0

KẾ TOÁN CHI PHÍ CHƯƠNG 5 PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ

27 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2023, 05:47

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ CHƯƠNG 5 PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ Thực hiện nhóm 5 Lớp L22 GVHD T[.]   NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHOA KẾ TỐN – KIỂM TỐN KẾ TỐN CHI PHÍ CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ Thực hiện: nhóm Lớp: L22 GVHD: TS Nguyễn Thị Hằng Nga Tp Hồ Chí Minh tháng 12 năm 2022   MỤC LỤC 5.1 Khái quát biến động chi phí 5.1.1 Khái niệm biến động chi phí .4 5.1.2 Các nguyên nhân gây biến động chi phí .4 5.1.2.1 Nguyên nhân gây biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 5.1.2.2 Nguyên nhân gây biến động chi phí nhân cơng trực tiếp 5.1.2.3 Ngun nhân gây biến động chi phí sản xuất chung 5.1.3.Kiểm sốt chi phí dựa vào chi phí định mức 5.2 Phân tích biến động chi phí 5.2.1 Biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 5.2.2 Biến động chi phí nhân cơng 5.2.3 Phân tích biến động chi phí sản xuất chung 5.2.3.1 Phương pháp phân tích bốn biến động .10 5.2.3.2 Phương pháp phân tích ba biến động 10 5.2.3.3 Phương pháp phân tích hai biến động 11 5.3 Kế toán chênh lệch thực tế so với định mức .12 5.3.1 Kế toán chênh lệch nguyên vật liệu trực tiếp 12 5.3.1.1 Chênh lệch giá nguyên vật liệu trực tiếp .12 5.3.1.2 Chênh lệch lượng nguyên vật liệu: 13 5.3.2 Kế tốn chênh lệch chi phí nhân cơng trực tiếp 13 5.3.3 Kế toán chênh lệch chi phí sản xuất chung .16 5.3.3.1 Xác định mức chênh lệch .16 5.3.3.2 Kế toán chênh lệch chi phí sản xuất chung 17 5.3.4 Kế tốn xử lý chênh lệch chi phí thực tế chi phí định mức 19 5.3.4.1 Trường hợp chênh lệch nhỏ ( không trọng yếu): .19 5.3.4.2 Trường hợp chênh lệch lớn (trọng yếu): .21   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc *** BIÊN BẢN HỌP NHĨM  Nhóm: Địa điểm làm việc: Google Meet Thời gian làm việc: 16h ngày tháng 12 năm 2022 I Thành phần tham dự  Thành viên có mặt: 7/7 Thành viên Vũ Như Bình Vắng : Chức vụ Nhóm trưởng Trương Bích Chăm Thư ký Mai An Thành viên Hoàng Thị Kim Anh Thành viên  Ngơ Hạnh Doanh Hồng Thị Thùy Dương Thành viên Thành viên Trần Thị Cẩm Tú Thành viên Mục tiêu: tìm hiểu tổng quan chủ đề, phân tích yêu cầu, phân chia thời gian công việc cụ thể II Nội dung họp Nhóm trưởng yêu cầu thành viên xem xét yêu cầu chủ đề thảo luận  phương hướng xử lí Thống nội dung chủ đề tiến hành phân công cơng việc Cả nhóm xử lí khúc mắc, vấn đề phần mà thành viên phụ trách thống thời gian làm tuần kết thúc buổi họp Bảng phân công công việc ST T Thành viên Mô tả nội dung công việc Tổng hợp chỉnh sửa làm nội dung  powerpoint Mai An 5.1 khái quát biến động