Phân tích hoạt động quan trọng nhất của nguyễn ái quốc để giúp giai cấp công nhân thực sự lãnh đạo cách mạng việt nam

17 760 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2014, 08:43

I. Giai cấp công nhân- Giai cấp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam 2II. Ba hoạt động quan trọng nhất của Nguyễn Ái Quốc dể giúp giai cấp công nhân thực sự lãnh đạo cách mạng Việt Nam 41. Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế cộng sản, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp 42.Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và truyên bá chủ nghĩa Mác- Lênin vào nước ta 73.Chủ trì hội nghị hợp nhất 3 Đảng, thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và đề ra Cương kĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 13III. Kết Luận Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ***** BÀI TẬP LỚN Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam Đề bài: Hãy kể 3 hoạt động quan trọng nhất của Nguyễn Ái Quốc để giúp giai cấp công nhân thực sự lãnh đạo Cách Mạng Việt Namphân tích tại sao hoạt động đó thực sự giúp giai cấp công nhân lãnh đạo Cách Mạng Họ và tên :Lê Thị Phượng Lớp :Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam_ 22 Hà Nội Đề bài: Hãy kể 3 hoạt động quan trọng nhất của Nguyễn Ái Quốc để giúp giai cấp công nhân thực sự lãnh đạo Cách Mạng Việt Namphân tích tại sao hoạt động đó thực sự giúp giai cấp công nhân lãnh đạo Cách Mạng Bài làm: I. Giai cấp công nhân- Giai cấp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam. Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, thực dân pháp nổ súng xâm lược và đặt ách thống trị ở Việt Nam. Sau 2 lần khai thác thuộc địa cộng với chính sách cai trị độc quyền về kinh tế, chuyên chế về chính trị, ngu dân về văn hóa của thự dân Pháp, nước ta dần dần hình thành 5 giai cấp chủ yếu :Địa chủ, nông dân, công nhân, tư sản và tiểu tư sản với 2 mâu thuẫn chủ yếu là mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân và địa chủ và giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược. Lúc này đòi hỏi phải có một giai cấp đứng lên lãnh đạo thực hiện 2 yêu cầu của thực tiễn lịch sử Việt Nam đó là: đánh đuổi thực dân Pháp xâm lựơc, giành độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân và xóa bỏ chế đọ phong kiến, giành quyền dân chủ cho nhân dân, chủ yếu là ruộng đất cho nông dân. Giai cấp đó chính là giai cấp công nhân- giai cấp được đánh giá là trung tâm của thời đại và trở thành đầu tàu lịch sử. Giai cấp công nhân là con đẻ của nền công nghiệp hiện đại. Thế nhưng, với mục đích khai thác thuộc địa, vơ vét tài nguyên thiên nhiên, bóc lột lao động thì nền công nghiệp Việt Nam đã không được thực dân Pháp chủ định phát triển đầy đủ vì vậy giai cấp công nhân nước ta không thật sự phát triển đồng đều, hiện đại. Sự phát triển của giai cấp công nhân gắn với việc đẩy mạnh khai thác thuộc địa của thực dân Pháp nên chủ yếu tăng nhanh về mặt số lượng, tuy nhiên nếu so sánh với giai cấp tư sản “hèn yếu” thì giai cấp công nhân là tương đối mạnh mẽ, ngoài ra lai có mối quan hệ mật thiết với nông dân và thợ thủ công. Ngoài ra, Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trước giai cấp tư sản dân tộc, nên nội bộ thuần nhất, không bị phân tán về lực lượng và sức mạnh. Sinh ra và lớn lên ở một đất nước có nhiều truyền thống văn hóa tốt đẹp, nhất là truyền thống yêu nước chống ngoại xâm. Tuy nhiên trong suốt một thời gian dài cách mạng Việt