Tiểu luận quản trị bảo hiểm xã hội - Đề tài: "Thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai bảo hiểm xã hội tư nguyện ở Việt Nam" docx

26 1.7K 38
Tiểu luận quản trị bảo hiểm xã hội - Đề tài: "Thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai bảo hiểm xã hội tư nguyện ở Việt Nam" docx

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tiểu luận: Quản trị bảo hiểm xã hội Đề tài: Thuận lợi khó khăn việc triển khai bảo hiểm xã hội tư nguyện Việt Nam LỜI MỞ ĐẦU Chính sách bảo hiểm xã hội Đảng, Nhà nước ta thực từ năm 1960 kỉ XX Kể từ đến nay, sánh bảo hiểm xã hội phát huy, đóng vai trò quan trọng sống người lao động Bảo hiểm xã hội (BHXH) ln có mặt người lao động gặp rủi ro: ốm đau, bệnh tật, tai nạn, tuổi già khó khăn khác sống Từ Bộ luật lao động đời, BHXH thực theo điều lệ BHXH thực vào đời sống xã hội, kinh tế trị, có tác dụng tích cực mối quan hệ người lao động người sử dụng lao động Tổ chức BHXH khẳng định hiệu hoạt động vị nước, đạt kết đáng khích lệ Bên cạnh thành tích BHXH Việt Nam cịn có nhiều điểm chưa phù hợp đặc biệt giai đoạn phát triển đất nước đặc biet thành tích BHXH Việt Nam cịn có nhiều điểm chưa phù hợp đặc biệt giai đoạn phát triển Đặc biệt cac chinh sach bảo hiểm xã hội tự nguyện.Trước thực tế đó, em lựa chọn chuyên đề” thuận lợi khó khăn việc triển khai bảo hiểm xã hội tư nguyện việt nam ”làm đề tài nghiên cứu mình.chuyên đề em nhằm mục đích ưu điểm khuyết điểm viêc triển khai bảo hiểm xã hội tư nguyện để góp phần xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội tốt Kết cấu chuyên đề gồm phần sau: ChươngI:cơ sở lý luận chung bảo hiểm xã hội tư nguyện Chương II:Thực trạng tình hình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện việt nam Chương III:giải pháp cho việc triển khai bảo hiểm xã hội việm nam nhằm khắc phuc khó khăn gặp phải CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM Xà HỘI TỰ NGUYỆN I Khái niệm bảo hiểm xã hội tự nguyện Bảo hiểm xã hội tự nguyện loại hình bảo hiểm xã hội nhànướcban hành quản lý để vận động, khuyến khích người lao động người sửdụng lao động tự nguyện tham gia, nhằm đảm bảo bù đắp phần thu nhập cho thân người lao động gia đình họ bị giảm nguồn thu nhập gặp phải rủi ro xã hội ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, tuổi già, tử tuất , đồng thời đóng góp phần đảm bảo công an sinh xã hội II Nội dung BHXH tự nguyện Đối tượng áp dụng: Đối tượng áp dụng BHXH theo loại hình BHXH tự nguyện quy định Điều Nghị định số 190/2007/NĐ-CP hướng dẫn Phần I Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi đến đủ 60 tuổi nam từ đủ 15 tuổi đến đủ 55 tuổi nữ, không thuộc diện áp dụng pháp luật BHXH bắt buộc, bao gồm: - Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn tháng; - Cán không chuyên trách cấp xã, thôn tổ dân phố; - Người tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; - Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; - Người lao động tự tạo việc làm bao gồm người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho thân; - Người lao động làm việc có thời hạn nước ngồi mà trước chưa tham gia BHXH bắt buộc tham gia BHXH bắt buộc nhận BHXH lần; - Người tham gia khác Nguyên tắc BHXH tự nguyện: 2.1.Nguyên tắc tự nguyện -BHXH tự nguyện xõy dựng trờn sở tự nguyện người lao động với tư cach người tham gia BHXH người hưởng BHXH - Đối tượng vừa chủ tư liệu sản xuất vừa chủ sức lao động - Quan hệ họ với BHXH quan hệ “lỏng” quan hệ “mềm”, khụng mang tinh bắt buộc quan hệ lao động Bộ luật Lao động điều chỉnh Bởi họ tham gia BHXH mang tinh “tự nguyện”, tren sở suy nghĩ “tinh lợi ich” tham gia BHXH 2.2.Mäi ngêi ®Ịu cã qun tham gia BHxh có quyền hởng bhxh có nhu cầu bảo hiểm -Quyn c BHXH ca ngi lao động biểu cụ thể quyền người - BHXH có sẵn => phải tạo cách đóng góp tài (điều kiện để NLĐ hưởng) -Giữa nguyên lý BHXH thực tiễn có khoảng cách; Căn vào đặc điểm tình hình KTXH giai đoạn khác để điều chỉnh hoàn thiện ch BHXH 2.3.Nguyên tắc lấy số đông bù số Ýt - BHXH hình thức chia sẻ rủi ro số người cho số đơng người gánh chịu - Cách làm riêng có BHXH người tham gia BHXH đóng góp tồn tích dần thành quỹ BHXH độc lập tập trung dùng để chi trả trợ; đóng góp thực kỳ (tháng, quý, năm) để giảm gánh nặng tài cho người tham gia BHXH đóng góp số đơng -Số đơng người tham gia, có người đủ điều kiện hưởng trợ cấp Trong có người tham gia, mức đóng nhiều mức trợ cấp => ly úng gúp ca s ụng bự 2.4.Nguyên tắc kết hợp hài hòa lợi ích, khả phng pháp đáp ứng nhu cầu bhxh - Cõn đối lợi ích việc đóng phí BHXH cao hay thấp với mức thu nhập dành cho chi tiêu cá nhân: - Đóng thấp: Lợi ích trước mắt tăng, trợ cấp hưởng thấp - Hưởng trợ cấp cao phải đóng cao, giảm chi phí chi tiêu - Đóng thấp hưởng trợ cấp cao: Mất cân đối quỹ - Trong nghiên cứu xây dựng thiết chế điều hành BHXH cụ thể cần phải tìm giải pháp để kết hợp hài hồ lợi ích lâu dài người lao động, đảm bảo kết hợp hài hoà lợi ích người tham gia BHXH lợi ớch ca Nh nc 2.6.Nguyên tắc mức hởng tiền lơng hu tû lƯ thn víi møc ®ãng gãp bhxh - Là hình thức tự nguyện, khơng bao hàm thức trợ cấp ưu đãi nên BHXH tự nguyện phải xây dựng nguyên tắc mức hưởng tiền lương hưu phải tỷ lệ thuận với mức địng góp BHXH, đồng thời nguyên tắc đảm bảo quỹ BHXH an tồn, khuyến khích người lao động tham gia BHXH tự nguyện -Phần đóng góp hưởng thụ người tham gia BHXH tự nguyện cần phải tiền tệ hoá Nguyên tắc đảm bảo thuận tiện cho việc quản lý quỹ BHXH (Sự thuận tiện quản lý thu tiền vật) -Tuy nhiên mối quan hệ đóng góp hưởng thụ cần xem xét mối quan hệ với giá sản phẩm thiết yếu sống, sinh hoạt hàng ngày => đảm bảo cho sách BHXH tự nguyện mang tính thực thi cao Quyền trách nhiệm người tham gia BHXH tự nguyện: 3.1 Người tham gia BHXH tự nguyện có quyền: -Được cấp sổ BHXH; nhận lương hưu trợ cấp BHXH tự nguyện đầy đủ, kịp thời, thuận tiện theo quy định - Hưởng BHYT hưởng lương hưu - Yêu cầu tổ chức BHXH cung cấp thông tin việc đóng, quyền hưởng chế độ, thủ tục thực BHXH - Khiếu nại, tố cáo với quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền quyền lợi hợp pháp bị vi phạm tổ chức, cá nhân thực BHXH tự nguyện có hành vi vi phạm pháp luật BHXH - Ủy quyền cho người khác nhận lương hưu trợ cấp BHXH tự nguyện 3.2 Người tham gia BHXH tự nguyện có trách nhiệm: - Đóng BHXH tự nguyện theo phương thức mức đóng theo quy định - Thực quy định việc lập hồ sơ BHXH tự nguyện - Bảo quản sổ BHXH theo quy định Phương thức đóng mức đóng BHXH tự nguyện: 4.1 Phương thức đóng: Người tham gia BHXH tự nguyện đăng ký với tổ chức BHXH theo phương thức là: Đóng hàng tháng ( đóng thời hạn 15 ngày đầu ) đóng hàng quý ( đóng thời hạn 45 ngày đầu ) đóng tháng lần ( đóng thời hạn tháng đầu ) 4.2 Mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng (cho tháng): Mức đóng hàng tháng = Tỷ lệ phần trăm đóng BHXH tự nguyện x Mức thu nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn Trong đó: -) Mức thu nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp mức lương tối thiểu chung, cao 20 tháng lương tối thiểu chung + Lmin: mức lương tối thiểu chung; + m = 0, 1, 2, … n -) Tỷ lệ phần trăm đóng BHXH tự nguyện: Từ tháng 01/2008 đến tháng 12/2009 16%; từ tháng 01/2010 đến tháng 12/2011 18%; từ tháng 01/2012 đến tháng 12/2013 20% từ tháng 01/2014 trở 22% 4.3 Đăng ký lại phương thức đóng BHXH tự nguyện: - Người tham gia BHXH tự nguyện đăng ký lại phương thức đóng mức thu nhập tháng làm đóng BHXH với tổ chức BHXH - Thời hạn đăng ký: sau tháng kể từ lần đăng ký trước 4.4 Tạm dừng đóng BHXH tự nguyện: - Người tham gia BHXH tự nguyện coi tạm dừng đóng khơng tiếp tục đóng BHXH khơng có yêu cầu nhận BHXH lần, - Trường hợp tiếp tục đóng BHXH tự nguyện phải đăng ký lại phương thức đóng mức thu nhập tháng làm đóng BHXH với tổ chức BHXH sau tháng kể từ tháng người tham gia BHXH tự nguyện dừng đóng Các chế độ BHXH tự nguyện: 5.1 Chế độ hưu trí: 5.1.1 Điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng: Người tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu hàng tháng thuộc trường hợp sau: a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên (kể thời gian đóng BHXH bắt buộc bảo lưu, có) b) Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện mà trước có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc bảo lưu đủ 20 năm trở lên, có đủ 15 năm làm nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có đủ 15 năm làm việc nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên hưởng lương hưu nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi c) Nếu trước thuộc đối tượng quy định Nghị định số 152/2006/NĐCP ngày 22/12/2006 nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi trước thuộc đối tượng quy định Nghị định số 68/2007/NĐCP ngày 19/4/2007 d) Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện mà trước có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc bảo lưu đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp nam đủ 50 tuổi trở lên, nữ đủ 45 tuổi trở lên có đủ 15 năm trở lên làm nghề cơng việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (không kể tuổi đời) e) Trường hợp nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi thời gian đóng BHXH cịn thiếu khơng q năm đủ 20 năm, kể người có từ đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên mà chưa nhận BHXH lần có nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện đóng tiếp đủ 20 năm để hưởng lương hưu Việc xác định điều kiện thời gian đóng BHXH để tính hưởng chế độ hưu trí năm phải tính đủ 12 tháng 5.1.2 Mức lương hưu hàng tháng: a) Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng: Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng tính 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau thêm năm đóng BHXH tính thêm 2% nam, 3% nữ; mức tối đa 75% Khi tính lương hưu hàng tháng, trợ cấp lần nghỉ hưu, BHXH lần tiền tuất lần, thời gian đóng BHXH có tháng lẻ tháng khơng tính; từ đủ tháng đến đủ tháng tính nửa năm; từ tháng đến 12 tháng tính năm Trường hợp người hưởng lương hưu quy định trường hợp d thuộc trường hợp có điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng, tỷ lệ lương hưu tính nêu năm (đủ 12 tháng) nghỉ hưu trước tuổi theo quy định bị giảm 1% mức lương hưu (mốc tuổi nghỉ hưu làm để tính giảm tỷ lệ lương hưu đối tượng cụ thể theo Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007) b) Mức bình qn thu nhập tháng đóng BHXH; mức bình qn tiền lương, tiền cơng thu nhập tháng đóng BHXH làm tính lương hưu hàng tháng, trợ cấp lần nghỉ hưu, BHXH lần trợ cấp tuất lần tính sau: - Đối với trường hợp có tồn thời gian tham gia BHXH hội tự nguyện mức bình qn thu nhập tháng đóng BHXH tính sau: Mức bình qn thu nhập tháng đóng BHXH (Mbqtn) = Tổng mức thu nhập tháng đóng BHXH/Tổng số tháng đóng BHXH Mức thu nhập tháng đóng BHXH giai đoạn để làm tính mức bình qn thu nhập tháng đóng BHXH điều chỉnh sở số giá sinh hoạt thời kỳ theo quy định Chính phủ - Đối với trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện mà trước có thời gian đóng BHXH bắt buộc (đang bảo lưu) mức bình qn tiền lương, tiền cơng thu nhập tháng đóng BHXH hội tính sau: Mức bình qn tiền lương, tiền cơng thu nhập tháng đóng BHXH (Mbqtl,tn) = [(Mức bình qn tiền lương, tiền cơng tháng đóng BHXH bắt buộc x Tổng số tháng đóng BHXH bắt buộc) + Tổng số tháng đóng BHXH bắt buộc]/ (Tổng mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện + Tổng số tháng đóng BHXH tự nguyện) Trong đó: Mức bình qn tiền lương, tiền cơng tháng đóng BHXH bắt buộc tính theo quy định Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 Chính phủ văn hướng dẫn thực chế độ BHXH bắt buộc hành Mức tiền lương, tiền công đối tượng thực chế độ tiền lương người sử dụng lao động định thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện giai đoạn để làm tính mức bình qn thu nhập tháng đóng BHXH điều chỉnh sở số giá sinh hoạt thời kỳ theo quy định Chính phủ c) Mức lương hưu hàng tháng: Mức lương hưu hàng tháng tính tích số tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng với mức bình quân thu nhập tháng 10 không hưởng án treo xuất cảnh trái phép bị tồ án tun bố tích b) Lương hưu hàng tháng tiếp tục thực kể từ tháng liền kề người bị phạt tù chấp hành xong hình phạt tù người Tồ án tun bố tích trở người xuất cảnh trở định cư hợp pháp Trường hợp Tồ án có kết luận bị oan truy hoàn tiền lương hưu thời gian bị tạm dừng 5.1.7 BHXH lần người không đủ điều kiện hưởng lương hưu: a) Điều kiện hưởng: Người tham gia BHXH tự nguyện hưởng BHXH lần thuộc trường hợp sau đây: - Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi có 15 năm đóng BHXH - Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi có từ đủ 15 năm đến 20 năm đóng BHXH mà khơng tiếp tục đóng BHXH - Ra nước để định cư - Chưa đủ 20 năm đóng BHXH mà khơng tiếp tục đóng BHXH có yêu cầu nhận BHXH lần (Trường hợp người vừa có thời gian tham gia BHXH bắt buộc vừa có thời gian tham gia BHXH tự nguyện có thêm điều kiện sau 12 tháng kể từ dừng đóng BHXH bắt buộc) b) Mức hưởng BHXH lần: - Mức hưởng BHXH lần tính theo số năm đóng BHXH, năm (đủ 12 tháng) tính 1,5 tháng mức bình qn thu nhập tháng mức bình qn tiền lương, tiền cơng thu nhập tháng đóng BHXH nêu tiết b điểm 5.1.2 khoản 5.1 (nếu có tháng lẻ làm tròn theo quy định) - Người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian đóng BHXH chưa đủ năm mức hưởng BHXH số tiền đóng; mức tối đa 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH nêu tiết b điểm 5.1.2 khoản 5.1 12 5.2 Chế độ tử tuất Người tham gia BHXH tự nguyện chết thân nhân hưởng chế độ tử sau: 5.2.1 Trợ cấp mai táng: a Đối tượng điều kiện hưởng: Các đối tượng sau chết bị Toà án tuyên bố chết người lo mai táng nhận trợ cấp mai táng: - Người tham gia BHXH tự nguyện có 05 năm đóng BHXH tự nguyện; - Người tham gia BHXH tự nguyện mà trước có thời gian đóng BHXH bắt buộc; - Người hưởng lương hưu b Mức trợ cấp mai táng: Mức trợ cấp mai táng 10 tháng lương tối thiểu chung tháng đối tượng nêu chết Tịa án có định tun bố chết 5.2.2 Trợ cấp tuất lần: a Đối tượng: Các đối tượng sau chết thân nhân hưởng trợ cấp tuất lần: - Người đóng BHXH tự nguyện; - Người bảo lưu thời gian đóng BHXH tự nguyện; - Người hưởng lương hưu b Mức trợ cấp tuất lần: * Mức trợ cấp tuất lần thân nhân người đóng, người bảo lưu thời gian đóng BHXH tự nguyện: - Trường hợp có tồn thời gian đóng BHXH tự nguyện thời gian đóng từ đủ năm trở lên: Mức trợ cấp tuất lần tính theo số năm đóng BHXH, năm (đủ 12 tháng) tính 1,5 tháng mức bình qn thu nhập tháng đóng BHXH (nếu có tháng lẻ làm trịn theo quy định) 13 - Trường hợp có tồn thời gian đóng BHXH tự nguyện thời gian đóng chưa đủ năm: Mức trợ cấp tuất lần tính số tiền đóng, mức tối đa 1,5 tháng mức bình qn thu nhập tháng đóng BHXH - Trường hợp vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện mà thời gian đóng BHXH bắt buộc 15 năm từ đủ 15 năm trở lên mà khơng có thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng: Mức trợ cấp tuất lần tính theo số năm đóng BHXH, năm (đủ 12 tháng) tính 1,5 tháng mức bình qn tiền lương, tiền cơng thu nhập tháng đóng BHXH (nếu có tháng lẻ làm tròn theo quy định) Mức trợ cấp tuất lần thấp tháng mức bình quân tiền lương, tiền cơng thu nhập tháng đóng BHXH (trường hợp có thời gian đóng BHXH tháng chưa thuộc diện tính mức hưởng trợ cấp tiền tuất lần) -Mức trợ cấp tuất lần thân nhân người hưởng lương hưu có tồn thời gian đóng BHXH tự nguyện chết tính theo thời gian hưởng lương hưu, chết hai tháng đầu hưởng lương hưu tính 48 tháng lương hưu hưởng; chết vào tháng sau đó, hưởng thêm tháng lương hưu mức trợ cấp giảm 0,5 tháng lương hưu Trường hợp người hưởng lương hưu có thời gian đóng BHXH bắt buộc 15 năm có từ đủ 15 năm trở lên khơng có thân nhân thuộc diện hưởng tiền tuất hàng tháng chết, thân nhân hưởng trợ cấp tuất lần với cách tính hưởng nêu trên, mức thấp tháng lương hưu hưởng trước chết 5.2.3 Trợ cấp tuất hàng tháng: a) Đối tượng: Người có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên (bao gồm người đóng BHXH tự nguyện; người bảo lưu thời 14 gian đóng BHXH tự nguyện người hưởng lương hưu), chết thân nhân sau hưởng trợ cấp tuất hàng tháng: - Con chưa đủ 15 tuổi (bao gồm đẻ, ni hợp pháp, ngồi giá thú pháp luật công nhận, đẻ mà người chồng chết người vợ mang thai); chưa đủ 18 tuổi học; từ đủ 15 tuổi trở lên bị suy giảm khả lao động từ 81% trở lên - Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ 55 tuổi, chồng 60 tuổi bị suy giảm khả lao động từ 81% trở lên khơng có thu nhập có thu nhập hàng tháng thấp mức lương tối thiểu chung - Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ cha chồng, mẹ vợ mẹ chồng, người khác mà đối tượng có trách nhiệm ni dưỡng từ đủ 60 tuổi trở lên nam, từ đủ 55 tuổi trở lên nữ khơng có thu nhập có thu nhập hàng tháng thấp mức lương tối thiểu chung; Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ cha chồng, mẹ vợ mẹ chồng, người khác mà đối tượng có trách nhiệm ni dưỡng 60 tuổi nam, 55 tuổi nữ bị suy giảm khả lao động từ 81% trở lên khơng có thu nhập có thu nhập hàng tháng thấp mức lương tối thiểu chung b) Mức trợ cấp tuất hàng tháng thân nhân 50% mức lương tối thiểu chung Trường hợp thân nhân khơng có người trực tiếp ni dưỡng mức trợ cấp tuất hàng tháng 70% mức lương tối thiểu chung c) Số thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không người người chết Trường hợp có từ người chết trở lên thân nhân người hưởng lần mức trợ cấp hàng tháng d) Thời điểm thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng kể từ tháng liền kề sau tháng mà người tham gia BHXH tự nguyện chết 15 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BẢO HIỂM Xà HỘI TỰ NGUYỆN TẠI VIỆT NAM 1) Thuận lợi việc triển khai bảo hiểm xã hội việt nam - phạm vi đối tượng tham gia BHXH tự nguyện nói chung rộng, bao hàm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc Phạm vi đối tượng tham gia rộng tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai BHXH tự nguyện cách dễ dàng -Đươc ủng hộ lớn nhà nước đảm bảo hoạt động quỹ ổn định vưng mạnh Tạo lòng tin cho người tham gia - bảo hiểm xã hội tự nguyện có phương thức đóng góp linh hoạt Khơng loại hình bảo hiểm khác, bảo hiểm xã hội tự nguyện nước ta cho phép người tham gia lựa chọn mức đóng cho phù hợp với thu nhập Vì mức phí phù hợp với khả đóng góp nguyện vọng thụ hưởng sau người tham gia Trong đó, tổng số tiền đóng q trình tham gia BHXH tự nguyện 60 tuổi cộng toàn với tiền lãi, chia ngược trở lại cho số năm dự kiến hưởng (xác định dựa tuổi thọ bình quân người VN, loại trừ người tử vong sớm tai nạn, bệnh tật ) để tính số lương hưu tháng -BHXH tự nguyện có khác biệt so với BHXH bắt buộc người tham gia BHXH bắt buộc nghỉ hưu hưởng 75% lương mất, có người chưa kịp cầm sổ, hưởng lương hưu vài năm gia đình trợ cấp tiền tuất Nhưng với BHXH tự nguyện, trường hợp gia đình trả lại tồn số tiền đóng 16 - Một thuận lợi cho khách hàng tham gia BHXH tự nguyện trường hợp rủi ro, bị giảm thu nhập người tham gia BHXH tự nguyện tạm ngừng đóng BHXH, sau đóng bù - nhận sổ hưu, người tham gia BHXH tự nguyện nhận ln thẻ bảo hiểm y tế miễn phí hưởng sách tương tự người hưu trí - Có liên thơng BHXH bắt buộc BHXH tự nguyện.NLĐ trước tham gia BHXH bắt buộc, lý phải nghỉ việc, sau chuyển sang tham gia BHXH tự nguyện, trường hợp chuyển từ BHXH tự nguyện sang BHXH bắt buộc bảo lưu thời gian đóng để làm sở tính hưởng chế độ BHXH Với phát triển thị trường lao động, việc di chuyển lao động từ khu vực sang khu vực khác tất yếu, cách tính đáp ứng tình hình chu chuyển lao động đảm bảo quyền lợi NLĐ tham gia BHXH - Nhờ có kênh truyền thơng đại chúng thông qua công tác tuyên truyền, quảng cáo linh hoạt đưa lợi ích tối đa mà BHXH tự nguyện đem lại sâu vào tư tưởng người dân Đây thuận lợi không nhỏ, tư vấn bảo hiểm dẫn dắt người dân tin tưởng tham gia BHXH tự nguyện -Dân số nước ta dân số vàng Quy mô lao động lớn chiếm khoảng 67.9 % dân số nước.trong nhưỡng người làm ngành nghề tự la lớn Tạo nên môi trương thuận lợi cho việc triển khai BHXH tự nguyện -tạo điều kiện cho người lao động hưởng lương hưu hàng tháng mà tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc chư đủ điều kiện -đảng nhà nước ta ngày quan tâm tới bảo hiểm tư nguyện coi sáng hàng đầu cần quan tâm 17 -trình độ dân chí ngày nâng cao sư hiểu biết sách bảo hiểm xã hội nâng cao 2) Những khó khăn thách thức triển khai BHXH tự nguyện Việt Nam - nước ta có 70 nghìn người tham gia bảo hiểm xã tự nguyện số thấp so với lực lượng dân số nước ta sách tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hạn chế - điều kiện thu nhập thấp không ổn định thu nhập người lao động khác nên BHXH tự nguyện khó triển khai so với BHXH bắt buộc Vì BHXH bắt buộc thu quan, doanh nghiệp bảo hiểm xã hội tự nguyện phải thu người Và triển khai chi phí cho hoạt động máy lớn.hơn thu nhập người lao đông việt nam thường thấp khơng ổn định khó để biết sác tiền lương hàng tháng họ - khả nhận thức người dân yếu Người tham gia BHXH tự nguyện chưa nắm sách ưu việt BHXH tự nguyện đem lại cho Kèm theo, điều kiện kinh tế gia đình đại đa số cịn mức độ thấp, trình độ dân trí khơng đồng có khoảng cách lớn nông thôn thành thị, bước đầu người dân chưa thấy hết lợi ích to lớn tham gia BHXH tự nguyện - quan tâm hỗ trợ Nhà nước chưa với tầm quan trọng ,à sách bhxh tự nguyện mang lại BHXH tự nguyện khác với loại hình bảo hiểm kinh doanh khác khơng phép phá sản chất xã hội BHXH tự nguyện Nhà nước phải bảo đảm hoạt động ổn định cho quỹ BHXH tự nguyện phải hỗ trợ cần thiết Để triển khai sách BHXH tự nguyện, ngân sách 18 Nhà nước phải “gánh” thêm phần khơng nhỏ ngân sách Nhà nước khó khăn -trên thục tế BHXH tự nguyện việt nam có người có thu nhập giả tham gia cịn người nghèo khó khơng thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện dựa theo nguyên tắc mức đóng mức đóng mức hưởng -việc triển khai BHXH tự nguỵện chưa đồng công tác tuyên truyền chuyền dẫn đến viếc đa số người dân chưa hiểu biết rõ sách -thủ tục tham gia hưởng BHXH tự nguyện phức tạp chưa tạo điều kiện cho người tham gia va thụ hưởng -Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu hàng tháng nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên Hoặc nam từ đủ 55 tuổi trở lên, nữ từ đủ 50 tuổi trở lên người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện mà trước có tổng thời gian đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 20 năm trở lên có đủ 15 năm làm nghề cơng việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có đủ 15 năm làm việc nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên Như vậy, thời gian để thụ hưởng dài dẫn đến người dân không “hào hứng” -người dân thấy người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có tới chế độ Nhà nước hỗ trợ đóng phí Trong Bảo hiểm xã hội tự nguyện, họ phải lo đóng phí hoàn toàn mà người tham gia hưởng chế độ hưu trí tử tuất Với người dân, thói quen nhìn thấy lợi trước mắt, chưa thấy lợi ích lâu dài tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nên tỷ lệ người dân nơng thơn tham gia loại hình bảo hiểm thấp điều dễ lý giải -quy định thời gian hưởng chế độ bảo hiểm dài Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng chế độ bảo hiểm thực việc đóng khoản phí đầy đủ phải đạt đến độ tuổi định theo quy định 19 pháp luật Trong chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định vấn đề tỏ mềm dẻo nhiều -Nhiều người lao động tìm cách tiết kiệm hình thức “bỏ ống”, gửi ngân hàng thay tham gia bảo hiểm Vì vậy, để thực thu hút người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện quan nhà nước có thẩm quyền cần có điều chỉnh quy định pháp luật cho phù hợp với thực tế, hài hịa lợi ích người tham gia bảo hiểm Đồng thời với điều việc tun truyền sâu rộng luật Bảo hiểm xã hội; tuyên truyền chế độ, sách cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện giúp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thấy lợi ích lâu dài việc tham gia bảo hiểm… góp phần cải thiện tình hình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện địa bàn; hướng tới mục tiêu “ Bảo hiểm toàn dân” chủ trương Đảng Nhà nước đề -Bên cạnh nước ta phân bố đân cư khơng đồng dẫn đến việc khó để tun truyền cho người dân tham gia BHXH tự nguyện 20 CHƯƠNG III TÍNH ƯU VIỆT VÀ HẠN CHẾ MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI BẢO HIỂM Xà HỘI YẠI VIỆT NAM :ưu việt cho việc triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện việt nam -đem lại cho người lao động nhậm lương hưu hàng tháng già -tạo điều kiện cho người lao động chua đủ điều kiện nhận lương hưu hàng tháng tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đủ điều kiện để hưởng lương hưu hàng tháng -góp phần xây dựng hệ thống an tồn xã hội ngày vững mạnh đáp ứng tốt nhưu cầu xã hội -giúp cho người lao động làm nghề tự tham gia va thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội -giảm thiểu cho ngân sách nhà nứớc khoản tiền định để hỗ trợ cho người có thu nhập thấp hàng năm họ già họ co thu nhập để dảm bảo sống :hạn chế cho việc triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện việt nam -cơng tác tun truyền cịn hạn chế ,gây sư hiểu biết cho người dan b lao đông tự -tham gia thụ hưởng bảo hiểm xã hội tự nguyện phức đại - máy thu chi ,quản lý quỹ bảo hiểm xã hội tư nguyện , co nhiều kẽ hở tình trạng chuộc lợi quỹ cịn diễn nhiều -quy định việc tham gia hưởng chưa rõ ràng ,gây khó khăn cho người tham gia -nhà nước cần quan tâm ,va tạo điều kiện thuận lơi cho người lao động tham gia rễ ràng 21 :một số giải pháp cho việc triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện việt nam -Cần xây dựng máy quản lí thu chi : - BHXH tỉnh,huyện phải phối hợp với ngành chức năng, quan báo chí, tuyên truyền tỉnh, huyện làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để người hiểu tham gia BHXH tự nguyện, đối tượng BHXH tự nguyện đa dạng, phần lớn số chưa tham gia BHXH - Đối với quan BHXH cố gắng vận dụng phương thức vận động nhóm đối tượng theo yêú tố thuận lợi có số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện nhiều Cụ thể, tuỳ thuộc vào yếu tố: Về nhận thức, nhu cầu, mong muốn tham gia nhóm đối tượng mà triển khai thực Theo ngun tắc dễ trước- khó sau Điển hình như: Đối tượng cán bộ, xã, phường, thị trấn không chuyên trách thể rõ yếu tố thuận lợi: Nắm bắt, nhận thức vễ BHXH tự nguyện nhanh chóng có ý thức cao việc chấp hành tốt chủ trương, sách Đảng Nhà nước Nếu biết cách tranh thủ đạo với cấp uỷ, quyền, đồn thể cấp xã, phường, thị trấn vận động tốt có khả nhóm đối tượng đăng ký tham gia cao Tương tự, với nhóm: Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, người lao động nghỉ việc đủ tuổi nghỉ hưu mà chưa đủ năm đóng BHXH; thân nhân cán bộ, viên chức; hội viên đoàn thể; xã viên hợp tác xã người lao động có nguồn thu nhập ổn định, nông dân lao động tự tạo việc làm Những đối tượng cần có kế hoạch thống kê, xác định số lượng để phối hợp với đoàn thể, hợp tác xã triển khai vận động Xây dựng hệ thống tổ chức quản lý thực có lực, hệ thống sách BHXH đồng người dân phạm vi nước - Xây dựng hệ thống tổ chức quản lý thực có lực, hệ thống sách BHXH đồng người dân phạm vi nước 22 - Nhà nước cần có sách hỗ trợ ban đầu cho hệ thống BHXH người nông dân, - BHXH tự nguyện chưa thật khuyến khích người họ đóng đủ tiền bảo hiểm 20 năm chưa đủ 60 tuổi họ phải "đợi" đến mức tuổi quy định Trong đó, BHXH bắt buộc quy định rõ ràng nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi (có thời gian đóng BHXH đầy đủ) hưởng chế độ hưu trí theo luật định ,vậy nên BHXH tự nguyện phải theo chế định này, có tránh tình trạng phân biệt hai loại hình bảo hiểm -cơ quan bảo hiểm xã hội cần cử người xuống vùng nông thôn tổ chức buổi tuyên truyền cho người dân thấy tính ưu việt mà bảo hiểm xã hội tự nguyện mang lại -cần xây dựng hệ thống đại lý phân phối sản phẩm bảo hiểm tự nguyện vùng miền nước -Tạo điều kiện để người lao động khu vực phi thức tiếp cận thuận lợi dễ dàng tham gia BHXH tự nguyện -Phối hợp chương trình BHXH tự nguyện với chương trình mục tiêu khác (Chương trình Việc làm, Chương trình Giảm nghèo, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội xã đặc biệt khó khăn miền núi, bãi ngang ven biển…) -Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức người lao động khu vực phi thức BHXH tự nguyện 23 Kết luận B¶o hiĨm x· héi tự nguyện sách lớn Đảng Nhà nớc ta, đà phát huy vai trò to lớn ngời lao động, góp phần ổn định đời sống hàng triệu ngời lao động gia đình họ gặp phải trờng hợp ốm đau, bệnh tật, khó khăn sống.nú gúp phn nhiều người lao động làm nghề tư tham gia hưởng chế độ bảo hiểm xã hội nhũng người làm việc khu vực nhà nước bảo hiểm xã hội tự nguyện góp phần hỗ trợ cho ngân sách nhà nứơc nguồn vốn lớn , đảm bảo cho hệ thống an toàn xã hội , an sinh xã hội vững mạnh mà em lựa chọn chun đề ‘’thuận lợi khó khăn việc triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện việt nam ‘’ làm chun đề hồn thành chun đề chắn cịn thiếu sót kính mong nhận giúp đỡ bổ xung thầy cô Em xin trân thành cám ơn thầy Lục mạnh Hiển thầy cô khoa bảo hiểm tận tình bảo cho em hồn thành chun đề Em xin trân thành cám ơn Hµ néi, ngày11tháng11năm 2011 Sinh viên :Dng ip 24 MC LC 25 ... tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện việt nam Chương III:giải pháp cho việc triển khai bảo hiểm xã hội việm nam nhằm khắc phuc khó khăn gặp phải CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM Xà HỘI TỰ NGUYỆN... khuyết điểm viêc triển khai bảo hiểm xã hội tư nguyện để góp phần xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội tốt Kết cấu chuyên đề gồm phần sau: ChươngI:cơ sở lý luận chung bảo hiểm xã hội tư nguyện Chương... chinh sach bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trước thực tế đó, em lựa chọn chuyên đề? ?? thuận lợi khó khăn việc triển khai bảo hiểm xã hội tư nguyện việt nam ”làm đề tài nghiên cứu mình.chuyên đề em nhằm

Ngày đăng: 16/03/2014, 13:20

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan