0

THI THU k1 VL12 l3 1

3 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2023, 18:38

1 Chọn phát biểu sai A Dao động điều hòa là dao động được mô tả bằng một định luật dạng sin (hoặc cosin) theo thời gian, x = Acos(t+), trong đó A, , là những hằng số B Dao động điều hòa có thể được co. 1: Chọn phát biểu sai A.Dao động điều hòa dao động mô tả định luật dạng sin (hoặc cosin) theo thời gian, x = Acos(  t+), A,  ,  số B.Dao động điều hịa coi hình chiếu chuyển động trịn xuống đường thẳng nằm mặt phẳng quỹ đạo C.Dao động điều hịa biểu diễn vectơ khơng đổi D.Khi vật dao động điều hịa vật dao động tuần hồn t   ) cm, pha dao động chất điểm thời điểm t = 1s 2: Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 3cos( A  (rad) B 1,5  (rad) C  (rad) D 0,5  (rad) 3: Một khối lượng 750g dao động điều hồ với biên độ 4cm, chu kì 2s (lấy  = 10 ) Năng lượng dao động vật là: A.W = 60 J B W = mJ C W = 60 kJ D W = J Một lò xo nhẹ đầu gắn cố định, đầu gắn vật nhỏ m Chọn trục Ox thẳng đứng, gốc O vị trí cân vật Vật dao động điều hoà Ox với phương trình x=10cos10t(cm), lấy g=10m/s 2, vật vị trí cao lực đàn hồi lị xo có độ lớn A 0(N) B 1,8(N) C 1(N) D 10(N) 5.Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn có sợi dây dài ℓ dao động điều hồ Chu kì dao động lắc A 2π B 2π C D  max   rad 2 27 có chu kỳ T  6s Lấy g    10 m / s Chiều dài dây treo 6.Một lắc đơn dao động với biên độ góc lắc biên độ dài dao động thỏa mãn giá trị ? 7.Tại vị trí địa lí, hai lắc đơn có chu kì dao động làT = 2s T2 = 1,5s.Chu kì dao động lắc thứ ba có chiều dài hiệu chiều dài hai lắc nói A 1,32s B 1,35s C 2,05s D 2,25s 8.Phát biểu sau sai ? A Dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian B Dao động cưỡng dao động chịu tác dụng ngoại lực biến thiên tuần hoàn C.Khi cộng hưởng dao động xảy ra, tần số dao động cưỡng hệ tần số riêng hệ dao động D Tần số dao động cưỡng tần số riêng hệ dao động 9.Hai dao động điều hòa thành phần phương, tần số, pha có biên độ 6cm 8cm, biên độ dao động tổng hợp là: A 6cm B 8cm C 4cm D 15cm 11.Chuyển động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương Hai dao động có phương trình 3  x  3cos(10t  ) x1  cos(10t  ) (cm) Độ lớn vận tốc vật vị trí cân (cm) A 100 cm/s B 50 cm/s C 80 cm/s D 10 cm/s 12.Sóng A dao động lan truyền môi trường B dao động điểm môi trường C dạng chuyển động đặc biệt môi trường D truyền chuyển động phần tử môitrường U  cos  20t  13: Một nguồn sóng có phương trình định phương trình sóng điểm N cách nguồn O 5cm? A U N  cos  20t  5  cm B U N  cos  20t    cm Sóng truyền theo phương ON với vận tốc 20 cm/s Hãy xác cm C U N  cos  20t  2,5  cmD U N  cos  20t  5,5  14.Một mũi nhọn S chạm nhẹ vào mặt nước dao động điều hòa với tần số 20 Hz thấy hai điểm A B mặt nước nằm phương truyền sóng cách khoảng d = 10cm luôn dao động ngược pha với Tốc độ truyền sóng có giá trị ( 0,8 m / s  v  1m / s ) là: A v = 0,8 m/s B v = m/s C v = 0,9 m/s D 0,7 m/s 15.Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước hai nguồn kết hợp A, B cách 12,5cm dao động pha với tần số 10Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 20cm/s Số đường dao động cực đại mặt nước là: A 13 đường B 11 đường C 15 đường D 12 đường 16.: Thực thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước với hai nguồn pha có tần số 10 Hz M điểm cực đại có d  25 cm d  35 cm khoảng cách đến nguồn cách nguồn Biết M đường trung trực cịn có cực đại Xác định vận tốc truyền sóng mặt nướ A 50 m/s B 0,5 cm/s C 50 cm/s D 