0

Giáo án dạy bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 8 tham khảo

72 6,285 81

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2014, 14:21

Ti liu bi dng HSG Ting Anh 8- Trn Th Tho- Trng THCS Tõn Quang COMPARISON Cỏc mc so sỏnh ca tớnh t v trng t: bng (khụng bng), hn, hn nht 1. Equal comparisons (So sỏnh ngang bng) * Form: Adj S+ V + as + Adv + as + Noun/ Pronoun Many/ few Much/ little Eg: He is as tall as his father John sings as well as his sister. - Nu l cõu ph nh, as th nht cú th thay bng so Eg: He is not as tall as his father = He is not so tall as his father. - í bng nhau, nh nhau cú th din t bng cỏch khỏc. Danh t cng cú th c dựng so sỏnh nu danh t ú cú cỏc tớnh t tng ng. Adjectives Nouns Heavy, light weight Wide, narrow width Deep, shallow depth Long, short length Big, small size Khi ú nú cú cu trỳc: S + V + the same + (noun) + as + noun/ pronoun Eg: my house is as high as his = my house is the same height as his. Tom is as old as Mary = Tom and Mary are the same age. * Note: - Chỳng ta dựng the same as khụng dựng the same like - Less.than = not so/ as as Ex: He is not as tall as his father = He is less tall than his father. - Khi núi gp bao nhiờu ln, ta dựng cu trỳc twice as.as/ three times as as My house is twice as big as your house. + So sỏnh gp nhiu ln(So sánh đa bội) So sỏnh bi s l so sỏnh: bng na, gp ụi, gp 3, S +V + s gia bi + as + much , noun + as+ noun/ pronoun. Many Tơng đơng cấu trúc tiếng Việt: gấp rỡi, gấp hai Không đợc sử dụng so sánh hơn kém mà sử dụng so sánh bằng, khi so sánh phải xác định danh từ là đếm đợc hay không đếm đợc, vì đằng trớc chúng có many/much Ex: This encyclopedy costs twice as much as the other one. Ex:Jerome has half as many records now as I had last year. 2. Comparatives ( so sỏnh hn) Tớnh t ngn - L tớnh t cú 1 õm tit, thờm er, est vo hỡnh thc so sỏnh Eg: longer -> longer -> longest Fast -> faster -> fastest 1 Tài liệu bồi dưỡng HSG Tiếng Anh 8- Trần Thị Thảo- Trường THCS Tân Quang - Tính từ 1 âm tiết tận cùng là 1 nguyên âm + phụ âm( trừ w, x, z)-> gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm er, est. Big -> bigger -> biggest - Tính từ 1 âm tiết tận cùng là e câm-> chỉ việc thêm r, st Fine -> finer -> finest Large -> larger -> largest - Tính từ 1 âm tiết tận cùng là phụ âm + y-> đổi y -> I + er, est. Nếu tận cùng là nguyên âm+ y thì không thay đổi. Dry -> drier -> driest - Tính từ 2 âm tiết tận cùng là le, er, ow, et, y thêm er, est Quiet -> quieter -> quietest Clever -> cleverer -> cleverer - Tính từ 2 âm tiết được nhấn mạnh ở âm tiết thứ 2-> thêm er, est Severe -> severer -> severerest (nghiêm trọng) Sublime -> sublimer -> sublimest ( hung vĩ) - Tính từ có hậu tố : -ed, - ful, - ing, -ous thêm more vào trước cho dù đó là tính từ dài hay ngắn. ( more useful, more boring,……… ) Trạng từ ngắn 1 âm tiết + er, est Tính từ, trạng từ dài dùng more, most a. Tính từ, trạng từ ngắn Thêm er than vào tính từ hoặc trạng từ ngắn S + V + short- Adj + er than + noun/ pronoun Adv Eg: today is hotter than yesterday Ba runs faster than Phong b. Tính từ , trạng từ dài Dùng more….than với tính từ, trạng từ dài có 2 âm tiết trở lên. S + V + more + long- Adj + er than + noun/ pronoun Adv * Note: - So sánh hơn có thể được nhấn mạnh bằng cách thêm “ much hoặc far” trước hình thức so sánh. Today is much hotter than yesterday. - A lot, a bit, a little, rather cũng có thể được dùng trước so sánh. Today is a lot hotter than yesterday. - Ta cũng có thẻ so sánh 2 thực thể( người hoặc vật) mà không sdụng than. Trong trường hợp này thành ngữ of the two được sử dụng trong câu( nó có thể đứng đầu câu và sau N phải có dấu phẩy hoặc đứng ở cuối câu S +V + the +comparative + of the two + (noun) Hoặc Of the two+ (noun), S + V + the+ comparative. Eg: Nam is the more intelligent of the two boys. Of the two shirts, this one is the prettier. 