0

Bai tap GDCD 11 doc

10 46,506 592

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2014, 21:20

BÀI TẬP GDCD LỚP 11 – HỌC KỲ IPhần 1 : CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ******Ba 1 : CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Câu 1 : Hãy phân biệt đối tượng lao động với tư liệu lao động của một số ngành mà embiết? - Nông nghiêïp : * Đối tượng lao động :đồng lúa. * Tư liệu lao động : máy cày, máy gặt. - Xây dựng : * Đối tượng lao động : cát, xi-măng. * Tư liệu lao động :xà-beng, búa.Câu 2 : Hãy chỉ ra những điều kiện khách quan, chủ quan để người có sức lao động thực hiện được quá trình lao động.Những điều kiện khách quan, chủ quan để người có sức lao động thực hiện quá trình lao động : môi trường lao động, đối tượng lao động.Câu 3 : Hãy cho biết vì sao Đảng ta xác đònh : Phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu? Đảng ta xác đònh : “ Phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu”. Bởi vì :- Giáo dục đào tạo : có nhiều tri thức, dân trí cao và làm được trong nhiều ngành nghề. - Khoa học và công nghệ : hiện đại hóa đất nước và theo kòp các nước tiên tiến khác.  nước nhà phát triển  đời sống nhân dân ấm no.Câu 4 : Hãy trình bày những nội dung cơ bản của phát triển kinh tếNhững nội dung cơ bản của phát triển kinh tế :- Sự tăng trưởng kinh tế.- Cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ.- Công bằng xã hội.Câu 5 : Phát triển kinh tế có ý nghóa như thế nào đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội ? Ý nghóa của phát triển kinh tế đối với : - Cá nhân : có việc làm và thu nhập ổn đònh, cuộc sống ấm no; có điều kiện chăm sóc sức khoẻ, nâng cao tuổi thọ và phát triển toàn diện. - Gia đình : thực hiện tốt các chức năng của gia đình như chức năng kinh tế, chức năng sinh sản … - Xã hội : tăng thu nhập quốc dân, giảm tệ nạn xã hội, củng cố an ninh quốc và phát triển văn hóa giáo dục. Câu 6 : Vì sao sự phát triển kinh tế phải đặt trong mối quan hệ với sự gia tăng dân số và bảo vệ môi trường sinh thái. Sự phát triển kinh tế phải đặt trong mối quan hệ với sự gia tăng dân số và bảo vệ một trường sinh thái vì : - Gia tăng dân số : thiếu lương thực, khan hiếm của cải vật chất, đất chật  chất lượng cuộc sống giảm sút, phát sinh tệ nạn xã hội. - Bảo vệ môi trường sinh thái : nếu không làm như vậy mỗi trường sẽ bò ô nhiễm,khan hiếm nguyên liệu, nhiên liệu, không thể sản xuất làm việc  không phát triển kinh tế.Bài 2 : HÀNG HÓA - TIỀN TỆ – THỊ TRƯỜNG Câu 1 : Hãy cho biết những sản phẩm tiêu dùng trong gia đình em là hàng hoá hoặc không phải là hàng hoá? Sản phẩm tiêu dùng trong gia đình : - Là hàng hóa : ti vi, đầu máy, tủ lạnh. - Không là hàng hoá : cơm, thức ăn. Câu 2 : Hãy nêu một số ví dụ thể hiện giá trò sử dụng của hàng hoá được phát hiện dần cùng với sự phát triển của KHKT Một số ví dụ thể hiện giá trò sử dụng của hàng hóa : than đá, dầu mỏ lúc đầu làm chất đốt sau đó dùng làm nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp để chế biến ra nhiều loại sản phẩm.Câu 3 : Phân biệt giá trò sử dụng với giá trò của hàng hoá - Giá trò sử dụng của hàng hoá : là công dụng của vật phẩm có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người. - Giá trò hàng hoá : lao động của người sản xuất hàng hoá kết tinh trong hàng hóa.Câu 4 : Tại sao giá trò hàng hoá không do thời gian