0

Bài giảng Hệ thống cung cấp điện: Chương 4 - Phân tích kinh tế - kỹ thuật trong cung cấp điện

13 2 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2023, 12:15

Bài giảng Hệ thống cung cấp điện: Chương 4 - Phân tích kinh tế - kỹ thuật trong cung cấp điện được biên soạn với các nội dung chính sau: Nghiên cứu các bài toán kinh tế - kỹ thuật trong cung cấp điện; Các phương pháp tính toán kinh tế - kỹ thuật;... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây! 162 Chương 04 Phân tích kinh tế - kỹ thuật cung cấp điện 4.1 Khái niệm chung 4.2 Các phương pháp tính tốn kinh tế kỹ thuật 4.1 Khái niệm chung 163 Bài toán kinh tế - kỹ thuật cung cấp điện Tính kinh tế yên cầu hệ thống cung cấp điện Hệ thống cung cấp điện Điều kiện cần: Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật Điều kiện đủ: Đảm bảo yêu cầu kinh tế Lựa chọn phương án cấp điện tối ưu, ta thực bước sau: Bước 1: Vạch tất phương án hợp lý (định tính) Bước 2: Sơ tính tốn kỹ thuật, loại bỏ phương án không thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật Bước 3: So sánh kinh tế phương án đạt yêu cầu kỹ thuật 4.1 Khái niệm chung 164 Các thành phần chi phí dự án Tổng chi phí (Z) = Vốn đầu tư (V) + Phí tổn vận hành (O&M) (Y) - Vốn đầu tư mua sắm thiết bị - Chi phí quản lý vận hành hàng năm (Cvh) - Xây dựng lắp đặt cơng trình điện - Chi phí tổn thất điện (CE) - Tổn thất kinh tế điện không đảm bảo (H) Note: Vốn đầu tư phí tổn vận hành thường tỷ lệ nghịch với (VD: tiết diện dây dẫn liên quan đến tổn thất điện đường dây) → Các phương pháp phân tích KT-KT nhằm tìm lời giải tối ưu, phối hợp hài hịa hai mặt 4.1 Khái niệm chung 165 Vốn đầu tư: V V = Vtb + Vxd – Vốn đầu tư mua sắm thiết bị Vtb (đường dây, trạm biến áp, bảo vệ, đóng cắt …) – Vốn đầu tư cho cơng tác xây dựng lắp đặt cơng trình Vxd Ví dụ Vốn đầu tư cho đường dây VD = m v0 L m = 1,6 với đường dây mạch Trường hợp TBA nhiều MBA m thường lấy 1,8 Trong đó: m: hệ số phản ánh số mạch đường dây v0: Suất vốn đầu tư đường dây (VND/km) L: Chiều dài đường dây 4.1 Khái niệm chung 166 Chi phí vận hành: Y • Phí tổn vận hành chi phí vận hành thiết bị cơng trình suốt thời gian sử dụng • Nếu giả thiết Y năm thay đổi biểu thị phí tổn vận hành dạng phí tổn vận hành hàng năm Y0 Y0 = Cvh+ CE+ H – Chi phí quản lý vận hành hàng năm (Cvh ) – Chi phí tổn thất điện (CE ) – Tổn thất kinh tế điện khơng đảm bảo (H) (khó định lượng phạm vi rộng tượng chất lượng điện năng) 4.1 Khái niệm chung 167 Chi phí vận hành: Y • Chi phí vận hành biểu diễn sau: Y = kvh V + ∆A A Chi phí quản lý vận hành (O&M cost) Chi phí tổn thất điện Trường hợp hệ số vận hành đường dây kvhD TBA kvhT khác Y = kvhD VD + kvhT VTBA + ∆A A Trong đó: kvhD = 0,04; kvhT = 0,1 (khi khơng nắm rõ hệ số vận hành lấy kvh= 0,1 cho tât thiết bị lưới ) A– Giá tiền 1KWh điện tổn thất (VND/kWh) ∆A: Tổn thất điện (kWh) 168 Chương 04 Phân tích kinh tế - kỹ thuật cung cấp điện 4.1 Khái niệm chung 4.2 Các phương pháp tính tốn kinh tế kỹ thuật 4.2 Các phương pháp tính tốn kinh tế - kỹ thuật 169 So sánh phương án cung cấp điện, sử dụng phương pháp sau Không xét đến thay đổi giá trị dòng tiền theo thời gian (So sánh tĩnh)  Hàm chi phí tính tốn hàng năm (Z) Có xét tới thay đổi giá trị dòng tiền theo thời gian (So sánh động)  Chi phí vịng đời, giá trị dòng tiền (NPV: Net Present Value), tỷ suất hoàn vốn nội (IRR: Internal rate of return), tỉ số lợi ích/chi phí (B/C: Benefit/cost) So sánh sử dụng xác suất thống kê (tính bất định) 4.2 Các phương pháp tính tốn kinh tế - kỹ thuật 170 Phương pháp dùng hàm chi phí tính tốn hàng năm (Z) Z = V0 + Lựa chọn phương án có chi phí tính tốn nhỏ Y0 So sánh phương án liên quan đến đường dây TBA: Vốn đầu tư chi phí vận hành tính cho năm V0 Vốn đầu tư tính cho năm Chi phí vận hành hàng năm Y0 = ktc V = ktc (VD + VTBA) = kvhD VD + kvhT VTBA + ∆A A ktc : hệ số hiệu thu hồi vốn đầu tư (Ttc : thời gian thu hồi vốn tiêu chuẩn: thương khoảng 5- năm lưới CCĐ) Z = (ktc + kvhD) VD + (ktc +kvhT) VTBA + ∆A A 4.2 Các phương pháp tính tốn kinh tế - kỹ thuật 171 Phương pháp dùng hàm chi phí vịng đời Giá trị qui đổi dòng tiền Thời gian Giá qui đổi Hiện P Năm P + P.r = P.(1+r) Năm … Năm n P.(1+r) (1+r) = … F= P.(1+r)n P.(1+r)2 Trong r : hệ số chiết khấu (lãi suất ngân hang 8% - 10%) Qui đổi dòng tiền từ tương lai (NPV) P  F ((1+r)  i )n 4.2 Các phương pháp tính tốn kinh tế - kỹ thuật 172 Phương pháp dùng hàm chi phí vịng đời Các chi phí qui đổi Lựa chọn phương án có chi phí nhỏ - Vốn đầu tư K giả sử thực tron năm (Năm thứ 0) - Chi phí vận hành + Năm thứ 1, chi phí vận hành Y1 + Năm thứ 2, chi phí vận hành Y2 + Năm thứ 3, chi phí vận hành Y3 … + Năm thứ N, chi phí vận hành YN (N: tuổi thọ lưới cung cấp) Cần qui đổi chi phí vận hành Y1 →YN năm thứ 𝒀𝟏 𝟏 𝒓 𝒀𝟐 (𝟏 𝒓)𝟐 ; 𝒀𝟑 (𝟏 𝒓)𝟑 ; ; 𝒀𝑵 (𝟏 𝒓)𝑵 173 4.2 Các phương pháp tính toán kinh tế - kỹ thuật Phương pháp dùng hàm chi phí vịng đời t* V   v j (1  i ) t* j j 0  yk k (  i ) k 1 Y  ( = T - t* ) Quy đổi thời điểm đưa cơng trình vào vận hành t* Chi phí qui đổi dự án .. .4. 1 Khái niệm chung 163 Bài toán kinh tế - kỹ thuật cung cấp điện Tính kinh tế yên cầu hệ thống cung cấp điện Hệ thống cung cấp điện Điều kiện cần: Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật Điều kiện... tiền 1KWh điện tổn thất (VND/kWh) ∆A: Tổn thất điện (kWh) 168 Chương 04 Phân tích kinh tế - kỹ thuật cung cấp điện 4. 1 Khái niệm chung 4. 2 Các phương pháp tính tốn kinh tế kỹ thuật 4. 2 Các phương... sánh kinh tế phương án đạt yêu cầu kỹ thuật 4. 1 Khái niệm chung 1 64 Các thành phần chi phí dự án Tổng chi phí (Z) = Vốn đầu tư (V) + Phí tổn vận hành (O&M) (Y) - Vốn đầu tư mua sắm thiết bị - Chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Hệ thống cung cấp điện: Chương 4 - Phân tích kinh tế - kỹ thuật trong cung cấp điện,