3. Superlatives( so sánh nhất) Adj- est 2 Ti liu bi dng HSG Ting Anh 8- Trn Th Tho- Trng THCS Tõn Quang S+ V +the + most- Adj + In + N s ớt Least- Adj of + N s nhiu * Trng hp c bit: Mt s tớnh t cú hỡnh thc so sỏnh hn v hn nht bt quy tc Good/ well -> better -> best Bad/ badly -> worse -> worst Many/ much -> more -> most Little -> less -> least Far -> farther/ further -> farthest/ furthest Old -> older/ elder -> oldest/ eldest. - C farther v further/ farthest v furthest u cú th c dựng ch khong cỏch. Khụng cú s khỏc nhau v ngha. The way from my house to school is farther/ further than to the post office. - Further cũn cú ngha l thờm na, hn na ( farther ko cú ngha ny). - Elder/ eldest cú th dc dựng lm tớnh t ( ng trc danh t) hoc i t ( ko cú danh t theo sau) thay cho older/ oldest ch s nhiu tui. ch yu dựng so sỏnh cỏc thnh viờn trong gia ỡnh. Eg: my elder/ older sister is an engineer. He is the eldest in his family. - Elder khụng dựng vi than trong cu trỳc so sỏnh hn, vỡ vy ta ch dựng older. * Note: - More/ most c dựng cho cỏc trng t tn cựng bng ly. More slowly, more quietly, ( Nhng vi early khụng dựng more/ most m phi l earlier/ earliest - Mt s tớnh t cú 2 õm tit cú th cú c 2 hỡnh thc so sỏnh er/ more est/ most Clever, common, cruel, gentle, narrow, pleasant, polite, quiet, simple, stupid. - More v most c dựng cho tớnh t cú 3 õm tit tr lờn, ngoi tr nhng t phn ngha ca nhng ADJ cú 2 vn tn cựng l y Unhappy-> unhappier untidy -> untidier- > untidiest - Less v least l phn ngha ca more/ most - Tớnh t hoc trng t so sỏnh nht cú th c dựng m khụng cú danh t theo sau khi danh t ó hoc s c cp n. This duilding is the tallest in my countryside. 6. So sánh kép (C ng c ng) Là loại so sánh với cấu trúc: Càng càng Các Adj/Adv so sánh phải đứng ở đầu câu, trớc chúng phải có The The + comparative + S + V + the + comparative + S + V Ex: The hotter it is, the more miserable I feel. Nếu chỉ một vế có Adj/Adv so sánh thì vế còn lại có thể dùng The more 3 Ti liu bi dng HSG Ting Anh 8- Trn Th Tho- Trng THCS Tõn Quang The more + S + V + the + coparative + S + V Ex: The more you study, the smarter you will become. Sau The more ở vế thứ nhất có thể có that nhng không nhất thiết. Ex: The more (that) you study, the smarter you will become. Trong trờng hợp nếu cả hai vế đều có thành ngữ it is thì bỏ chúng đi Ex: The shorter (it is), the better (it is). Hoặc nếu cả hai vế đều là to be thì bỏ đi Ex: The closer to one of the Earths pole (is), the greater the gravitational force (is). Các thành ngữ: all the better (càng tốt hơn), all the more (càng hơn), not any the more (chẳng hơn tí nào), none the more (chẳng chút nào) dùng để nhấn rất mạnh cho các tính từ hoặc phó từ đợc đem ra so sánh đằng sau. Nó chỉ đợc dùng với các tính từ trừu tợng: Ex: Sunday mornings were nice. I enjoyed them all the more because Sue used to come round to breakfast. (các sáng chủ nhật trời thật đẹp. Tôi lại càng thích những sáng chủ nhật đó hơn nữu vì Sue thờng ghé qua ăn sáng.) Ex: He didn t seem to be any the worse for his experience. (Anh ta càng khá hơn lên vì những kinh nghiệm của mình.) Ex: He explained it all carefully, but I was still none the wiser. (Anh ta giải thích toàn bộ điều đó cẩn thận nhng tôi vẫn không sáng ra chút nào cả.) Cấu trúc này tuyệt đối không dùng cho các tính từ cụ thể: Ex: Incorrect: Those pills have made him all the slimmer. Cấu trúc No sooner than = Vừa mới thì đã Chỉ dùng cho thời Quá khứ và thời Hiện tại, không dùng cho thời Tơng lai. No sooner đứng ở đầu một mệnh đề, theo sau nó là một trợ động từ đảo lên trớc chủ ngữ để nhấn mạnh, than đứng ở đầu mệnh đề còn lại: No sooner + auxiliary + S + V + than + S + V Ex: No sooner had we started out for California than it started to rain. (Past) * Một ví dụ ở thời hiện tại (will đợc lấy sang dùng cho hiện tại) Ex: No sooner will he arrive than he want to leave.(Present) Một cấu trúc tơng đơng cấu trúc này: No sooner than = Hardly/Scarely when Ex: Scarely had they felt in love each other when they got maried. Lu ý: No longer = not anymore = không nữa, dùng theo cấu trúc: S + no longer + Positive Verb 4 Ti liu bi dng HSG Ting Anh 8- Trn Th Tho- Trng THCS Tõn Quang So sánh giữa 2 ngời hoặc 2 vật Khi so sánh giữa 2 ngời hoặc 2 vật, chỉ đợc dùng so sánh hơn kém, không đợc dùng so sánh bậc nhất, mặc dù trong một số dạng văn nói và cả văn viết vẫn chấp nhận so sánh bậc nhất. (Lỗi cơ bản). Trớc adj và adv so sánh phải có the, trong câu có thành ngữ of the two + noun thành ngữ có thể đứng đầu hoặc cuối câu. Ex: Harvey is the smarter of the two boys. Ex: Of the two shirts, this one is the prettier. So sánh bậc nhất Dùng khi so sánh 3 ngời hoặc 3 vật trở lên: Đối với tính từ và phó từ ngắn dùng đuôi est. Đối với tính từ và phó từ dài dùng most hoặc least. Đằng trớc so sánh phải có the. Dùng giới từ in với danh từ số ít. Ex: John is the tallest boy in the family Dùng giới từ of với danh từ số nhiều Ex: Deana is the shortest of the three sister Do đó sau thành ngữ One of the + so sánh bậc nhất + noun phải đảm bảo chắc chắn rằng noun phải là số nhiều, và động từ phải chia ở số ít. Ex: One of the greatest tennis players in the world is Johnson. Một số các tính từ hoặc phó từ mang tính tuyệt đối thì cấm dùng so sánh bậc nhất, hạn chế dùng so sánh hơn kém, nếu buộc phải dùng thì bỏ more: unique/ extreme/ perfect/ supreme/ top/ absolute/Prime/ Primary Ex: His drawings are perfect than mine. preferable to Sb/Sth = đợc a thích hơn superior to Sb/Sth = siêu việt hơn inferior to Sb/Sth = hạ đẳng hơn WEEK 4 Date of teaching : 31/10/2013 Passive VOICE A/ Objectives : - To help Ss to know more about passive and do exercises. B/ Procedures : I / GRAMMAR A/ The passive voice. Active : Hemingway wrote The old man and the sea 5 Ti liu bi dng HSG Ting Anh 8- Trn Th Tho- Trng THCS Tõn Quang Passive: The old man and the sea was written by Hemingway. S + be + PII + by + O Tense Active voice Passive voice 1. Simple Present 2. Simple Past 3. Simple Future 4. Present Perfect 5. Past Perfect 6. Present Continuous 7. Past Continuous 8. Modals eat, eats ate will, shall eat has, have eaten had eaten am, is, are eating was, were eating can eat am, is, are eaten was, were eaten will, shall be eaten has,have been eaten had been eaten am, is, are being eaten was, were being eaten can be eaten Notes: - Trạng từ thời gian đứng sau by Ex : She does the housework every morning. The housework is done by her every morning -Trạng từ thể cách đứng giữa to be và PII E x : She cooked the meals carefully. The meals were carefully cooked by her. -Trạng t nơi chốn đứng trớc by. Ex : She will put the flower vase in the living room. The flower vase will be put in the living room by her. -Đối với chủ ngữ là : nobody, nothing, no one có thể áp dụng 2 cách chuyển. Ex : Nobody saw him last night. He was not seen last night. He was seen by nobody last night. -Các chủ ngữ mơ hồ : somebody, something, people, they, someone, khi chuyển sang câu bị động có thể