lao động cá biệt quyết đònh mà do thời gian lao động XH cần thiết quyết đònh? Giá trò hàng hoá do thời gian lao động xã hội cần thiết quyết đònh vì nó tạo ra giá trò xã hội của hàng hóa.Câu 5 : Trình bày nguồn gốc ra đời và bản chất của tiền tệ? - Tiền tệ xuất hiện là kết quả của quá trình phát triển lâu dài của sản xuất, trao đổi hàng hoá và của các hình thái giá trò. - Tiền tệ có 4 hình thái : * Giá trò đơn giản hay ngẫu nhiên. * Giá trò đầy đủ hay mở rộng. * Hình thái chung của giá trò. * Tiền tệ.Câu 6 : Phân tích các chức năng của tiền tệ. Em đã vận dụng được những chức năng nào của tiền tệ trong đời sống? Các chức năng của tiền tệ : * Thước đo giá trò. * Phương tiện lưu thông. * Phương tiện cất trữ. * Phương tiện thanh toán. * Tiền tệ thế giới. ( Phải phân tích từng chức năng của tiền tệ và cho VD cụ thể)Câu 7 : Trình bày nội dung của quy luật lưu thông tiền tệ. Lạm phát có ảnh hưởng như thế nào đối với đời sống? - Nội dung của quy luật lưu thông tiền tệ : quy luật quy đònh số tiền lưu thông hành hoá ở mỗi thời kì nhất đònh. - Ảnh hưởng của lạm phát đối với đời sống : giá cả hành hoá tăng, sức mua giảm và đời sống của nhân dân lao động khó khăn.Câu 8 : Tại sao nói giá cả là “mệnh lệnh” của thò trường đối với mọi người sản xuất và lưu thông hành hoá? Giá cả là “mệnh lệnh” của thò trường đối với mọi người sản xuất và lưu thông hàng hoá vì giá cả đóng vai trò quan trọng, nếu người sản xuất và việc lưu thông hàng hoá không tuân theo giá cả đã đònh  thò trường không chấp nhận.Câu 9 : Thò trường là gì? Em hãy nêu một số ví dụ về sự phát triển của sản xuất hành hoá và thò trường ở đòa phương mình Thò trường là nơi trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động lẫn nhau để xác đònh giá cả và số lượng hàng hóa dòch vụ.Câu 10 : Hãy nêu một số VD về sự vận dụng các chức năng của thò trường đối với người sản xuất, người tiêu dùng và trong quản lý kinh tế của Nhà nước ta hiện nay Một số ví dụ về sự vận dụng các chức năng của thò trường đối với người sản xuất, người tiêu dùng và trong quản lí kinh tế của Nhà nước ta hiện nay : a Người sản xuất mang hàng hóa ra thò trường , hàng hoá nào thích hợp với thò hiếu xã hội  bán được. b - Thò trường thông tin giúp người bán đưa ra các quyết đònh kòp thời  thu lợi nhuận. c - Người tiêu dùng điều chỉnh việc mua sao cho có lợi nhất. d - Nhà nước ban hành những chính sách kinh tế phù hợp hướng nền kinh tế vào những mục tiêu xác đònhCâu 11: Theo em mỗi công dân cần phải làm gì đối với sự phát triển kinh tế thò trường ở nước ta hiện nay? Mỗi công dân cần phải làm những việc đối với sự phát triển kinh tế thò trường ở nước ta hiện nay : - Dùng hàng trong nước. - Không mua gian bán lận. - Không để xảy ra lạm - Học tập tốt . ( Học sinh có thể kể thêm những việc làm khác nữa)Bài 3 : QUY LUẬT GIÁ TRỊ TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA. Câu 1 : Hãy phân tích nội dung của quy luật giá trò trong sản xuất và lưu thông hàng hoá. Nội dung của quy luật giá trò : - Trong sản xuất : quy luật giá trò yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho thời gian lao động cá biệt phù hợp với thời gian lao động xã hội cần thiết. - Trong lưu thông : sự trao đổi hàng hoá phải theo nguyên tắc ngang giá cho nên giá cả hàng hoá luôn xoay quanh trục thời gian lao động xã hội cần thiết.Câu 2 : Tại sao