việc xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa còn là một yêu cầu bức thiết. Ba là, nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt văn hoá, nâng cao trình độ văn hoá cho nhân dân lao động. Tất yếu phải xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa. Bốn là, xuất phát từ yêu cầu khách quan: văn hoá vừa là mục tiêu, vừa là động lực của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nên xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa là tất yếu. Nội dung và phương thức xây dựng nền văn hóa XHCNNội dung1. cần phải nâng cao trình độ dân trí, hình thành đội ngũ tri thức của xã hội mới.2. xây dựng con người mới phát triển toàn diện.3. xây dựng lối sống mới xã hội chủ nghĩa.4. xây dựng gia đình văn hoá xã hội chủ nghĩa.Phương thức1. giữ vững và tăng cường vai trò chủ đạo của hệ tư tưởng giai cấp công nhân trong đời sống tinh thần của xã hội.2. không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và vai trò quản của nhà nước xã hội chủ nghĩa đối với hoạt động văn hoá3. xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa phải theo phương thức kết hợp việc kế thừa những giá trị trong di sản văn hoá với tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa của văn hoá nhân loại.4. tổ chức và lôi cuốn quần chúng nhân dân vào các hoạt động văn hoá và sáng tạo văn hoá. Vấn đề văn hóa ở VNSự hình thành văn hóa VNThực trạng nền văn hóa VN trong quá trình công nhiệp hóa, hiện đại hóaHạn chếNhững vấn đề đặt raPhương hướng, mục tiêu và giải pháp[...]... các vấn đề xã hội, con người luôn luôn được quan tâm Bao gồm các vấn đề về: Văn hóa giáo dục Văn hóa văn nghệ Văn hóa đời sống Văn hóa giáo dục Sự nghiệp giáo dục có bước phát triển mới về quy mô, đa dạng hóa về loại hình trường lớp từ mầm non, tiểu học đến cao đẳng , đại học Văn hóa giáo dục Năm 2000, cả nước đã đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học; đến giữa năm 2004, 20... đời sống văn hóa để xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa Lời kết Kế thừa và phát huy học thuyết C.Mác, trong đó có cả quan niệm của C.Mác về văn hóa và vai trò nền tảng tinh thần của văn hóa, chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “để biến một xã hội dốt nát, cực khổ thành một nước văn hóa cao, chúng ta phải phát triển đồng thời kinh tế lẫn văn hóa, lấy... văn hóa VN Cùng với các dân tộc Đông Nam Á, nền văn hóa VN đã được định vị từ thời tiền sử Theo Arnold Toynbee thì “từ xưa đến nay có 34 nền văn minh lâu đời, văn minh VN là một trong 18 nền văn minh còn tồn tại và phát triển trong thế giới hiện đại” Văn hóa của ta đã trải qua 5 thời kì: Thời kỳ cơ tần văn hóa bản địa Thời kỳ xác lập bản sắc văn hóa Việt Thời kỳ giao lưu văn hóa Bắc thuộc Thời kỳ văn. .. đổi mới đất nước Văn hóa văn nghệ Những giá trị và đặc sắc văn hóa của 54 dân tộc anh em được kế thừa và phát triển, nhất là trong công tác bảo tồn di sản văn hoá, hoạt động sân khấu, văn nghệ quần chúng, giao lưu văn hoá quốc tế, xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở Văn hóa văn nghệ Có 150 rạp hát tư nhân, gần 100 nhóm, đoàn nghệ thuật tư nhân, góp phần làm phong phú thêm nền văn hóa Việt Nam thống nhất... văn hóa, lấy phát triển văn hóa để làm cơ sở phát triển kinh tế Để phát triển văn hóa với tầm vóc lớn lao đó, theo Người, chúng ta cần xúc tiến công tác văn hóa để đào tạo con người mới là cán bộ mới cho công cuộc xây dựng đất nước, đồng thời phải phát triển thuyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc và hấp thu những cái mới tiến bộ của văn hóa thế giới để xây dựng một nền văn hóa Việt Nam có tính dân... các tài năng văn hóa nghệ thuật; trong việc nâng cao mức hưởng thụ và năng lực sáng tạo văn hóa của nhân dân Tăng cường nâng cao năng lực quản nhà nước; ngăn chặn có hiệu quả những sản phẩm văn hóa nghệ thuật độc hại, các tệ nạn xã hội xâm nhập vào đời sống xã hội; tăng cường nguồn lực và cơ sở vật chất – kỹ thuật cho hoạt động văn hóa; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ tri thức văn hóa cho dân... thuộc Thời kỳ văn hóa đại việt Thời kỳ giao lưu với Âu Tây và độc lập Thực trạng nền văn hóa VN trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa Song song với việc phát triển và tăng trưởng kinh tế, Đảng đã xác định: văn hóa vừa là mục tiêu vừa là động lực của phát triển kinh tế xã hội, là nguồn nội lực quan trọng của phát triển Vì vậy việc xây dựng nền văn hoá mới và giải quyết các vấn đề xã hội, con người... đời sống văn minh đô thị… Đem lại nhiều kết quả đáng kể Đạo đức mới cũng được xây dựng thông qua nhiều cuộc vận động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong toàn thể nhân dân Một số hình ảnh về văn hóa đời sống Tò he Văn hóa áo dài Hạn chế Dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước ta đã đạt những thành tựu đáng kể trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị và văn hóa Bên cạnh những thành tựu đạt được về văn hóa, chúng... lại tất cả những cái gì làm cho văn hoá trái với khoa học, phản tiến bộ • Đại chúng hoá: chống mọi chủ trương hành động làm cho văn hoá phản lại đông đảo công chúng Muốn cho ba nguyên tắc trên đây thắng, phải kịch liệt chống những xu hướng văn hoá bảo thủ, bi quan, thần bí duy tâm Giải pháp Nâng cao nhận thức về vị trí lẫn vai trò của văn hóa, xây dựng và phát triển văn hóa vừa là mục tiêu vừa là động... nét mới trong chuẩn mực văn hóa của con người Việt Nam từng bước hình thành Các tài năng văn hóa nghệ thuật được khuyến khích Nhiều di sản văn hóa - cả vật thể và phi vật thể - được giữ gìn, tôn tạo Nhã nhạc cung đình huế, quan họ bắc ninh và cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại Dân trí được nâng lên, cùng với văn hoá phát triển đã . tạo văn hoá. Vấn đề văn hóa ở VNSự hình thành văn hóa VNThực trạng nền văn hóa VN trong quá trình công nhiệp hóa, hiện đại hóaHạn chếNhững vấn đề đặt. Nguyên Lý Chủ Nghĩa Mác – LêninNguyên Lý Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Vấn Đề Văn Hóa GV: Nguyễn Khánh VânNhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thuyết trình NGuyên lý chủ nghĩa Mác- leenin về vấn đề văn hóa, Bài thuyết trình NGuyên lý chủ nghĩa Mác- leenin về vấn đề văn hóa,

