0

Nghiên cứu Ai Cập cổ đại: Phần 1

103 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2023, 16:40

Tài liệu Nghiên cứu Ai Cập cổ đại phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tín ngưỡng bất tử từng bị chôn vùi; Quà tặng của sông Nile; Cõi âm và thần linh; Quá trình hình thành dương gian; Vĩnh biệt trần gian; Sự cấu thành sinh mệnh;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. CK 0000057371 SINH T KY T H Ư ìiệ n h o n c h ỉn h v ề c o n đ n g b ấ t tử c ủ a lỉn h h n C i c h ế t k h ổ n g p h ả i s ự k ế t t h ú c c ủ a s in h m ệ n h , ữ n g l i n h h ổ n c h â n t h ự c s ẽ t ìm đ ợ c c u ộ c s ố n g b ấ t tử t i m ô t thê" g i i k h a c J j^ J n h a x u ã t bà n h ó n g http://tieulun.hopto.org đ c TỦ SÁCH NGHIÊN u VÃN HÓA c ổ HỘI PHONG THỦY THẾ GIỚI NGƯỜI VIỆT Bản tiếng Việt: Nhà sách Huy Hồng - Cty Văn hóa Phương Bắc 110D Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội Mọi góp ý tư vấn xin viết tại: khaivan.com http://tieulun.hopto.org ĩI* O ? ế ĩ ậ M IN H Q U A N G ẠICÂP SINH T KỲ T H Ư T i h iệ n h o n c h ỉ n h v ề c o n đ n g b ấ t t c ủ a l i n h h n Cái c h ế t k h ô n g p h ả i k ế t th ú c c ủ a s in h m ệ n h , m ín g l i n h h n c h â n th ự c tìm đ ợ c cu ộ c sô n g b ất tử ta i m ô t th ê 'e iớ i k h ấ c NHA XUÁT B ả n H ố n g đức http://tieulun.hopto.org http://tieulun.hopto.org ! V i T * '4 * V r • ị X U ị i I T >u ỉ LỜI NÓI ĐẨU N n lp h ú c b ế n u , s ứ c số n g b ấ t t riáy n uống vui chơi thỏa thích, dâu sớm muộn đểu phải (hết Oó â u c h â m n g ô n đ ể đ i Im h o te p đ ể lại từ th i Ai C ập cổ đ i, cò n sớm đủ P h ật k h o ả n g 0 n ăm , p h ản án h th độ lạc q u an độ lượng n jư i\i C ập cổ đ i đố i vớ i c u ộ c đ i So vớ i v ù n g đất cằn cỗi xu n g q u an h ncựời Á C ập lại có d ị n g sơn g N ile tư i m át, đ e m lại ch o họ cu ộ c sốn g ấm no hạnhohú> nhưtrên th iê n đ n g N hư ng đ ú n g n h câu nói này, dù c u ộ c sống có an n ftn đ n m c ũ n g có hồi kết th ú c , c u ộ c đời co n ng ườ i có h ạn h p h ú c vui vẻ đén n y c n g phải đ ố i m ặ t vớ i c h ế t T h ế ng ườ i Ai C ập cổ đại h cấu nên n é g íi cõi âm đ n g sợ n h n g c ũ n g m àu m ỡ vô c ù n g , đề m ôi lin h hốn sau gii từ õi d n g g ia n đ é u có hội đ ợ c sôn g h ạn h p h ú c vu i vé m âi m ãi loi c ò số ng T h e o q u a n n iệ m củ a ng i Ai C ập cổ đại th ì c u ộ c sốn g th ậ t tươi đẹp, íế n n i vớ i cõi âm họ v ẫ n lưu lu yến m u ố n đ ợ c m ãi m ãi tận hư ởng cảm dác u i v ẻ h n h p h ú c lấ t t m ộ t k h t vọ n g lớn m ôi ng ườ i Ai C ập cổ đ i, tu y n h iê n đ ề th ự c ÍƯỢCĨỚC m n ày, họ cị n p h ải trải qu a m u ô n v n khó kh ăn trắc trở Do vậy, cu ố n iách /o n g linh nói vé c h ế t đờ i C u ố n sá ch V ong lin h th ề h iện nhận thức (ùa rị ười Ai C ậ p cổ đại vế k iế p sin h tử , đ n g th i cũ n g p h ản án h q u yến lu y ế n c ủ a iọ vé c u ộ c số n g tư i đ ẹ p C uốn sách "Ai C ập sin h tử kỳ th ' c h ín h :ẩ m ia n g giải đ p n h ữ n g q u a n n iệm sin h tử Cuộctíành trìn h p h ải trải q u a đ ể đ ợ c sau c h ế t đ ợ c g h i ch ép trong"Ai Gp sinh tử kỳ th u " th ậ t g ian nan m ly kỳ Sau ng i ta c h ế t đi, linh hồn (ủa b trở v ế cõ i â m , sau q u a từ n g co n đ n g n h ỏ âm u hướn) đạ củ a th ẩ n c h ỉ d â n , c h iế n th ắ n g loài m a q u ý đ n g sợ, m ch ín h linh hổn c n g k h ô n g n g n g trư n g th n h tro n g qu trìn h tơi lu yện này, họ dẩn dẩn phục 'ôi đ ợ c khả n ăn g n h sóng, đ ố n g th i cũ n g có đ ợ c ph ép m àuhấn th ô n g T u y n h iê n v iệ c q u a n trọ n g n h ấ t tro n g cu ộ c h àn h trìn h cõi ân khmg phải c u ộ c c h iế n vớ i loài ác qu ỳ, m c u ộ c p h án xét tâm linh • http://tieulun.hopto.org ỉV o ? ẵ\ Ỷ $ f'Ỷ '!ỉQ j ? ệ ỈỀỵ ? I : tro n g đ ề n th M aat , trái tim lin h hồn bị lấy rối đ ặ t lê n đ ò n ( c icâ â n , lông M aat tư ợ n g trư n g c h o c h â n lý đ n h giá m ặt tố t xấ u củ a họ Ikhi c c c ò n só Nếu cị n sống họ n h ạo báng th ẩ n lin h hay làm đ iều sai trá i th ì s.ẽ b'pị ị c c c o n q vật đ ứ n g bên cạn h đ ò n cân n u ố t c h n g , ch ỉ có n h ữ n g lin h h n k h i c ò n s ssỗ ố ố n g li k ín h trọ n g th ẩn lin h sống th n h th ậ t m ới vư ợ t qu a đ ợ c c u ộ c p h n xxexéét Di V ương O siris ban c h o n h ữ n g lin h hổ n sống th n h th ậ t v ợ t q u a c u ộ o c : F p p hán m ộ t tên th n th n h m ản h đ ấ t m àu m ỡ trê n th iê n đ n g c õ i âân rrm n - "c ỉ đống lau sậy" T sau linh hồ n m ãi m ãi đư ợ c th u h o c h n g ũ cốốoc c c ( đẩu người đ ợ c trổ n g trê n v ù n g đất m àu m ỡ lộ n g g ió , h ọ đ đ ư ư ợ c sc m ộ t c u ộ c sống h ạn h p h ú c, su n g sư n g , kh ô n g g ặ p n g u y h iể m , k h ô n g bbpị lị c đói k cũ n g k h n g bao g iờ ch ết Đ ó c h ín h ảo m ộng đẩu tiê n củ a loài ng ườ i th ế g iớ i bêni k ia a { l Đ ề g ch o lin h hổ n có th ể trả lời c h ín h xá c câu hỏi th ầ n lin h c õ i âim , í đđ đ ổ n g t cũ n g c h i dẫn ch o linh hốn b iện p h áp h àn h độ n g d ới cói â m , n g i I M A iii C ập đại ch ọ n lọc n h ữ n g nội d u n g tư n g đối q u an trọ n g củ a "Ai C ậ p siinh tt ử kỳ t rồị so ạn th n h th ả o g iấ y p a p yru s, sau c h è n th ê m h ìn h m irin n h h h họa để vào tro n g q u an tà i củ a ng ườ i c h ế t làm cu ố n "Cẩm n an g d i cõii â m n Y V c c h o I h ổ n C u ố n "Ai C ập sin h tử kỳ th u " m n ay ch ú n g ta n h ìn th y clhủ ) y y ế ê u ch nh ữ n g th ảo Bản th ả o dài n h ấ t có nội d u n g đ ặ c sắc n h ấ t h iệ n đ ã đ ợ c ip h á it 11 "Bản th ả o A n i" (P ap yru s o f A n i), d o m ột ng ườ i M ỹ tê n W a llis B u u u d d d g e p v o năm 1880, đ a n g đ ợ c c ấ t g iữ tro n g bảo tà n g A n h C h ủ rn h h h â n < cu ố n th ả o A n i, m ộ t ng ườ i c h u y ê n làm công v iệ c c h é p troing I- h h a o o àn g th ế kỷ 18 TC N VVallis B u d g e n g h iê n cứu n h iề u v é c u ố n b ả n 1 tK h h ả o r ô ng p h ân chia từ n g nội d u n g cụ th ể tiế n h àn h giải th íc h , s a u đđóó c c ò n c x u ấ t n hữ ng th n h q u ả n g h iê n cứu m ìn h T h ự c n h ữ n g đ ié u th ẩ n b í m ng i Ai C ập cổ đại đ ể lạ i đ é u liiên q q q u u an r th iế t đ ế n q u an niệm sin h tử họ VVallis Bud ge c u n g c ấ p c h o ch ú rin n c ig g ta n c h iế c ch ìa khoá đ ề m cán h cửa th n b í Ai C ập cổ đại v é c ô n g c u ộ ộ o c :n g h cứu "Ai C ập sin h tử kỳ t h ; k h iế n c h o n h ữ n g di tíc h v ă n h o đ ợ c IbaoD titrtrù m ! bứ c m àn th ẩn bí đư ợ c sáng tỏ VVallis B u d g e giải th íc h lờ i k in h v iế t t tb b ầ ằ n g c tư ợ n g h ìn h tro n g c u ố n th ả o p a p y ru s, bao gốm n h ữ n g c â u th ấ n c h ú i vvà/àà nhũ th ca n g ợ i, bị c h ô n v ù i su ố t m ng àn n ăm n ê n n h ữ n g lờ iĩi i k k k in h r tư n g đối xa lạ kh ó h iểu đối vớ i ng i đại Mà hói n g i c c c ổ ổ í đại V lời k in h , họ c h ĩ c h ọ n lọc n h ữ n g p h ắn q u an trọ n g nên kết c ấ u ch ỉm h tlthhéiểể khô đư ợ c trọ n v ẹ n , kh ô n g hợ p lo g ic Đ ế n nỗi b ậc th y p h ân tíc h tin h tlh ấnn I n n n ổ i tiê Carl G Ju n g cũ n g p h ải gọi "B ộ sá ch trờ i vô cù n g k h ó hiểu" D o v ậ y rrm rm uuốn c http://tieulun.hopto.org h ié u A iC ọ sin h tử kỳ th " m kh ô n g cỏ p h ần giải th ích phù hợ p thi khó mà làm d rc.)ể g iú p đô n g đ ả o bạn đ ọ c yêu th ích n ến văn hố Ai C ập cổ đại cỏ nhìn tric luan hơ n q u a n n iệm sin h tử củ a ng ườ i Ai C ập cổ đ i, h iểu rõ vé nín 'ãi m in h viễn cổ th ấ n b í này, c h ú n g tơi b iên soạn cu ố n "Ai C ập sinh tử kỳ t h / 'ià d ự a n h ữ n g th n h qu ả n g h iê n cứu VVallis Bud g e Tr«ri' q u trìn h biên so n , ch ú n g tơi có th am kh ảo tư liệu nướccclln q u a n đến cô n g c u ộ c n g h iê n u vé Ai C ập cổ đ i, đ ặc b iệ t cu ố n "Bản th ảo cía /ni" (P ap yrus o f A n i) đư ợ c v iế t b ằn g tiế n g A n h Trên sở n ày ch ú n g tiến kàih ]iầi th ích n h ữ n g lời k in h sâu xa k h ó h iể u , làm rô m ối q u an hệ từ n g nội c u rg ló n g th i cũ n g xâ u ch u õ i c h ú n g th n h m ột câu ch u y ệ n hoàn c h ìn h N étíặcsẺ: cu ố n sách n ày c h ín h sử d ụ n g n h iế u hìn h m in h họa q u ý giá to rg Sản th ảo Ani", ch ú n g tô i tiế n h àn h giải th íc h th e o trìn h tự lời kin h ,đ í ý ig h ĩa rõ ràng hơ n , c ũ n g làm ch o c u ố n sách có giá trị SƯU hơ n N hư /ậ' b n đ ọ c kh ô n g p h ải băn k h o ă n với n h ữ n g th ca ngợi nhữ ng c â u t iẩ i C1 Ú dài dặc kh ó h iểu , m v ẫ n có th ể n ắm bắt đư ợ c nội d u n g tư n g đối chínl xácíư ợ c giải th ích tro n g p h ần lời giải kèm h ìn h m in h họa, từ với ngườ M G p cổ đại trải q u a từ n g c u ộ c h àn h trìn h h ng tới đ ẩ y ly kỳ Thàn n g h iên u tro n g ng o ài nư c vé cu ố n th ả o A i C ập cổ đại k iô ic n h ié u , có n h iề u q u an đ iể m c h o đ ế n n a y chư a đ ợ c làm sáng tỏ, nên tho tánh khỏi sai sót V ậy kín h m o n g bạn đ ọ c đ ó n g góp ý kiến q u ý báu đề l l n t l i bảiđược hoàn th iệ n hơ n http://tieulun.hopto.org ĩVo ? V o I Ế' /Ỷ'f o ? Ỷ• ,;f H MỤC LỤC CHƯƠNG1: TÍNNGƯỠNGBẤTTỬTỪNGBỊ CHỐNVÙI Q tặng sơng Nile: Ai Cập cổ đại vang bóng thời Niém tin thán bí truyền thừa suốt ngàn năm: Khát vọng bất t Yêu cáu bát tử: Thành thực, kinh trọng thần linh Nơi bày tỏ tơn kính thần linh: Đén thờ Người đáu tiên có đủ điều kiện bất tử: Pharaon Người lo liệu cho nghi thức bẩt tử: Tháy tư t é Mở rộng quyến lợi bất tử: Các giai cấp đểu bất t - Cẩm nang hướng dán bất tử: "Vong linh" Ai C ập Tái lịch sừ: Những phát khảo cổ nghiên cứu v ể "T th ' "Tử thư'hoàn chinh nhất: Bản thảo cùa Ani CHƯƠNG 2: CÕI AM VÀ THÍN LINH Quá trình hình thành dương gian: Thế giới quan người Ai Cập cổ đại Nơi tiếp nhận linh hổn: Cõi âm Tu at • Sựtón vượt qua sinh mệnh: Các vị thần Ai Cập cổ đại < Vị thán vĩ đại nhất: Thán mặt trời Ra í Chúa té cơi âm: Osiris ! Nữ thẩn đứng sau Diêm Vương: Isis N ephthys ( Người bảo vệ linh hổn: Horus A nubis ( Trật tự vĩnh hâng: N ữthần chân lí Maat ( Kính sợ giới tự nhiên: Các vị thán động vật ngưòi Ai Cập cổ đại tôn thiờ ( Ma lực thẩn kỳ: Bùa hộ mệnh thán b í ; http://tieulun.hopto.org CHƯƠMG3:mH BIỆTTRẨNGIAN Sự cấu ữiàih ,inh mệnh: Sáu yếu tó b ả n 76 Giửchoth’ Xic nguyên vẹn măi mãi: Ướp xá c 82 N ơiởvĩnhiằig xây nhửng tảng đá khổng ló: Kim tự tháp 86 Cung điệmgim gây chán động giới: Lăng mộ Tutankham un 92 Con đườni bít tử dài đằng đẳng: Nghi thức mai tá n g 100 CHƯƠNG41IIH HỐNCHUẨNBỊ VẼVỚI THẾGIỚI ĐỊANGỤC Khin cáu ự tợ giúp cùa thán dàn: Thán nghi thức mai tá n g .106 Trừ bỏ rắrđ ặ: Để linh hón tiến vào T u a t 110 Khán cáu ÍƯÍC hành với mặt trời: Tạo dựng niém tin 112 vương quic thẩn đáng SỢ: Con đường nhỏ vượt qua vùng chễt