chi phí 5.3.1 Kế tốn chênh lệch ngun vật Hồng Thị Kim Anh liệu trực tiếp Vũ Như Bình Mức độ hồn thành 100% 100% 100%   Trương Bích Chăm 5.2 Phân tích biến động chi phí 100% Ngơ Hạnh Doanh 5.3.2 Kế tốn chênh lệch chi phí nhân cơng trực tiếp 100% Hồng Thị Thùy Dương 5.3.3 Kế tốn chênh lệch chi phí sản xuất chung 100% Trần Thị Cẩm Tú 5.3.4 Kế toán xử lý chênh lệch chi phí thực tế chi phí định mức 100%   PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ 5.1 Khái qt biến động chi phí  5.1.1 Khái niệm biến động chi phí  a) Khái niệm biến động Là khoản chênh lệch kết thực tế với kết kì vọng b) Phân tích biến động chi phí Là so sánh chi phí thực tế chi phí định mức để xác định mức biến động (chênh lệch) chi phí, sở tìm ngun nhân ành hưởng đển biến động đề xuất biện pháp thực cho kỳ sau nhằm tiết kiệm chi phí Khi kết thực tốt kết kỳ vọng, biến động tốt () Khi kết thực kết quà kỳ vọng, biến động không tốt (X) 5.1.2 Các nguyên nhân gây biến động chi phí  a) Nguyên nhân khách quan: Là nhân tố mà doanh nghiệp khơng thể kiểm sốt tác động liên tục đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp theo xu hướng khác nhau, vừa tạo hội vừa hạn chế khả thực mục tiêu doanh nghiệp Các yếu tố khách quan bao gồm yếu tố trị, luật pháp, văn hóa, xã hội, cơng nghệ kĩ thuật, kinh tế, điều kiện tự nhiên, sở hạ tầng quan hệ kinh tế b) Nguyên nhân chủ quan: Là toàn yếu tố thuộc tiềm lực doanh nghiệp mà doanh nghiệp kiểm sốt mức độ sử dụng để khai thác hội kinh doanh Các yếu tố thuộc tiềm doanh nghiệp bao gồm: sức mạnh tài chính, tiềm người, tài sản vơ hình, trình độ tổ chức quản lý,… 5.1.2.1 Nguyên nhân gây biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp a) Ảnh hưởng nhân tố lượng (cố định giá kế hoạch)  Sau tính tốn cần xác định biến động bất lợi hay có lợi (chúng ta ý đến biến động bất lợi) biến động bất lợi cần phải xác định rõ nguyên nhân khách quan hay chủ quan -  Nếu nguyên nhân khách quan: bỏ qua -  Nếu nguyên nhân chủ quan: Phải phân tích tìm ngun nhân quy trách nhiệm có biện pháp giải thích hợp Một số nguyên nhân xảy ra:   Do nguyên vật liệu trực tiếp chất lượng Máy móc thiết bị lạc hậu nên trình sản xuất dễ hư hỏng sản  phẩm - Do trình độ tay nghề cơng nhân - Do môi trường sản xuất, kiện làm việc không đảm bảo - Do quản lý lỏng lẻo b) Ảnh hưởng nhân tố giá - Sau tính toán xong cần phải xác định biến động có lợi hay bất lợi -  Nếu biến động bất lợi cần tìm cho rõ nguyên nhân khách quan hay chủ quan: + Nếu khách quan: bỏ qua (như Nhà nước quy định giá, ) + Nếu chủ quan: (như nguồn cung ứng gần không mua lại mua nguồn cung ứng xa để hưởng hoa hồng, ) cân phải tìm nguyên nhân để có biện pháp khắc phục   Một số nguyên nhân xảy ra: - - - - - Quản lý nguyên vật