0

kháng sinh : con dao 2 lưỡi trong sinh học

15 1,116 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/08/2012, 17:50

kháng sinh : con dao 2 lưỡi trong sinh học Kháng sinh là nh ng ch t có ngu n g c ữ ấ ồ ốsinh h c, t ng h p ho c bán t ng h p mà ọ ổ ợ ặ ổ ợngay n ng đ th p đã có kh năng c ở ồ ộ ấ ả ứch (bacteriostatic) ho c tiêu di t ế ặ ệ(bactericidal) vi sinh v t m t cách đ c hi u.ậ ộ ặ ệVi c khám phá và phát tri n các kháng sinh ệ ểđã t o ra các th h vũ khí h u hi u giúp ạ ế ệ ữ ệcon ng i ch ng l i vi khu n.ườ ố ạ ẩ Tuy nhiên, vi c nghiên c u phát tri n kháng sinh m i đang có xu ệ ứ ể ớh ng gi m theo th i gian: ướ ả ờ1936 phát minh ra các sulfonamid, 1940 phát minh ra penicilin, 1949: tetracyclin, 1949: chloramphenicol, 1950: aminoglycosid, 1952: macrolid, 1958: glycopeptid, 1962: streptogramin và quinolon, 1999: oxazolidinon và đ n 2003 m i phát minh thêm đ c các lipopeptid. Trong m t h i ế ớ ượ ộ ộngh v ch ng nhi m khu n t i Chicago năm 2004, các báo cáo đ u ị ề ố ễ ẩ ạ ềcho r ng các hãng d c ph m đang có xu h ng t b cam k t tri n ằ ượ ẩ ướ ừ ỏ ế ểkhai thu c kháng sinh m i. Trong khi đó, tình hình kháng kháng sinh ố ớngày càng gia tăng và đang là m i quan ng i c a toàn c u (t l đ ố ạ ủ ầ ỷ ệ ềkháng cao c a nhi u vi khu n v i fluoroquinolon hay v n đ ph c u ủ ề ẩ ớ ấ ề ế ầđa kháng kháng sinh t i châu Á ho c nhi u vùng trên th gi i có t l ạ ặ ề ế ớ ỷ ệpneumococci đ kháng cao v i nhi u kháng sinh .).ề ớ ề Nguyên nhân gây kháng kháng sinhCó nhi u y u t gây nên tình tr ng kháng kháng sinh. Trong ề ế ố ạđó, vi c s d ng không h p lý kháng sinh là y u t l n ệ ử ụ ợ ế ố ớnh t. Cách s d ng không phù h p (dùng không đúng li u ấ ử ụ ợ ềl ng và không đúng kho ng cách gi a các l n dùng), dùng ượ ả ữ ầkháng sinh khi không c n thi t (khi nhi m siêu vi), ch n ầ ế ễ ọkháng sinh không phù h p . ợNh ng y u t đó tr c ti p nh h ng đ n vòng xo n ữ ế ố ự ế ả ưở ế ắkháng kháng sinh: Nhi m khu n => Đi u tr không thích ễ ẩ ề ịh p => Không ti t tr đ c vi khu n => Ch n l c các vi ợ ệ ừ ượ ẩ ọ ọkhu n đ kháng => Nhi m khu n lan tràn => Tăng kháng ẩ ề ễ ẩthu c => Nhi m khu n.ố ễ ẩ Vi c s d ng kháng sinh không đ t đ c thành công v ệ ử ụ ạ ượ ềm t vi khu n s t o ra nguy c th t b i trên lâm sàng (đáp ặ ẩ ẽ ạ ơ ấ ạng lâm sàng ch m, xu t hi n nh ng bi n ch ng .) và s ứ ậ ấ ệ ữ ế ứ ựđ kháng kháng sinh, t o ra nh ng ch ng vi khu n đa kháng ề ạ ữ ủ ẩthu c s ng sót, nhân lên và lan tràn. S d ng kháng sinh ố ố ử ụkhông hi u qu còn t o ra s đ kháng v i nh ng kháng ệ ả ạ ự ề ớ ữsinh cùng nhóm và khác nhóm. Vi c s d ng kháng sinh không hi u qu , không h p lý đang ệ ử ụ ệ ả ợlà v n đ có ph m vi nh h ng r ng kh p m i c p đ ấ ề ạ ả ưở ộ ắ ở ọ ấ ộchăm sóc y t , là nguyên nhân làm tăng đáng k chi phí khám ế ểch a b nh. Kèm theo vi c s d ng không đúng m t cách ữ ệ ệ ử ụ ộph bi n có th gây ra nh ng h u qu nghiêm tr ng bao ổ ế ể ữ ậ ả ọg m c v n đ kháng kháng sinh. T ch c Y t Th gi i ồ ả ấ ề ổ ứ ế ế ớ(WHO) đã khuy n cáo v th c tr ng kê đ n đáng lo ng i ế ề ự ạ ơ ạtrên toàn c u: kho ng 30-60% b nh nhân t i các c s y t ầ ả ệ ạ ơ ở ếđ c kê đ n kháng sinh, t l này cao g p đôi so v i nhu ượ ơ ỷ ệ ấ ớc u lâm sàng; kho ng 20-90% s ca viêm đ ng hô h p trên ầ ả ố ườ ấdo virut đ c đi u tr b ng kháng sinh và 60-90% b nh ượ ề ị ằ ệnhân đ c kê đ n kháng sinh không phù h p. ượ ơ ợ Ngay t i M và Trung Qu c, WHO v n cho ạ ỹ ố ẫr ng còn 60- 90% s ca viêm đ ng hô h p trên ằ ố ườ ấdo virut đ c đi u tr b ng kháng sinh. T i Thái ượ ề ị ằ ạLan, kho ng 90% b nh nhân đ c đánh giá là ả ệ ượkê đ n kháng sinh không phù h p. T i Vi t ơ ợ ạ ệNam, Ch ng trình h p tác y t Vi t Nam - ươ ợ ế ệTh y Đi n đánh giá s d ng thu c năm 2003 đã ụ ể ử ụ ốphát hi n các b t c p t i nhi u c s y t t ệ ấ ậ ạ ề ơ ở ế ừTrung ng đ n đ a ph ng, trong khi ti n mua ươ ế ị ươ ềkháng sinh luôn chi m kho ng 50% kinh phí ế ảthu c c a các b nh vi n.ố ủ ệ ệ C ch kháng thu cơ ế ốVi khu n có th kháng kháng sinh b ng cách thay đ i m c tiêu ẩ ể ằ ổ ụ(n i kháng sinh g n vào và th hi n tác d ng) ho c làm gi m s ơ ắ ể ệ ụ ặ ả ựti p xúc c a kháng sinh v i các mô m c tiêu (thay đ i s xâm ế ủ ớ ụ ổ ựnh p hay đ y kháng sinh kh i t bào nhi m vi khu n), làm ậ ẩ ỏ ế ễ ẩgi m l ng kháng sinh ti p xúc v i mô m c tiêu hay b t ho t ả ượ ế ớ ụ ấ ạkháng sinh b ng enzym do vi khu n ti t ra. Đ kháng kháng sinh ằ ẩ ế ềcó th là đ kháng gi (ch có bi u hi n đ kháng trong môi ể ề ả ỉ ể ệ ềtr ng nh t đ nh) ho c đ kháng th t (vi khu n không ch u tác ườ ấ ị ặ ề ậ ẩ ịd ng c a kháng sinh). Đ kháng kháng sinh có th là đ kháng ụ ủ ề ể ềt nhiên ho c đ kháng thu đ c do đ t bi n di truy n: truy n ự ặ ề ượ ộ ế ề ềd c qua sinh s n (ông, cha, con, cháu, .); truy n ngang (t vi ọ ả ề ừkhu n này sang vi khu n khác); lây nhi m (ng i sang ng i, ẩ ẩ ễ ườ ườđ ng v t sang ng i, môi tr ng .). Quá trình đó ch n l c ra ộ ậ ườ ườ ọ ọcác cá th đ kháng, phát tri n thành dòng (qu n th ) đ kháng.ể ề ể ầ ể ề[...]... Khi ch đ nh s d ng kháng sinh th y thu c c n chú : ị ử ụ ầ ố ầ- Ch dùng kháng sinh đ đi u tr b nh nhi m trùng do vi ỉ ể ề ị ệ ễkhu n gây ra. Cân nh c đi u tr kháng sinh d phòng và k t ẩ ắ ề ị ự ếh p kháng sinh. ợ- Ch n kháng sinh đi u tr theo k t qu c a kháng sinh đ , ọ ề ị ế ả ủ ồkhu ch tán t t vào v trí nhi m khu n, u tiên kháng sinh ph ế ố ị ễ ẩ ư ổh p có tác d ng đ c... ặ ả ựti p xúc c a kháng sinh v i các mô m c tiêu (thay đ i s xâm ế ủ ớ ụ ổ ựnh p hay đ y kháng sinh kh i t bào nhi m vi khu n), làm ậ ẩ ỏ ế ễ ẩgi m l ng kháng sinh ti p xúc v i mô m c tiêu hay b t ho t ả ượ ế ớ ụ ấ ạ kháng sinh b ng enzym do vi khu n ti t ra. Đ kháng kháng sinh ằ ẩ ế ềcó th là đ kháng gi (ch có bi u hi n đ kháng trong môi ể ề ả ỉ ể ệ ềtr ng nh t đ nh) ho c đ kháng th t (vi khu... ệ ẩ ệ- S d ng kháng sinh d a theo các thông s d c đ ng h c. ử ụ ự ố ượ ộ ọDùng kháng sinh đ li u l ng và đ th i gian.ủ ề ượ ủ ờ- Đ cao các bi n pháp kh trùng và ti t trùng tránh lan tràn vi ề ệ ử ệkhu n đ kháng. Liên t c giám sát s đ kháng kháng sinh ẩ ề ụ ự ềc a vi khu n.ủ ẩ C ch kháng thu cơ ế ốVi khu n có th kháng kháng sinh b ng cách thay đ i m c tiêu ẩ ể ằ ổ ụ(n i kháng sinh g n vào và... kháng kháng sinh. Trong ề ế ố ạđó, vi c s d ng không h p lý kháng sinh là y u t l n ệ ử ụ ợ ế ố ớnh t. Cách s d ng không phù h p (dùng không đúng li u ấ ử ụ ợ ềl ng và không đúng kho ng cách gi a các l n dùng), dùng ượ ả ữ ầ kháng sinh khi không c n thi t (khi nhi m siêu vi), ch n ầ ế ễ ọ kháng sinh không phù h p ợNh ng y u t đó tr c ti p nh h ng đ n vòng xo n ữ ế ố ự ế ả ưở ế ắ kháng kháng sinh: Nhi... kháng sinh) . Đ kháng kháng sinh có th là đ kháng ụ ủ ề ể ềt nhiên ho c đ kháng thu đ c do đ t bi n di truy n: truy n ự ặ ề ượ ộ ế ề ềd c qua sinh s n (ông, cha, con, cháu, ); truy n ngang (t vi ọ ả ề ừkhu n này sang vi khu n khác); lây nhi m (ng i sang ng i, ẩ ẩ ễ ườ ườđ ng v t sang ng i, môi tr ng ). Quá trình đó ch n l c ra ộ ậ ườ ườ ọ ọcác cá th đ kháng, phát tri n thành dòng (qu n th ) đ kháng. ể... phát minh ra kháng sinh đã làm thay ệđ i mang tính cách m ng trong đi u tr ổ ạ ề ịcác b nh lý nhi m trùng. Tuy nhiên vi c ệ ễ ệs d ng kháng sinh tràn lan trong nh ng ử ụ ữth p k v a qua đã d n đ n s xu t hi n ậ ỷ ừ ẫ ế ự ấ ệr t nhi u ch ng vi khu n đ kháng kháng ấ ề ủ ẩ ề sinh và t o nên m t m i nguy c toàn c u ạ ộ ố ơ ầtr m tr ng đe d a n n y h c hi n đ i. ầ ọ ọ ề ọ ệ ạ Kháng sinh là nh ng... ồ ố sinh h c, t ng h p ho c bán t ng h p mà ọ ổ ợ ặ ổ ợngay n ng đ th p đã có kh năng c ở ồ ộ ấ ả ứch (bacteriostatic) ho c tiêu di t ế ặ ệ(bactericidal) vi sinh v t m t cách đ c hi u.ậ ộ ặ ệVi c khám phá và phát tri n các kháng sinh ệ ểđã t o ra các th h vũ khí h u hi u giúp ạ ế ệ ữ ệ con ng i ch ng l i vi khu n.ườ ố ạ ẩ Nguyên nhân gây kháng kháng sinh Có nhi u y u t gây nên tình tr ng kháng. .. đ n vòng xo n ữ ế ố ự ế ả ưở ế ắ kháng kháng sinh: Nhi m khu n => Đi u tr khơng thích ễ ẩ ề ịh p => Không ti t tr đ c vi khu n => Ch n l c các vi ợ ệ ừ ượ ẩ ọ ọkhu n đ kháng => Nhi m khu n lan tràn => Tăng kháng ẩ ề ễ ẩthu c => Nhi m khu n.ố ễ ẩ . tetracyclin, 194 9: chloramphenicol, 195 0: aminoglycosid, 195 2: macrolid, 195 8: glycopeptid, 196 2: streptogramin và quinolon, 199 9: oxazolidinon và đ n 20 03 m i. Nguyên nhân gây kháng kháng sinhCó nhi u y u t gây nên tình tr ng kháng kháng sinh. Trong ề ế ố ạđó, vi c s d ng không h p lý kháng sinh là y u t l
- Xem thêm -

Xem thêm: kháng sinh : con dao 2 lưỡi trong sinh học, kháng sinh : con dao 2 lưỡi trong sinh học,

Hình ảnh liên quan

V dØ 3: Cho hình bình hành ABCD, có tâm là O. Gi M, N, P l«QOmt là hình chiˆ u vuông góc cº a C lên BD, AD, AB - kháng sinh : con dao 2 lưỡi trong sinh học

d.

Ø 3: Cho hình bình hành ABCD, có tâm là O. Gi M, N, P l«QOmt là hình chiˆ u vuông góc cº a C lên BD, AD, AB Xem tại trang 4 của tài liệu.
Cu 2: T JLiF$%&’FyKDLm Æng chéo vuông góc vi nhau t¥i O. M, N, P, Q l«QOmt là hình chi ˆu cºa O trên AB, BC, CD, AD - kháng sinh : con dao 2 lưỡi trong sinh học

u.

2: T JLiF$%&’FyKDLm Æng chéo vuông góc vi nhau t¥i O. M, N, P, Q l«QOmt là hình chi ˆu cºa O trên AB, BC, CD, AD Xem tại trang 6 của tài liệu.