Nam vẫn rơi vào thời kỳ khủng hoảng do không có đường lối, không xác đình được sứ mệnh lịch sử của 2 giai cấp công nhân hay không thể đưa giai cấp công nhân thực sự lãnh đạo cách mạng mà biểu hiện cụ thể là sự thất bại của một loạt phong trào yêu nước và các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp liên tục nổ ra từ khi chủ nghĩa đế quốc Pháp đặt chân lên đất nước ta: phong trào Cần Vương và cuộc khởi nghĩa của Phan Đình Phùng, của Hoàng Hoa Thám, các cuộc vận động yêu nước của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học, v.v. Lịch sử Việt Nam cũng chứng minh rằng, giai cấp công nhân Việt Nam ra đời chưa được bao lâu ngay cả khi nó chưa có Đảng mà đã tổ chức một cách tự phát nhiều cuộc đấu tranh chống bọn tư bản thực dân và được nhân dân ủng hộ. Cuộc bãi công của 600 thợ nhuộm ở Chợ Lớn năm 1922 mà Nguyễn ái Quốc coi đó mới chỉ là "do bản năng tự vệ nhân " của những người công "không được giáo dục và tổ chức" nhưng đã là "dấu hiệu của thời đại"1. Năm 1927 có gần chục cuộc bãi công với hàng trăm người tham gia. Năm 1928-1929 có nhiều cuộc bãi công khác với hàng nghìn người tham gia, trong đó tiêu biểu nhất là cuộc đấu tranh của công nhân xi măng Hải Phòng, sợi Nam Định, xe lửa Trường Thi (Vinh), AVIA (Hà Nội), Phú Riềng (Bình Phước). Những cuộc đấu tranh như thế không chỉ giới hạn trong công nhân mà còn tác động sâu sắc đến các tầng lớp khác, đặc biệt là đến giai cấp nông dân, các tầng lớp nhân dân lao động, thanh niên, sinh viên làm cho bọn thống trị thực dân hoảng sợ. Khi nói đến giai cấp công nhân lãnh đạo là nói đến toàn giai cấp như một chỉnh thể chứ không phải một nhóm, một người. Giai cấp công nhân Việt Nam là một lực lượng xã hội tiên tiến, đại diện cho phương thức sản xuất mới, tiến bộ, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tinh thần cách mạng triệt để, lại mang bản chất quốc tế. Họ là một động lực cách mạng mạnh mẽ và khi liên minh được với giai cấp nông dân và tiểu tư sản sẽ trở thành cơ sở vững chắc cho khối đại đoàn kết dân tộc trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do. Khi được tổ chức lại và hình thành được một Đảng tiên phong cách mạng được vũ trang bằng một học thuyết cách mạng triệt để là chủ nghĩa Mác - Lênin thì giai cấp công nhân trở thành người lãnh đạo cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở nước ta vào đầu năm 1930 của thế kỷ XX. Đảng đã đem yếu tố tự giác vào phong trào công nhân, làm cho phong trào cách mạng nước ta có một bước phát triển nhảy vọt 3 về chất. Giai cấp công nhân lãnh đạo thông qua đội tiên phong của nó là Đảng Cộng sản Việt Nam.,Và Chỉ đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời thì giai cấp công nhân mới thực sự lãnh đạo được Cách mạng Việt Nam, Giai cấp công nhân lãnh đạo cách Mạng Việt Nam không thể không kể đến vai trò vô cùng quan trọng của Nguyễn Ái Quốc. II. Ba hoạt động quan trọng nhất của Nguyễn Ái Quốc dể giúp giai cấp công nhân thực sự lãnh đạo cách mạng Việt Nam 1. Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế cộng sản, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp . Năm 1911, Nguyến Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, trong quá trình này người đi qua nhiều nước trên thế giới, tìm hiểu các cuộc cách mạng điển hình. Sau khi nghiên cứu về những cuộc cách mạng tư sản lớn trên thế giới, nhận rõ những hạn chế của những cuộc cách mạng này, Người khẳng định: con đường cách mạng tư sản không thể đưa lại độc lập và hạnh phúc thực sự cho nhân dân các nước nói chung, nhân dân Việt Nam nói riêng. Nguyễn Ái Quốc đặc biệt quan tâm tìm hiểu cách mạng Nga, Người rút ra lết luận : “Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công, và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật” Tháng 7/1920 Nguyễn Ái Quốc đã đọc sơ thảo của lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Luận cương đã chỉ cho người con đường giành độc lập cho dân tộc, tự do cho đồng bào và có tác động mạnh mẽ đến nhận thức, làm chuyển biến tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc Tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp họp tại Tua vào cuối tháng 12-1920 đã nảy ra cuộc tranh luận gay gắt về việc gia nhập Quốc tế thứ ba hay ở lại Quốc tế thứ hai, Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người Cộng sản Việt Nam đầu tiên. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt trong tư tưởng chính trị của Nguyễn Ái Quốc, từ lập trường yêu nước chuyển sang lập trường Cộng sản mở đường giải quyết đúng đắn về đường lối giải phóng dân tộc của Việt Nam. Bằng thiên tài trí tuệ và hoạt động cách mạng của mình, Nguyễn ái Quốc đã kịp thời đáp ứng nhu cầu bức thiết của lịch sử. 4 Vượt qua sự hạn chế về tư tưởng của các sĩ phu và của các nhà cách mạng có xu hướng tư sản đương thời, Nguyễn ái Quốc đã đến với học thuyết cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin và lựa chọn con đường cách mạng vô sản Người nói: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Đây được đánh giá là một trong ba hoạt động quan trọng nhất của Nguyễn Ái Quốc giúp giai cấp công nhân thực sự lãnh đạo Cách mạng Việt Nam, bỏ phiếu Con đường cách mạng vô sản – con đường do giai cấp công nhân lãnh đạo, Nguyễn Ái Quốc đã tìm được hướng đi đúng đắn cho cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ, tìm ra được lý luận tiên phong cho giai cấp công nhân, giúp giai cấp công nhân xác định hướng đi cụ thể chứ không dừng lại ở những phong trào tự phát như trước.Quay trở lại giai đọan trước để thấy rõ được ý nghĩa của hoạt động này, đầu thế kỷ XX sau hàng loạt thất bại của những phong trào yêu nước, Việt Nam đứng trước bế tắc về đường lối, vì không biết tổ chức và chưa có tổ chức, lúc bấy giờ xã hội có 5 giai cấp nhưng do không xác định được giai cấp lãnh đạo và đường lối đấu tranh mà vẫn chưa có một cuộc khởi nghĩa nào thực sự dành thắng lợi. Nói về phần giai cấp công nhân, tuy là lực lượng tiến bộ lúc bấy giờ nhưng vẫn còn rất non trẻ, mới chỉ xuất hiện từ cuối thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp xây dựng một số cơ sở công nghiệp và thành phố phục vụ cho việc xâm lược và bình định của chúng ở nước ta. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của của thực dân pháp Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của đế quốc Pháp, giai cấp công nhân đã hình thành. Đến cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, giai cấp công nhân đã phát triển nhanh chóng về số lượng, từ 10 vạn (năm 1914) tăng lên hơn 22 vạn (năm 1929), trong đó có hơn 53.000 công nhân mỏ (60% là công nhân mỏ than), và 81.200 công nhân đồn điền. Giai cấp công nhân Việt Nam còn non trẻ, số lượng chỉ chiếm khoảng 1% số dân, trình độ học vấn, kỹ thuật thấp đồng thời còn có những điểm riêng như: phải chịu ba tầng lớp áp bức bóc lột (đế quốc, phong kiến và tư sản bản xứ); phần lớn vừa mới từ nông dân bị bần cùng hóa mà ra, nên có mối quan hệ gần gũi nhiều