0

Báo cáo môn công nghệ phần mềm chủ đề xây dựng phần mềm quản lý khách sạn

12 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2023, 05:47

  Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh Báo cáo Mơn: Cơng nghệ phần mềm Chủ đề: Xây dựng phần mềm quản lý khách sạn  Nhóm Thực hiện: Quỷ đỏ   Danh sách thành viên  Nguyễn Ngọc Huy – MSSV: 2001207462 Kiều Đạo Nhất San – MSSV: 2001206997  Nguyễn Tường Thanh – MSSV: 2001200149 Trần Đức Nhật Nam – MSSV: 2001206925 Thập Anh Hào – MSSV: 2001206982 Trần Đình Nhiệm – MSSV: 2001200121   Các nội dung cần làm rõ Tổng quan đề tài Lợi ích phần mềm quản lý khách sạn Các mô-đun phần mềm Các chức Sơ đồ Use-case Database Diagram Sơ đồ PDM,CDM Sơ đồ BPM   Tổng quan đề tài ✘ Một khách sạn phải lưu trữ nhiều thông tin khách thuê phòng, nhân viên, phòng, kho vật tư dịch vụ cung cấp cho khách Khách sạn  phải xử lý lượng lớn thông tin th phịng, u cầu dịch vụ khách tình trạng nhập xuất kho  Những điều thực thủ công tiêu tốn nhiều không gian để lưu trữ, thời gian nhân lực để xứ lý thơng tin cần phải có ứng dụng giúp quản lý thông tin, hoạt động cách thống nhất, an tồn nhanh chóng   Lợi ích phần mềm quản lý khách sạn ✘ ✘ ✘ ✘ - Lưu trữ thơng tin an tồn, đầy đủ, tiết kiệm không gian lưu trữ so với lưu trữ tài liệu giấy - Truy xuất thông tin nhanh chóng, xác Nhiều người truy xuất thông tin lúc - Phân quyền truy cập giúp bảo mật thông tin - Giảm khối lượng công việc quản lý nhân sự, tồn kho hoạt động khách sạn   Các mô-đun phần mềm ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘  Quản lý nhân  Quản lý phịng  Quản lý thơng tin khách  Quản lý kho vật tư  Quản lý dịch vụ  Quản lý hóa đơn Phân cơng nhân viên   Các chức   A Tài khoản quản lý Đa số phần mềm chức chính: ✘ Thêm ✘ Cập nhật ✘ Xóa ✘ Hiển thị thơng tin Cịn phần quản lý nhân viên có thơi việc,tìm kiếm nhân viên tạo điểm danh hôm Và phần nhập kho có chức riêng nhập kho vật tư Riêng phần phân cơng có chức phân công   B Tài khoản nhân viên Tài khoản nhân viên xài số chức tài khoản quản lý phạm vi thuê phòng với dịch vụ thêm vài chức sau: ✘ Thuê phòng ✘ Yêu cầu sử dụng dịch vụ ✘ Yêu cầu tiêu thụ vật tư ✘ In hóa đơn     Sơ đồ Use-case 10   11   Database Diagram 12   13   Sơ đồ PDM,CDM 14   A Sơ đồ PDM   15   B Sơ đồ CDM   16   Sơ đồ BPM 17   A BPM dịch vụ 18   B BPM đăng nhập hệ thống 19   C BPM đặt phòng 20   D BPM trả phòng 21   E BPM nhập kho 22   Cảm ơn thầy bạn lắng nghe 23 ... lượng công việc quản lý nhân sự, tồn kho hoạt động khách sạn   Các mô-đun phần mềm ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ? ?Quản lý nhân ? ?Quản lý phịng ? ?Quản lý thơng tin khách ? ?Quản lý kho vật tư ? ?Quản lý dịch vụ ? ?Quản lý. .. cần làm rõ Tổng quan đề tài Lợi ích phần mềm quản lý khách sạn Các mô-đun phần mềm Các chức Sơ đồ Use-case Database Diagram Sơ đồ PDM,CDM Sơ đồ BPM   Tổng quan đề tài ✘ Một khách sạn phải lưu trữ... dịch vụ ? ?Quản lý hóa đơn Phân công nhân viên   Các chức   A Tài khoản quản lý Đa số phần mềm chức chính: ✘ Thêm ✘ Cập nhật ✘ Xóa ✘ Hiển thị thơng tin Cịn phần quản lý nhân viên có thơi việc,tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo môn công nghệ phần mềm chủ đề xây dựng phần mềm quản lý khách sạn,