lợc bỏ by + O Ex : Somebody has stolen my purse. My purse has been stolen. - Động từ nêu lên ý kiến : say, think, believe, report, know có thể đổi theo 2 cách: Ex : People said that he had gone abroad. It was said that he has gone abroad. He was said to have gone abroard. Các nội động từ (Động từ không yêu cầu 1 tân ngữ nào) không đợc dùng ở bị động. Ex: My leg hurts. Đặc biệt khi chủ ngữ chịu trách nhiệm chính của hành động cũng không đợc chuyển thành câu bị động. Ex: The America takes charge: Nớc Mỹ nhận lãnh trách nhiệm Nếu là ngời hoặc vật trực tiếp gây ra hành động thì dùng by nhng nếu là vật gián tiếp gây ra hành động thì dùng with. Ex: The bird was shot with the gun - The bird was shot by the hunter. Trong một số trờng hợp to be/to get + P 2 hoàn toàn không mang nghĩa bị động mà mang 2 nghĩa: Chỉ trạng thái mà chủ ngữ đang ở trong đó 6 Ti liu bi dng HSG Ting Anh 8- Trn Th Tho- Trng THCS Tõn Quang Ex: Could you please check my mailbox while I am gone. Ex: He got lost in the maze of the town yesterday. Chỉ việc chủ ngữ tự làm lấy Ex: The little boy gets dressed very quickly. Ex: Could I give you a hand with these tires. Ex: No thanks, I will be done when I finish tightening these bolts. Mọi sự biến đổi về thời và thể đều nhằm vào động từ to be, còn phân từ 2 giữ nguyên. to be made of: Đợc làm bằng (Đề cập đến chất liệu làm nên vật) Ex: This table is made of wood to be made from: Đợc làm ra từ (đề cập đến việc nguyên vật liệu bị biến đổi hoàn toàn về trạng thái ban đầu để làm nên vật) Ex: Paper is made from wood to be made out of: Đợc làm bằng (đề cập đến quá trình làm ra vật) Ex: This cake was made out of flour, butter, sugar, eggs and milk to be made with: Đợc làm với (đề cập đến chỉ một trong số nhiều chất liệu làm nên vật) Ex: This soup tastes good because it was made a lot of spices. B/ The present perfect tense 1/ Form (+) S + have/has + PII (-) S + have/has + not + PII (?) Have/Has + S + PII ? 2/ The uses. a) Diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ không nêu rõ thời gian. Ex : I have read the introduction but I dont understand them. She has painted her room. b) Một hành động mới xảy ra gần đây mà kết quả vẫn còn ở hiện tại. Ex : Tom has had a bad car accident. c) Một hành động bắt đầu ở quá khứ nhng còn tiếp diễn đến hiện tại (thờng dùng với since và for). -Since: thời điểm -For: thời lợng Ex : We have lived in this house since 1972. They have stayed in that hotel for two weeks. d) Một hành động xảy ra trong một khoảng thời gian cha chấm dứt ( thờng dùng với today, this morning, this month, all night, all week .) Ex : He has played video games all night. I have got many bad marks this semester. e) Đợc dùng với các cấu trúc : * This/That/ It is the first/second/third time * This/That/ It is the only * This/That/It is + superlative. Ex : This is the first time I have been to London. This is the only party Ive ever enjoyed in my life. That is the most exciting novel Ive ever read. 7 Tài liệu bồi dưỡng HSG Tiếng Anh 8- Trần Thị Thảo- Trường THCS Tân Quang f) Thêng dïng víi c¸c thµnh ng÷ : already, not………yet, yet, ever, never, just, so far, recently, lately……… Ex : Have you seen Ann lately ? My parents have just bought a new house. II-Exercises Ex 1/ Supply the corect form of the verbs in brackets. 1. She ( leave )…………… school last year. Since then she (work)……………….as a waitress at a local pub. 2. I’m sorry. I ( not finish)…………… this homework yet. 3. You (see)………………any good films recently? 4. How many cups of coffee (drink)……………….today ? 5. Our team (be)………………… rubbish. They (just lose)………………eight games one after the other. 