0

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất thu hồi và chất lượng sản phẩm kẽm cacbonat bazơ

13 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2023, 15:44

Bài viết Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất thu hồi và chất lượng sản phẩm kẽm cacbonat bazơ trình bày quá trình khảo sát và tối ưu hóa các thông số ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp kẽm carbonat bazơ như: tỷ lệ NH4HCO3/ZnSO4, nồng độ dung dịch NH4HCO3 và ZnSO4, ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian phản ứng thu nhận sản phẩm kẽm cacbonat bazơ. KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU SUẤT THU HỒI VÀ CHẤT LƢỢNG SẢN PHẨM KẼM CACBONAT BAZƠ INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING THE RECOVERY EFICIENCY AND PRODUCTION QUALITY OF BASIC ZINC CARBONATE NGUYỄN ĐÌNH ĐĂNG, NGUYỄN TIẾN TÙNG Viện Công nghệ xạ hiếm, 48 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Email: dangnd@hus.edu.vn Tóm tắt: Nghiên cứu phần q trình hồn thiện cơng nghệ sản xuất kẽm cacbonat bazơ dự án cấp “Hoàn thiện công nghệ xây dựng dây chuyền công nghệ sản xuất kẽm cacbonat bazơ có hàm lượng kẽm ≥ 57% công suất 150 tấn/năm theo phương pháp axit với tác nhân kết tủa amoni bicacbonat từ phế liệu chứa kẽm” năm 2018-2019 thực Viện Cơng nghệ xạ Báo cáo trình bày q trình khảo sát tối ưu hóa thơng số ảnh hưởng đến trình tổng hợp kẽm carbonat bazơ như: tỷ lệ NH4HCO3/ZnSO4, nồng độ dung dịch NH4HCO3 ZnSO4, ảnh hưởng nhiệt độ thời gian phản ứng thu nhận sản phẩm kẽm cacbonat bazơ Từ kết nghiên cứu án lựa chọn điều kiện công nghệ tối ưu để nâng cao chất lượng sản phẩm hiệu trình sản xuất Từ khóa: kẽm cacbo nat bazơ, Abstract: This study is a part of the 2018-2019 R&D project "The improvement of Technology and Construction of a Production Line for production of Basic Zinc Carbonate (57% Zn), capacity of 150 tons/year using zinc containing residues acid leaching and ammonium hydrocarbonate as a precipitatiing agent" which have been conducting at the Institute For Technology of radioactive and Rare elements The report presents the process of investigation and optimizion of the parameters affecting the synthesis process of basic zinc carbonate such as NH4HCO3 and ZnSO4 concentrations, the ratio of NH4HCO3/ZnSO4, time and temperature for precipitation of basic zinc carbonate From the research results, a preferrential technological conditions was determined for improving product quality and efficiency of the Basic Zinc carbonate production process Keywords: Basic Zinc Carbonate I GIỚI