liệu không tốt Tay nghề công nhân trực tiếp sản xuất Tinh trạng hoạt động máy móc thiết bị khơng tốt: Các điều kiện khác nơi sản xuất mơi trường, tình hình cung cấp lượng, khơng tốt Các biện pháp quản lý sản xuất phân xưởng 5.1.2.2 Nguyên nhân gây biến động chi phí nhân cơng trực tiếp a) Biến động suất (biến động lượng)  Năng suất lao động thay đội nguyên nhân sau: Sự thay đổi cấu lao động:  Năng suất lao động cá biệt bậc thợ; Tình trạng hoạt động máy móc thiết bị Chất lượmg nguyên vật liệu sử dụng: Các biện pháp quản lý sản xuất phân xưởng; Chính sách trả lương cho công nhân b) Biến động đơn giá: - - - - - - Đơn giá bình quân tăng nhiều nguyên nhân, tổng hợp thành hai nguyên nhân:   - - Do đơn giá tiền lương bậc thợ tăng lên; Do thay đổi cấu lao động Tiền lương bình quân tăng lên cơ  cấu lao động thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng công nhân bậc cao giảm tỷ trọng cơng nhân bậc thấp tính tổng số lao động sử dụng 5.1.2.3 Nguyên nhân gây biến động chi phí sản xuất chung Biến động dự tốn sản xuất chung khơng thuận lợi chi phí cố định sản xuất chung thực tế lớn dự tốn chi phí sản xuất chung cố định Ngun nhân xảy biến động hiệu suất sản xuất chung cố định mức hoạt động kế hoạch (số theo kế hoạch) số tiêu chuẩn cho phép khác Trên thực tế, việc phân tích biến động chi phí sản xuất chung thường doanh nghiệp  phân tích cho dự tốn linh hoạt với mức sản xuất khác Và doanh nghiệp thường phải lập bảng dự toán linh hoạt 5.1.3.Kiểm soát chi phí dựa vào chi phí định mức Các nhà quản lý khơng có nhiều thời gian để kiểm tra xác định nguyên nhân tất biến động Phương pháp quản lý theo ngoại lệ (management by exception) giúp nhà quản lý tập trung thời gian nỗ lực vào việc kiểm sốt biến động có ý nghĩa Khi biến động cần kiểm sốt, bỏ qua?       Độ lớn biến động: Nhà quản lý thường quan tâm đến biến động có giá trị lớn số tuyệt đối số tương đối Số tương đối biến động cung cấp thông tin tốt cho nhà quản lý việc kiểm soát Tần suất xuất hiện: Những biến động lặp lặp lại liên tục cần kiểm soát chặt chẽ biến động phát sinh Xu hướng biến động: Những biến động có xu hướng tăng dần theo thời gian biến động cần xác định nguyên nhân kiểm soát Khả kiểm soát biến động: Những biến động mà người  bên tổ chức có khả kiểm sốt cần tiến hành kiểm soát biến động mà tổ chức khơng có khả kiểm sốt Ví dụ, mức giá nguyên liệu tăng biến động giá thị trường nằm ngồi khả kiểm sốt nhà quản lý Lợi ích chi phí việc kiểm soát: Quyết định nên kiểm soát biến động hay không cần phải xem xét đánh đổi lợi ích chi phí để thực việc kiểm soát Các biến động thuận lợi: Những biến động thuận lợi cần xem xét để phát huy cải tiến   5.2 Phân tích biến động chi phí  Mơ hình tổng qt để phân tích biến động chi