0

De thi tieng anh lop 1 hoc ki 2 i learn smart nam 2021 so 1

2 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 15:15

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Đề thi Tiếng Anh lớp học kì I-learn Smart năm 2021 số Bản quyền thuộc VnDoc nghiêm cấm hành vi chép mục đích thương mại I/ Look at the picture and complete the word m _ p t r _ c k m _ n g o t _ r t l e n _ t s f _ _ t b a l l Touch your face I can see a monkey II Read and tick This is my mother A  B  A  B  A  III/ Reorder these words to have correct sentences chicken/ like/ I/ / Look/ lake/ the/ at/ / Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 B  Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí see?/ How/ you/ many/ can/ crocodiles/ bananas/ She/ having/ is/ / apple/ an/ That/ is/ / -The end- Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp học kì I-learn Smart số I/ Look at the picture and complete the word mop truck mango turtle nuts football A B II Read and tick B III/ Reorder these words to have correct sentences I like chicken Look at the lake How many crocodiles can you see? She is having bananas That is an apple Mời bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu đề thi học kì Tiếng Anh lớp hay miễn phí tại: https://vndoc.com/de-thi-hoc-ki-2-lop1 Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 ... sentences I like chicken Look at the lake How many crocodiles can you see? She is having bananas That is an apple M? ?i bạn tham khảo thêm nhiều t? ?i liệu đề thi học kì Tiếng Anh lớp hay miễn phí t? ?i: ... -The end- Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp học kì I- learn Smart số I/ Look at the picture and complete the word mop truck mango turtle nuts football A B II Read and tick B III/ Reorder these words to... lớp hay miễn phí t? ?i: https://vndoc.com /de- thi- hoc- ki- 2 -lop1 Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 618 8
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi tieng anh lop 1 hoc ki 2 i learn smart nam 2021 so 1,