THIỆU Nghiên cứu phần dự án cấp “Hồn thiện cơng nghệ xây dựng dây chuyền công nghệ sản xuất kẽm cacbonat bazơ có hàm lượng kẽm ≥ 57% cơng suất 150 tấn/năm theo phương pháp axit với tác nhân kết tủa amoni bicacbonat từ phế liệu chứa kẽm” năm 2018-2019 thực Viện Công nghệ xạ Báo cáo trình bày kết khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất thu hồi chất lượng sản phẩm kẽm cacbonat bazơ như: ảnh hưởng của tỷ lệ NH4HCO3/ZnSO4, ảnh hưởng nồng độ NH4HCO3 ZnSO4, ảnh hưởng nhiệt độ thời gian phản ứng Từ kết nghiên cứu giúp lựa chọn điều kiện công nghệ tối ưu cho trình sản xuất để tạo sản phẩm kẽm cacbonat bazơ đạt chất lượng Hiện nay, công ty Tổng cơng ty dung dịch khoan hóa phẩm dầu khí (DMC), Cơng ty CP giầy Thượng Đình,… chấp nhận sử dụng kẽm cacbonat bazơ có hàm lượng Zn ≥ 57% hạn chế sử dụng kẽm cacbonat trung tính, Việt Nam chưa có sở sở sản xuất để đáp ứng cho ngành công nghiệp Điều đặt vấn đề cấp thiết cần có sản phẩm kẽm cacbonat bazơ để cung cấp cho thị trường nước, ngồi cịn xuất sang thị trường khác khu vực Sản phẩm kẽm cacabonat bazơ có chất lượng: Zn ≥ 57%, Pb ≤ 0,05, SO42- ≤ 0,8 tổng hợp theo phương pháp axit với tác nhân kết tủa amoni bicacbonat từ phế liệu chứa kẽm trình sản xuất ZnO (90-95%) Trung tâm Triển khai công nghệ - Viện Công nghệ xạ Hiện tại, phế liệu có khối lượng khoảng 12 - 15 tấn/tháng hàm lượng Zn ≈ 70% với tạp chất chủ yếu Fe, Pb Sản phẩm có nhiều đặc tính ưu việt hẳn kẽm cacbonat trung tính, khơng sử dụng cho cơng nghiệp cao su mà cịn cung cấp cho nhiều ngành công nghiệp khác công nghiệp sơn, chế phẩm dung dịch dầu khí, thức ăn chăn ni, dược phẩm,… Ngồi kẽm cacbonat bazơ cịn tiền chất để tổng hợp kẽm oxit hoạt tính sử dụng nhiều lĩnh vực khác thủy tinh, thức ăn, đồ gốm, sơn, cao su, lọc dầu, mạ điện, thép đặc biệt, hợp kim, khoa học quốc phòng,…bằng phương pháp nung phân hủy 2ZnCO3.3Zn(OH)2 t 5ZnO + 2CO2 + 3H2O 1.1 Các phƣơng pháp tổng hợp sản phẩm kẽm cacbonat bazơ Trong công nghiệp, sản phẩm kẽm cacbonat bazơ tổng hợp hai phương pháp chính: phương pháp amoni phương pháp axit Với phương pháp amoni: phế liệu chứa kẽm hòa tách hỗn hợp dung dịch amoniac/amoni cacbonat, dung dịch sau hòa tách làm thủy phân để thu sản phẩm kẽm cacbonat bazơ Do có hịa tách chọn lọc kẽm hỗn hợp dung dịch amoniac/amoni cacbonat mà khơng hịa tan tạp chất khác Fe, Mn, Al, Pb nên sản phẩm kẽm cacbonat bazơ có độ cao Nhược điểm phương pháp chi phí đầu tư vào hệ thống thiết bị lớn như: thiết bị chứa dung dịch amoni, thiết bị hòa tách, thiết bị thủy phân, thiết bị xử lý khí,… Với phương pháp axit: phế liệu chứa kẽm hòa tách axit sunfuric kết hợp với điều chỉnh pH dung dịch, dùng tác nhân oxi hóa H2O2 để tách loại sắt thu dung dịch kẽm sunfat có nồng độ 240-250g/l với độ cao Sau dùng tác nhân kết tủa amoni bicacbonat để kết tủa kẽm thu sản phẩm kẽm cacbonat bazơ có chất lượng không tốt phương pháp amoni Ưu điểm phương pháp chi phí thiết bị không cao, dễ vận hành sản xuất dự án định hướng nghiên cứu phương pháp 1.2 Cơ sở lý thuyết tổng hợp kẽm cacbonat bazơ phƣơng pháp axit Kẽm cacbonat bazơ tổng hợp phương pháp axit từ phản ứng kẽm sunfat amoni bicacbonat ZnSO4 + 2NH4HCO3→ZnCO3↓ + (NH4)2SO4 + CO2 (1) ZnSO4 + 2NH4HCO3→Zn(OH)2↓ +(NH4)2SO4 + CO2+H2 (2) 5ZnSO4 + 10NH4HCO3→2ZnCO3.3Zn(OH)2↓ + 5(NH4)2SO4 + 8CO2 + H2O (3) Dựa vào nhiệt động lực học, lượng Gibbs phản ứng ∆G < (∆G1= 21,8KJ/mol, ∆G2= - 42,4KJ/mol, ∆G3= - 167KJ/mol), số cân phản ứng tạo thành kẽm cacbonat bazơ (phản ứng 3) K3 = 1029,3 lớn nên phản ứng xảy theo chiều thuận điều kiện thường[4] Sản phẩm kẽm cacbonat bazơ tao thành kết tủa đồng thời hai kết tủa ZnCO3 Zn(OH)2 dung dịch phản ứng II THỰC NGHIỆM 2.1 Hóa chất dụng cụ Dung dịch kẽm sunfat Dung dịch amoni bicacbonat Cốc thủy tinh chịu nhiệt 1L, 2L, ống đong 500mL, 1000ml Máy khuấy Máy đo pH nhiệt độ Lò nung, tủ sấy 2.2 Các phƣơng pháp phân tích kiểm tra sản phẩm Trong q trình thí nghiệm chúng tơi áp dụng phương pháp chuẩn độ hóa học EDTA để xác định hàm lượng kẽm dung dịch ban đầu, hàm lượng kẽm nước lọc sau phản ứng hàm lượng kẽm sản phẩm sau sấy Để nghiên cứu số tính chất vật lý ( kích thước hạt, diện tích bề mặt, cấu trúc thành phần sản phẩm) dự án sử dụng phương pháp: ICP, SEM, X-Ray, BET 2.3 Chuẩn bị dung dịch thí nghiệm Kẽm sunfat Kẽm sunfat chuẩn bị cách hòa tan phế liệu chứa kẽm axit sunfuric sau qua q trình tinh chế tách loại tạp chất để thu dung dịch kẽm sunfat Thành phần kẽm tạp chất có phế liệu chứa kẽm thể bảng Bảng 1: Thành phần kẽm tạp chất có phế liệu chứa kẽm Thành phần Hàm lượng (%) Zn Pb Fe Al Mn 75,58 0,45 0,46 0,04 0,05 Các phế liệu chứa kẽm từ trình sản xuất ZnO (90-95%) nên có hàm lượng tạp chất thấp (chủ yếu sắt chì) dễ tách loại phương pháp hóa học Chì tách loại dạng kết tủa chì sunfat giai đoạn hòa tách, sắt tách loại dạng kết tủa sắt (III) hidroxit pH ≈ 5,4 với tác nhân oxi hóa H2O2 giai đoạn tinh chế dung dịch Nồng độ kẽm sunfat tối ưu sau tinh chế dung dịch 240 – 250g/l [1] ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O PbO + H2SO4 → PbSO4↓ + H2O 2Fe(OH)2 + H2O2 → 2Fe(OH)3↓ Bảng 2: Thành phần tạp chất dung dịch kẽm sunfat sau tinh chế Thành phần Fe Pb Hàm lượng (ppm) < 0,08 13,7 Al 0,06 Amoni bicacbonat Amoni bicacbonat hóa chất cơng nghiệp có độ tinh khiết ≥ 99,2%, phân hủy nhiệt độ 41,90C có độ tan theo nhiệt độ bảng Bảng 3: Độ tan amoni bicacbonat theo nhiệt độ Nhiệt độ (oC) 20 25 40 Độ tan (g/L) 248 336 119 216 Trong q trình thí nghiệm để tránh phân hủy muối amoni bicacbonat ảnh hưởng đến môi trường khảo sát đến nồng độ 300g/l 2.4 Thực nghiệm Dựa vào phương trình phản ứng tạo thành sản phẩm kẽm cacbonat bazơ (phản ứng mục 1.2) tiến hành khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất thu hồi chất lượng sản phẩm kẽm cacbonat bazơ Các thông số khảo sát:  Thứ tự cấp hóa chất cho phản ứng kết tủa  Ảnh hưởng tỷ lệ NH4HCO3/ZnSO4  Ảnh hưởng nhiệt độ phản ứng  Ảnh hưởng thời gian phản ứng  Ảnh hưởng nồng độ NH4HCO3 ZnSO4 Sau kết thúc phản ứng tiến hành kiểm tra thông số sau: pH dung dịch, hàm lượng kẽm dư dung dịch, độ ẩm, hàm lượng kẽm sản phẩm sau sấy, phân tích ảnh SEM bề mặt diện tích bề mặt riêng sản phẩm III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Khảo sát thứ tự cấp hóa chất phản ứng kết tủa Trong trình thực nghiệm, dung dịch kẽm sunfat có pH ≈ 5,4 dung dịch amoni bicacbonat có pH ≈ 9,5 thay đổi pH qua trình thực phản ứng kết tủa ảnh hưởng đến thành phần chất lượng sản phẩm kẽm cacbonat bazơ Do cần phải khảo sát thứ tự cấp hóa chất cho phản ứng kết tủa để thu sản phẩm kẽm cacbonat bazơ đạt tiêu chuẩn hàm lượng kẽm ≥ 57%, Pb ≤ 0,05, SO42- ≤ 0,8 Các thí nghiệm khảo sát tiến hành sau: nồng độ dung dịch ZnSO4 100g/l, nồng độ dung dịch NH4HCO3 100g/l, tỷ lệ NH4HCO3/ZnSO4 1,10, thời gian phản ứng 60 phút thực phản ứng nhiệt độ thường Thí nghiệm 1: Cho dung dịch amoni bicacbonat vào dung dịch kẽm sunfat Thí nghiệm 2: Cho dung dịch kẽm sunfat vào dung dịch amoni bicacbonat Thí nghiệm 3: Cho đồng thời dung dịch kẽm sunfat vào dung dịch amoni bicacbonat Sau kết thúc phản ứng tiến hành kiểm tra thông số sau: pH dung dịch, hàm lượng kẽm dư dung dịch, khối lượng sản phẩm trước sau sấy nhiệt độ 1500C, hàm lượng kẽm sản phẩm Bảng 4: Kết mẫu thí nghiệm theo cách thức tiến hành phản ứng Thí nghiệm Hàm lượng Zn sản phẩm (%) 57,5 Hiệu suất thu hồi (%) 98,5 Trước phản ứng 5,4 Thí nghiệm 53,5 97,5 9,5 7,40 Thí nghiệm 57 97,8 7,0 7,30 pH Kết thúc phản ứng 7,35 Từ bảng kết thí nghiệm trên, thí nghiệm có hàm lượng Zn sản phẩm đạt tiêu chuẩn cịn thí nghiệm khơng ngun nhân ảnh hưởng pH đến trình hình thành kết tủa ZnCO3 Zn(OH)2 Thí nghiệm 2: pH phản ứng giảm từ 9,5 xuống 7,40 ưu tiên hình thành kết tủa ZnCO3 cịn Zn(OH)2 tan dung dịch NH4HCO3 tạo thành phức chất hidroxo zinccat mà khơng có hình thành đồng thời hai kết tủa ZnCO3 Zn(OH)2 sản phẩm có hàm lượng kẽm thấp (≈ 53,5%) Thí nghiệm 3: pH phản ứng tăng từ 5,4 đến 7,35 7,0 đến 7,3 phản ứng kết tủa ZnCO3, Zn(OH)2 hình thành đồng thời, sản phẩm kẽm cacbonat bazơ thu có hàm lượng kẽm đạt yêu cầu (≥ 57%) Để thuận tiện trình khảo sát chúng tơi lựa chọn thực thí nghiệm theo thí nghiệm cịn thí nghiệm xác định đầy đủ thông số ảnh hưởng tiến hành khảo sát quy mô sản xuất thực nghiệm 3.2 Khảo sát ảnh hƣởng tỷ lệ NH4HCO3/ZnSO4 Dựa vào phản ứng tạo thành kết tủa kẽm cacbonat bazơ (phản ứng 3, mục 1.2), tiến hành khảo sát ảnh hưởng tỷ lệ NH4HCO3/ZnSO4 xây dựng mối liên hệ tỷ lệ hiệu suất thu hồi phản ứng Các thí nghiệm khảo sát tiến hành sau: nồng độ dung dịch kẽm sunfat 150g/l, nồng độ dung dịch amoni bicacbonat 250g/l, thời gian phản ứng 60 phút thực phản ứng nhiệt độ thường Thay đổi tỷ lệ NH4HCO3/ZnSO4 từ 1,00 đến 1,20 Bảng 5: Kết khảo sát ảnh hưởng tỷ lệ NH4HCO3/ZnSO4 Tỷ lệ pH Hàm lượng Zn sản phẩm (%) Độ ẩm (%) Hiệu suất thu hồi (%) 1,00 6,60 56,58 80 94,40 1,05 6,77 57,26 80 97,05 1,10 6,93 57,73 80 98,67 1,15 7,37 58,38 80 98,76 1,20 7,53 58,00 80 97,50 Hình 1: Ảnh SEM bề mặt sản phẩm kẽm cacbonat bazơ thay đổi tỷ lệ NH4HCO3/ZnSO4 Từ bảng hình 1: tỷ lệ NH4HCO3/ZnSO4 từ 1,00 đến 1,05 hiệu suất thu hồi sản phẩm thấp, sản phẩm tồn dạng vơ định hình, phân bố khơng đồng Đối với tỷ lệ NH4HCO3/ZnSO4 từ 1,10 đến 1,20 hiệu suất thu hồi sản phẩm cao, sản phẩm có dạng hình cầu rõ ràng phân tán bề mặt Do vậy, dự án lựa chọn tỷ lệ NH4HCO3/ZnSO4 tối ưu để khảo sát 1,10 3.3 Khảo sát ảnh hƣởng nhiệt độ phản ứng kết tủa Từ thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng tỷ lệ NH4HCO3/ZnSO4 xuất số tượng sau: nhiệt độ phản ứng giảm từ 2-30C, kết tủa kẽm cacbonat bazơ ngậm lượng nước lớn (độ ẩm ≈ 80%) điều làm tốn chi phí thời gian sấy để thu sản phẩm đạt chất lượng Do tiến hành khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ phản ứng đến độ ẩm sản phẩm trước sấy Các thí nghiệm thực sau: tỷ lệ NH4HCO3/ZnSO4 1,10, nồng độ dung dịch NH4HCO3 150g/l, nồng độ dung dịch ZnSO4 250g/l thời gian phản ứng 60 phút Thay đổi nhiệt độ phản ứng từ 350C đến 700C Bảng 6: Ảnh hưởng nhiệt độ đến thông số sau phản ứng Nhiệt độ (0C) Hàm lượng Zn sản phẩm (%) Độ ẩm (%) Hàm lượng Zn dư dung dịch (g/l) Hiệu suất thu hồi (%) 70 58,50 61,5 8,35 72,44 ≥50 60 57,96 64,0 4,9 83,8 ≥40 50 56,46 66,7 0,80 97,4 ≤20 40 57,98 77,7 0,51 98,3 ≥10 35 58,80 80,0 0,23 99,2 ≥3 Kích thước hạt (µm) Từ bảng 6, nhiệt độ phản ứng ảnh hưởng đến thông số phản ứng: độ ẩm kết tủa giảm, độ tan kẽm nước lọc tăng kích thước hạt sản phẩm tăng Tại nhiệt độ 350C (nhiệt độ thường) sản phẩm kẽm cacbonat bazơ có chất lượng tương tự mục 3.2 Khi nhiệt độ phản ứng ≥ 60 độ ẩm giảm hàm lượng kẽm dung dịch kích thước hạt lại tăng lên Tại giá trị nhiệt độ phản ứng 500C thơng số độ ẩm, hàm lượng kẽm dư dung dịch kích thước hạt đạt giá trị tốt 3.4 Khảo sát ảnh hƣởng thời gian phản ứng Trong dung dịch phản ứng ZnCO3 Zn(OH)2 tan phần tăng nhiệt độ thời gian phản ứng Do cần khảo sát ảnh hưởng thời gian phản ứng nhiệt độ 500C để phản ứng kết tủa đạt hiệu suất tốt Các thí nghiệm thực sau: Cố định tỷ lệ NH4HCO3/ZnSO4 1,10, 500ml dung dịch NH4HCO3 nồng độ 150g/l, 330ml dung dịch ZnSO4 nồng độ 250g/l nhiệt độ phản ứng 500C Thời gian phản ứng thay đổi từ 20 phút đến 80 phút Bảng 7: Ảnh hưởng thời gian phản ứng đến chất lượng sản phẩm Thời gian (phút) Hàm lượng Zn dư dung dịch (g/l) 0,58 Hiệu suất thu hồi (%) Ghi 20 Hàm lượng Zn sản phẩm (%) 56,4 98,1 Thời gian phản ứng 40 57,5 0,32 98,9 Thời gian trì 60 57,8 0,46 98,5 80 58,05 0,75 97,5 phản ứng Từ số liệu bảng 7, với thời gian cho dung dịch NH4HCO3 vào phản ứng 20 phút dựa án lựa chọn khoảng thời gian phản ứng 40 phút 3.5 Khảo sát ảnh hƣởng nồng độ kẽm sunfat amoni bicacbonat Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh hƣởng nồng độ kẽm sunfat Các thí nghiệm tiến hành sau: tỷ lệ NH4HCO3/ZnSO4 1,10, nồng độ NH4HCO3: 250g/l, nhiệt độ phản ứng: 500C, thời gian phản ứng 60 phút Nồng độ ZnSO4 thay đổi từ 100g/l đến 250g/l Bảng 8: Ảnh hưởng nồng độ kẽm sunfat đến hiệu suất thu hồi chất lượng sản phẩm [ZnSO4] Hàm lượng Zn sản phẩm (%) Hàm lượng Zn dư sau phản ứng (g/l) Hiệu suất thu hồi (%) Kích thước hạt (µm) 100 58,03 0,36 98,8 ≤20 150 57,50 0,49 98,4 ≤20 200 57,73 0,75 97,5 ≥20 250 58,08 1,14 96,3 ≥20 Hình 2: Ảnh SEM ảnh hưởng nồng độ đến kích thước hạt Từ bảng số liệu hình 2, nồng độ kẽm sunfat tối ưu dùng để thực khảo sát 150g/l Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hƣởng nồng độ amoni bicacbonat Các thí nghiệm tiến hành sau: tỷ lệ NH4HCO3/ZnSO4 1,10, nồng độ dung dịch ZnSO4 150g/l, nhiệt độ phản ứng: 500C, thời gian phản ứng 60 phút, cố định tốc độ khuấy Nồng độ dung dịch NH4HCO3 thay đổi từ 150g/l đến 300g/l [NH4HCO3] Hàm lượng Zn sản phẩm (%) Hàm lượng Zn dư sau phản ứng (g/l) Hiệu suất thu hồi (%) 150 57,20 0,54 98,2 200 57,26 0,50 98,4 250 57,54 0,50 98,4 Qua khảo sát trình bày dự án tiến hành tổng hợp sản phẩm kẽm cacbonat bazơ với điều kiện sau: Tỷ lệ NH4HCO3/ZnSO4 1,10, nồng độ dung dịch ZnSO4 150g/l, nồng độ dung