0

Quản lý lưu vực - (bài 4) Mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong quản lý lưu vực

23 4,630 30

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2014, 23:07

Quản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLVQuản lý lưu vực - mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong QLLV 1 CHƯƠNG 2: QUẢN LƯU VỰC Bài 4. Mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong Quản lưu vực hiệu quả Quản lưu vực là quá trình đề xuất và thực hiện một loạt hành động bao gồm việc vận dụng các nguồn lực tự nhiên và con người vào khu vực lưu vực để tạo nên các sản phẩm mà xã hội mong đợi và thích hợp với xã hội đó, nhưng với điều kiện là các tài nguyên nước và đất không bị ảnh hưởng xấu. 2 CHƯƠNG 2: QUẢN LƯU VỰC Bài 4. Mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong Quản lưu vực hiệu quả 4.1. Mục tiêu 1) Xây dựng một kế hoạch hành động dựa trên các nguồn lực tự nhiên (vật chất), trí lực (KHKT) và con người (nhân lực) trong lưu vực để tạo nên các sản phẩm mà xã hội mong đợi nhưng không ảnh hưởng xấu đến các nguồn tài nguyên chung. 2) Nghiên cứu kỹ các nhân tố xã hội, kinh tế và tổ chức hoạt động ở cả bên trong và bên ngoài lưu vực với sự tham gia của cộng đồng. 3 3) Ngăn ngừa sự suy thoái trực tiếp của nguồn nước của lưu vực: Tác động tiêu cực trực tiếp của con người vào hệ thống sông suối của vùng đầu nguồn (hồ chứa, đập nước, dòng chảy ) 4) Ngăn ngừa sự suy thoái nguồn nước gián tiếp do sử dụng không bền vững tài nguyên khác trong lưu vực (đất, thảm thực vật, mất rừng, xói mòn đất, các biện pháp canh tác nông nghiệp: phân bón, thuốc trừ sâu, diệt cỏ ). 4.1. Mục tiêu 4 5) Quản tốt rừng phòng hộ, đặc biệt là rừng đầu nguồn (xã hội hóa nghề rừng, các chính sách hỗ trợ, quản rừng phòng hộ dựa vào cộng đồng ) 6) Xây dựng các mô hình sử dụng đất thích hợp/bền vững: Canh tác trên đất dốc, NLKH, trồng rừng hỗn giao. 4.1. Mục tiêu 5 4.2. Tiến trình/ phương pháp trong quản LV 2. Lập kế hoạch/chiến lược quản LV: Sự tham gia 1. Phát hiện các vấn đề trong quản lưu vực: sử dụng các công cụ để phát hiện 3. Xây dựng cơ chế quản LV: các công cụ và quy định để quản và tổ chức thực hiện quản lưu vực. 4. Tổ chức giám sát và đánh giá: Tiêu chí, cơ chế giám sát và đánh giá. 6 Một số ví dụ Bài tập nhóm Phát hiện các vấn đề trong quản lưu vực 1. Phân tích các xung đột trong quản lưu vực: - Đất đai - Tài nguyên rừng - Tài nguyên nước 7 PHÂN TÍCH CÁC XUNG ĐỘT QUẢN RỪNG TỰ NHIÊN Xung đột Nguyên nhân Hậu quả Giải pháp Hoạt động/chiến lược 1. Giữa các hộ 2. Giữa các ngành nghề 3. Giữa các tổ SX 4. Giữa các HTX Giữa các xã 8 PHÂN TÍCH CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG QUẢN RỪNG TỰ NHIÊN TT Các bên liên quan Vai trò Trách nhiệm Khó khăn Tầm quan trọng 1 Hộ và nhóm hộ nhận rừng 2 Ban quản rừng của thôn 3 Kiểm lâm địa bàn 4 UBND Xã, Huyện 5 Phòng ban chức năng của huyện 9 4.3. Các đặc điểm của quản lưu vực hiệu quả: 1. Tạo ra được nguồn cung cấp nước bền vững trong nhiều năm 2. Giữ vững được chất lượng ở những cấp độ có thể đáp ứng được tiêu chuẩn quốc gia và những mục tiêu chất lượng nước của xã hội 3. Tạo điều kiện phát triển kinh tế bền vững trong hiện tại và tương lai. Hiệu quả Kinh tế Công bằng Xã hội Bền vững Môi trường Công cụ Quản  Đánh giá  Thông tin  Phương tiện Bảo đám Môi trường  Chính sách  Luật lệ  Quy ước Khung tổ chức  Trung ương/ Địa phưongLưu vực/ Sông  Công/ Tư Cân bằng giữa “Nước cho sinh kế” và “Nước như là một nguồn sống” Q.lý lưu vực tổng hợp 10 [...]