0

QUY HOẠCH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ BÀI 10 CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG ĐÔ THỊ

28 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2023, 08:17

QUY HOẠCH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ BÀI 10 CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG ĐÔ THỊ TS.KTS LÊ ANH ĐỨC – THS.KTS TRẦN THỊ VIỆT HÀ – THS KS TRẦN THỊ SEN QUY HOẠCH LÀ GÌ? Quy hoạch trình nhằm đạt phát triển tương lai Bối cảnh Thực Tầm nhìn Tương lai Đán Thự h c thi giá, giám sát Quy hoạch trình dựa yếu tố nhằm đường để đạt kết Giả i phá p Chính sác h QUY HOẠCH LÀ MỘT QUY TRÌNH Quy trình quy hoạch: Chính sách Lập quy hoạch - Xác định mục tiêu – kết - Phát triển chiến lược, lập kế hoạch nhằm đạt mục tiêu - Xác định vấn đề khó khăn Thực – giám sát Đánh giá - Thử nghiệm đánh giá - Thực chiến lược, giát sát quản lý dựa tiêu chí xác định The cyclical planning process (Field and MacGregor, 1987) Đây nhóm hoạt động tuỳ chọn Giúp đỡ nhà quy hoạch thực công việc có sở Mỗi giai đoạn có tương tác với QUY HOẠCH GIAO THÔNG - URBAN TRANSPORTATION Phát mạng lưới Phát trtrieiểånnm ạng lưới - Đầu tư mạng lưới - Gia tăng tiêu PhP ahùa tùtt riter iåen ån GTG - Phát triển đầu CTCC tư phương tiện - Chính sách gia tăng GTCC, hạn chế PTCN Quản lý & Tổ chức Quản lý & Tổ chức - Chính sách biện pháp kinh tế - Các giải pháp QH gia tăng quy mô mạng lưới ùiùi v vơ p ï ợpthịhị h áiái Đhôô t o C - Sử dụng đất, PhPhQoH H Đ QH Giao thông Q cấu trúc đô thị QH Giao thoâng g ânâng o ththo o a gigiao h c áách s íníhnh s h C Ch - Chính sách – định hướng phát triển - Phối hợp tăng hiệu SD đất - Giải pháp quy hoạch KiKe iåem åm - Thiết kế đô thị sos aóa tùnt hnuh uca càa u - Công cụ quản lý - Giải pháp ngắn hạn A CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CHÍNH SÁCH ( POLICY) QUY HOẠCH (PLANNING) VÀ CHIẾN LƯC (STRATEGY) + Chiến lược phát triển định hướng quy hoạch cấp vó mô + Chính sách yếu tố định hướng quản lý + Chính sách vừa bao hàm ý nghóa quy hoạch bao hàm ý nghóa quản lý việc thực quy hoạch Định hướn g Thực thi Chín h sác h CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN Khái niệm cụ thể sách + Chính sách công cụ việc lập kế hoạch, quy hoạch, quản lý quy hoạch thực thi quy hoạch + Chính sách đảm bảo việc thực thi có ý nghóa quan trọng việc phát triển quốc gia, vùng lãnh thổ, đô thị địa phương + Chính sách thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước + Chính sách có tính đa cấp, đa ngành + Chính sách trình + Trên thực tế sách nhiều cấp quản lý chí thuộc phạm vi tư nhân CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN Chính sách phát triển chủ yếu trách nhiệm quản lý nhà nước Phạm vi sách quản lý nhà nước + Quản lý nhà nước (Governance) + Xây dựng sách + Các quy định, thể chế, khung pháp lý, + Các công cụ quy hoạch thực thi quy hoạch + Quy trình quy hoạch, giám sát đánh giá thực quy hoạch + Các nguồn lực tham gia vào trình quy hoạch + Quy định Sự tham gia vào lónh vực quy hoạch, thực thi quản lý… + CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CHÍNH SÁCH CÓ TÍNH ĐA NGÀNH - ĐA CẤP + Chính sách quy hoạch khái niệm gắn liền có tính chất đa ngành + Chính sách có nhiều cấp độ, cấp độ bao hàm quy định cho cấp thấp + Chính sách trình CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN B CHÍNH SÁCH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ + Là lónh vực sách phát triển đô thị + Chính sách giao thông đô thị có phạm vi từ vó mô đến vi mô + Chính sách giao thông đô thị bao gồm số yếu tố: - Định hướng quy hoạch phát triển giao thông - Nhu cầu giao thông đô thị việc đáp ứng nhu cầu giao thông đô thị, quy luật hệ thống mạng lưới - Quản lý nhu cầu giao thông - Vai trò bên tham gia vào sách phát triển giao thông đô thị - Cân đối lợi ích bên tham gia - Nguồn lực phát triển giao thông - Công cụ quy hoạch công cụ quản lý - QUAN ĐIỂM CHÍNH SÁCH -QUY LUẬT CUNG CẦU QUAN ĐIỂM CHÍNH SÁCH QUAN ĐIỂM CHÍNH SÁCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG ĐẤT CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY HOẠCH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ BÀI 10 CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG ĐÔ THỊ,