0

nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất việt thương

91 2,578 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2014, 15:41

Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD:TS.Nguyễn Ngọc Dương SVTH:Nguyễn Phạm Thiên Kim Lớp:09DQD2 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trong khóa luận được thực hiện tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Việt Thương, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này. TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2013 NGUYỄN PHẠM THIÊN KIM Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD:TS.Nguyễn Ngọc Dương SVTH:Nguyễn Phạm Thiên Kim Lớp:09DQD2 LỜI CẢM ƠN Tr ước tiên em xin cảm ơn các thầy tại trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM, khoa quản trị kinh doanh đã giảng dạy và truyền đạt nhiều kiến thức bổ ích trong quá trình em học tập tại trường. Đặc biệt, em muốn gửi lời cảm ơn đến thầy Nguyễn Ngọc Dương, người đã trực tiếp hướng dẫn, dẫn dắt em trong quá trình hòan thành khóa luận tốt nghiệp này. Sau cùng em xin cảm ơn quý công ty Cổ phần TM-DV-SX Việt Thương, ban lãnh đạo công ty, đã tạo điều kiện giúp em trong thời gian em thực tập tại công ty. Trong quá trình thực tập em đã được quan sát thực tế và học hỏi được nhiều kinh nghiệm hữu ích cho công việc của em sau này. Đặc biệt cảm ơn các anh chị phòng Hành chính-Nhân sự, Phòng Kế Tó an-Tài chính đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt những kinh nghiệm và giúp đỡ em trong suốt quá trình thực tập tại công ty. Em xin kính chúc thầy cô, các cô,chú,anh chị luôn khỏe mạnh và thành công trong sự nghiệp của mình. Kính chúc quý công ty Cổ phần TM-DV-SX Việt Thương ngày càng phát triển lớn mạnh hơn nữa. Xin chân thành cám ơn. Nguyễn Phạm Thiên Kim Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD:TS.Nguyễn Ngọc Dương SVTH:Nguyễn Phạm Thiên Kim Lớp:09DQD2 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TS.Nguyễn Ngọc Dương Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD:TS.Nguyễn Ngọc Dương SVTH: Nguyễn Phạm Thiên Kim i Lớp: 09DQD2 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG 4 1.1 Khái niệm tuyển dụng: 4 1.2 Tầm quan trọng của việc tuyển dụng nhân sự: 4 1.3 Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng: 4 1.3.1 Môi trường bên trong: 5 1.3.2 Các yếu tố thuộc môi trường bên ngòai: 6 1.4 Các nguồn tuyển dụng nhân sự: 7 1.4.1 Nguồn tuyển bên trong doanh nghiệp: 7 1.4.2 Nguồn tuyển bên ngòai doanh nghiệp: 9 1.5 Tiêu chuẩn tuyển chọn nhân viên: 10 1.6 Quy trình tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp: 10 1.6.1 Chuẩn bị tuyển dụng: 11 1.6.2 Thông báo tuyển dụng: 13 1.6.3 Thu nhận, nghiên cứu hồ sơ: 14 1.6.4 Kiểm tra trắc nghiệm: 15 1.6.5 Phỏng vấn sơ bộ: 17 1.6.6 Phỏng vấn sâu: 17 1.6.7 Xác minh điều tra: 19 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD:TS.Nguyễn Ngọc Dương SVTH: Nguyễn Phạm Thiên Kim ii Lớp: 09DQD2 1.6.8 Khám sức khỏe: 19 1.6.9 Quyết định tuyển dụng: 20 1.7 Đánh giá hiệu quả công tác tuyển dụng: 21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT VIỆT THƯƠNG 22 2.1 Quá trình hình thành và phát triển: 22 2.2 Bộ máy tổ chức của công ty: 23 2.3 Chức năng và lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty: 29 2.4 Tình hình họat động của công ty trong những năm qua: 31 2.5 Tình hình nhân sự của công ty Việt Thương: 34 2.5.1 Số lượng lao động của công ty: 34 2.5.2 Trình độ học vấn: 35 2.5.3 cấu lao động theo giới tính và độ tuổi: 37 2.6 Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty Việt Thương: 39 2.6.1 Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng của công ty: 39 2.6.2 Nguồn tuyển dụng của công ty: 41 2.6.3 Tiêu chuẩn tuyển chọn nhân viên: 45 2.6.4 Quy trình tuyển dụng của công ty Việt Thương: 46 2.7 Đánh giá hiệu quả công tác tuyển dụng của công ty: 50 2.7.1 Ưu điểm: 50 2.7.2 Nhược điểm: 51 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD:TS.Nguyễn Ngọc Dương SVTH: Nguyễn Phạm Thiên Kim iii Lớp: 09DQD2 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT VIỆT THƯƠNG 53 3.1 Phương hướng kinh doanh và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự của công ty trong thời gian tới: 53 3.1.1 Phương hướng kinh doanh: 53 3.1.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụngcủa công ty: 54 3.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng tại công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Thương: 55 3.2.1 Kế hoạch hóa nguồn nhân lực của công ty: 55 3.2.2 Thực hiện công tác phân tích công việc của công ty: 59 3.2.3 Đa dạng hóa các nguồn tuyển dụng: 62 3.2.4 Hoàn thiện quy trình tuyển dụng của công ty Việt Thương: 67 3.2.5 Các giải pháp khác: 76 3.3 Kiến nghị đối với Nhà nước: 77 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 PHỤ LỤC 81 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD:TS.Nguyễn Ngọc Dương SVTH: Nguyễn Phạm Thiên Kim iv Lớp: 09DQD2 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TM-DV-SX : Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất TSNH : Tài sản ngắn hạn TSDH : Tài sản dài hạn VCSH : Vốn chủ sở hữu LĐ : Lao động Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD:TS.Nguyễn Ngọc Dương SVTH: Nguyễn Phạm Thiên Kim v Lớp: 09DQD2 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Tiêu chuẩn thuộc về kỹ năng 10 Bảng 2.1 Danh sách cổ đông sáng lập 24 Bảng 2.2 Kết quả họat động kinh doanh của công ty 2009-2012 31 Bảng 2.3: Bảng báo cáo tình hình tài sản, nguồn vốn 32 Bảng 2.4 Tổng hợp số lượng lao động qua các năm 34 Bảng 2.5 Trình độ học vấn của nhân viên công ty(năm 2012) 35 Bảng 2.6 cấu lao động theo giới tính của công ty 37 Bảng 2.7 cấu lao động theo độ tuổi của nhân viên công ty(Năm 2012) 38 Bảng 2.8 Nguồn tuyển dụng của công ty qua các năm 2009-2012 41 Bảng 2.9 Các nguồn tuyển dụng bên ngòai của công ty 43 Bảng 3.1 Bảng mẫu đánh giá nhân viên 56 Bảng 3.2 Mẫu bảng mô tả ng việc 62 Bảng 3.3 Mẫu bảng thông tin ứng viê n 70 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD:TS.Nguyễn Ngọc Dương SVTH: Nguyễn Phạm Thiên Kim vi Lớp: 09DQD2 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH  Biểu đồ: Biểu đồ 2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2009-2012 31 Biểu đồ 2.2 Tình hình lao động của công ty qua các năm 35 Biểu đồ 2.3 Trì nh độ học vấn của nhân viên công ty 36 Biểu đồ 2.4 cấu lao động theo giới tính từ 2009-2012 37 Biểu đồ 2.5 cấu lao độngcủa công ty theo độ tuổi 38  Sơ đồ: Sơ đồ 1.1 Quy trình tuyển dụng nhân sự 11 Sơ đồ 2.1 cấu bộ máy tổ chức của công ty 23 Sơ đồ 2.2 Quy trình tuyển dụng 46 Sơ đồ 3.1 Quy trình tuyển dụng mới 68  Hình ảnh: Hình 2.1 Một số hình ảnh sản phẩm của công ty 30 Hình 2.2 Mẫu tuyển dụng trên trang web của công ty 47 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD:TS.Nguyễn Ngọc Dương S VTH: Nguyễn Phạm Thiên Kim 1 Lớp: 09DQD2 LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài: Tro ng một bài phỏng vấn khi được hỏi về bí quyết thành công để giúp doanh nghiệp vượt qua cơn “bão” kinh tế trong năm 2012, đạt doanh thu và lợi nhuận cao trong khi nền kinh tế của châu lục vẫn còn gặp khó khăn, bà Mai Kiều Liên – Tổng Giám Đốc công ty Vinamilk đã chia sẻ rằng “Tôi cho rằng bí quyết chính ở đây là yếu tố con người. Tại Vinamilk, chúng tôi một đội ngũ nhân lực mà tôi cho rằng sẽ ít doanh nghiệp nào được…”. Đúng như vậy, thành công của doanh nghiệp không thể tách rời yếu tố con người, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế thị trường đầy biến động như hiện nay, cùng xu hướng hội nhập với nền kinh tế thế giới, tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng diễn ra gay gắt, các doanh nghiệp phải tạo cho mình một vị thế riêng, một đội ngũ nhân lực giỏi mới thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp khác. Vậy làm thế nào để một đội ngũ nhân lực chất lượng phù hợp với yêu cầu của công việc, điều này phụ thuộc rất nhiều vào việc tuyển dụng đầu vào của doanh nghiệp. Công tác tuyển dụng hiệu quả sẽ giảm bớt chi phí đào tạo,tuyển được đúng người, đúng việc, giúp cho quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được ổn định và đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, công tác tuyển dụng ở các doanh nghiệp hiện nay vẫn còn nhiều bất cập ở một số vấn đề.