quy luật giá trò lại có tác động điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá ? Hãy nêu một số giải pháp vận dụng tác động này trong các oanh nghiệp sản xuất và trong các cửa hàng mà em quan sát được. Quy luật giá trò tác động đến điều t tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá vì có sự phân phối lại các yếu tố tư liệu sản xuất này sang ngành sản xuất khác, phân phối nguồn hàng từ nơi này sang nơi khác … từ nơi có lãi ít hoặc không có lãi sanh nơi có lãi cao thông qua sự biến động của giá cả hàng hoá trên thò trường. Ví dụ : Theo trào lưu thời trang quần áo thời trang mới nhất sẽ được nhập về nước ta . Đầu tiên sẽ đến với người dân thành thò – nơi có cuộc sống phồn hoa . Cho đến khi những loại quần áo đó đã trở nên lỗi thời, nó được chuyển về bán cho người dân nông thôn.Câu 3 : Tại sao quy luật giá trò lại có tác động kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên? Em hãy nêu ví dụ về sự vận dụng tác động này ở một cơ sở sản xuất mà em biết. Quy luật giá trò lại có tác động kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên vì :người sản xuất- kinh doanh muốn không bò phá sản, đứng vững và chiến thắng trên thương trường để thu được nhiều lợi nhuận họ phải tìm cách cải tiến kó thuật, nâng cao tay nghề người lao động … Việc làm này lúc đầu còn lẻ tẻ nhưng về sau mang tính phổ biến trong xã hội. Ví dụ : Trong điều kiện ngày càng có nhiều công ty bánh kẹo khác ra đời và có nhiều loại bánh kẹo mới , công ty Kinh Đô đã nhập dây chuyền sản xuất bánh kẹo ở nước ngoài  tạo nên nhiều loại bánh kẹo mẫu mã mới, đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.Câu 4 : Tại sao quy luật giá trò có tác động phân hoá người sản xuất thành người giàu – nghèo? Theo em, Nhà nước cần có vai trò gì để phát huy mặt tích cực và khắc phục mặt tiêu cực của quy luật giá trò? - Quy luật giá trò lại có tác động phân hóa người sản xuất thành giàu - nghèo vì mua bán hàng hóa trên thò trường không do thời gian lao động cá biệt quyết đònh mà do thời gian lao động xã hội cần thiết quyết đònh. Trong trường hợp này, một số người giàu lên và mua sắm thêm tư liệu sản xuất … một số người khác bò thua lỗ , bò phá sản. - Nhà nước vận dụng quy luật giá trò vào việc đổi mới nền kinh tế nước ta đồng thời thông qua việc ban hành và sử dụng pháp luật, các chính sách kinh tế, chính sách xã hội … khắc phục mặt tiêu cực của quy luật giá trò.Bài 4 : CẠNH TRANHTRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA. Câu 1 : Cạnh tranh là gì? Phân tích tính tất yếu khách quan, mục đích của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hành hoá ở nước ta hiện nay. Cạnh tranh là sự ganh đua, sự đấu tranh về kinh tế giữa các chủ thể tham gia sản xuất - kinh doanh với nhau nhằm giành những điều kiện thuận lợi trong sản xuất , kinh doanh, tiêu thụ hàng hoá và dòch vụ để thu được nhiều lợi ích nhất cho mình.Câu 2 : Cạnh tranh có những loại nào? Phân tích sự tác động của từng loại cạnh tranh và lấy ví dụ để minh hoạ. Cạnh tranh có những loại : - Giữa người bán với nhau  hàng hóa có giá cả giảm, có lợi cho người mua. - Giữa người bán với nhau  giá trò hàng hóa tăng, có lợi cho người bán. - Nội bộ ngành  Khoa học kó thuật phát triển, sản phẩm rẻ hơn, người mua có lợi. - Các ngành với nhau  Xã hội ngày càng phát triển. - Trong nước và ngoài nước  nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa, thúc đẩy xuất nhập khẩu , thực hiện chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.Câu 3 : Với tư cách là một công dân làm kinh tế, em vận dụng các loại cạnh tranh như thế nào để phát huy vai trò của nó trong sản xuất và lưu thông hàng hoá. Tại sao? Vận dụng các loại cạnh tranh theo hướng tích cực, không gian dối  có lợi cho bản thân và xã hội. Câu 4 : Phân tích những hạn chế của cạnh tranh. Theo em, Nhà nước cần làm gì để phát huy vai trò và khắc phục những hạn chế của cạnh tranh hiện nay ở nước ta? Hạn chế vi phạm pháp luật, làm hàng giả, bán hàng quốc cấm, dùng thủ đoạn phi pháp, rối loạn thò trường  mở rộng thò trường, nâng cao đời sống nhân dân, giảm thuế, có biện pháp mạnh.Bài 5 : CUNG - CẦUTRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA Câu 1 : Trình bày các khái niệm cung và cầu hàng hoá. - Cầu là khối lượng hàng hóa,dòch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì tương ứng với giá cả và thu nhập xác đònh. - Cung là khối lượng hàng hóa,dòch vụ hiện có trên thò trường hay có thể đưa ra thò trường trong một thời kì nhất đònh, tương ứng với giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất xác đònh.Câu 2 : Phân tích tính khách quan và quan hệ cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá - Tính khách quan của quan hệ cung cầu : trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, trên thò trường , cung và cầu thường xuyên tác động với nhau và là hai bộ phận cấu thành mối quan hệ cung – cầu , mối quan hệ này thường xuyên tiếp diễn trên thò trường , tồn tại và hoạt động một cách khách quan độc lập với ý chí con người. - Nội dung của quan hệ cung –cầu : trên thò trường quan hệ này tác động khá phức tạp theo những chiều hướng và mức độ khác nhau. Câu 3 : Phân tích vai trò của quan hệ cung - cầu - Có cơ sở để giải thích vì sao giá cả trên thò trường và giá cả hàng hoá trong sản xuất không ăn khớp với nhau. - Giúp người sản xuất nắm bắt được thò trường. - Giúp người tiêu dùng lựa chọn hàng hóa ưng ý.Câu 4 : Hãy lấy ví dụ để minh hoạ về sự điều tiết của Nhà nước khi trên thò trường mối quan hệ cung – cầu bò rối loạn làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân Thò trường bò rối loạn : Do nguyên nhân khách quan như nắng hạn, lũ lụt … Nhà nước cần thông qua các chính sách, nhằm lập lại cân đối cung – cầu, như giảm thuế, trợ cấp vốn, … Do có người đầu cơ tích trữ hàng hoá thì Nhà nước dùng pháp luật để trừng trò những kẻ đầu cơ.Câu 5 : Vận dụng các trường hợp của quan hệ cung – cầu như thế nào để có lợi khi em là người sản xuất kinh doanh và khi là người đi mua hàng. - Người sản xuất – kinh doanh : thu hẹp sản xuất –kinh doanh mặt hàng trên thò trường khi cung lớn hơn cầu, giá bán thấp hơn giá trò và ngược lại. - Người tiêu dùng : giảm nhu cầu mua các mặt hàng khi cung nhỏ hơn cầu và giá cá cao, và ngược lại.BÀI 6 : CÔNG NGHIỆP HOÁ – HIỆN ĐẠI HOÁ Câu 1 : Trình bày khái niệm và nội dung cơ bản của CNH – HĐH ở nước ta. Tại sao Đảng và Nhà nước ta lại chủ trương CNH phải gắn liền với HĐH. 1 Khái niệm : CNH – HĐH là chuyển đổi cơ bản các hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hoá, dòch vụ, và quản lý từ lao động thủ công thô sơ sang lao động tiến tiến hiện đại nhằm tăng năng suất lao động xã hội cao. 2 Nội dung : a Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất trước hết bằng việc cơ khí hoá nền sản xuất XH trên cơ sở áp dụng những thành tựu của cách mạng khoa học – công nghệ hiện đại. b Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại và hiệu quả c Củng cố và tăng cường đòa vò chủ đạo của quan hệ sản xuất XHCN 3 CNH phải gắn liền với HĐH là vì : CNH là biến đổi cơ bản lao động thủ công thành lao động tiên tiến hiện đại, nhưng nếu dừng lại ở chổ này thì CNH không có giá trò mà chúng ta phải áp dụng CNH đó vào các ngành sản xuất, lưu thông, dòch vụ, quản lý thì sự CNH đó mới thật sự đúng nghóa và đem lại lợi ích cho đất nước. Việc áp dụng CNH vào các mặt của đất nước ta gọi đó là HĐH, do đó CNH phải gắn liền với HĐH. Câu 2 : Tại sao CNH – HĐH là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta. CNH – HĐH là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ tiến lên CNXH ở nước ta được bắt nguồn từ tính tất yếu khách quan và tác dụng to lớn toàn diện có ý nghóa quyết đònh của CNH – HĐH : 1 Tính tất yếu khách quan : a Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất kỷ thuật của CNXH b Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu về kinh tế, kỷ thuật công nghệ giữa nước ta với các nước trong khu vực và thế giới. c Do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của CNXH. 2 Tác dụng của CNH – HĐH a Tạo điều kiện để phát triển LLSX và tăng năng suất LĐ xã hội, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, giải quyết việc làm tăng thu nhập và nâng cao đời sống nhân dân. b Tạo ra LLSX mới làm tiền đề cho việc củng cố quan hệ SX- XHCN tăng cường vai trò của Nhà nước XHCN, tăng cường mối quan hệ liên minh giữa công nhân, nông dân trí thức. c Tạo tiền đề hình thành và phát triển nền văn hoá mới XHCN nền văn hoá tiên ti61n đậm đà bản sắc dân tộc. d Tạo cơ sở vật chất kỷ luật cho việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, củng cố và tăng cường quốc phòng anh ninh.Câu 3 : Là một công dân em phải làm gì để góp phần vào sự nghiệp CNH – HĐH ở nước ta. a Nhận thức đúng đắn về sự cần thiết khách quan và tác dụng to lớn của CNH – HĐH đất nước, một nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ tiến lên CNXH b Xây dựng cho bản thân động cơ, quyết tâm, phương pháp học tập góp phần tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho đất nước. c Biết lựa chọn ngành nghề phù hợp với khả năng ra sức học tập nắm bắt kỷ thuật công nghệ để sau khi ra trường phục vụ trực tiếp sự nghiệp CNH – HĐHBÀI 7 : THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÝ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC. Câu 1 : Trình bày khái niệm và căn cứ xác đònh thành phần kinh tế Khái niệm và căn cứ xác đònh thành phần kinh tế là : kiểu tổ chức, quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu về TLSX nhất đònh.Câu 2 : Phân tích tính tất yếu khách quan và lợi ích của nền kinh tế tồn tại nhiều thành phần kinh tế ở nước ta. a Tính tất yếu khách quan : Để lực lượng sản xuất phù hợp với quan hệ sản xuất, nền kinh tế nước ta tất yếu tồn tại nhiều thành phần kinh tế. b .Lợi ích của nền KT nhiều thành phần * Cho phép khai thác và phát huy các nguồn vốn và kinh nghiệm của mọi thành phần kinh tế * Tạo thêm nhiều việc làm nhờ đo ựgóp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế * Giảm tỉ lệ thất nghiệp , tăng