6. Poems as well as plays ( write)…………….by William Shakespeare. 7. I’m not cooking today. I (cook)………………. all the meals yesterday. In fact, I (cook)……………………most of the meals this week. 8. This is the second times I ( come back)……………….to Ho Chi Minh city. 9. The dancers ( perform)………………….very well when we came in. 10.They ( have )……………………a party at their friend’s house tonight. Ex2 / You are talking to Lan, Who has just come back from Malaysia. Ask her about the visit. Write your questions. You: Oh, Lan ! You have been to Malaysia, haven’t you? Lan : That’s right. You: So (1)………………………………………………………………………………? Lan: I got home two days ago. You: (2)……………………………………………………………………………………? Lan: I stayed there for five days. You: (3)……………………………………………………………………………………? Lan: It was fine and sunny all the time. You: (4)………………………………………………………………………………….? Lan: We visited PETRONAS Twin Towers and some other interesting places in Kuala Lumpur. You : ……………………………………………………………….all the time ? Lan: Yes, of course. I spoke English to everyone I met. Ex3/ Give the correct form of the words to complete the sentences. 1. Some of these traditional dressed have been…………………. MODERN. 2. Many Vietnamese women continue to to wear the unique and…………dresses. FASHION 3. …………………… jeans are the 1960s’ fashion. EMBROIDERY 4. Jeans made in China are sometimes…………………… cheap. SURPRISE 5.February is…………………… the shortest. FREQUENCY 6.Lan wants to become a fashion……………… when she grows up. DESIGN 7. Although its services are not very good, the hotel is…………… for the beach. CONVENIENCE 8. Although the ao dai is the……………………dress of Vietnamese women, not many of them wear it at work. TRADITION 8 Tài liệu bồi dưỡng HSG Tiếng Anh 8- Trần Thị Thảo- Trường THCS Tân Quang 9.We’re very impressed by the ………………… of your town’s people. friend 10. Liverpool is an………………….city in the north of England. industry 11 . Is Buddhism the country’s…………………….religion of Thailand ? office 12. Should English be a ………………… foreign language in Vietnam? compel 13.This handbook give us………………… information about ASIAN countries. add 14. There used to be a big tree at the to this village. ENTER 15. People used to wear just a wrapped round the body. CLOTHES EX 4/ Change the following sentences from the active into the passive. 1.My sister gave me a new pair of Jeans on my fifteen birthday. ……………………………………………………………………………… 2. The worker are building a supermarket on our street. ………………………………………………………………………………… 3. The zoo keepers feed the animals twice a day. ………………………………………………………………………………… 4. They have sold their car to pay their dept. …………………………………………………………………………………… 5. We are going to grow flowers in the front garden. …………………………………………………………………………………… 6. You musn’t use this machine after 5.30 pm. …………………………………………………………………………………… 7. My grandmother is knitting a new sweater for me. ………………………………………………………………………………… 8. Did people make jeans two hundred years ago ? ………………………………………………………………………………… 9. We don’t use this kind of cloth to make shirts ………………………………………………………………………………… 10. Vietnamese women continue to wear the unique and fashtionable ao dai ……………………………………………………………………………………………. Ex 5/ Choose the best answer (A, B, C, or D) for each space. Jeans are very popular with young people all (1)……… the world. Some people say that jeans are the “uniform” of (2)…………But they haven’t always been popular. The story of jeans started (3)……… two hundred years ago. People in Genoa, Italy, made pants. The cloth(4)………… in Genoa was called “jeanos”. The pants were called “jeans”. In 1850, a saleman (5)…………….California began selling pants made of canvas. His name was Levi Strauss. (6)…………they were so strong, “Levi’s pants” began making his pants with blue cotton (9)……………called denim. Soon after, factory workers in the United States and Europe began (10)………… jeans. Young people usually didn’t wear them. 1. A. in B. on C. over D. above 2. A. youth B. young C. younger D. youngest 3. A. lots B. much C. most D. almost 4. A. make B. makes C. making D. made 5. A. in B. on C. at D. with 6. A. although B. but C. because D. so 7. A. famous B. popular C. good D. wonderful 8. A. late B. later C. latest D. last 9 Tài liệu bồi dưỡng HSG Tiếng Anh 8- Trần Thị Thảo- Trường THCS Tân Quang 9. A. cloth B. clothing C. cloths D. clothes 10. wear B. wearing C. wore D. worn * ANSWERS: EX1: 1. left/ has worked 6. were written 2. haven't finished 7. cooked / have cooked 3. have you seen 8. have come back 4. have drunk 9. were performing 5. is/ have just lost 10. are going to have EX2: 1/ So when did you get / return/ come back home ? 2/ How long did you stay there ? 3/ What was the weather like ( there ) ? 4/ What/ Where did you visit ? 5/ Did you speak English all the time ? EX3: 1. modernized 6. designer 11.official 2. fashionable 7. convenient 12. compulsory 3. embroidered 8.traditional 13.additional 4. surprisingly 9.friendliness 14. entrance 5. frequently 10. industrial 15. cloth EX4: 1. I was given a new pair of jeans on my fifteen birthday by my sister. or A new pair of jeans was given to me on my fifteen birthday by my sister. 2. A supermarket is being built on our street ( by the workers ). 3. The animals are fed twice a day ( by the zoo keepers ) 4. Their car has been sold to pay their debt ( by them ) 5. Flowers are going to be grown in the front garden ( by us ). 6. This machine mustn't be used after 5.30 pm ( by you ). 7.A new sweater is being knitted for me by my grandmother. 8. Were jeans made two hundred years ago. 9. This kind of cloth isn't used to make shirts ( by us ). 10. The unique and fashionable ao dai continues to be worn by Vietnamese women. EX 5: 1.C 3. D 5. A 7. B 9. A 2.A 4. D 6. C 8. B 10. B III/ HOMEWORK: - Learn byheart the grammar. - Consolidate the knowledge for revision on the next period. 10 [...]... Trớc tên các môn học cụ thể Ex: The Solid matter Physics Trớc các danh từ trừu tợng (trừ một số trờng hợp đặc biệt) Ex: freedom, happiness Trớc tên các môn học nói chung Ex: mathematics Trớc tên các ngày lễ, tết 28 Ti liu bi dng HSG Ting Anh 8- Trn Th Tho- Trng THCS Tõn Quang Ex: Christmas, Thanksgiving Nh vy, ta phi dựng mo t xỏc nh THE nh th no v khi no ? *THE luụn ng trc danh t VD: THE SUN =... (an heir/ an hour) o Những từ mở đầu bằng một chữ viết tắt (an S.O.S/ an M.P) 24 Ti liu bi dng HSG Ting Anh 8- Trn Th Tho- Trng THCS Tõn Quang o Lu ý: Đứng trớc một danh từ mở đầu bằng "uni " phải dùng "a" (a university/ a uniform) Dùng "a" trớc danh từ bắt đầu bằng một phụ âm Đợc dùng trớc một danh từ không xác định về mặt vị trí/ tính chất/ đặc điểm hoặc đợc nhắc đến lần đầu tiên trong câu Dùng... Ting Anh 8- Trn Th Tho- Trng THCS Tõn Quang Eg: Can you turn of the light, please? ( the light in the room) I must go to the bank to get some money and then go to the post office to get some stamps (ngi núi ngh n ngõn hng hay bu in quen thuc no ú) Quán từ xác định "The" Dùng trớc một danh từ đã đợc xác định cụ thể về mặt tính chất, đặc điểm, vị trí hoặc đợc nhắc đến lần thứ hai trong câu The + danh... từ + danh từ Ex: The girl in blue, the Gulf of Mexico Dùng trớc những tính từ so sánh bậc nhất hoặc only Ex: The only way, the best day Dùng cho những khoảng thời gian xác định (thập niên): In the 1990s The + danh từ + đại từ quan hệ + mệnh đề phụ Ex: The man /to whom you have just spoken /is the chairman Trớc một danh từ ngụ ý chỉ một vật riêng biệt Ex: She is in the (= her) garden The + danh từ... "AN" Trong giao tip ting Anh hng ngy dự n gin hay phc tp, khụng th thiu c hai t "A" v "AN" ny Bi ny gii thớch chi tit v mo t bt nh "A" v "AN" õy l loi t tng chng nh n gin nhng rt nhiu bn hc ting Anh lõu nm vn cũn dựng sai hoc khi cn dựng li khụng dựng Mo từ không xác định "a" và "an" Dùng "an" trớc một danh từ bắt đầu bằng: o 4 nguyên âm A, E, I, O o 2 bán nguyên âm U, Y o Những danh từ bắt đầu bằng "h"... father c star d principal 7 a old b sociable c outgoing d volunteer 8 a my b curly c library d lucky 9 fair b straight c train d wait 10 a spends b laughs c friends d potatoes 23 Ti liu bi dng HSG Ting Anh 8- Trn Th Tho- Trng THCS Tõn Quang 11 a annoy 12 a humor 13 a appearance 14 a extremely 15 a sociable 16 a classmate 17 a enough 18 a lucky 19 a brown 20 a reserved b enough b orphan b annoyance b... very hard in their moving The + tên các vùng/ khu vực đã nổi tiếng về mặt địa lý hoặc lịch sử Ex: The Sahara (desert)/ The Siberia (tundra)/ The Normandic The + East/ West/ South/ North + Danh từ used as adjective Ex: Ex: The North/ South Pole (Bắc/ Nam Cực) Ex: Ex: The East End of London (Khu đông Lôn Đôn) 26 Ti liu bi dng HSG Ting Anh 8- Trn Th Tho- Trng THCS Tõn Quang *Nhng không đợc dùng THE trớc... to school 17.Please be quite.I(study) 18. The swimming pool(open) at 7.00 and (close) at 18. 30 everyday 19.why (you/look) at me like that?Have I said something wrong? 20.I(not/work) .this week.Im on holiday 21.How many cigarettes(you/smoke) .a day? 18 Ti liu bi dng HSG Ting Anh 8- Trn Th Tho- Trng THCS Tõn Quang 22.I(live) .with some friends until I can find a flat 23.Hurry... bin thnh mt danh t núi v mt tng lp, mt th loi liờn quan n tớnh t ú (bn khụng th ly bt c tớnh t no rỏp vụ, nhng tớnh t c dựng theo kiu ny cú hn) VD: THE RICH = nhng ngi giu THE POOR = nhng ngi nghốo THE WEAK = nhng k yu * Dựng THE trc bt c mt danh t no khi ngi núi v ngi nghe u bit v danh t ang c núi ti hoc c xỏcnh rừ rng: PAY HIM BACK THE MONEY YOU BORROWED FROM HIM = Hóy tr li cho nú s tin anh ó mn nú!... Ti liu bi dng HSG Ting Anh 8- Trn Th Tho- Trng THCS Tõn Quang * Trong mt s thnh ng, phi cú THE (hc thuc lũng): DONT' BEAT ABOUT THE BUSH! = ng cú vũng vo tam quc Nh vy, chỳng ta KHễNG dựng mo t THE khi no? * KHễNG dựng THE khi danh t c tip theo sau bng mt ch s hoc ch cỏi VD: The Chicago train is about to depart from track 5 Her flight leaves from gate 32 He fell asleep on page 81 6 of "War and Peace" . “jeanos”. The pants were called “jeans”. In 185 0, a saleman (5)…………….California began selling pants made of canvas. His name was Levi Strauss. (6)…………they were so strong, “Levi’s pants” began. get + P 2 hoàn toàn không mang nghĩa bị động mà mang 2 nghĩa: Chỉ trạng thái mà chủ ngữ đang ở trong đó 6 Ti liu bi dng HSG Ting Anh 8- Trn Th Tho- Trng THCS Tõn Quang Ex: Could you please check. passive and do exercises. B/ Procedures : I / GRAMMAR A/ The passive voice. Active : Hemingway wrote The old man and the sea 5 Ti liu bi dng HSG Ting Anh 8- Trn Th Tho- Trng THCS Tõn Quang
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án dạy bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 8 tham khảo, Giáo án dạy bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 8 tham khảo, , Cấu trúc No sooner... than = Vừa mới ... thì đã..., Các đại từ đứng trước động từ nguyên thể hoặc V-ing dùng làm tân ngữ.

Từ khóa liên quan