... dụng đất trong lưu vực Quản lưu vực phải kiểm soát chặt chẽ các yếu tố này 12 4.4 Lợi ích của quản lưu vực hiệu quả: - Kiểm soát lũ: việc cấp nước đồng thời với chống lụt có thể là do quan trọng nhất của các nỗ lực quản lưu vực Cách tiếp cận quản tổng hợp lưu vực quan tâm đến các vùng đầu nguồn và bảo vệ các vùng đất ngập nước 13 Điều phối lũ tự nhiên 14 4.4 Lợi ích của quản lưu vực hiệu... Lợi ích của quản lưu vực hiệu quả: Các chương trình quản tổng hợp lưu vực có thể tác động toàn diện đến mọi mặt kinh tế, xã hội và đem lại nhiều lợi ích cho lưu vực như: - Cấp nước: để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của con người và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cả ba nguồn nước (nước mưa, nước mặt, nước ngầm) ở lưu vực đều được khai thác sử dụng 11 4.4 Lợi ích của quản lưu vực hiệu quả:... thể thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế bằng việc quản các lưu vực - Hồ chứa nước phục vụ thủy lợi - Đập điều tiết lũ, thủy điện (Hiện gây nhiều tranh cãi) 17 Các nhà máy thuỷ điện lớn (>100MW) của Việt Nam 18 Các nhà máy thuỷ điện lớn (>100MW) của Việt Nam 19 Các nhà máy thuỷ điện lớn (>100MW) của Việt Nam 20 4.4 Lợi ích của quản lưu vực hiệu quả: - Đa dạng sinh vật: Lưu vực sông, đặc biệt... quản lưu vực hiệu quả: - Cá và các sinh vật thủy sinh khác: giảm thiểu các hoạt động tiêu cực đồng thời cải thiện điều kiện sống, bảo tồn các loài cá cũng như những sinh vật thủy sinh khác - Bảo tồn sinh cảnh: Các lưu vực được bảo vệ tốt sẽ đem lại nhiều lợi ích như bảo tồn sinh canh hoang dã, lọc nước, lưu giữ nước 22 Một số yêu cầu của bài học Yêu cầu: - Nắm và phân tích được mục tiêu, phương pháp. .. lại nhiều lợi ích như bảo tồn sinh canh hoang dã, lọc nước, lưu giữ nước 22 Một số yêu cầu của bài học Yêu cầu: - Nắm và phân tích được mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong quản lưu vực hiệu quả - Nêu và phân tích các đặc điểm của quản lưu vực hiệu quả 23 ... thủy vực và hệ sinh thái vùng cao Ví dụ: thảm thực vật ven sông sẽ kiểm soát nhiều cơ chế môi trường của hệ sinh thái sông và đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định lưu lượng, điều chỉnh dòng chảy cũng như nhiệt độ nước sông => Trong một chừng mực nào đó, quản lưu vực có thể bao gồm cả những nỗ lực tránh suy thoái nơi cư trú của nhiều 21 loài động thực vật hoang dã nguy cấp 4.4 Lợi ích của quản. .. lưu vực hiệu quả: - Giao thông thủy: Các hoạt động giao thông thủy và dịch vụ cảng thường thiết lập được giao thương về kinh tế, văn hóa, xã hội giữa các vùng miền - Tuy nhiên, các hoạt động giao thông thủy lại gây ra ô nhiễm môi trường nước do việc xả dầu cặn và các chất thải có nguồn gốc dầu mỡ, khoáng cũng như chất thải sinh hoạt 16 4.4 Lợi ích của quản lưu vực hiệu quả: - Phát triển kinh tế... hiệu quả: - Kiểm soát bồi lắng: Sự bồi lắng có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước, sinh cảnh, giao thông thủy, kiểm soát lũ và các dịch vụ du lịch, giải trí và đặc biệt là làm giảm tuổi thọ các công trình thủy điện, hồ chứa Nó còn ảnh hưởng đến các loài cá do bùn lắng lòng sông – nơi cần thiết cho chúng đẻ trứng và che phủ các sinh vật quan trọng trong chuỗi thức ăn 15 4.4 Lợi ích của quản lưu vực hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý lưu vực - (bài 4) Mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong quản lý lưu vực, Quản lý lưu vực - (bài 4) Mục tiêu, phương pháp tiếp cận trong quản lý lưu vực,

Từ khóa liên quan