thu nhập * Nâng cao đời sống cho người lao động và góp phần giảm các tiêu XH khác.Câu 3 : Trình bày nội dung và vai trò của các thành phần kinh tế ở nước ta. 1 Kinh tế Nhà nước : Là thành phần kinh tế dựa trên sở hữu Nhà nước về TLSX như các oanh nghiệp Nhà nước, tài nguyên thiên nhiên, vốn Nhà nước góp phần vào các doanh nghiệp. Nền kinh tế này giữ vai trò chủ đạo là lực lượng vật chất quan trọng và là công cụ để Nhà nước đònh hướng và 9liều tiết vó mô nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta hiện nay. 2 Kinh tế tập thể :Là thành phần KT dựa trên hình thức sở hữu tập thể về TLSX. KT tập thể cùng với KT Nhà nước họp thành nền tảng của chế độ mới XHCN 3 Kinh tế cá thể, tiểu chủ : Là thành phần KT dựa trên hình thức tư hữu nhỏ về TLSX và lao động của bản thân người LĐ. KT cá thể, tiểu chủ có vò trí rất quan trọng trong nhiều ngành nghề có điều kiện phát huy nhanh và hiệu quả tiềm năng về vốn, sức lao động, tay nghề của từng gia đình của từng người LĐ 4 Kinh tế tư bản tư nhân : Là kiểu quan hệ KT sản xuất kinh doanh dựa trên hình thức sở hữu tư nhân tư bản chủ nghóa về TLSX và dựa vào LĐ làm thuê. Nền KT này có vai trò đáng kể trong việc phát triển KT thò trường, giải quyết việc làm cho người LĐ, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng KT của đất nước. 5 Kinh tế tư bản Nhà nước : Đây là thành phần KT dựa trên hình thức sở hữu hỗn hợp về vốn giữa KT Nhà nước và tư bản tư nhân trong và ngoài nước thông qua các hình thức liên doanh. Dây là thành phần KT có tiềm năng to lớn về vốn, công nghệ, khả năng tổ chức quản lý 6 Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài : Đây là thành phần KT có vốn 100% của nước ngoài. Thành phần KT này có quy mô vốn lớn, có trình độ quản lý và trình đô công nghệ cao đa dạng về đối tác… thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài.Câu 4 : Sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần đã đặt ra trách nhiệm gì cho các em với tư cách là một công dân khi đang học và khi hướng nghiệp Trách nhiệm của học sinh : * Vận động bố mẹ và người thân trong gia đình đầu tư vốn và các nguồn lực khác vào sản xuất – kinh doanh trong các thành phần kinh tế, các ngành nghề và mặt hàng mà không bò pháp luật cấm * Chủ động tìm kiếm việc làm ở các ngành có các thành phần kinh tế phù hợp với khả năng của bản thân sau khi tốt nghiệp. Câu 5 : Phân tích vai trò chức năng và công cụ quản lý kinh tế mà Nhà nước sử dụng để quản lý nền kinh tế nước ta hiện nay a Vai trò quản lí kinh tế của nhà nước Nhà nước XHCN có vai trò quản lí kinh tế chủ yếu sau : * Quản lí trực tiếp các doanh nghiệp KT thuộc khu vực KT NN với tư cách là người chủ sở hữu. * Quản lí và điều tiết vó mô nền KT thò trường đảm bảo cho nền KT thò trường mà nước ta chủ trương xây dựng phát triển đúng hướng XHCN. b Chức năng và công cụ quản lí kinh tế của nhà nước : @ Chức năng đònh hướng phát triển nền KT: Mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng , dân chủ, văn minh @ Vạch hành lang pháp lí,trật tự kó cương của nền KT: Thông qua pháp luật được ban hành,các chú kinh tế , các công dân dựa vào đó thực hiện các hoạt động, hất là hoạt động SX_KD => Cơ quan luật pháp căn cứ vào đó để thực hiện, kiểm tra và xử lí việc thi hành pháp luật. @ Điều tiết vó mô nền KT thò trường : Kinh tế thò trường có 2 mặt của nó là tích cực và hạn chế, đòi hỏi phải có sự điều tiết của nhà nước bằng lực lượng vất chất, chính sách và cơ chế kinh tế thích hợp. @ Chức năng công bằng xã hội : Nhà nước thực hiện chức năng này thông qua các chính sách phân phối thu nhập và các chính sách xã hội khác nhằn phát huy nhân tố con người .Câu 6 : Tại sao phải tăng cường vai trò và nâng cao hiệu lực quản lý kinh tế của Nhà nước? Theo em muốn tăng cường cần có những giải pháp nào? a Phải tăng cường vai trò và nâng cao hiệu lực quản lý KT của Nhà nước là vì : Ở nước ta, để phát triển KT thò trường có hiệu quả và đúng đònh hướng XHCN, đồng thời để phát huy vai trò tích cực, khắc phục những mặt hạn chế của KT thò trường, Nhà nước không thể không điều tiết và quản lý nền KT b Giải pháp : * Đổi mới công cụ kế hoạch hoá, pháp luật, chính sách và cơ chế quản lí kinh tế theo hướng: Đồng bộ, khuyến khích và thúc đẩy SX KD. * Tăng cường lực lượng vật chất của nhà nước để điều tiết thò trường * Cải cách bộ máy hành chính NN, chế độ công chức theo hướng tinh gọn, có năng lực, trong sạch và vững mạnh .Câu 7 : Em có dự đònh hoạt động trong thành phần kinh tế nào? Tại sao? ( Tự trả lời )BÀI 8 : MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH Câu 1 : Thế nào là hình thức tổ chức SX – KD của doanh nghiệp? Căn cứ vào đâu để xác đònh hình thức tổ chức SX – KD của doanh nghiệp? Lấy ví dụ các hình thức tổ chức SX – KD của doanh nghiệp ở đòa phương mà em biết để minh hoạ. 1 Hình thức tổ chức SX – KD là khái niệm dùng để chỉ các oanh nghiệp thuộc các thành phần KT, thực hiện các chức năng SX – KD trong tất cả các ngành KT của nền KT quốc dân. 2 Căn cứ vào :• Hình thức sở hữu về TLSX và theo đó là các thành phần KT tương ứng • Chức năng và nhiệm vụ mà doanh nghiệp thực hiện.• Điều kiện SX – KD (quy mô, trình độ kỷ thuật, công nghệ) 3 Ví dụ : ( Tự cho.)Câu 2 : Phân tích vai trò của các hình thức tổ chức SX – KD của doanh nghiệp. a Các hình thức tổ chức SX – KD của doanh nghiệp 1 Doanh nghiệp Nhà nước : Tương ứng với thành phần KT Nhà nước. 2 Doanh nghiệp tập thể : Tương ứng với thành phần KT tập thể . 3 Doanh nghiệp tư nhân : Tương ứng với thành phần KT cá thể – tiểu chủ và thành phần KT tư bản tư nhân. 4 Doanh nghiệp liên doanh : Tương ứng với thành phần KT tư bản Nhà nước 5 Doanh nghiệp có vốn nước ngoài : Tương ứng với thành phần KT có vốn nước ngoài. b Vai trò của các hình thức tổ chức SX – KD 1 Trực tiếp SX hàng hoá, dòch vụ ; biến các các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các chỉ tiêu KT từ lhả năng thành hiện thực sinh động. 2 Thúc đẩy chuyển dòch cơ cấu KT theo hướng CNH – HĐH, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao sức mạnh cạnh tranh, thực hiện chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. 3 Góp phần hình thành và phát triển nền KT thò trường đònh hướng XHCN, làm thay đổi quan hệ cung cầu theo hướng có lợi cho SX, tăng việc làm, tăng thu nhập, ổn đònh và nâng cao đời sống của nhân dân. Nghiệp . BÀI TẬP GDCD LỚP 11 – HỌC KỲ IPhần 1 : CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ******Ba 1 : CÔNG DÂN VỚI. chính sách kinh tế phù hợp hướng nền kinh tế vào những mục tiêu xác đònhCâu 11: Theo em mỗi công dân cần phải làm gì đối với sự phát triển kinh tế thò trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap GDCD 11 doc, Bai tap GDCD 11 doc,