0

Bài giảng triết học cao cấp chính trị hình thái kinh tế xã hội và sự vận dụng ở việt nam

34 3 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 11:09

Là sản phẩm hiện thực hóa năng lực con người ( chủ thể vật thể hóa tri thức+ sự sáng tạo+ niềm tin+ Khát vọng+ văn hóa), là thân thể vô cơ của con ngườiCông cụ lao động luôn được sáng tạo và thay đổi bởi con người, nằm ngoài ý chí chủ quan của chủ thể, biến nó thành cái năng động nhất trong TLSX, thành dạng “ vật chất dưới dạng kỹ thuật” trong xã hộiCông cụ lao động là một trong những yếu tố cơ bản quyết định đến năng suất của sản xuất 1 Nội dung chủ yếu • Quan điểm DVLS nội dung chủ yếu quan điểm DVLS • Biện chứng LLSX QHSX • Biện chứng CSHT-KTTT • Học thuyết HTKT-XH trình lịch sử- tự nhiên phát triển HT KT-XH • Vấn đề bỏ qua chế độ TBCN Việt Nam • Vấn đề kinh tế thị trường định hướng XHCN • Vấn đề củng cố hoàn thiện KTTT Việt Nam Tổng quan chủ nghĩa vật lịch sử + SX tái SX cải vật chất tảng cho TTXH TGQ vật, khoa học LS &XH QĐ DVLS + TTXH Quyết định YTXH + Con người thực + Chủ thể hoạt động thực hóa PBC DV lịch sử XH + Quy luật QHSX-LLSX +Quy Luật KTTT-CSHT + Quy luật đấu tranh GC + Nhà nước + Con người BIỆN CHỨNG GIỮA LLSX VÀ QHSX 1.1 Phương thức sản xuất Khái niệm: PTSX cách thức người thực trình sản xuất vật chất giai đoạn lịch sử định xã hội lồi người Chú ý: •Tính nấc thang- tính ổn định tương đối PTSX •Tính mặt hoạt động SXVC: 1/ Quan hệ với tự nhiên – LLSX ; 2/ QHXH SX CCVC- QHSX •Vận động liên tục gián đoạn PTSX a Lực lượng sản xuất • Khái niệm: Lực lượng sản xuất kết hợp người lao động (sức khoẻ thể chất, kinh nghiệm, kỹ năng, tri thức lao động họ) với tư liệu sản xuất mà trước hết công cụ lao động để tạo biến đổi sản xuất vật chất Cấu trúc LLSX LLSX TLSX NLĐ TLLĐ Trừu tượng Cảm Tính CCLĐ TLLĐ # ĐTLĐ Tự nhiên Nhân tạo Lực lượng sản xuất • người lao động chủ thể, đóng vai trị định q trình sản xuất; công cụ lao động yếu tố lực lượng sản xuất, định tư liệu sản xuất • Khoa học ngày trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp • Các yếu tố LLSX có tính độc lập tương đối có liên hệ, tác động qua lại lẫn 11 b Quan hệ sản xuất Định nghĩa Là quan hệ người với người trình sản xuất vật chất 12 Cấu trúc QHSX 13 Quan hệ sản xuất • Tính chất QHSX trước hết quy định quan hệ sở hữu TLSX • Quan hệ sản xuất có tính khách quan • Các phận cấu thành QHSX có tính độc lập tương đối, có tác động qua lại lẫn 17 KTTT • KTTT có cấu trúc phức tạp + Có nhân tố hình thành trực tiếp, gián tiếp, có quy luật vận động riêng có liên hệ, tác động qua lại lẫn + Các nhân tố giữ vai trị định khác • Nhà nước thiết chế đặc biệt, nắm giữ quyền lực nhà nước qua chi phối nhân tố khác KTTT • Trong XH có giai cấp đối kháng KTTT có tính đối kháng • Giai cấp nắm giữ TLSX chủ yếu- nắm giữ nhà nước chi phối KTTT 31 ... thang đinh QHSX hình thái xã hội cũ QHSX hình thái xã hội tương lai 27 CSHT • QHSX tiêu biểu quy định tính chất, đặc trưng CSHT chi phối QHSX khác • QHSX tàn dư có vai trị định CSHT xã hội • QHSX... địa bàn để phát triển • Xã hội trạng thái thái trưởng thành nấc thang định, QHSX tàn dư QHSX mầm mống có vai trị khơng đáng kể • Xã hội trạng thái độ QHSX mầm mống có vai trị ngày tăng 28 KTTT... 3.1 Khái niệm CSHT KTTT a CSHT: CSHT toàn QHSX hợp thành kết cấu kinh tế xã hội định + Tổng thể QHSX tồn xã hội (cộng đồng xã hội cấp độ vĩ mô Quốc gia dân tộc) Đó phương diện KT XH + Bao gồm thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng triết học cao cấp chính trị hình thái kinh tế xã hội và sự vận dụng ở việt nam,