0

Kỹ năng thuyết trình (36 trang)

36 764 4
  • Kỹ năng thuyết trình (36 trang)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2012, 22:33

Xác định những điểm mà chúng ta cần thuyết trình: Chức năng truyền thống của thuyết trình là: để thông báo, thuyết phục hay giải trí. Hãy phân tích bài thuyết trình: Chúng ta cần biết tại sao chúng t 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ năng thuyết trình (36 trang), Kỹ năng thuyết trình (36 trang)

Hình ảnh liên quan

dụng hình ảnh để bài trình bày - Kỹ năng thuyết trình (36 trang)

d.

ụng hình ảnh để bài trình bày Xem tại trang 16 của tài liệu.