0

Kỹ Thuật Thu Thập Thông Tin Định Lượng Slide Bài Giảng Môn Nghiên Cứu Khoa Học

36 9 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2023, 04:50

KỸ THUẬT THU THẬP THÔNG TIN ĐỊNH LƯNG PGS.TS Hoàng Thị Phương Thảo MỤC TIÊU    Hiểu lý chọn mẫu Hiểu rõ phương pháp chọn mẫu trường hợp sử dụng Phân biệt loại thang đo lường CHỌN MẪU TRONG NGHIÊN CỨU VỀ LƯNG Lý chọn mẫu: a Ràng buộc thời gian b Ràng buộc chi phí c Yêu cầu tính xác:  - Thiếu xác tiến hành toàn đám đông Việc kiểm tra toàn không thực QUI TRÌNH CHỌN MẪU Xác định tổng thể nghiên cứu Thiết lập khung tổng thể Xác định kích thước mẫu Chọn phương pháp lấy phần tử mẫu Xác suất  Phi xác suất Viết dẫn để nhận chọn phần tử thật mẫu CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU  ª Phương pháp xác suất Lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản (straight random sampling): phần tử có hội chọn vào mẫu: p = n/N với N: đám đông, n: mẫu - Lập danh sách chọn mẫu - Xáo trộn danh sách để đảm bảo tính ngẫu nhiên, đánh số thứ tự lại - Dùng bảng số ngẫu nhiên để chọn Bảng số ngẫu nhiên cô gọn 10 09 73 25 33 37 54 20 48 05 08 42 26 89 53 99 01 90 25 29 12 80 79 99 70 66 06 57 47 17 31 06 01 08 05 85 26 97 76 02 63 57 33 21 35 73 79 64 57 53 98 52 01 77 67 11 80 50 54 31 83 45 29 96 34 88 68 54 02 00 99 59 46 73 48 65 48 11 76 74 80 12 43 56 35 74 35 09 98 17 69 91 62 68 03 09 89 32 05 05 81 49 91 45 23 76 52 01 35 86 64 89 47 42 96 19 64 50 93 03 09 37 67 07 15 80 15 73 61 47 34 07 27 68 50 45 57 18 24 06 02 05 16 56 92 05 32 54 70 48 03 52 96 47 78 14 90 56 86 07 39 80 82 77 32 06 28 89 80 83 86 50 75 84 01 87 51 76 49 69 17 46 85 09 50 17 72 70 80 15 77 40 27 72 14 66 25 22 91 48 14 22 56 85 14 68 47 02 76 86 34 24 23 38 64 36 35 68 90 35 22 50 13 36 91 58 45 43 36 46 46 67 80 20 31 03 69 30 66 55 80 10 72 74 76 82 04 31 23 93 42 16 35 52 90 13 23 73 34 57 35 83 94 56 67 66 60 77 82 60 68 75 28 48 40 25 11 66 61 26 48 65 42 05 82 00 79 89 69 23 02 72 67 35 76 37 60 65 53 70 14 18 48 82 58 48 78 51 28 74 74 10 03 88 54 80 20 15 88 98 65 86 73 28 60 60 29 18 90 93 73 21 45 76 96 94 95 63 95 67 95 81 79 05 46 93 97 40 47 36 76 03 11 52 62 29 75 90 61 33 67 11 33 30 38 82 52 09 52 54 47 56 95 57 16 11 77 08 91 04 47 43 68 98 74 52 87 03 34 42 06 64 13 71 82 42 39 89 99 17 02 64 97 77 85 39 47 09 44 33 01 10 93 68 86 53 37 90 22 23 39 00 35 04 12 11 23 18 83 35 50 52 68 29 23 40 14 96 94 54 37 29 82 08 43 17 19 40 62 49 27 50 77 71 60 47 21 38 28 40 38 08 27 29 03 62 17 92 30 38 12 38 07 56 17 91 83 81 55 60 05 21 92 49 16 36 76 68 91 97 85 56 84 39 78 78 10 41 65 37 26 64 45 00 45 65 06 59 33 70 32 79 24 35 98 51 17 62 13 44 63 55 18 98 48 Phương pháp xác suất ª Lấy mẫu theo phương pháp hệ thống (systematic sampling): chọn đơn vị mẫu khung khổ chọn mẫu theo quảng cách định  Chọn điểm xuất phát & tính theo bước nhảy N/n VD: Chọn mẫu có n = 200 từ N = 4000 bước nhảy N/n = 4000/200 = 20 Phần tử số ngẫu nhiên khoảng từ đến N/n Phần tử thứ hai = phần tử + N/n Phần tử cuối = phần tử + N/n  (n-1) Phương pháp xác suất ª Lấy mẫu ngẫu nhiên có phân tầng (stratified sampling): Xác định tiêu thức phân tầng chia đám đông thành vài tầng (nhóm) Các phần tử tầng có tính đồng Sau chọn phần tử cách ngẫu nhiên tầng ª Phân tầng theo tỉ lệ: biết tỉ lệ phân tầng thực tế   — Xác định tổng thể nghiên cứu tỉ lệ phân tầng Dựa vào qui mô mẫu chọn số lượng tầng Chọn phần tử ngẫu nhiên cho đủ số lượng tầng Phương pháp xác suất ª Lấy mẫu ngẫu nhiên có phân tầng ° Phân tầng không theo tỉ lệ: trước tỉ lệ phân tầng, phân tầng có tỉ lệ nhỏ tổng thể  Xác định tổng thể nghiên cứu  Ước lượng sơ tỉ lệ phân tầng  Lần lượt điều chỉnh cho phù hợp VD: So sánh số tiền chi tiêu cho nước giải khát sinh viên giáo viên trường ĐHTM Trường có 6000 SV 500 GV  Phân tầng theo tỉ lệ: Tổng thể: 6500; Tỉ lệ phân tầng: 8/ 92 Nếu mẫu = 200  GV: 16 ; SV: Chọn phần tử ngẫu nhiên tầng pGV = 16/500 ; pSV = 184/6000 184 ... giới tính, thu nhập Ấn định qui mô mẫu nghiên cứu Sau phân bổ số lượng đối tượng định (quota) cho phân nhóm theo tỉ lệ nhà nghiên cứu định Tỉ lệ phản ánh đám đông nghiên cứu Chọn đủ số lượng cho... tượng Thông qua người để tiếp xúc với người ª Lấy mẫu theo phương pháp định ngạch (quota sampling): định ngạch theo thu? ??c tính thị trường, đủ số dừng lại ª ª ª Xác định phân nhóm tổng thể nghiên cứu. .. nhà nghiên cứu theo mục đích nghiên cứu Phù hợp cho nghiên cứu khám phá 13 Phương pháp phi xác suất (tt.) ª Lấy mẫu theo phương pháp phát triển mầm (snowball sampling): áp dụng trường khó xác định
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ Thuật Thu Thập Thông Tin Định Lượng Slide Bài Giảng Môn Nghiên Cứu Khoa Học,