phí 5.2.1 Biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Phân tích biến động chi phí NVL TT thực so sánh CP NVL thực kỳ với CP NVLTT định mức/ tiêu chuẩn xác định biến động lượng  NVL tiêu hao tác động đến biến động chung - Các nguyên nhân biến động xác định theo công thức: Biến động giá = Lượng thực tế * (Giá thực tế - Giá định mức) Biến động lượng = Giá định mức * (Lượng thực tế - Lượng định mức) Ví dụ 1: DN A DN sản xuất giường gỗ cao cấp Định mức tiêu hao gỗ cho sản  phẩm 1m3, giá NVL định mức 5,000,000 đồng/m3 Trong tháng, doanh nghiệp mua 121 m3 gỗ với giá 4,800,000 đồng/m3 sử dụng hết để sản xuất 110 giường Định mức thời gian lao động tiêu hao cho sản phẩm 20 giờ, đơn giá tiền lương định mức 15,000đ/giờ Trong tháng, doanh nghiệp sử dụng 2,420 lao động trực tiếp với đơn giá mức lương thực tế bình quân 16,000 đ/giờ Theo dự tốn: Đơn giá biến động chi phí sản xuất chung định mức: 8,250 đ/giờ  lao động thực tế, máy móc hoạt động định mức: 20 giờ/sản phẩm, định phí sản xuất chung 26,000,000 đ/tháng Máy móc hoạt động thơng thường 2,000 lao động thực tế/tháng Trong tháng, số lượng sản phẩm thực tế sản xuất 110 sản phẩm, biến phí sản xuất chung thực tế 20,328,000 đồng, định phí sản xuất chung thực tế 27,500,000 Giải: Lượng thực tế: 121 m3 Giá thực tế: 4,800,000 đồng/m3 Giá định mức: 5,000,000 đồng/m3   Lượng định mức: 110m3 * 1m3 Biến động giá = Lượng thực tế * (Giá thực tế - Giá định mức) Biến động giá = 121* (4,800,000 – 5,000,000) = -24,200,000 đồng Biến động lượng = Giá định mức * (Lượng thực tế - Lượng định mức) Biến động lượng = 5,000 *(121 - 110) = 55,000,000 đồng Tổng biến động CPNVLTT = -24,200,000 + 55,000,000 = 30,800,000 đồng 5.2.2 Biến động chi phí nhân cơng - Phân tích biến động chi phí NCTT thực so sánh CP NTT thực kỳ vớ CP NCTT định mức/ tiêu chuẩn xác định cá biến động nhóm nguyên nhân: biến động giá lao động biến động suẩt lao động (biến động lượng) - Các nguyên nhân biến động xác định theo công thức: Biến động giá = Lượng thực tế * (Giá thực tế - Giá định mức) Biến động lượng = Giá định mức * (Lượng thực tế - Lượng định mức) Ví dụ 1b: tính tổng biến động chi phí nhân cơng trực tiếp: Giải: Lượng thực tế: 2,420 giờ  Giá thực tế: 16,000 đồng/giờ  Giá định mức: 15,000 đồng/giờ  Lượng định mức: 20 giờ/sản phẩm * 110 sản phẩm = 2,200 giờ  Biến động giá = Lượng thực tế * (Giá thực tế - Giá định mức) Biến động giá = 2,420 * (16,000 – 15,000) = 2,420,000 đồng Biến động lượng = Giá định mức * (Lượng thực tế - Lượng định mức) Biến động lượng = 15,000 *(2,420 – 2,200) = 3,300,000 đồng Tổng biến động chi phí nhân công trực tiếp:   = 2,420,000 + 3,300,000 = 5,720,000 đồng 5.2.3 Phân tích biến động chi phí sản xuất chung Biến động biến phí sản xuất chung   Là chênh lệch biến phí sản xuất chung thực tế phát sinh với biến phí sản xuất định mức Biến động biến phí sản xuất chung gồm: + Biến động chi phí (biến động giá) biến phí sản xuất chung phản ánh chênh lệch biến phí sản xuất chung tính theo đơn giá thực tế phát sinh với biến phí sản xuất chung tính theo đơn giá định mức + Biến động hiệu suất (biến động lượng) biến phí sản xuất chung phản ánh chênh lệch biến phí sản xuất chung tính theo hiệu suất máy thực tế phát sinh với biến phí sản xuất chung tính theo hiệu suất máy định mức Biến phí SXC thực tế = (Lượng thực tế * Số lao động thực tế) * Đơn giá  biến phí thực tế Biến phí SXC theo dự tốn theo MĐHĐ thực tế = (Lượng thực tế * Số lao động định mức) * Đơn giá biến phí định mức Biến phí SXC theo dự toán theo MĐHĐ định mức = (Lượng thực tế * Số lao động định mức) * Đơn giá biến phí định mức Biến động chi phí = Lượng thực tế * Số lao động thực tế * (Đơn giá biến phí thực tế - Đơn giá biến phí định mức) Biến động hiệu suất = Lượng thực tế * (Số lao động thực tế – Số lao động định mức) * Đơn giá biến phí định mức Biến động định phí sản xuất chung: Là chênh lệch định phí sản xuất chung thực tế phát sinh với định phí sản xuất chung định mức., Biến động định phí sản xuất chung gồm: + Biến động dự toán (biến động giá) phản ánh chênh lệch định phí sản xuất chung thực tế phát sinh kỳ với định phí sản xuất chung dự toán + Biến động khối lượng (biến động lượng) định phí sản xuất chung phản ảnh chênh lệch định phí sản xuất chung tính theo sản lượng thực tế phát sinh với định phí sản xuất chung tính theo sản lượng định mức Định phí SXC thực tế = (Lượng thực tế * Số lao động thực tế) * Đơn giá định phí thực tế Định phí SXC dự toán MĐHĐ TT = (Lượng định mức   * Số lao động định mức) * Đơn giá định phí định mức Định phí SXC định mức phân bổ cho SLTT = (Lượng thực tế * Số lao động định mức) * Đơn giá định phí định mức   5.3 Kế toán chênh lệch thực tế so với định mức 5.3.1 Kế toán chênh lệch ngun vật liệu trực tiếp Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp phản ánh số lượng giá trị nguyên vật liệu xuất kho sử dụng thực tế theo giá mua định mức Khoản chi phí chênh lệch chênh lệch lượng nguyên vật liệu sử dụng thực tế lượng nguyên vật liệu định mức phản ánh vào tài khoản chênh lệch Đến cuối kì, chi phí ngun vật liệu trực tiếp kết chuyển sang tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang theo chi phí định mức - - Chênh lệch nhân tố giá xác định NVL mua Chênh lệch nhân tố lượng xác đinh sử dụng NVL LƯỢNG NVL THỰC TẾ X ĐƠN GIÁ NVL THỰC TẾ - LƯỢNG NVL THỰC TẾ X ĐƠN GIÁ NVL DỰ TOÁN - LƯỢNG NVL DỰ TOÁN X ĐƠN GIÁ NVL DỰ TOÁN   CHÊNH LỆCH DO BIẾN ĐỘNG GIÁ CHÊNH LỆCH DO BIẾN ĐỘNG LƯỢNG BỘ PHẬN CUNG ỨNG BỘ PHẬN SẢN XUẤT 5.3.1.1 Chênh lệch giá nguyên vật liệu trực tiếp Chênh lệch biến động giá NVL = Lượng NVL thực tế * (Đơn giá NVL thực tế - Đơn giá NVL định mức) Hạch toán: - Chênh lệch tốt: (giá thực tế < giá định mức)  Nợ TK 152: Ltt*Gđm Có TK 152-CLGNVL: Mức chênh lệch giá Có TK 331, 112: Ltt*Gtt   - Chênh lệch xấu: (giá thực tế > giá định mức)  Nợ TK 152: Ltt*Gđm  Nợ TK 152-CLGNVL: Mức chênh lệch giá Có TK 331, 112: Ltt*Gtt TK 152 TK 111, 331, Ltt x Gđm Ltt x Gtt TK 152 CLGNVl (X) Ltt x (Gtt - Gđm) (T) Ltt x (Gđm - Gtt) Ví dụ 2a: Tại cơng ty TNHH may mặc Hưng Thịnh, tháng 01 năm 2021 có tình sau: Để SX gối cần 0,8 kg Microfiber , giá gòn theo định mức 20,000đ/kg Định mức LĐTT 1.5h cho gối Đơn giá LĐ định mức 45,000đ/h Đơn giá phân bổ biến phí SXC định mức 32,000đ/h(Trong LĐ gián tiếp 9,200đ/h; NVL phụ vải: 40,000 đ/h, lượng 1,200đ/h; sửa chữa 1,600đ/h) sử dụng cơng ty dự tốn 4,250 h máy để sản xuất Tổng định phí SXC dự tốn 157,500,000 đ/tháng (bao gồm tiền thuê nhà xưởng 50,000,000 đ; tiền lương QLSX khoản trích theo lương 80,000,000 đ; bảo hiểm tài sản xưởng SX: 27,500,000đ) Số lượng SP theo dự toán 5000 gối cho tháng 1/2021  Năng lực SX bình thường (5,000 gối x 1.5h/cái gối) = 7,500h Số mà công ty dự toán để sản xuất sản phẩm theo dự toán : 4,250h / 5,000sp = 0.85 /sp Đơn giá phân bổ định phí SXC định mức: 157,500,000 ngđ / 7,500h = 21,000 đ/ Từ liệu trên, Z định mức cho cánh cửa công ty tính sau: - CPNVLTT (0.8 kg x 20,000 đ/kg): 24,000 đồng - CPNCTT (1.5h x 45,000 đ) : 67,500 đồng - CPSXC : Biến phí định mức + Định phí ĐM :27,200 + 31,500 =58,700đồng   + Biến phí  (0.85h x 32,000 đ/h) : 27,200 đồng  NVL phụ trực tiếp (0.85h x 20,000đ/h) : 17,200 đồng LĐ gián tiếp (0.85h x 9,200 đ/h) : 7,820 đồng  Năng lượng (0.85h x 1,200 đ/h): 1,020 đồng Sửa chữa (0.85h x 1,600 đ/h) : 1,360 đồng + Định phí   (1.5h x 21,000đ) : 31,500 đồng Z định mức sản phẩm : ( 24,000+ 67,500 + 58,700) = 150,200 đồng Công ty TNHH may mặc Hưng Thịnh sản xuất gối, định mức bơng gịn cho gối 0.8 kg giá định mức 20,000 đ/kg Trong tháng 1/2021 công ty mua 4,000 kg với giá 21,000 đ/kg để SX sử dụng 3,800 kg bơng gịn để sản xuất 4,800 gối Định mức giá cho phép (3,840 kg = 4,800 x 0.8kg/gối)     Lượng thực tế x đơn giá thực tế 4,000 kg x 21,000 đ/kg = 84,000,000 đồng Lượng thực tế x đơn giá định mức 4,000kg x20,000 đ/kg= 80,000,000 đồng Lượng thực tế sử dụng x đơn giá định mức 3,800kg x 20,000 đ/kg = 76,000,000 đồng CHÊNH LỆCH GIÁ NVLTT =4,000,000 ĐỒNG Lượng định mức x đơn giá định mức 3,840kg x 20,000 đ/kg = 76,800,000 đồng CHÊNH LỆCH LƯỢNG NVLTT= 800,000 ĐỒNG a Bút toán ghi nhận CLGNVL thực sau( thuộc khoản biến động khơng tốt giá mua thực tế > giá định mức)  Nợ TK 152 (4,000kg x20,000 đ/kg) : 80,000,000 đồng  Nợ TK 152 Chênh lệch giá VL: 4,000,000 đồng(X) Có TK 331 (4,000kg x21,000 đ/kg) : 84,000,000 đồng TK 331 TK 152   80 000 000 84 000 000 TK 152 chênh lệch giá NVLTT 000 000 X   5.3.1.2 Chênh lệch lượng nguyên vật liệu: Chênh lệch biến động lượng = Đơn giá NVL định mức * (Lượng NVL thực tế - Lượng NVL định mức) Hạch toán: - Chênh lệch tốt: ( thực tế < lượng định mức)  Nợ TK 621: Lđm*Gđm Có TK 621-CLLNVL: Mức chênh lệch lượng Có TK 152: Ltt*Gđm - Chênh lệch xấu: (lượng thực tế > lượng định mức)  Nợ TK 621: Ltt*Gđm  Nợ TK 621-CLLNVL: Mức chênh lệch lượng Có TK 152: Lđm*Gđm - Cuối kỳ kết chuyển:  Nợ TK 154: Lđm*Gđm Có TK 621: Lđm*Gđm TK 152 TK 621 Ltt x Gđm Lđm x Gđm TK 154 Lđm x Gđm TK 621 CLLNVL (X) (Ltt - Lđm) x Gđm (T) (Lđm - Ltt) x Gđm  b Chênh lệch lượng NVL công ty TNHH Hưng Thịnh thực sau: ( thuộc khoản biến động tốt giá sử dụng thực tế < giá định mức)  Nợ TK 621 (3,840kg x 20,000 đ/kg) 76,800,000 đồng Có TK 621 Chênh lệnh lượng VL: 800,000 đồng(T)   Có TK 152 (3,800kg x 20,000 đ/kg) 76,000,000 đồng K/c NVLTT:  Nợ TK 154: 76,800,000 đồng Có TK 621: 76,800,000 đồng TK 621 TK 152 76,000,000 76,800,000 TK 154 76,800,000 76 800 000 TK 621 chênh lệch lượng NVLTT 800,000 (T) 5.3.2 Kế toán chênh lệch chi phí nhân cơng trực tiếp 5.3.2.1 Xác định mức chênh lệch  CP NCTT chịu ảnh hưởng nhân tố lượng LĐ sử dụng (gọi tắt nhân tố lượng) đơn giá LĐ( gọi tắt nhân tố giá) ● Chênh lệch giá thành nhân công trực tiếp Chênh lệch giá thành nhân công trực tiếp = Số lao động thực tế * (Giá thành thực tế - Giá thành định mức giờ) ● Chênh lệch lượng lao động Chênh lệch lượng lao động = Giá thành định mức * (Số lao động thực tế - Số lao động định mức)   LƯỢNG NCTT THỰC TẾ X ĐƠN GIÁ NCTT THỰC TẾ - LƯỢNG NCTT THỰC T X ĐƠN GIÁ NCTT DỰ TOÁN - LƯỢNG NCTT DỰ TO N X ĐƠN GIÁ NCTT DỰ TOÁN CHÊNH LỆCH DO BIẾN ĐỘNG LƯỢNG   Sơ đồ kế toán: TK 334, 338 Ltt x Gtt Lđm x Gđm Lđm x Gđm TK 622 CLGLĐ (X) Ltt x (Gtt - Gđm) (T) Ltt x (Gđm - Gtt) TK 622 (X) (T) Gđm x (Ltt - Lđm) Gđm x (Lđm - Ltt) 5.3.2.2 Kế toán CLCPNC - Chênh lệch tốt: (thực tế < định mức)  Nợ TK 622 : Lđm * Gđm   Có TK 622 – CLLNC : Mức chênh lệch lượng (T)   Có TK 622 – CLGNC : Mức chênh lệch giá (T)   Có TK 334, 338 : Ltt * Gtt - Chênh lệch xấu: (thực tế > định mức)  Nợ TK 622 : Lđm * Gđm  Nợ TK 622 – CLGNC: Mức chênh lệch giá (X)  Nợ TK 622 – CLLNC: Mức chênh lệch lượng (X)   TK 154 TK 622 Có TK 334, 338 : Ltt * Gtt - Cuối kỳ kết chuyển:  Nợ TK 154 : Lđm * Gđm Lđm x Gđm     Có TK 622 : Lđm * Gđm Ví dụ 2b Sản phẩm gối có chi phí định mức cho sản phẩm sau: 1.5 lao động sản xuất gối với giá thành định mức 45,000 đ/giờ Trong tháng công ty may Hưng Thịnh sử dụng 7,050 lao động thực tế để sản xuất 4,800 gối với lượng với đơn giá nhân công thực tế 45,600 đồng/giờ lao động trực tiếp  Nhân viên kế tốn quản trị phân tích biến động chi phí lao động trực tiếp cách tính tốn biến động sau: Định mức lượng cho phép (7,200h = 4,800 gối x 1.5h/gối) Số lượng thực tế x Đơn giá thực tế 7,050h x 45,600 đ/h = 321,480,000 đồng Số lượng thực tế x Đơn giá định mức 7,050 h x 45,000 đ/h = 317,250,000 đồng CHÊNH LỆCH GIÁ LĐTT = 4,230,000 ĐỒNG Số lượng định mức x Đơn giá định mức 7,200h x 45,000 đ/h = 324,000,000 đồng CHÊNH LỆCH LƯỢNG LĐTT = -6,750,000 ĐỒNG Mức chênh lệch giá lao động = Số LĐTT * (Gtt – Gđm) = 7,050h x (45,600đ/h – 45,000đ/h) = 4,230,000 đồng Mức chênh lệch lượng lao động = Gđm ( Số LĐTT – Số LĐĐM) = 45,000 đ/h x (7,050 h – 7,200 h) = -6,750,000 đồng Kết tính tốn cho thấy: Chênh lệch giá LĐ 4,230,000đ xấu giá thực tế (45,600đ/h) lớn giá định mức cho phép (45,000đ/h) - Chênh lệch lượng LĐ (-6,750,000đ) tốt lượng LĐ thực tế sử dụng (7050h) lượng định mức cho phép (7,200h = 4,800 gối* 1.5 giờ/sp) - Hạch toán:  Nợ TK 622: 324,000,000 đồng (7,200h x 45,000 đ/h )  Nợ TK 622 – CLGNC: 4,230,000 đồng (X)   Có TK 622 – CLLNC: 6,750,000 đồng (T) Có TK 334: 321,480,000 đồng( 7,050h x 45,600 đ/h ) Cuối kỳ kết chuyển:  Nợ TK 154: 324,000,000 đồng Có TK 622: 324,000,000 đồng   TK 622 TK 334 321,480,000  324,000,000  TK 154 324,000,000  324,000,000  TK 622 chênh lệch giá LĐ 4,230,000 (X) TK 622 chênh lệch lượng LĐ - 6,750,000 (T) 5.3.3 Kế tốn chênh lệch chi phí sản xuất chung 5.3.3.1 Xác định mức chênh lệch - CP SXC chi phí hỗn hợp, bao gồm phần biến phí định phí - CP SXC dự tốn định mức CP SXC xây dựng dựa điều kiện sản xuất thực tế - CP SXC tiêu chuẩn định mức CP SXC đạt trọng điều kiện sản xuất hoàn hảo, lý tưởng CP SXC THỰC TẾ CP SXC DỰ TOÁN CHÊNH LỆCH DO BIẾN ĐỘNG GIÁ CP SXC TIÊU CHUẨN CHÊNH LỆCH DO BIẾN ĐỘNG LƯỢNG 5.3.3.2 Kế tốn chênh lệch chi phí sản xuất chung + Tập hợp 627 tt: Nợ TK 627/ Có TK liên quan (111, 112, 152, 153, 214, 334, ) ... Biến động chi phí sxc = biến động chi phí biến phí + biến động chi phí định phí 5. 2.3.3 Phương pháp phân tích hai biến động Phương pháp phân tích hai biến động phân tích chênh lệch tổng chi phí. .. Cẩm Tú 5. 3.4 Kế toán xử lý chênh lệch chi phí thực tế chi phí định mức 100%   PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ 5. 1 Khái qt biến động chi phí? ? 5. 1.1 Khái niệm biến động chi phí? ? a) Khái niệm biến động. .. phát huy cải tiến   5. 2 Phân tích biến động chi phí? ? Mơ hình tổng qt để phân tích biến động chi phí 5. 2.1 Biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Phân tích biến động chi phí NVL TT thực so
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN CHI PHÍ CHƯƠNG 5 PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ,