0

Trách nhiệm của công chứng viên đối với văn bản công chứng – Những vấn đề lý luận và thực tiễn

15 2 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2022, 13:53

Bài viết Trách nhiệm của công chứng viên đối với văn bản công chứng – Những vấn đề lý luận và thực tiễn tập trung vào phân tích các quy định pháp luật thể hiện trách nhiệm của Công chứng viên đối với Văn bản công chứng, qua việc phân tích trách nhiệm của Công chứng viên trong thực tiễn hoạt động công chứng hiện nay nhằm hướng đến việc nhận thức rõ và vận dụng các quy định pháp luật, các kỹ năng hành nghề để thực hiện tốt trách nhiệm của một Công chứng viên đối với Văn bản công chứng trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo! TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN ĐỐI VỚI VĂN BẢN CÔNG CHỨNG – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Nguyễn Tiến Lực1 Khoa Khoa học Quản lý Email: nguyentienlucn77@gmail.com TÓM TẮT Bài viết tập trung vào phân tích quy định pháp luật thể trách nhiệm Công chứng viên Văn công chứng, qua việc phân tích trách nhiệm Cơng chứng viên thực tiễn hoạt động công chứng nhằm hướng đến việc nhận thức rõ vận dụng quy định pháp luật, kỹ hành nghề để thực tốt trách nhiệm Công chứng viên Văn công chứng tương lai Từ khóa: Cơng chứng viên, đạo đức nghề nghiệp, Luật Cơng chứng, trách nhiệm ĐẶT VẤN ĐỀ Trong trình hình thành phát triển chế định pháp luật công chứng Việt Nam, đời phát triển Luật Công chứng năm 2006, Luật Công chứng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2018) đánh dấu bước tiến quan trọng trình cụ thể hóa nội dung hồn thiện thể chế cơng chứng, nhằm đáp ứng ngày cao nhu cầu xã hội, giúp cho việc nhận thức công chứng, nghề công chứng cá nhân, tổ chức bước nâng cao, ổn định vào chiều sâu Trong ngành nghề nào, để tạo sản phẩm tốt, người lao động cần phải có đồng thời chuyên môn, kiến thức, kỹ hành nghề, phải có trách nhiệm sản phẩm tạo Hoạt động cơng chứng xác định nghề Sản phẩm nghề công chứng văn công chứng Các Công chứng viên, người làm việc tổ chức hành nghề công chứng, bên cạnh việc phải có chun mơn nghiệp vụ, lại phải đề cao trách nhiệm sản phẩm tạo ra, văn cơng chứng Nhận thấy vai trò tầm quan trọng việc nhận thức trách nhiệm Công chứng viên Văn cơng chứng, việc đảm bảo tính xác thực, hợp pháp hợp đồng, giao dịch, tính xác, hợp pháp, khơng trái đạo đức xã hội dịch giấy tờ trách nhiệm quan trọng công chứng viên văn cơng chứng, lý tác giả chọn đề tài “Trách nhiệm công chứng viên văn công chứng” làm đối tượng nghiên cứu Mục đích việc nghiên cứu đề tài để tìm hiểu rõ quy định pháp luật thể trách nhiệm Công chứng viên văn cơng chứng, qua việc phân tích trách nhiệm Công chứng viên thực tiễn hoạt động công chứng nhằm hướng đến việc nhận thức rõ vận dụng quy định pháp luật, kỹ hành nghề để thực tốt trách nhiệm Công chứng viên văn công chứng tương lai 291 Nhiệm vụ việc nghiên cứu đề tài tìm hiểu, phân tích, đánh giá quy định pháp luật trách nhiệm Công chứng viên Văn công chứng, thực trạng áp dụng thực tiễn công chứng công chứng viên tổ chức hành nghề công chứng, hạn chế tồn đọng kiến nghị, giải pháp hoàn thiện chế pháp luật đề tài nghiên cứu PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Để làm rõ đối tượng nghiên cứu, viết sử dụng phương pháp lịch sử, phương pháp phân tích, chứng minh Bên cạnh đó, viết cịn sử dụng phương pháp thu thập vụ việc thực tế để chứng minh làm bật đối tượng nghiên cứu PHẦN NỘI DUNG * Quy định pháp luật vấn đề nghiên cứu Trước tìm hiểu quy định pháp luật đề tài nghiên cứu, cần trả lời câu hỏi Cơng chứng gì? “Cơng chứng việc Công chứng viên tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp hợp đồng, giao dịch dân khác văn (sau gọi hợp đồng, giao dịch), tính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội dịch giấy tờ, văn từ tiếng Việt sang tiếng nước từ tiếng nước sang tiếng Việt (sau gọi dịch) mà theo quy định pháp luật phải công chứng cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng” (theo quy định Khoản 1, Điều Luật Công chứng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2018) Từ quy định trên, thấy trách nhiệm Cơng chứng viên chứng nhận tính xác thực, hợp pháp hợp đồng, giao dịch, tính xác, hợp pháp, khơng trái đạo đức xã hội dịch Tính xác thực hiểu thật, cịn tính hợp pháp hiểu phù hợp với quy định pháp luật, không trái pháp luật Đây nguyên tắc cá nhân Công chứng viên chịu trách nhiệm, nguyên tắc quy định văn pháp luật cơng chứng có trước đây, như: Nghị định số 45-HĐBT quy định nhiệm vụ Công chứng viên thực công chứng “Trực tiếp thực công chứng, ký văn công chứng, đóng dấu Phịng cơng chứng Nhà nước chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật việc công chứng thực hiện” (khoản 2, Điều 16) Nghị định số 31/CP quy định Khoản 3, Điều 21: “Trực tiếp thực công chứng, ký văn công chứng chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật việc cơng chứng thực hiện” Nghị định số 75/2000/NĐ-CP có quy định “Khi thực cơng chứng, chứng thực, người thực công chứng , chứng thực phải khách quan, trung thực phải chịu trách nhiệm việc cơng chứng, chứng thực mình” (Khoản 2, Điều 6) Luật Công chứng năm 2006, nguyên tắc hành nghề công chứng Khoản 3, Điều quy định sau: “ Chịu trách nhiệm trước pháp luật văn công chứng ” Luật Công chứng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2018) Khoản 4, Điều nguyên tắc hành nghề công chứng quy định sau: “Chịu trách nhiệm trước pháp luật người yêu cầu công chứng văn công chứng” 292 3.1 Trách nhiệm công chứng viên tính xác thực, tính hợp pháp hợp đồng, giao dịch Công chứng viên phải chịu trách nhiệm trước người u cầu cơng chứng tính xác thực, tính hợp pháp hợp đồng, giao dịch Nếu trường phái cơng chứng hình thức pháp luật cơng chứng Hoa Kỳ cho rằng, đối tượng tính xác thực hợp đồng, giao dịch đơn chữ ký trường phái cơng chứng nội dung thuộc hệ thống luật viết, pháp luật số nước Pháp, Ba Lan quy định đối tượng tính xác thực hợp đồng văn bản, pháp luật cơng chứng Việt Nam có quan điểm tương đồng khẳng định hợp đồng, giao dịch đối tượng mà cơng chứng viên có trách nhiệm chứng nhận (Khoản 1, Điều Luật Công chứng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2018) Không dừng lại việc đảm bảo tính xác thực mang tính hình thức, cơng chứng viên có trách nhiệm đảm bảo tính xác thực, tính hợp pháp người giao kết hợp đồng, giao dịch, đối tượng hợp đồng/giao dịch, tình tiết, kiện, nội dung ghi nhận hợp đồng/giao dịch xác thực, ý chí, nguyện vọng đương thể văn cơng chứng hồn tồn tự nguyện Tiêu chuẩn, yêu cầu văn công chứng đồng thời phản ánh trách nhiệm công chứng viên, điều xác định cách rõ ràng cụ thể thông qua nội dung lời chứng Khoản 1, Điều 46 Luật Công chứng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2018) quy định: “Lời chứng công chứng viên hợp đồng, giao dịch phải ghi rõ thời điểm, địa điểm công chứng, họ, tên công chứng viên, tên tổ chức hành nghề công chứng; chứng nhận người tham gia hợp đồng, giao dịch hoàn toàn tự nguyện, có lực hành vi dân sự, mục đích, nội dung hợp đồng, giao dịch khơng vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội, chữ ký dấu điểm hợp đồng, giao dịch chữ ký dấu điểm người tham gia hợp đồng, giao dịch; trách nhiệm công chứng viên lời chứng; có chữ ký cơng chứng viên đóng dấu tổ chức hành nghề cơng chứng” Ngồi ra, Thơng tư 06/2015/TT-BTP Bộ Tư Pháp ban hành ngày 15/6/2015 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật công chứng quy định mẫu lời chứng cụ thể số loại hợp đồng/giao dịch Như vậy, theo quy định lời chứng Công chứng viên, Công chứng viên phải chịu trách nhiệm nội dung sau: Thứ nhất, ghi rõ thời điểm, địa điểm công chứng, họ, tên Công chứng viên, tên Tổ chức hành nghề công chứng Về thời điểm công chứng: Phải ghi rõ ngày, tháng, năm số chữ; thực cơng chứng ngồi làm việc theo đề nghị người yêu cầu công chứng ghi thêm giờ, phút (xem mục (1) thích lời chứng công chứng viên hợp đồng – giao dịch theo Thông tư 06/2015/TT-BTP) Về địa điểm công chứng: Thực theo quy định điều 44 Luật Công chứng năm 201 (được sửa đổi, bổ sung năm 2018) sau: “1 Việc công chứng phải thực trụ sở tổ chức hành nghề công chứng, trừ trường hợp quy định khoản Điều Việc công chứng thực ngồi trụ sở tổ chức hành nghề công chứng trường hợp người yêu cầu công chứng người già yếu, lại được, người 293 bị tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù có lý đáng khác khơng thể đến trụ sở tổ chức hành nghề công chứng.” Về họ, tên công chứng viên, tên tổ chức hành nghề công chứng: Phải ghi rõ họ tên công chứng viên thực cơng chứng, tên Phịng cơng chứng/Văn phịng cơng chứng nơi công chứng viên hoạt động, ghi rõ địa tổ chức hành nghề công chứng Thứ hai, chứng nhận người tham gia hợp đồng, giao dịch hoàn toàn tự nguyện Cơng chứng viên phải có trách nhiệm chứng nhận việc giao kết bên tham gia hợp đồng/giao dịch hồn tồn tự nguyện, tức khơng bị lừa dối, ép buộc Trong trường hợp công chứng viên nhận thấy việc giao kết hợp đồng có dấu hiệu bị đe dọa, cưỡng ép Cơng chứng viên hồn tồn có quyền từ chối cơng chứng (theo quy định Khoản 5, Điều 40 Luật Công chứng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2018) Tính tự nguyện người yêu cầu công chứng cụ thể hóa việc yêu cầu họ tự đọc nghe đọc lại toàn nội dung hợp đồng/giao dịch ký (điểm chỉ) vào trang hợp đồng/giao dịch (theo quy định Khoản 7, Khoản 8, Điều 40 khoản 3, Điều 41 Luật Công chứng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2018) Thứ ba, chứng nhận người tham gia hợp đồng, giao dịch có lực hành vi dân theo quy định pháp luật “Năng lực hành vi dân cá nhân khả cá nhân hành vi xác lập, thực quyền, nghĩa vụ dân sự” (theo quy định Điều 19 Bộ Luật dân năm 2015) Như đây, Công chứng viên phải đảm bảo người tham gia hợp đồng/giao dịch phải có khả tự xác lập, thực quyền, nghĩa vụ theo nội dung hợp đồng/giao dịch mà họ giao kết Điều thể rõ quy định người yêu cầu công chứng, Khoản Điều 47 Luật Công chứng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2018) quy định rõ, “người yêu cầu cơng chứng cá nhân phải có lực hành vi dân sự” Thứ tư, chứng nhận mục đích, nội dung hợp đồng, giao dịch không vi phạm pháp luật, khơng trái đạo đức xã hội Đây trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp, tính khơng trái đạo đức xã hội Công chứng viên văn cơng chứng Cũng hai bốn nguyên tắc hành nghề công chứng, tôn trọng Hiến pháp pháp luật; tuân theo quy tắc đạo đức hành nghề công chứng (theo quy định Khoản 1, Khoản Điều Luật Công chứng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2018)) Một số hành vi bị nghiêm cấm công chứng viên “thực cơng chứng trường hợp mục đích nội dung hợp đồng, giao dịch, nội dung dịch vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội ” (theo quy định điểm b, khoản 1, Điều Luật Công chứng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2018) Thứ năm, chữ ký dấu điểm hợp đồng, giao dịch chữ ký dấu điểm người tham gia hợp đồng, giao dịch Đây trách nhiệm Công chứng viên nhằm đảm bảo tính xác thực văn cơng chứng, phải người Thêm vào đó, theo quy định Thông tư 06/2015/TT-BTP, bên tham gia giao kết hợp đồng/giao dịch phải ký (điểm chỉ) vào hợp đồng/giao dịch “trước mặt Công chứng viên”, tức Công chứng viên phải chứng kiến trình ký kết Điều nhằm đảm bảo chữ ký dấu điểm người tham gia giao kết hợp đồng/giao dịch 294 Thứ sáu, trách nhiệm Công chứng viên lời chứng; có chữ ký Cơng chứng viên đóng dấu Tổ chức hành nghề công chứng Chữ ký Công chứng viên việc đóng dấu tổ chức hành nghề cơng chứng bước cuối “quy trình sản xuất” văn công chứng Chỉ thực xong bước này, sản phẩm hoạt động công chứng văn công chứng đời Bên cạnh nội dung lời chứng Công chứng viên hợp đồng/giao dịch, Luật Công chứng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2018) quy định nguyên tắc hành nghề công chứng, nghĩa vụ công chứng viên, ấn định trình tự, thủ tục công chứng mà công chứng viên phải tuân thủ, đồng thời quy định hành vi nghiêm cấm như: Giả mạo người yêu cầu công chứng; cung cấp thông tin, tài liệu sai thật; sử dụng giấy tờ, văn giả mạo hành vi sửa chữa, tẩy xóa trái pháp luật để yêu cầu công chứng nhằm đảo bảo công chứng viên thực trách nhiệm chứng nhận tính xác thực, hợp pháp hợp đồng/giao dịch Bên cạnh đó, Bộ luật dân năm 2015 quy định điều kiện có hiệu lực giao dịch dân (Điều 3) nguyên tắc liên quan tới việc giao kết hợp đồng (Điều 117) mà chủ thể phải tôn trọng, thực Như vậy, trường hợp công chứng viên vi phạm nguyên tắc hành nghề, vi phạm trình tự, thủ tục cơng chứng, vi phạm nghĩa vụ cơng chứng viên phải chịu trách nhiệm Tại Cộng hịa Pháp, trách nhiệm cơng chứng viên xuất phát từ nghĩa vụ công chứng viên khách hàng Cơng chứng viên có ba nghĩa vụ sau đây: Thứ nhất, công chứng viên phải thiết lập văn với quy định pháp luật hình thực nội dung Văn chứng thuyết phục thỏa thuận mà công chứng viên người ghi nhận Như vậy, công chứng viên phải giúp bên đạt đến kết pháp lý mà họ mong đợi từ văn với chi phí thấp điều kiện tốt Thứ hai, công chứng viên phải tư vấn cho bên cách thức thực thỏa thuận, tạo điều kiện để bảo vệ lợi ích đáng họ Thứ ba, cơng chứng viên phải đảm bảo hiệu lực hồn tồn thỏa thuận bên Nếu công chứng viên khơng thực tốt ba nghĩa vụ nêu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Công chứng viên phải chịu trách nhiệm hình sự, bị kỷ luật chịu trách nhiệm dân Tại Việt Nam, nghĩa vụ Công chứng viên quy định Khoản 2, Điều 17 Luật Công chứng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2018) sau: “ a) Tuân thủ nguyên tắc hành nghề công chứng; b) Hành nghề tổ chức hành nghề công chứng; c) Tơn trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người u cầu cơng chứng; d) Giải thích cho người yêu cầu công chứng hiểu rõ quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp họ, ý nghĩa hậu pháp lý việc công chứng; trường hợp từ chối u cầu cơng chứng phải giải thích rõ lý cho người u cầu cơng chứng; đ) Giữ bí mật nội dung cơng chứng, trừ trường hợp người yêu cầu công chứng đồng ý văn pháp luật có quy định khác; e) Tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm; g) Chịu trách nhiệm trước pháp luật trước người yêu cầu công chứng văn công chứng mình; chịu trách nhiệm trước pháp luật hoạt động Văn phịng cơng chứng mà cơng chứng viên hợp danh; 295 h) Tham gia tổ chức xã hội - nghề nghiệp công chứng viên; i) Chịu quản lý quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức hành nghề công chứng mà làm cơng chứng viên tổ chức xã hội - nghề nghiệp cơng chứng viên mà thành viên; k) Các nghĩa vụ khác theo quy định Luật văn quy phạm pháp luật khác có liên quan” Nếu Cơng chứng viên cơng chứng hợp đồng, giao dịch không hợp pháp, không xác thực, vi phạm nghĩa vụ vi phạm quy định khác Luật Công chứng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2018) văn pháp luật có liên quan tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành bị truy cứu trách nhiệm hình sự, gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định pháp luật (quy định Điều 71 Luật Công chứng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2018)) 3.2 Trách nhiệm Cơng chứng viên tính xác, hợp pháp, khơng trái đạo đức xã hội dịch: Theo quy định Khoản 3, Điều 61 Luật Công chứng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2018 thể sau: “Lời chứng công chứng viên dịch phải ghi rõ thời điểm, địa điểm công chứng, họ tên công chứng viên, tên tổ chức hành nghề công chứng; họ tên người phiên dịch; chứng nhận chữ ký dịch chữ ký người phiên dịch; chứng nhận nội dung dịch xác, không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội; có chữ ký cơng chứng viên đóng dấu tổ chức hành nghề cơng chứng” Như tác giả trình bày phần đây, theo Luật Cơng chứng hành, văn cơng chứng ngồi hợp đồng, giao dịch cịn có dịch Về giá trị dịch, khoản Điều Luật Công chứng năm 2014 nêu giá trị là: “Bản dịch cơng chứng có giá trị sử dụng giấy tờ, văn dịch” “Như vậy, văn cơng chứng có hợp đồng, giao dịch cơng nhận có giá trị thi hành giá trị chứng cứ”10 3.3 Thực tiễn áp dụng pháp luật vấn đề nghiên cứu tình minh họa 3.3.1 Những mặt đạt được, tình minh họa Công chứng viên người Nhà nước trao quyền thực chức công chứng, sản phẩm hoạt động công chứng văn công chứng Đối với hợp đồng, giao dịch, Văn công chứng có giá trị thi hành bên liên quan có giá trị chứng cứ, tình tiết, kiện hợp đồng, giao dịch công chứng khơng phải chứng minh, trừ trường hợp bị Tịa án tuyên bố vô hiệu; dịch cơng chứng có giá trị sử dụng giấy tờ, văn dịch (quy định Điều 5, Luật Công chứng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2018) Xuất phát từ giá trị pháp lý văn công chứng, trách nhiệm công chứng viên văn công chứng quy định chặt chẽ Luật Công chứng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2018) quy định pháp luật có liên quan Thực tiễn hoạt động cơng chứng cho thấy, quy định pháp luật ràng buộc trách nhiệm công chứng viên trước pháp luật trước người yêu cầu công chứng văn công chứng phát huy hiệu quả, thực chức xã hội công chứng viên: “bảo đảm 10 Học viện Tư pháp (2020), Giáo trình kỹ hành nghề Công chứng, (Tập 1), NXB.Tư pháp, tr.166 296 an toàn pháp lý cho bên tham gia hợp đồng, giao dịch; phịng ngừa tranh chấp; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp nhân, tổ chức; ổn định phát triển kinh tế, xã hội” (theo quy định Điều 3, Luật Công chứng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2018)) Thực tốt quy định pháp luật thể trách nhiệm công chứng viên, người yêu cầu công chứng: Công chứng viên tuân thủ nguyên tắc hành nghề, thực việc cơng chứng quy định, qua xác định chủ thể tham gia giao kết hợp đồng, giao dịch, ngăn ngừa trường hợp mạo danh, lừa đảo, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp người tham gia hợp đồng, giao dịch Tình minh họa: Anh H chị Y đến Văn phòng công chứng yêu cầu làm hợp đồng mua bán xe ô tô, anh H tham gia giao dịch với tư cách người đại diện theo ủy quyền, theo hợp đồng ủy quyền công chứng chứng nhận Trong q trình u cầu cung cấp thơng tin, tài liệu để thực giao dịch, công chứng viên nhận thấy nội dung hợp đồng ủy quyền cho phép anh H quyền quản lý, sử dụng xe ô tô mà không phép bán xe Ngay sau cơng chứng viên từ chối cơng chứng hợp đồng giải thích lý cho bên nội dung ủy quyền khơng có nội dung anh H quyền bán xe ô tô nên anh H thay mặt chủ sở hữu xe thực công chứng hợp đồng mua bán xe ô tô cho chị Y được, đồng thời hướng dẫn chị Y liên hệ với chủ sở hữu xe ô tô để thực việc giao kết hợp đồng mua bán xe ô tô Trong trường hợp này, công chứng viên thực đầy đủ, nghiêm túc bước công chứng hợp đồng, giao dịch, xác định chủ thể tham gia giao kết hợp đồng anh H, tận tâm giải thích rõ cho anh H biết quyền nghĩa vụ hợp đồng ủy quyền xe tơ, đồng thời nhiệt tình hướng dẫn chị Y liên hệ với chủ sở hữu xe ô tô để thực việc giao kết hợp đồng Bằng trách nhiệm người yêu cầu công chứng, công chứng viên qua việc khai thác, nắm bắt yêu cầu, ý chí, mong muốn người yêu cầu công chứng, xác định chất hợp đồng, giao dịch mà người yêu cầu công chứng muốn thực hiện, giải thích rõ quyền lợi ích hợp pháp bên, ý nghĩa hậu pháp lý việc giao kết hợp đồng/giao dịch, qua giúp người yêu cầu công chứng đạt thỏa thuận mà họ hướng đến Đối với Nhà nước: Thực tốt vai trị, trách nhiệm mình, ngày nay, cơng chứng viên coi “thẩm phán phòng ngừa”, hành lang quan trọng để bảo đảm an toàn pháp lý cho bên tham gia giao dịch dân sự, giúp ngăn chặn giao dịch bất hợp pháp, ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật, giảm gánh nặng cho quan xét xử Công chứng viên thực tốt trách nhiệm mình, qua tạo thiết chế quản lý hợp đồng, giao dịch, đặc biệt hợp đồng, giao dịch có liên quan đến bất động sản, cho đời chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp hợp đồng, giao dịch, khơng có giá trị thi hành bên giao kết hợp đồng, giao dịch, mà cịn quan, tổ chức có liên quan Qua đó, Nhà nước kiểm tra, giám sát, điều tiết cách khách quan, công minh hiệu hợp đồng, giao dịch 297 Qua nghiên cứu, tìm hiểu, tác giả nhận thấy từ Luật Công chứng năm 2006 đời thay Luật Công chứng năm 2014, Công chứng viên với tư cách người làm chứng trung thực thẳng giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại…đã bước thể vai trò ngăn ngừa tranh chấp cung cấp nguồn chứng đáng tin cậy phục vụ cho hoạt động xét xử Tịa án Bên cạnh đó, việc hoạt động cơng chứng góp phần vào việc nộp ngân sách nhà nước, tạo điều kiện giải công ăn việc làm cho phận không nhỏ lĩnh vực tư pháp Có thể xem xét số liệu Văn phịng cơng chứng điển hình cho thấy điều này: Tình hình hoạt động Văn phịng cơng chứng Nguyễn Thị Ngọc Hiếu Đồng Tháp năm gần đây11: “Năm 2019 cơng chứng 629 hợp đồng giao dịch, 304 hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 209 hợp đồng chấp, 116 hợp đồng giao dịch khác Tổng số kinh phí công chứng thu là: 170.969.000 đồng, nạp vào ngân sách nhà nước 5.354.705 đồng Năm 2020 công chứng 255 hợp đồng giao dịch, 132 hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, 77 hợp đồng chấp, 47 hợp đồng giao dịch khác Tổng số phí thu là: 163.360.000 đồng, nạp vào ngân sách nhà nước 12.427.805 đồng Năm 2021 công chứng 132 hợp đồng, giao dịch, đó: 132 hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, 85 hợp đồng chấp, 47 hợp đồng giao dịch khác Tổng số phí cơng chứng thu là: 49.941.000 đồng, nạp vào ngân sách nhà nước 4.303.404 đồng (số liệu trích từ 01/01/2019 đến 31/07/2021)” 3.3.2 Những mặt hạn chế, bất cập: Bên cạnh mặt đạt được, thực tế cịn nhiều cơng chứng viên coi nhẹ trách nhiệm mình, chưa thực đầy đủ bước cơng chứng theo quy định pháp luật Tình minh họa: Như biết, tốc độ xã hội hóa hoạt đơng cơng chứng ngày nhanh chóng với nhiều ảnh hưởng tích cực Tuy nhiên, liền với chất lượng cơng chứng viên tổ chức hành nghề công chứng không đồng đều, chất lượng khiến cho chất lượng văn công chứng không đảm bảo, nhiều văn công chứng vi phạm pháp luật, bị tuyên bố vô hiệu khiến cho chứng viên phải đối mặt với việc bồi thường thiệt hại ngày nhiều Một vài ví dụ sau cho thấy rõ điều Vụ việc thứ nhất12: “Trong án Tòa án nhân dân thành phố H nhận định sau: “Bà L cho ba N Ông Q vay tiền, việc vay tiền giải án buộc N Ông Q phải trả tiền cho bà L Sau đó, bà N, ơng Q bán nhà số …cho bà D, việc mua bán nhà cơng chúng viên phịng cơng chứng K chứng nhận Bà L cho bà N ông Q bán nhà nhằm tẩu tán tài sản nên bà kiện phịng cơng chứng K với u cầu tun bố văn công chứng vô hiệu với lý đối tượng giao dịch khơng có thật nhà thay đổi trạng Sau đó, Tịa án nhân nhân thành phố H viện dẫn quy định Luật công chứng hành Số liệu Văn phịng Cơng chứng Nguyễn Thị Ngọc Hiếu Đồng Tháp cập nhật ngày 18/04/2022 Đỗ Quốc Dũng (2016), Bồi thường thiệt hại Công chứng viên gây hoạt động công chứng, Luận văn thạc sĩ Luật Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, tr.59 11 12 298 để nhận định: (Nếu giao dịch khơng xác thực công chứng viên không soạn thảo hợp đồng không chứng nhận hợp đồng, trường hợp giao dịch hai bên không xác thực công chứng viên chứng vào hợp đồng Việc công chứng chưa với quy định viện dẫn” Và kết Tòa đưa phán hợp đồng công chứng vô hiệu Vu việc thứ hai13: Tại án phúc thẩm vụ án bà H kiện Văn phòng cơng chứng CT Tịa án nhận nhận định: “Với sai sót hoạt động cơng chứng nêu lỗi vơ ý, nên văn phịng cơng chứng CT phải bồi thường thiệt hại theo phần” Trong vụ án Tịa án khơng cho biết bà H (người bị hại) có lỗi hay khơng Tịa án cho Văn phịng cơng chứng CT gây thiệt hại với lỗi vô ý phải bồi thường theo phần Một thực trạng phổ biến nay, hầu hết Công chứng viên không thực bước tiếp nhận, xử lý hồ sơ yêu cầu công chứng theo quy định pháp luật Và công việc này, đổi lại thực thư ký nghiệp vụ công chứng - người hỗ trợ công chứng viên việc soạn thảo hợp đồng, giao dịch Từ bước tiếp nhận yêu cầu công chứng, hướng dẫn người yêu cầu công chứng cung cấp giấy tờ, tài liệu liên quan đến yêu cầu công chứng, bước kiểm tra giấy tờ, tài liệu, soạn thảo hợp đồng/giao dịch, giải thích cho bên tham gia giao kết hợp đồng hiểu rõ quyền, nghĩa vụ mình, đến bước cho người u cầu cơng chứng ký tên, điểm hợp đồng/giao dịch phận thư ký nghiệp vụ công chứng phụ trách Chính thực trạng đặt câu hỏi nhức nhối, vai trị, trách nhiệm cơng chứng viên nằm đâu văn công chứng này? Các cơng chứng viên thật làm trịn trách nhiệm với người u cầu cơng chứng văn công chứng hay chưa? Một phận Cơng chứng viên, trục lợi cá nhân mà tiếp tay cho người yêu cầu công chứng làm sai lệch chất hợp đồng, giao dịch, không thực trách nhiệm người yêu cầu công chứng văn công chứng MỘT SỐ BẤT CẬP TRONG CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Thứ nhất, theo quy định khoản 1, Điều 47 Luật Công chứng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2018): “ Người yêu cầu công chứng phải xuất trình đủ giấy tờ cần thiết liên quan đến việc công chứng chịu trách nhiệm tính xác, tính hợp pháp giấy tờ đó”, thêm vào đó, Luật Cơng chứng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2018) nhấn mạnh trách nhiệm quy định xử lý vi phạm người yêu cầu công chứng (Điều 75) sau: “Người u cầu cơng chứng có hành vi cung cấp thông tin, tài liệu sai thật, sử dụng giấy tờ, văn giả mạo, sửa chữa, tẩy xóa giấy tờ, văn trái pháp luật có hành vi gian dối khác u cầu cơng chứng tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành bị truy cứu trách nhiệm hình sự, gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định pháp luật” Như trường hợp có thiệt hại xảy sử dụng giấy tờ giả giao dịch cơng chứng lỗi có sở pháp lý rõ ràng thuộc người yêu cầu công chứng Mặt khác, theo quy định Điều 38 Luật Công chứng trách nhiệm bồi thường thiệt hại tổ chức hành nghề công chứng đặt có lỗi Đỗ Quốc Dũng (2016), Bồi thường thiệt hại Công chứng viên gây hoạt động công chứng, Luận văn thạc sĩ Luật Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, tr.59 13 299 cơng chứng viên nhân viên tổ chức hành nghề công chứng, việc làm giả giấy tờ tinh vi, nằm ngồi khả nhận biết cơng chứng viên khơng thể cho cơng chứng viên có lỗi Cơng chứng viên bị xem xét trách nhiệm có cấu kết với hành vi lừa đảo cẩu thả, làm sai quy trình, thực công chứng dấu hiệu giả mạo giấy tờ rõ ràng, nhận biết cảm quan Do đó, nhiều ý kiến cho cơng chứng giao dịch, công chứng viên tuân thủ quy định pháp luật đạo đức nghề nghiệp, hành vi làm giả giấy tờ để lừa đảo mức độ tinh vi, phát cảm quan thơng thường gây thiệt hại cơng chứng viên phải loại trừ trách nhiệm Tuy nhiên, thực tế nay, vấn đề trách nhiệm bồi thường thiệt hại Công chứng viên hiểu thực theo cách khác, bất lợi cho công chứng viên tổ chức hành nghề công chứng Một số án xét xử thể công chứng viên phải chịu phần trách nhiệm bị giấy tờ giả qua mặt Cơ sở pháp lý quan điểm Điều 584 Bộ luật Dân sự, theo cần có thiệt hại xảy ra, hành vi gây thiệt hại xác định hành vi trái pháp luật, có mối quan hệ nhân hành vi trái pháp luật thiệt hại phát sinh trách nhiệm bồi thường chưa cần xét đến yếu tố lỗi; trách nhiệm bồi thường thiệt hại loại trừ xác định rõ yếu tố lỗi hoàn toàn thuộc bên bị thiệt hại tình bất khả kháng Cùng với đó, Điều 364 Bộ Luật Dân nêu rõ “Lỗi vô ý trường hợp người không thấy trước hành vi có khả gây thiệt hại, phải biết biết trước thiệt hại xảy thấy trước hành vi có khả gây thiệt hại, cho thiệt hại khơng xảy ngăn chặn được” Quy định tạo cách hiểu hành vi công chứng công chứng viên thỏa mãn điều kiện cấu thành nên lỗi vô ý Cách hiểu gây nỗi hoang mang bất an cho công chứng viên, hiểu thực theo đặt bút ký chứng nhận giao dịch đồng nghĩa với việc công chứng viên cấu thành lỗi vô ý, phát sinh trách nhiệm bồi thường có thiệt hại xảy ra, cho dù cơng chứng viên có tn thủ hay khơng tn thủ quy định Luật Công chứng Đây điều vơ lý, địi hỏi mức độ bảo đảm trách nhiệm công chứng viên vượt khả kiểm soát họ cho dù họ tuân thủ pháp luật đạo đức nghề nghiệp Thứ hai, quy định thời hạn công chứng Theo quy định Khoản 2, Điều 43 Luật Công chứng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2018): “Thời hạn công chứng không 02 ngày làm việc; hợp đồng, giao dịch có nội dung phức tạp thời hạn cơng chứng kéo dài khơng 10 ngày làm việc” Tại Pháp, thời hạn công chứng hợp đồng, giao dịch thường kéo dài từ 03 tháng đến 06 tháng Tuy nhiên, Việt Nam, u cầu cơng chứng viên phải có trách nhiệm chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp hợp đồng, giao dịch, quy định thời hạn công chứng không 02 ngày làm việc, hợp đồng/giao dịch phức tạp thời hạn chơng chứng khơng q 10 ngày làm việc Trong đó, ví dụ, để xác định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật hay giả, thơng tin có xác hay khơng ngồi việc quan sát, cơng chứng viên cần phải xác minh thông tin từ quan cấp giấy chứng nhận; để xác định nhân thân người, ngồi việc kiểm tra giấy tờ tùy thân, cơng chứng viên cần đối chiếu thơng tin với sở liệu công dân; để xác định hợp đồng mua bán nhà chung cư thật hay giả, công chứng viên cần phải xác minh thông tin từ chủ đầu tư trình nhiều thời gian, 02 ngày làm việc ngắn để cơng chứng viên đảm bảo làm trịn trách nhiệm văn cơng chứng 300 Thứ ba, trách nhiệm Công chứng viên dịch Pháp luật quy định, công chứng viên phải chứng nhận nội dung dịch xác, không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội Tuy nhiên thực tế nay, có nhiều cơng chứng viên khơng biết tiếng nước ngồi, trách nhiệm nằm ngồi khả Cơng chứng viên NGUYÊN NHÂN, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 5.1 Nguyên nhân Thực tế cho thấy, để làm trịn vai trị, trách nhiệm Cơng chứng viên có nhiều yếu tố tác động, có nhân tố chủ quan, có nhân tố khách quan mà Cơng chứng viên khơng thể lường trước hồn tồn khơng mong muốn xảy 5.1.1 Nguyên nhân khách quan Để Công chứng viên chứng nhận hợp đồng/giao dịch, cần đảm bảo thực đầy đủ bước “quy trình sản xuất”, đó, việc xác định u cầu công chứng, thông tin, hồ sơ, tài liệu mà người yêu cầu công chứng cung cấp để thực công chứng hợp đồng/giao dịch bước quan trọng Tuy nhiên, thực tế nhức nhối nạn giấy tờ giả, người giả tiềm ẩn tất hợp đồng/giao dịch Những kiến thức mà công chứng viên trang bị, đồng thời áp dụng phổ biến quan sát cảm quan suy luận logic Những kỹ thuật nhận diện lạc hậu nhiều chục năm so với kỹ thuật cơng nghệ làm giả hồ sơ, giấy tờ Để phân biệt hồ sơ, giấy tờ thật hay giả cách hiệu cơng chứng viên cần phải có thiết bị phân tích, hỗ trợ, mẫu tàng thư để so sánh, sở liệu, thông tin để đối chiếu kết hợp với kinh nghiệm kỹ hành nghề Tuy nhiên, khơng có quy định pháp luật cho phép cơng chứng viên có “đặc quyền” cơng dân bình thường việc tiếp cận với liệu nêu trên, công chứng viên chức danh tư pháp mục đích tiếp cận thơng tin để bảo đảm cho việc thực chức nhiệm vụ cơng chứng viên, bảo đảm an tồn pháp lý cho cơng dân, cho xã hội, có quan quản lý nhà nước Cơng nghệ làm giả giấy tờ đạt đến mức tinh xảo, loại mẫu khó làm giả tiền hay tem chống hàng giả bị làm giả Ngay Viện Khoa học kỹ thuật hình sự, với mẫu so sánh thiết bị đại việc phát tài liệu giả khó khăn nhiều thời gian Vậy mà theo quy định Luật Công chứng, với thời hạn tối đa ngày (trên thực tế thông thường vài phút) công chứng viên phải xác định nhiều tài liệu thật hay giả để công chứng cho cơng dân - khơng thể bảo đảm việc phân biệt tài liệu thật hay giả đạt độ xác tuyệt đối Việc xác định tư cách chủ thể người tham gia hợp đồng/giao dịch không phụ thuộc vào giấy tờ tùy thân họ Trong trường hợp có người bị Tòa án tuyên bố lực hành vi dân sự, người hạn chế lực hành vi dân sự, người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi việc tham gia hợp đồng/giao dịch thông qua người đại diện theo pháp luật người giám hộ họ Tuy nhiên, chưa xây dựng hệ thống sở liệu người bị Tòa án tuyên bố lực hành vi dân sự, người hạn chế lực hành vi dân sự, người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi Điều có nghĩa công chứng viên thiếu sở để xác định lực chủ thể cá nhân họ tham gia giao kết hợp đồng, giao dịch dân 301 Hiện tổ chức hành nghề công chứng chưa có mẫu dấu mẫu chữ ký quan chức năng, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để dùng làm phân biệt giấy tờ thật, giả Do chưa có hệ thống sở liệu toàn quốc nên số hợp đồng, giao dịch không quy định phạm vi cơng chứng Cơng chứng viên khơng thể nhận biết cách xác tính xác thực hợp đồng, giao dịch đó, đặc biệt hợp đồng với đối tượng công việc, hơp đồng ủy quyền Một nguyên nhân dẫn đến việc cơng chứng viên khơng thể làm trịn trách nhiệm Văn cơng chứng, xuất phát từ tự thỏa thuận người yêu cầu cơng chứng Ví dụ, bên giao kết hợp đồng mua bán nhà chuyển nhượng quyền sử dụng đất thời gian gần thường thống để giá mua bán - chuyển nhượng thấp nhiều so với giá trị giao dịch thực tế bên Mặc dù cơng chứng viên có trách nhiệm giải thích cho bên quyền lợi nghĩa vụ mình, ý nghĩa hậu pháp lý thực giao dịch, công chứng viên lại can thiệp vào tự do, thỏa thuận bên mà hai bên giao kết hợp đồng/giao dịch cố ý che giấu, điều vượt khả công chứng viên văn công chứng, nên quy kết trách nhiệm cho công chứng viên trường hợp 5.1.2 Nguyên nhân chủ quan Một số Công chứng viên chưa có lực chun mơn chưa sâu rộng, không nắm vững quy định pháp luật có liên quan để vận dụng q trình hành nghề, dẫn đến việc khơng thể đảm bảo tính xác thực, tính hợp pháp Văn cơng chứng Một phận công chứng viên không ý thức thực tốt quy tắc đạo đức hành nghề công chứng, vi phạm nghiêm trọng quy tắc đạo đức hành nghề mối quan hệ với người yêu cầu công chứng, kể với tổ chức xã hội – nghề nghiệp mà tham gia Ví dụ: Theo quy định pháp luật, cơng chứng viên phải có trách nhiệm tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm, số cơng chứng viên thối thác nghĩa vụ cách cử thư ký nghiệp vụ tham gia thay v v 5.2 Một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao trách nhiệm Công chứng viên Văn công chứng 5.2.1 Một số giải pháp, kiến nghị chung Thứ nhất, Về chữ ký Công chứng viên Văn công chứng Theo quy định Khoản Điều 40, Khoản Điều 41, Khoản Điều 46 Luật Cơng chứng năm 2014 trình tự thủ tục chứng nhận hợp đồng, giao dịch, Công chứng viên ghi lời chứng ký vào trang hợp đồng, giao dịch; đồng thời trang lời chứng có chữ ký Cơng chứng viên Tuy nhiên, thực tế cịn tình trạng Cơng chứng viên ký tắt trang hợp đồng, giao dịch chữ ký không giống với chữ ký trang lời chứng Công chứng viên, Công chứng viên ký vào phần ghi nội dung hợp đồng, giao dịch, Do đó, Cơng chứng viên phải ký tên đầy đủ (theo mẫu chữ ký thông báo đến quan, tổ chức trang trang lời chứng Văn công chứng Ngồi ra, Cơng chứng viên khơng ký chồng lên nội dung hợp đồng, giao dịch 302 Thứ hai, Về công chứng hợp đồng, giao dịch theo ủy quyền Căn Bộ Luật dân năm 2015: “Khi bên có thỏa thuận pháp luật có quy định việc nghĩa vụ thực dành cho cá nhân pháp nhân bên có quyền mà cá nhân chết pháp nhân chấm dứt tồn nghĩa vụ chấm dứt.” (Điều 382); “1 Trường hợp ủy quyền có thù lao, bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hợp đồng lúc nào, phải trả thù lao cho bên ủy quyền tương ứng với công việc mà bên ủy quyền thực bồi thường thiệt hại; Trường hợp ủy quyền khơng có thù lao, bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hợp hợp đồng lúc nào, phải báo trước cho bên ủy quyền biết thời gian hợp lý…(Điều 569) Do đó, xem xét chứng nhận hợp đồng, giao dịch có ủy quyền (đặc biệt người lớn tuổi), Công chứng viên cần lưu ý kiểm tra, xác minh thời điểm thụ lý hồ sơ cơng chứng hợp đồng, giao dịch việc ủy quyền phải hiệu lực để đảm bảo tư cách pháp lý người ủy quyền giao kết hợp đồng, giao dịch, tránh trường hợp bên ủy quyền thực hợp đồng, giao dịch bị tuyên vô hiệu; đồng thời Công chứng viên thực quy định thành phần hồ sơ công chứng, điều kiện chủ thể thụ lý, xem xét, chứng nhận hợp đồng, giao dịch theo ủy quyền Thứ ba, Về hợp đồng, giao dịch giả tạo Theo quy định Bộ luật Dân năm 2015 thì: - Về giao dịch dân vô hiệu giả tạo: “1 Khi bên xác lập giao dịch dân cách giả tạo nhằm che giấu giao dịch dân khác dịch dân giả tạo vơ hiệu, cịn giao dịch dân bị che giấu có hiệu lực, trừ trường hợp giao dịch vơ hiệu theo quy định Bộ luật luật khác có liên quan Trường hợp xác lập giao dịch dân giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba giao dịch dân vơ hiệu” (Điều 124) - Về hậu pháp lý giao dịch dân vô hiệu: "1, Giao dịch dân vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân bên kể từ thời điểm giao dịch xác lập Khi giao dịch dân vơ hiệu bên khơi phục lại tình trạng ban đầu, hồn trả cho nhận Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường " (Điều 131) - Về lãi suất: "1 Lãi suất vay bên thỏa thuận Trường hợp bên có thỏa thuận lãi suất lãi suất theo thỏa thuận khơng vượt 20%/năm khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác Trường hợp bên có thoả thuận việc trả lại, khơng xác định rõ lãi suất có tranh chấp lãi suất lãi suất xác định 50% mức lãi suất giới hạn quy định khoản Điều thời điểm trả nợ" (Điều 468) Theo tác giả, để ngăn chặn, phòng ngừa tranh chấp phát sinh từ hợp đồng, giao dịch “giả tạo” như: hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, văn ủy quyền liên quan đến nhà đất thay cho hợp đồng vay tiền , Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu Công chứng viên thực trình tự thủ tục cơng chứng, kiểm tra kỹ lưỡng giấy tờ hồ sơ, ý chí bên thỏa thuận hợp đồng giải thích cụ thể quyền, nghĩa vụ bên, ý nghĩa hậu pháp lý việc tham gia họp đồng, giao dịch Thứ tư, Về hướng dẫn, giải thích Cơng chứng viên cho người u cầu công chứng Hiện số Công chứng viên, nhân viên nghiệp vụ tư vấn người yêu cầu công chứng ghi giá mua bán, chuyển nhượng hợp đồng thấp so với giá mua bán, chuyển nhượng 303 thật lập hợp đồng nhiều phụ lục khác có cơng chứng; lập hợp đồng có cơng chứng lập hợp đồng khác với giá thật không công chúng nhằm nộp thuế thấp Việc làm nêu không quy định pháp luật Quy tắc đạo đức hành nghề cơng chứng, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần yêu cầu Các tổ chức hành nghề công chúng quán triệt đến Công chứng viên, nhân viên nghiệp vụ thực phạm vi công việc chuyên môn, hướng dẫn, giải thích cho người u cầu cơng chứng hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, hậu pháp lý phát sinh hợp đồng, giao dịch, việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế tổ chức, cá nhân 5.2.2 Một số giải pháp, kiến nghị kỹ cụ thể Cơng chứng viên Thơng qua phần trình bày, phân tích đây, tác giả cho chưa thể phản ánh đầy đủ hết sai sót, vi phạm hoạt động công chứng Tuy nhiên, với số sai sót mà tác giả đề cập đây, thấy: Các sai sót Cơng chứng viên đa dạng, có sai sót vơ ý, cầu thả, chủ quan, bất cẩn, có sai sót kinh nghiệm, trình độ hiểu biết Cơng chứng viên có giới hạn có sai sót, chí cố ý thực tế Về mặt hình có Cơng chứng viên bị xử phạt tù giam tù giam cho hưởng án treo; dân có nhiều vụ Tổ chức hành nghề công chứng khắp từ Bắc đến Nam phải bồi thường thiệt hại Do vậy, tác giả viết đưa kiến nghị, giải pháp sau: Thứ nhất, hoạt động tác nghiệp hàng ngày, Công chứng viên phải thận trọng, khách quan, nghiên cứu để tuân thủ quy định pháp luật nhằm hạn chế sai sót, nâng cao chất lượng cơng tác cơng chứng, bước góp phần nâng cao uy tín nghề nghiệp để “nghề công chứng nghề cao quý” luôn trách nhiệm, bổn phận thường trực Công chứng viên trình hành nghề Thứ hai, công chứng hợp đồng, giao dịch cụ thể, Công chứng viên phải thận trọng xem xét kỹ loại giấy tờ xuất trình (nhất giấy tờ tùy thân giấy tờ chứng quyền sở hữu, quyền sử dụng…); Các nội dung liên quan đến chủ thể tham gia giao dịch lực hành vi, tự nguyện bên; Các vấn đề liên quan đến tài sản đối tượng hợp đồng giao dịch như: điều kiện, hạn chế …; Công chứng viên cần đọc lại hợp đồng giao dịch để rà sốt xem lỗi tả, cách trình bày điều khoản bản, mục đích hợp đồng giao dịch để coi có điều khoản vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội không Thứ ba, hướng dẫn bên thực trình tự, thủ tục công chứng theo quy định Luật Công chứng năm 2014 Điều 40 Ngồi ra, Cơng chứng viên nên ghi lại số điện thoại cán tín dụng, bên tham gia giao dịch (vì thực tế có trường hợp sau ký, phát sai sót báo cho ngân hàng để dừng việc giải ngân, điện thoại lại cho khách hàng, sai sót phát khắc phục được, chẳng hạn quên số giấy tờ… KẾT LUẬN Hoạt động cơng chứng ví hợp đồng dịch vụ pháp lý, Cơng chứng viên người yêu cầu công chứng bên giao kết hợp đồng, có quyền nghĩa vụ pháp lý ngang Người u cầu cơng chứng có trách nhiệm cung cấp cho Công chứng viên thông tin, tài liệu cần thiết để thực công chứng, cịn Cơng chứng viên có trách nhiệm chứng nhận tính xác thực, hợp pháp từ người u cầu cơng chứng giấy tờ, 304 tài liệu, thông tin mà người yêu cầu công chứng cung cấp, thực “quy trình sản xuất” bước thực thủ tục công chứng để tạo sản phẩm công chứng văn công chứng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng, ý chí, mong muốn người yêu cầu công chứng Trách nhiệm công chứng viên việc chứng nhận tính xác thực, hợp pháp văn công chứng, tuân thủ quy định lời chứng cơng chứng viên bước then chốt tạo nên chất lượng “sản phẩm công chứng” - Văn công chứng Đây chế định quan trọng Cơng chứng viên người yêu cầu công chứng Việc thực tốt trách nhiệm Công chứng viên văn cơng chứng giúp hồn thành chức xã hội công chứng viên, tạo môi trường pháp lý an toàn, bền vững, tạo tảng phát triển mạnh mẽ giao dịch dân sự, qua thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ luật Dân năm 2015 Luật Công chứng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2018) Nghị định số 29/2016/NĐ-CP ngày 15/03/2015 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Công chứng Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng (Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-BTP ngày 30/10/2012 Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Học viện Tư pháp (2020), Giáo trình kỹ hành nghề Cơng chứng, (Tập 1), NXB Tư pháp 305 .. .Nhiệm vụ việc nghiên cứu đề tài tìm hiểu, phân tích, đánh giá quy định pháp luật trách nhiệm Công chứng viên Văn công chứng, thực trạng áp dụng thực tiễn công chứng công chứng viên tổ... tiếp thực công chứng, ký văn công chứng chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật việc công chứng thực hiện” Nghị định số 75/2000/NĐ-CP có quy định “Khi thực công chứng, chứng thực, người thực công. .. định nhiệm vụ Công chứng viên thực công chứng “Trực tiếp thực cơng chứng, ký văn cơng chứng, đóng dấu Phịng công chứng Nhà nước chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật việc cơng chứng thực hiện”
- Xem thêm -

Xem thêm: Trách nhiệm của công chứng viên đối với văn bản công chứng – Những vấn đề lý luận và thực tiễn,