50 mm/s 17 Tìm phát biểu tượng sóng dừng: A Khoảng cách hai bụng sóng  / B Khi có sóng dừng dây có đầu giới hạn tự do, điểm nguồn bụng sóng C Để có sóng dừng sợi dây đàn hồi với hai đầu nút sóng chiều dài dây phải ngun lần nửa bước sóng D Khi có sóng dừng sợi dây, hai điểm cách  / dao động vng pha với 18.Thực thí nghiệm sóng dừng sợi dây có hai đầu cố định có chiều dài 90cm Tần số nguồn sóng 10Hz thấy dây có bụng sóng Xác định vận tốc truyền sóng dây: A 9m/s B 8m/s C 4,5m/sD 90cm/s 19.Trên sợi dây đàn hồi có sóng dừng Biết sóng truyền dây có bước sóng cm Khoảng cách hai điểm bụng liên tiếp 20.Đặc trưng đặc trưng vật lý âm A Độ cao âm, đồ thị âm B Độ cao âm, tần số âmC Âm sắc, độ to âm D Chu kỳ sóng âm, cường độ âm 21 Một sóng âm truyền khơng khí Mức cường độ âm điểm M điểm N 40 dB 80 dB Biết cường độ âm M 0,05 W/m2 Tính cường độ âm N 22.Những đại lượng sau Đại lượng khơng phải đặc tính sinh lý âm? A Độ to B Độ cao C Âm sắc D Cường độ 23: Mạch điện xoay chiều có tụ điện với điện dung C Đặt vào hai đầu tụ điện điện áp xoay chiều có biểu thức:u = U cos(t  I φ) V.Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch cho công thức đây? U0 ωC I U0 I UωC I  UωC 2ωC A B C D 24.Một khung dây dẫn quay quanh trục từ trường với tốc độ góc 150 rad/s Trục quay vng góc với đường cảm ứng từ Từ thông cực đại gửi qua khung 0,5 WB Suất điện động hiệu dụng khung có giá trị là: A 37,5 V B 75 2V C 75V D 37,5 2V 25 Đặt vào hai đầu cuộn cảm L = \f(1, điện áp xoay chiều u = 141cos100πt (V) Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm A I = 1,41A B I = 1,00A C I = 2,00A D I = 100A 26.Đặt điện áp u = U0cos(ωt + ) lên hai đầu đoạn mạch có tụ điện dịng điện mạch có biểu thức i = I0cos(ωt + φi) Giá trị φi bằng: A.B.C D 27.Đặt hiệu điện u = vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 30 tụ điện có điện dung C = mắc nối tiếp Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là: A B C D 28Mạch gồm cuộn cảm tụ điện có điện dung thay đổi mắc nối tiếp mắc vào nguồn xoay chiều u  100 cos  t (V), ω không đổi Điều chỉnh điện dung để mạch cộng hưởng, lúc hiệu điện hiệu dụng đầu cuộn cảm 200 (V) Khi hiệu điện hiệu dụng tụ A 100  V  B 200 (V) C.100 (V) D 100  V    29: Đặt điện áp vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có R = 200 Ω, thấy dòng điện hiệu điện hai đầu đoạn mạch lệch pha 60 Tìm cơng suất tiêu thụ đoạn mạch? A 150W B 250W C 100W D 50W 30.Trên đoạn mạch xoay chiều khơng phân nhánh có bốn điểm theo thứ tự A, M, N B Giữa hai điểm A M có cuộn cảm thuần, hai điểm M N có điện trở thuần, hai điểm N B có tụ điện Điện áp hiệu dụng hai điểm A N 400 (V) điện áp hiệu dụng hai điểm M B 300 (V) Điện áp tức thời đoạn AN đoạn MB lệch pha 90° Điện áp hiệu dụng R A 240 (V) B 120 (V) C 500 (V) D 180 (V) u  400cos 100t   / (V) ... Đặt vào hai đầu cuộn cảm L = \f (1, điện áp xoay chiều u = 14 1cos100πt (V) Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm A I = 1, 41A B I = 1, 00A C I = 2,00A D I = 10 0A 26.Đặt điện áp u = U0cos(ωt... chiều u  10 0 cos  t (V), ω không đổi Điều chỉnh điện dung để mạch cộng hưởng, lúc hiệu điện hiệu dụng đầu cuộn cảm 200 (V) Khi hiệu điện hiệu dụng tụ A 10 0  V  B 200 (V) C .10 0 (V) D 10 0  V... đoạn mạch? A 15 0W B 250W C 10 0W D 50W 30.Trên đoạn mạch xoay chiều khơng phân nhánh có bốn điểm theo thứ tự A, M, N B Giữa hai điểm A M có cuộn cảm thu? ??n, hai điểm M N có điện trở thu? ??n, hai điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: THI THU k1 VL12 l3 1,