Đa số các doanh nghiệp hiện nay chưa quan tâm đến các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến tuyển dụng.Các yếu tố môi trường ở đây bao gồm môi trường bên ngòai và môi trường bên trong. Môi trường bên ngòai gồm các yếu tố như lượng cung cầu lao động hiện tại của thị trường, tình hình kinh tế, nguồn nhân lực của các đối thủ cạnh tranh hiện tại ra sao… từ việc phân tích những yếu tố này doanh nghiệp thể hoạch định, dự báo nhu cầu nhân sự và đưa ra các hình thức tuyển dụng phù hợp. Bên cạnh đó cũng phải quan tâm đến các yếu tố môi trường bên trong như uy tín của doanh nghiệp, mục tiêu phát triển của doanh nghiệp, thái độ của [...]... Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Thương  Chương 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng tại công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Thương S VTH: Nguyễn Phạm Thiên Kim 3 Lớp: 09DQD2 GVHD:TS.Nguyễn Ngọc Dương Khóa Luận Tốt Nghiệp CHƯƠNG 1 SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG 1.1 Khái niệm tuyển dụng: Tuyển dụngquá trình tìm kiếm, thu hút, lựa chọn người phù hợp với công. .. về công tác tuyển dụng  Đánh giá thực trạng, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng tại công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Thương nhằm tìm ra những ưu điểm và nhược điểm để những giải pháp giải quyết các vấn đề tồn tại  Đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tuyển dụng tại công ty để giúp công ty nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực và đồng thời nâng cao hiệu. .. quả sản xuất kinh doanh của công ty 3.Phạm vi đối tượng nghiên cứu:  Quản trị nhân sự là một phạm vi rộng lớn gồm nhiều họat động khác nhau như: Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Nên trong đề tài này em chỉ tập trung nghiên cứu về vấn đề tuyển dụng tại công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Thương  Đề tài nghiên cứu sử dụng dữ liệu tại công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản. .. trên Đây là một vấn đề cấp thiết cần những biện pháp để giải quyết và nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng cho các doanh nghiệp Vì vậy với hy vọng góp phần đẩy mạnh hiệu quả công tác tuyển dụng em đã chọn đề tài: Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng tại công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Thương làm đề tài khóa luận tốt nghiệp S VTH: Nguyễn Phạm Thiên Kim 2 Lớp: 09DQD2 GVHD:TS.Nguyễn... Phạm Thiên Kim 21 Lớp: 09DQD2 GVHD:TS.Nguyễn Ngọc Dương Khóa Luận Tốt Nghiệp CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT VIỆT THƯƠNG 2.1 Quá trình hình thành và phát triển: -Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT VIỆT THƯƠNG -Tên giao dịch quốc tế: VIETHUONG TRADING-SERVICE-MANUFACTURING CORPORATION -Tên viết tắt:VITH CORP -Trụ sở... giới thiệu…) từ đó không đáp ứng đủ số lượng cần tuyển cũng như bỏ lỡ một số lượng nhân tài ích cho doanh nghiệp do không mở rộng các nguồn tuyển dụng Qua thời gian thực tập ở Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Thương, em nhận thấy công tác tuyển dụng của công ty cũng còn tồn tại những bất cập nêu trên Đây là một vấn đề cấp thiết cần những biện pháp để giải quyết và nâng cao hiệu quả. .. giai đoạn 1996-1999 trường Suối nhạc và công ty Việt Thương đã được thành lập Thông qua quyết định số 588/GP-UB ngày 5/3/1996 của UBND TPHCM và giấy phép kinh doanh số 05203GP- cấp ngày 16/3/1996 công ty bắt đầu hoạt động dưới tên gọi là Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Thương (Công ty Việt Thương) Trong giai đọan này công ty đã trực tiếp giao thương với các nhà cung cấp, mở rộng S VTH:... Sản Xuất Việt Thương trong khoảng thời gian 4 năm gần đây (2009-2012) để so sánh, đối chiếu nghiên cứu tình hình tuyển dụng nhân sự của công ty 4.Phương pháp nghiên cứu:  Phương pháp thu thập số liệu  Phương pháp phân tích 5.Kết cấu của đề tài: Đề tài được chia thành ba chương:  Chương 1: sở lý luận về công tác tuyển dụng nhân sự  Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty Cổ Phần Thương. .. ba lọai sản phẩm: nhạc cụ, âm thanh ánh sáng và thiết bị sản xuất chương trình nghe nhìn Với khẩu hiệu Việt Thương, âm nhạc cuộc sống tươi đẹp hơn” từ năm 2006 đến nay công ty Việt Thương đang xây dựng hệ thống quản lý, tái cấu trúc để trở thành công ty đại chúng, mang tính phổ biến rộng rãi tại thị trường Việt Nam 2.2 Bộ máy tổ chức của công ty: Sơ đồ 2.1 cấu bộ máy tổ chức của công ty S VTH:... Nghiệp Bảng 2.1 Danh sách cổ đông sáng lập STT 1 2 3 4 TỶ LỆ TÊN CỔ LỌAI CỔ SỐ CỔ GIÁ TRỊ ĐÔNG PHẦN PHẦN CỔ PHẦN Nguyễn Cổ phần Thái phổ thông 900.000 9.000.000 25.71 Phạm Văn Cổ phần Kim phổ thông 100.000 1.000.000 2.86 Đức Cổ phần Thịnh phổ thông 60.000 600.000 1.71 40.000 400.000 1.14 Phan Hùng Cổ phần phổ thông GÓP VỐN (%) Lao động: hiện nay công ty 85 nhân viên làm việc tại trụ sở chính, showroom, . cứu về vấn đề tuyển dụng tại công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Thương.  Đề tài nghiên cứu sử dụng dữ liệu tại công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Thương trong khoảng. PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT VIỆT THƯƠNG 53 3.1 Phương hướng kinh doanh và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả công tác tuyển. về công tác tuyển dụng nhân sự.  Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Thương.  Chương 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác
- Xem thêm -

Xem thêm: nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất việt thương, nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất việt thương, , Hình 2.1 Một số hình ảnh sản phẩm của công ty 30, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, 3 Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng:, 4 Các nguồn tuyển dụng nhân sự:, Sơ đồ 1.1 Quy trình tuyển dụng nhân sự, +Giao việc đúng khả năng – giảm bỏ việc không thích hợp, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT VIỆT THƯƠNG, Bảng 2.1 Danh sách cổ đông sáng lập, Bảng 2.9 Các nguồn tuyển dụng bên ngòai của công ty, Có khả năng tổ chức công việc khoa học hợp lý, lưu trữ văn bản tốt, Hình 2.2 Mẫu tuyển dụng trên trang web của công ty, 7 Đánh giá hiệu quả công tác tuyển dụng của công ty:, MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT VIỆT THƯƠNG, 2 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng tại công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Thương:, Số LĐ cần bổ sung = Số LĐ cần có – Số LĐ hiện có + số LĐ nghỉ việc, Bảng 3.2 Mẫu bảng mô tả công việc, Sơ đồ 3.1 Quy trình tuyển dụng mới, Qua nghiên cứu đề tài này em nhận thấy ngòai việc các doanh nghiệp chủ động thực hiện các biện pháp giúp nâng cao hiệu quả của công tác tuyển dụng, tuyển chọn nhân tài, xây dựng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp thì còn cần đến sự tác động của Nhà nước..., Nhà nước cần đẩy mạnh nâng cao trình độ dân trí, đổi mới hệ thống giáo dục để đào tạo được nguồn lao động có năng lực đáp ứng được nhu cầu của thị trường,của các doanh nghiệp. Đặc biệt cần thay đổi giáo dục, đào tạo học sinh, sinh viên theo hướng ứng...

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm