0

12 CV xin quyết toán thuế

1 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/01/2023, 08:22

CÔNG TY ………………… Số: …/2016/CV-CT V/v: xin tốn thuế Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày … tháng … năm …… Kính gửi: Chi cục thuế quận … , thành phố…… - Tên công ty: ……… - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ………………… Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày …/…/…… cấp thay đổi lần thứ … ngày …/…/………… - Mã số thuế:…………………………… - Địa trụ sở chính:………………… Cơng ty Chúng tơi xin kính trình bày với quý Cơ quan việc sau: Công ty Chúng thành lập từ năm … đơn vị Chi cục thuế quận ………… quản lý Kể từ thành lập đến nay, Công ty Chúng tơi chưa thực tốn thuế lần Nay văn này, Chúng tơi kính đề nghị quý Cơ quan xem xét, chấp thuận cho Công ty Chúng tơi tốn thuế địa trụ sở đơn vị: ………… - Niên độ toán từ năm …… đến…… - Nội dung xin toán: ……… (Thuế GTGT, Thuế TNDN,….) - Thời gian xin tốn: ……… Cơng ty …………………………………… mong nhận quan tâm, chấp thuận tạo điều kiện giúp đỡ quý Cơ quan Trân trọng cảm ơn Nơi nhận: - Như trên; - Lưu CT CÔNG TY …………………
- Xem thêm -

Xem thêm: 12 CV xin quyết toán thuế ,