0

[VIP] Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 8

4 59 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/04/2021, 15:23

Diễn tả hành động tương lai đã được sắp xếp sẵn He is meeting his brother at the station tonight.. Thời hiện tại TD đi với always khi ta muốn phàn nàn về một hành động lặp đi lặp lại.[r] (1)TENSES ( Thời động từ) I/ Present Simple (Hiện đơn) 1 Form a Khẳng định - I, you, we , they + V - He, she , it + V+s / V+es * Notes : - Các động từ kết thúc sh, ch, ss, o, x sang he, she , it thêm es Eg : I wash  He washes I watch  He watches I go  He goes I miss  He misses - Sau phụ âm k, p, t s đọc /s/ - Sau trường hợp lại s đọc /z/ - Sau phụ âm sh, ch, ss, x đuôi es đọc iz - Những động từ tận phụ âm + y sang ngơi he, she, it y đổi thành i trước khi thêm es. Eg : I study  He studies - Những động từ tận nguyên âm + y, biến đổi bình thường sang he, she, it Eg: I play, he plays b Phủ định - I, we, you, they don't + V - He, she , it doesn't + V c Nghi vấn - Do I / you/ we / they + V ? - Does he/ she/ it + V ? 2 The use. a Diễn tả mức độ thường xuyên diễn hành động Thường với always, usually, often , sometimes, occasionally (thỉnh thoảng), rarely, seldom (hiếm khi), never, everyday, every week once twice / times times a week/ a month/year một lần hai lần tuần/ tháng/ năm ba lần Eg : - He usually goes to the cinema - We clean our house everyday - Lan washes clothes twice a week b Diễn tả điều luôn (sự thật), khoảng thời gian dài. Eg : - Some animals don't eat during winter ( Một vài lồi động vật khơng ăn vào mùa đông) - We are Vietnamese We speak Vietnamese - He works in a bank Exercise 1: Chia động từ ngoặc: They (go) on holiday every winter 2 The days (be) longer in summer She often (talk) to herself 4 Oak trees (grow) very slowly 5 My dog (not eat) vegetables My brother (not like) animals (2)8 In his job she usually (stand) My brother never (go) out in the evening 10 He usually (work) with paints and brush es 11 Do you know anyone who (speak) It alian? (3)Exercise 2: Đọc đoạn văn sau, dùng từ gợi ý đặt câu hỏi trả lời Hans Huser is a ski-instructor He is Swiss and he lives in Villars, a village in the mountains In summer he works in a sports shop and in winter he teaches skiing He speaks languages : French, German, Italian and English He is married and has two children He plays football with them in his free time He's happy with his family 1/ What / Hans Huser / ? 2/ Where/ he / come / from ? 3/ he / live / city ? 4/ Where / he / work / summer ? 5/ What / / winter ? 6/ How many languages / he / speak ? 7/ he / single ? 8/ How many children / he / have ? 9/ What / he / / free time ? 10/ he / happy / family ? Exercise 3: Đọc đoạn văn sau, điền từ thích hợp vào chỗ trống , sau đó dùng từ gợi ý đặt câu hỏi trả lời Alan is a lorry -driver He's 25 years He works five days week Every morning he gets up at o'clock He eats enormous breakfast at 6.30 He two cups of tea Then he kisses wife He leaves for work at 7.30 He lunch in a transport cafe He home at o'clock In the evening he goes to the pub He goes to at 10.30 1/ What / Alan / ? 2/ How many days / week / he work ? 3/ What time / he get up ? 4/ he / drink coffee / morning ? 5/ What time he / leave / work ? 6/ Where / he / have lunch ? 7/ he / go cinema / evening ? II/ Present Continuous (Hiện tiếp diễn) 1 Form a Khẳng định I am You/ We/ They are + V-ing He/ she/ it is b Phủ định S + to be + not + V-ing c Nghi vấn (4)*Notes : - Những động từ kết thúc nguyên âm e, trước thêm ing ta bỏ e Eg : have  having write  writing - Những động từ âm tiết, nguyên âm, kết thúc phụ âm, trước thêm ing ta gấp đôi phụ âm cuối. Eg : - sit  sitting - swim  swimming - Các động từ: die, lie, tie biến đổi sau: die  dying, lie  lying, tie  tying 2 The use a Diễn tả hành động diễn tại, thường với at the moment, at present, now ( , vào lúc ) Eg : - I'm cooking at the moment b Diễn tả hành động tương lai xếp sẵn He is meeting his brother at the station tonight (Anh ta đón anh trai nhà ga vào tối nay.) c Thời TD với always ta muốn phàn nàn hành động lặp lặp lại. Eg : He's always losing his keys (Anh ta ln đánh chìa khóa) * Notes : Một số động từ không thường dùng dạng tiếp diễn : be, understand, think (cho rằng), know, hear, love, like , stop , feel, smell, taste, sound Exercise 1: Chia động từ ngoặc: What's that noise? Somebody (practise) the piano 2 She (have) a shower at the moment Right now she (run) down a hill 4 I'm looking at that woman, she (wear) a nice dress 'Where is Kate?' 'She (watch) TV in the living room.' Don't bother me now I (to work) Take an umbrella It .(to rain) - Where's Jim? - He with friends.(to stay) Exercise 2: Đọc đoạn văn sau, dùng từ gợi ý đặt câu hỏi trả lời
- Xem thêm -

Xem thêm: [VIP] Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 8,

Từ khóa liên quan