chóc 114 Ca tụng đíc 'ha Osiris: Khai thơng đường dẫn đến thiên đ n g 116 Tụng niện thán thán kì: Xua đuổi ma quý, phục kẻ thù 118 Hiến tếm it ách thành tín: Ca tụng thán mặt trời Ra 120 Ca tụng clúí tể bát tử: Ca ngợi thán O siris .122 Lời ca tụn( tlành tín hói đáp: Thán đáp ứng lời thinh cáu củalinh hón 124 http://tieulun.hopto.org Ỉ V o i ị i'í ị O ỉ t Ĩ íl:M% CHƯƠNG 5: KHẨN CẨU THẪN LINH, PHỤC HỐI NÀNG Lực Lời giải đáp cùa tháy tư tế Atum :Tim hiểu tích vé thẩn linh Trước mặt vị thần ỞTchaTcha: Khẩn cáu gia ơn vị thán lin h Ca tụng thẩn Thoth tơn kinh: Làm theo tâm nguyện, khỏi tội c Ban cho linh hón miệng đề nói: Nghi thức mở m iệng Niệm chú:Tránh để linh hồn lạc lối cõi â m Bảo vệ trái tim: Không để trái tim bị đánh c ắ p Thốt khỏi "cái chết hồn tồn": Chuần bị sẳn sàng để Mang khơng khí nước thánh tới cho linh hón: Đế trứng thán lớn lên hẩm mộ CHƯƠNG6: LINHHỐNĐÓNNHẬNcuộc PHẤNXẾT Con đường hướng tới bất tử: Xuất phát từ Am entet Biến thành chim ưng vàng: Chuẩn bị bay vào thiên đường Hoà hợp với chim ưng thán Horus:Trở thành nửa người nửa th n Biến thành vua thán ánh sáng: Chiếu sáng địa ngục tối tăm Cáu nguyện biến thành hoa súng: Để thể hồi sin h Có phép màu thán Ptah:Tăng thêm sức mạnh Làm lẻ rửa tội: Có sức mạnh thán kỳ, thoát khỏi tội ác Biến thành diệc: Linh hón có phép thuật thống trị loài động vật Biển thành linh hón Atum: Trở thành vị thẩn thiên đường Biến thành chim én: cầu nguyện có quyễn lực vị thắn linh Biến thành rân Sata:Cóđược phépthùật lột xá c Biến thành thân cá sấu: Không bị đe doạ qua sông Sự hoà hợp linh hồn thân thê: Được bát tử Mở huyệt mộ, bái kiến thán linh: Để linh hón tự vào huyệt m ộ Đừng vé phía đơng: Đi phía tây, nơi có vương quốc O siris Cáu nguyện vé sóng mới: Canh tác vương quốc O siris Niệm để thán linh cho qua: Tiến vào vương quóc Osiris 21 Thời khắc định vận mệnh đến: Cuộc phán xét điện M aat 21 Bái kiên Diêm Vương Osiris: Điém báo 10 http://tieulun.hopto.org ... $1 J ( C ú ^ Ỹ t ị LỊCH s AI CẬP c ổ ĐẠI Ai Cập hỉện đại Ai Cập cận đại Nám 19 57 Nám 19 22 Nám 17 98 Thời kỳ đế quổc Osmen thống trị Năm 17 98, Napoleon xâm lược Ai Cập, lịch sử cận đại Ai. .. người Ai Cập SỔNG NILE VÀ AI CẬP c ổ ĐẠI Sông Nile sông dài giới, sơng bói đắp nên nén văn minh Ai Cập cổ xưa Sơng Nile có ý nghĩa vô đặc biệt đất nước Ai Cập cổ đại, "dịng sơng sổng" người Ai Cập. .. người Ai Cập cổ đại, kết tinh tín ngưỡng thán bí “Tử thư'' nối tiéng cùa Ai Cập http://tieulun.hopto.org MỤC LỤC HlNH MINH HỌA TRONG CHƯƠNG Sông Nile người Ai Cập cổ đại Lịch sử Ai Cập cổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu Ai Cập cổ đại: Phần 1,