dịch NH4HCO3 250g/l, nhiệt độ phản ứng: 500C, thời gian phản ứng 60 phút Sản phẩm thu có chất lượng sau: Hình 3: Giản đồ phân tích nhiệt sản phẩm kẽm cacbonat bazơ Từ hình 3, sản phẩm kẽm cacbonat bazơ bắt đầu phân hủy mạnh khoảng nhiệt độ từ 200 đến 2700C mạnh nhiệt độ 245,270C cần khống chế nhiệt độ sấy sản phẩm ≤ 2000C Hình 4: Giản đồ X-Ray sản phẩm kẽm cacbonat bazơ Từ hình 4, giản đồ X-Ray cho thấy sản phẩm tồn pha kem cacbonat bazơ với công thức Zn5(CO3)2(OH)6 mà không lẫn tạp chất khác tồn riêng rẽ pha ZnCO3 Zn(OH)2 Hình Kết phân tích hóa học sản phẩm kẽm cacbonat bazơ IV KẾT LUẬN Qua trình thực nghiệm nghiên cứu khảo sát, dự án đưa số kết luận sau: Khi thực phản ứng nhiệt độ thường cho sản phẩm kẽm cacbonat bazơ có chất lượng tốt kích thước hạt nhỏ (≈3µm) độ ẩm sản phẩm trước sấy lớn nên tiêu tốn nhiều nhiệt để sấy Khi thực phản ứng nhiệt độ cao độ ẩm sản phẩm trước sấy nhỏ kích thước hạt sản phẩm lớn (≤ 20µm) Các điều kiện tối ưu để thu sản phẩm kẽm cacbonat bazơ có chất lượng Zn ≥57%, Pb ≤ 0,05, SO42 ≤ 0,8: Tỷ lệ NH4HCO3/ZnSO4 tối ưu 1,10 Nhiệt độ thực phản ứng 500C Nồng độ dung dịch kẽm sunfat đem kết tủa 150g/l nồng độ dung dịch amoni bicacbonat 250g/l Cần nghiên cứu tận thu sản phẩm phụ (NH4)2SO4, thực phản ứng cho đồng thời kẽm sunfat amoni bicacbonat TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phan Đình Thịnh, “ Hồn thiện cơng sản xuất kẽm cacbonat dùng làm chất tăng cường lưu hóa cao su không màu công nghiệp da giày”, DA02/2005 [2] Trần Ngọc Vượng “Nghiên cứu thăm dò khả hòa tách thu hồi kẽm từ quặng kẽm oxit Bắc Kạn”, năm 2013 [3] Method of preparing zinc cacbonate, US patent US 2003/0031617 A1 [4]Yuanhua Lin, Zilong Tang, and Zhongtai Zhang, “Preparation of nanometer zinc oxide powders by plasma pyrolysis technology and their applications”, J Am Ceram Soc., 83 2869–71 (2000) ... yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất thu hồi chất lượng sản phẩm kẽm cacbonat bazơ Các thông số khảo sát:  Thứ tự cấp hóa chất cho phản ứng kết tủa  Ảnh hưởng tỷ lệ NH4HCO3/ZnSO4  Ảnh hưởng nhiệt... từ 100g/l đến 250g/l Bảng 8: Ảnh hưởng nồng độ kẽm sunfat đến hiệu suất thu hồi chất lượng sản phẩm [ZnSO4] Hàm lượng Zn sản phẩm (%) Hàm lượng Zn dư sau phản ứng (g/l) Hiệu suất thu hồi (%) Kích... bicacbonat ảnh hưởng đến môi trường khảo sát đến nồng độ 300g/l 2.4 Thực nghiệm Dựa vào phương trình phản ứng tạo thành sản phẩm kẽm cacbonat bazơ (phản ứng mục 1.2) tiến hành khảo sát yếu tố ảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất thu hồi và chất lượng sản phẩm kẽm cacbonat bazơ,