mặt với nông dân, vì thế trong giai đoạn đầu thế kỷ XX,cùng với sự phát triển của phong trào dân tộc trên lập trường tư sản, phong trào công nhân diễn ra chống lại áp bức, bóc lột của tư sản diễn ra từ rất sớm tuy nhiên cũng chỉ hình thành dưới hình thức tự phát là chủ yếu, những 5 cuộc đấu tranh chủ yếu là bãi công, tăng lương, giảm giờ làm những cuộc đấu tranh này về cơ bản không thu được nhiều kết quả nguyên nhân cơ bản là do chưa có lý luận và được tổ chức chặt chẽ nên với số lượng ít, trình độ thấp và mang nhiều tàn dư của tâm lý và tập quán nông dân, giai cấp công nhân lúc này vẫn chưa thể lãnh đạo Cách Mạng Việt Nam. Vấn đề đặt ra lúc này là phải tìm ra một lý luận đúng đắn và một tổ chức lãnh đạo.Việc Nguyễn Ái Quốc đứng hẳn về phía Quốc tế cộng sản và trở thành người cách mạng Việt Nam đấu tiên là bước ngoặt lịch sử vô cùng quan trọng đối với Nguyễn Ái Quốc nói riêng và toàn thể dân tộc Việt Nam nói chung, bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ ba có nghĩa là Nguyễn Ái Quốc đã xác định con đường của dân tộc là con đường cách mạng vô sản, con đường do giai cấp công nhân lãnh đạo, kể từ thời điêm này, cách mạng Việt Nam đã xác định được hướng đi đúng đắn cho mình, giai cấp công nhân cũng có một lý luận tiên phong là chủ nghĩa Mác- Lênin – Hệ tư tưởng của giai cấp công nhân. Không dừng lại ở việc tìm ra con đường cho cách mạng Việt Nam, xác định lý luận tiên phong cho giai cấp công nhân, giúp giai cấp công nhân ý thức được rõ sứ mệnh lịch sử của mình và thành lập một tổ chức lãnh đao, việc Nguyễn Ái Quốc tham gia vào Quốc tế cộng sả cũng có một ý nghĩa rất lớn đó là: Quốc tế cộng sản cũng trở thành hậu thuẫn lớn của cách mạng VN,Đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và phong trào cách mạng Việt Nam, Quốc tế Cộng sản có vai trò, công lao to lớn. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ nhà yêu nước chân chính trở thành một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc trong bộ máy của Quốc tế Cộng sản, được Quốc tế Cộng sản chỉ định là Ủy viên thường trực Bộ Phương Đông, trực tiếp phụ trách Cục Phương Nam. Trường đại học Phương Đông, viện nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa, Trường Quốc tế Lênin và các cơ quan khác của Quốc tế Cộng sản từ năm 1923 đến 1938 đã đào tạo hơn 70 nhà cách mạng Việt Nam, ngoài Nguyễn Ái Quốc còn có Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Tạo, Bùi Công Trừng, Nguyễn Thế Rục, Khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong bước đầu xây dựng đường lối chiến lược của mình, Đảng ta luôn có sự giúp đỡ trực tiếp, chí nghĩa chí tình của các đồng chí chủ chốt trong Bộ Phương Đông của Quốc tế Cộng sản như các đồng chí Cưu xi nhen, Tôgli atti, Ma minxki, Gốt van, Mácty và trực tiếp nhấtđồng chí Va xi li ê va, Trưởng phòng Đông Dương. Tiếp 6 thu và vận dụng học thuyết Mác-Lênin, chỉ thị, nghị quyết của Quốc tế Cộng sản, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khởi thảo các văn kiện có tính cương lĩnh đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong các văn kiện đó, Điều lệ tóm tắt của Đảng chỉ rõ: “Phải thực hành cho được chính sách và nghị quyết của Đảng và Quốc tế Cộng sản”, chương trình tóm tắt của Đảng có nội dung “Liên kết với những dân tộc bị áp bức và quần chúng vô sản trên thế giới”. Ngày 18-2-1930, báo cáo gửi Quốc tế cộng sản về việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã viết: “Chúng tôi cùng nhau xác định cương lĩnh và chiến lược theo đường lối của Quốc tế Cộng sản”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định và nhấn mạnh “Đệ tam quốc tế là một Đảng Cộng sản thế giới. Các đảng các nước là như chi bộ, đều phải nghe theo kế hoạch và quy tắc chung. Việc gì chưa có mệnh lệnh và kế hoạch Đệ tam quốc tế thì các đảng không được làm”. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn chỉ rõ “Đệ tam quốc tế chủ trương đạp đổ tư bản làm thế giới cách mạng, giúp dân thuộc địa chống lại đế quốc chủ nghĩa, dạy cho vô sản giai cấp trong thế giới-bất kỳ nòi giống nào, nghề nghiệp gì, tôn giáo gì- hợp sức làm cách mệnh”. 2.Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và truyên bá chủ nghĩa Mác- Lênin vào nước ta Từ khi trở thành người cộng sản, cùng với việc thực hiện những nhiệm vụ đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Nguyễn ái Quốc xúc tiến mạnh mẽ việc nghiên cứu lý luận giải phóng dân tộc theo học thuyết cách mạng vô sản của chủ nghĩa Mác - Lênin để truyền bá vào nước ta, từng bước chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho việc thành lập chính đảng cộng sản ở Việt Nam, Quá trình này được đánh dấu bằng việc Người tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin thông qua những bài đanưg trên các báo Người cùng khổ, Nhân đạo, Đời sống công nhân và xuất bản một số tác phẩm đặc biệt là tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp (năm 1925). Tác phẩm này vạch rõ âm mưu và thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc che giấu tội ác dưới cái vỏ bọc “ khai hóa văn minh”, từ đó khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, thức tỉnh tinh thần dân tộc nhằm đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược. Thời 7 gian này tuy chưa thành lập chính đảng của giai cấp vô sản ở Việt Nam, nhưng những tư tưởng Người truyền bá sẽ làm nền tảng tư tưởng của Đảng sau này. Đó là : - Chủ nghĩa tư bản, đế quốc là kẻ thù chung của giai cấp vô sản các nước và nhân dân các thuộc địa. Đó là mối quan hệ mật thiết giữa cách mạng chính quốc và thuộc địa. - Xác định giai cấp công nhân và nông dân là lực lượng nòng cốt của cách mạng. - Giai cấp công nhân có đủ khả năng lãnh đạo cách mạng, thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản. Tháng 11-1924, Nguyễn Ái Quốc tới Quảng Chây (Trung Quốc). Tháng 6- 1925,Người thành lập “ Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên” hạt nhâncộng sản Đoàn và xuất bản tuần báo “ Thanh niên” làm cơ quan ngôn luận của Hội. Đây là một bước chuẩn bị có ý nghĩa quyết định về mặt tổ chức cho sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ năm 1925-1927, Người mở nhiều lớp huấn luyện chính trị tại Quảng Châu, đào tạo một đội ngũ cán bộ cho cách mạng Việt Nam. Hội đã xây dựng được nhiều cơ sở ở các trung tâm kinh tế, chính trị trong nước. Năm 1928, Hội thực hiện chủ trương “vô sản hóa”, đưa hội viên vào nhà máy hầm mỏ, đồn điền dể rèn luyện lập trường, quan điểm của giai cấp công nhân; để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin và lý luận giải phóng dân tộc nhằm thúc đẩy sự phat triển của phong trào cách mạng Việt Nam. Ngoài ra, Người còn lựa chọn những thanh niên ưu tú gửi đi học tại các trường Đại học Phương Đông (Liên Xô) và trường Lục quân Hoang Phố (Trung Quốc), còn phần lớn trở về nước để "truyền bá lý luận giải phóng dân tộc, và tổ chức nhân dân" Đầu năm 1927, những bài giảng của Nguyễn ái Quốc cho các lớp đào tạo cán bộ tại Quảng Châu được Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức xuất bản thành sách với tên gọi là Đường kách mệnh. Trong tác phẩm này, Nguyễn ái Quốc vạch ra những phương hướng cơ bản về chiến lược và sách lược của cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam. Người nêu chân lý "muốn sống, phải làm cách mệnh", "cách mệnh là việc chung của cả dân chúng chứ không phải là việc của một hai người". Việc giải phóng dân tộc, chủ yếu là do nhân dân ta tự làm lấy, vì vậy phải làm cho mọi người Việt Nam hiểu rõ "vì sao làm cách mệnh", "không làm không được". Đường kách mệnh giới thiệu tính chất và kinh nghiệm các cuộc cách 8 mạng Mỹ (1776), cách mạng Pháp (1789), Cách mạng Tháng Mười Nga (1917), và khẳng định rằng chỉ có Cách mạng Tháng Mười Nga là triệt để nhất, vì thế cách mạng Việt Nam cần phải đi theo con đường cách mạng của học thuyết Mác - Lênin mới thành công.Đường kách mệnh đã chỉ ra rằng cách mạngsự nghiệp của quần chúng, vì vậy phải động viên, tổ chức và lãnh đạo đông đảo quần chúng vùng lên "đánh đuổi tụi áp bức mình đi”. Đường kách mệnh khẳng định: muốn đưa cách mạng đến thắng lợi, "Trước hết phải có đảng cách mệnh Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy. Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam". "Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”. . Đường kách mệnh dành một phần thích đáng để giới thiệu các tổ chức chính trị của Quốc tế Cộng sản như công hội, nông hội, phụ nữ, thanh niên và hướng dẫn nhân dân Việt Nam tham gia các tổ chức đó. Tác Phẩm Đường kách mệnh đã đề cập những vấn đè cơ bản của của một cương lĩnh chính trị, chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho việc thành lập chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam.Đường cách mệnh có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn đối với cách mạng Việt Nam. Việc Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và truyên bá chủ nghĩa Mác- Lenin vào nước ta có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự nghiệp cách mạng bởi vì Dù Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra được con đường của Cách Mạng Việt Nam thì giai cấp công nhân-người thực sự lãnh đạo cách mạng vẫn chưa ý thức được sứ mệnh lịch sử của mình, điều này đựoc thể hiện rõ qua những phòn trào đấu tranh tự phát và chưa có tổ chức vào đầu thế kỷ XX: Cuộc đấu tranh của công nhân xuất hiện ngay từ khi giai cấp công nhân ra đời. Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất phong trào đã diễn ra với những hình thức sơ khai như bỏ trốn tập thể, phá giao kèo, đốt lán trại, đánh cai ký, đưa đơn phản kháng, rồi tiến dần lên những hình thức đấu tranh đặc thù của giai cấp mình như bãi công. Năm 1907, đã nổ ra cuộc bãi công đầu tiên của 200 công nhân viên chức hãng Liên hiệp Thương mại Đông Dương (LUCI) ở Hà Nội. Năm 1912, có cuộc bãi công của 9 công nhân Ba Son và cuộc bãi khóa của học sinh trường Bách nghệ Sài Gòn Ngoài ra, công nhân còn tham gia các phong trào yêu nước khác: công nhân mỏ than Đông Triều tham gia đội nghĩa quân của lãnh binh Pha và lãnh binh Hy (1892); công nhân làm đường Phủ Lạng Thương - Lạng Sơn tham gia phong trào khởi nghĩa Yên Thế, tập kích các đạo quân đóng dọc đường sắt và nhà ga (1894); những bồi bếp và công nhân làm trong quân đội Pháp tham gia vụ đầu độc binh lính và sĩ quan Pháp ở Hà Nội (1908); công nhân tham gia khởi nghĩa Duy Tân ở Huế (1916); trong cuộc binh biến ở Thái Nguyên, công nhân tham gia trực tiếp chiến đấu, hoặc rèn vũ khí cho nghĩa quân (1917). Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp công nhân ở nước ta ngày càng đông đảo và tập trung hơn. Trong những năm 1919-1925 đã nổ ra 25 cuộc bãi công, tiêu biểu là các cuộc bãi công của công nhân viên chức các sở công thương tư nhân Bắc Kỳ, công nhân các lò nhuộm ở Sài Gòn, Chợ Lớn (1922), các nhà máy dệt, rượu, xay xát ở Nam Định, Hà Nội, Hải Dương (1924). Đáng chú ý nhất là cuộc bãi công của hơn 1.000 công nhân Xưởng sửa chữa tàu thuỷ Ba Son, Sài Gòn (8-1925) do Tôn Đức Thắng tổ chức, không chịu chữa chiến hạm Misơlê (Michelet) để thực dân Pháp chở quân đi đàn áp phong trào nổi dậy chống xâm lược của nhân dân Trung Quốc tại các thành phố có tô giới của đế quốc. Cuộc bãi công nổ ra với yêu sách đòi tăng lương 20%, thu nhận những công nhân bị sa thải được trở lại làm việc. Cuộc bãi công được công nhân nhiều xưởng ở Sài Gòn - Chợ Lớn ủng hộ. Chủ hung hãn đe dọa, nhưng không khuất phục được, cuối cùng chúng phải nhượng bộ, chịu tăng 10% lương cho công nhân. Mặc dù vậy, sau khi trở lại làm việc công nhân Ba Son còn tìm cách lãn công, kéo dài thời hạn sửa chữa, làm cho chiến hạm Misơlê phải nằm chờ 4 tháng trời mới nhổ neo đi lên hướng Bắc được. Ngoài ra, trong phong trào dân chủ những năm 1925-1926, công nhân đã tham gia các cuộc mít tinh, biểu tình, đòi thực dân Pháp thả Phan Bội Châu, để tang Phan Châu Trinh, v.v Nhìn chung, phong trào công nhân những năm 1919-1925 đã có bước phát triển mới so với trước chiến tranh. Hình thức bãi công đã trở nên phổ biến, diễn ra trên quy mô lớn hơn và thời gian dài hơn nhưng cũng chưa thu đuợc thành quả rõ rệt. Nhiệm vụ đặt ra lúc bấy giờ chính là truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin cho giai cấp công nhân, để giai cấp công nhân hiểu rõ được sứ mệnh lịch sử, nhận ra con 10 [...]... bản của Cách mạng Việt Nam: phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam, lực lượng cách mạng, lãnh đạo cách mạng, và về quan hệ vủa Cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới, cương lĩnh chính trị xác định đúng đắn con đường cách mạnggiải phóng dân tộc theo con đường Cách mạng vô sản, chính là cơ sở để Đảng cộng sản Việt Nam vừa ra đời đã nắm được ngọn cờ lãnh đạo phong trào cách mạng. .. phong trào cách mạng Việt Nam; giải quyết tình trạng khủng hoảng lãnh đạo cách mạng hơn 2/3 thế kỷ ở nước ta; mở ra con đường và phương hướng phát triển mới cho đất nước Việt Nam Chỉ thực sự sau hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp công nhân mới thực sự có một Đảng tiên phong, thực sự nắm quyền lãnh đạo Cách mạng III Kết Luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, người Việt Nam yêu nước tiên tiến... quyền lãnh đạo duy nhất đối với cách mạng Việt Nam Sự ra đời của Đảng với hệ thống tổ chức chặt chẽ và cương lĩnh cách mạng đúng đắn đã chấm dứt tình trạng khủng hoảng về lãnh đạo cách mạng kéo dài mấy chục năm đầu thế kỷ XX "Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vô cùng quan 15 trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng" ... ra đời làm cho cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới Từ đây giai cấp công nhânnhân dân lao động Việt Nam tham gia một cách tự giác vào sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân thế giới Sự ra đời của Đảng là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt trong tiến trình lịch sử tiến hoá của dân tộc Việt Nam, được mở đầu... giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng của Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh đã phải "chọc thủng lưới sắt của bọn thực dân Pháp" mới đến được với nhân dân Việt Nam ta, Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là tổ chức thực hiện nhiệm vụ này Năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương "Vô sản hóa" thực hiện ba cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm), đưa hội viên của mình vào các nhà máy, hầm mỏ,... nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc trang bị vũ khí lý luận cho giai cấp vô sản Việt Nam 3.Chủ trì hội nghị hợp nhất 3 Đảng, thành lập Đảng cộng sản Việt Namđề ra Cương kĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Đến năm 1929, phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo thống nhất của một đảng cách mạng Yêu cầu khách quan đó tác động vào các tổ... một đại hội thành lập Đảng, Đảng Việt Nam ra đời đã xác lập quyền lãnh đạo duy nhất của giai cấp vô sản đối với cách mạng Việt Nam So sánh với thời kỳ trước có thể thấy, giai cấp công nhân dần dần trưởng thành qua mỗi giai đoạn, tuy nhiên việc tìm ra con đường và truyền bá cho giai cấp vô sản ý thức được sứ mệnh của mình thôi thì chưa đủ, mà còn cần một tổ chức lãnh đạo, tổ chức đó chính là Đảng cộng... trào công nhân, làm cho phong trào cách mạng nước ta có một bước phát triển nhảy vọt về chất Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930 là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấpViệt Nam trong thời đại mới, Hồ Chí Minh viết: Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam. .. tương lai cho Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp công nhân không thể lãnh đạo Cách Mạng Việt nam nếu không có một chính Đảng của mình, và chính Đảng này cẫn những thành viêc ưư tú, có kiến thức,giác ngộ cách mạng, có lập trường vững chắc, muốn có được điều này đòi hỏi phải có một quá trình huấn luyện về mặt chính trị Lập trường giải phóng dân tộc đúng đắn của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã thắng lập... chống lại đế quốc và địa chủ rất kịch liệt Phong trào nông dân và công nhân đã hỗ trợ nhau trong cuộc đấu tranh chống thực dân, phong kiến “Điều đặc biệt và quan trọng nhứt trong phong trào Cách mạngĐông Dương là sự đấu tranh của quần chúng công nông có tánh chất độc lập rất rõ rệt chớ không phải chịu ảnh hưởng quốc gia chủ nghĩa như trước nữa” Sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh . Việt Nam_ 22 Hà Nội Đề bài: Hãy kể 3 hoạt động quan trọng nhất của Nguyễn Ái Quốc để giúp giai cấp công nhân thực sự lãnh đạo Cách Mạng Việt Nam và phân tích tại sao hoạt động đó thực sự giúp giai. sản Việt Nam ra đời thì giai cấp công nhân mới thực sự lãnh đạo được Cách mạng Việt Nam, Giai cấp công nhân lãnh đạo cách Mạng Việt Nam không thể không kể đến vai trò vô cùng quan trọng của Nguyễn. nhân thực sự lãnh đạo Cách Mạng Việt Nam và phân tích tại sao hoạt động đó thực sự giúp giai cấp công nhân lãnh đạo Cách Mạng Họ và tên :Lê Thị Phượng Lớp :Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động quan trọng nhất của nguyễn ái quốc để giúp giai cấp công nhân thực sự lãnh đạo cách mạng việt nam, Phân tích hoạt động quan trọng nhất của nguyễn ái quốc để giúp giai cấp công nhân thực sự lãnh đạo cách mạng việt nam, Phân tích hoạt động quan trọng nhất của nguyễn ái quốc để giúp giai cấp công nhân thực sự lãnh đạo cách mạng việt nam

Từ khóa liên quan