Hình ảnh liên quan

1. cần phải nâng cao trình độ dân trí, hình thành đội ngũ tri thức của xã hội mới. - Bài thuyết trình NGuyên lý chủ nghĩa Mác- leenin về vấn đề văn hóa

1..

cần phải nâng cao trình độ dân trí, hình thành đội ngũ tri thức của xã hội mới Xem tại trang 9 của tài liệu.
Sự hình thành văn hóa VN - Bài thuyết trình NGuyên lý chủ nghĩa Mác- leenin về vấn đề văn hóa

h.

ình thành văn hóa VN Xem tại trang 10 của tài liệu.
Sự hình thành văn hóa VN - Bài thuyết trình NGuyên lý chủ nghĩa Mác- leenin về vấn đề văn hóa

h.

ình thành văn hóa VN Xem tại trang 11 của tài liệu.
Một số hình ảnh về VHVN - Bài thuyết trình NGuyên lý chủ nghĩa Mác- leenin về vấn đề văn hóa

t.

số hình ảnh về VHVN Xem tại trang 17 của tài liệu.
Một số hình ảnh về VHVN - Bài thuyết trình NGuyên lý chủ nghĩa Mác- leenin về vấn đề văn hóa

t.

số hình ảnh về VHVN Xem tại trang 18 của tài liệu.
Một số hình ảnh về văn hóa  đời sống - Bài thuyết trình NGuyên lý chủ nghĩa Mác- leenin về vấn đề văn hóa

t.

số hình ảnh về văn hóa đời sống Xem tại trang 20 của tài liệu.

Từ khóa liên quan