0

Quy trinh quan tri rui ro

17 5 0
  • Quy trinh quan tri rui ro

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 11:39

Quy trình này áp dụng cho quản lý rủi ro khi hoạch định các hoạt động quản lý phù hợp với bối cảnh của Công ty.Khuyến khích áp dụng quy trình này vào tất cả các hoạt động của Tổng công ty, bao gồm các hoạt động quản lý, điều hành, các dự án..., của cơ quan văn phòng Tổng công ty, bao gồm nhưng không hạn chế: phân tích bối cảnh, xây dựng chiến lược, lập kế hoạch, thực thi, kiểm tra đánh giá và cải tiến. CƠNG TYTNHH abc QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO Số hiệu: QT02 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: …/07/2022 Soạn thảo Tên Chức vụ Chữ ký Ngày Xem xét Xem xét Phê duyệt I TÌNH TRẠNG BAN HÀNH, SỬA ĐỔI: Lần ban hành/sửa đổi Ngày hiệu lực Ban hành lần …/07/2022 Người phê Bộ phận soạn thảo duyệt TGĐ II DANH MỤC PHÂN PHỐI TÀI LIỆU STT Đơn vị được nhận tài liệu Nhận photo Nhận file mềm (đánh dấu “X” vào (ghi rõ số lượng) nếu được nhận) X Phòng XNK Phòng kinh doanh X BP.Kho X Phịng kế tốn X Hệ thống chi nhánh X Hệ thống kho vệ tinh X III MỤC LỤC Mục đích Phạm vi áp dụng .1 Tài liệu viện dẫn .1 Định nghĩa từ viết tắt 4.1 Rủi ro (Risk) .1 4.2 Quản lý rủi ro (risk management) .1 4.3 Nguồn rủi ro (risk source) Error! Bookmark not defined 4.4 Sự kiện (event) 4.5 Kết Hệ (consequence) 4.6 Khả xảy (Likelihood) .1 4.7 Bên liên quan (stakeholder) 4.8 Kiểm soát rủi ro (control) 4.9 Ma trận rủi ro (Risk Matrix) .1 4.10 Đánh giá rủi ro 4.11 Nhận diện rủi ro .1 4.12 Mục tiêu 4.13 Từ viết tắt Trách nhiệm Nội dung 6.1 Xác định phạm vi, bối cảnh tiêu chí .1 6.2 Đánh giá rủi ro 6.3 Xử lý rủi ro 1|15 6.4 Áp dụng công cụ Ma trận rủi ro 6.5 Lưu đồ Lưu trữ hồ sơ Tài liệu kèm theo IV Nội dung 2|15 Mục đích  Quy trình hướng dẫn thực trình quản lý rủi ro hoạch định hệ thống quản lý  Đề xuất áp dụng số phương pháp đánh giá rủi ro Phạm vi áp dụng  Quy trình áp dụng cho quản lý rủi ro hoạch định hoạt động quản lý phù hợp với bối cảnh Cơng ty  Khuyến khích áp dụng quy trình vào tất hoạt động Tổng công ty, bao gồm hoạt động quản lý, điều hành, dự án , quan văn phòng Tổng công ty, bao gồm không hạn chế: phân tích bối cảnh, xây dựng chiến lược, lập kế hoạch, thực thi, kiểm tra đánh giá cải tiến Tài liệu viện dẫn  Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, điều khoản 6.1;  Tiêu chuẩn ISO9000:2015 – Từ vựng;  Tiêu chuẩn TCVN ISO 31000 – Quản lý rủi ro – Hướng dẫn;  Tiêu chuẩn TCVN IEC/ISO 31010:2013 - Quản lý rủi ro – Kỹ thuật đánh giá rủi ro;  Tiêu chuẩn TCVN 9788 - Quản lý rủi ro - Từ vựng;  Các luật liên quan: luật thương mại, luật dân sự, luật lao động, luật an toàn vệ sinh lao động, luật thuế (xuất nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng, ) Định nghĩa từ viết tắt Rủi ro (Risk) Một kiện xảy tương lai ảnh hưởng tích cực tiêu cực tới mục tiêu đề  Ảnh hưởng : sai lệch so với dự kiến Ảnh hưởng tích cực tiêu cực hai giải quyết, tạo hay dẫn đến hội mối đe dọa  Các mục tiêu có khía cạnh phạm trù khác áp dụng cấp khác  Rủi ro thường thể theo thuật ngữ nguồn rủi ro (4.3), kiện (4.4) tiềm ẩn, hệ (4.4) khả xảy (4.6) chúng Quản lý rủi ro (risk management) Các hoạt động có phối hợp để định hướng kiểm soát tổ chức rủi ro (4.1) Nguồn rủi ro (risk source) Yếu tố mà tự kết hợp có tiềm nội làm nảy sinh rủi ro (4.1) 3|15 Sự kiện (event) Sự xuất thay đổi tập hợp tình cụ thể  Một kiện xảy nhiều lần có nhiều nguyên nhân hệ (4.5) Kết Hệ (consequence) Hệ kiện (4.4) ảnh hưởng đến mục tiêu  Một hệ chắn khơng chắn có tác động tích cực tiêu cực đến mục tiêu  Hệ biểu thị cách định tính định lượng  Bất kỳ hệ gia tăng theo hiệu ứng dây chuyền tích lũy Khả xảy (Likelihood) Cơ hội xảy điều  Trong thuật ngữ quản lý rủi ro (4.2), từ “khả xảy ra” sử dụng để hội xảy điều đó, định rõ, đo lường hay xác định cách khách quan chủ quan, định tính định lượng mô tả cách sử dụng thuật ngữ chung hay theo toán học (như xác suất khoảng thời gian cho trước) Bên liên quan (stakeholder) Cá nhân tổ chức gây ảnh hưởng, chịu ảnh hưởng cảm thấy bị ảnh hưởng định hay hoạt động  Thuật ngữ “Bên quan tâm” dùng thay cho “Bên liên quan” Kiểm soát rủi ro (control) Biện pháp kiềm chế và/hoặc điều chỉnh rủi ro (4.1)  Kiểm sốt bao gồm, khơng giới hạn ở, q trình, sách, thiết bị, thực hành điều kiện và/hoặc hành động khác kiềm chế và/hoặc điều chỉnh rủi ro  Kiểm soát khơng ln tạo tác dụng điều chỉnh dự kiến giả định Ma trận rủi ro (Risk Matrix) Là công cụ đánh giá rủi ro tiêu chuẩn TCVN IEC/ISO 31010:2013 10 Đánh giá rủi ro Quá trình tổng thể gồm nhận diện rủi ro, phân tích rủi ro định mức rủi ro 11 Nhận diện rủi ro Quá trình tìm kiếm, nhận biết mô tả rủi ro  Nhận diện rủi ro liên quan đến việc nhận biết nguồn rủi ro, kiện, nguyên nhân hệ tiềm ẩn chúng  Nhận diện rủi ro địi hỏi liệu khứ, phân tích lý thuyết, ý kiến chun mơn có hiểu biết nhu cầu bên liên quan 4|15 12 Mục tiêu Kết cần đạt  Mục tiêu mang tính chiến lược, chiến thuật tác nghiệp  Các mục tiêu liên quan đến lĩnh vực khác (như mục tiêu tài chính, sức khỏe an tồn, mơi trường, ) áp dụng cấp khác [như chiến lược, toàn tổ chức, dự án, sản phẩm hay trình;  Mục tiêu thể theo cách khác kết dự kiến, mục đích, chuẩn mực tác nghiệp, mục tiêu chất lượng hay sử dụng từ ngữ khác có ý nghĩa tương tự (ví dụ mục đích, mục tiêu hướng tới, hay tiêu)  Trong bối cảnh hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu chất lượng lập ra, quán với sách chất lượng, nhằm đạt kết cụ thể 13  Từ viết tắt “LTI”: Lost Time Injury: Thời gian bị thương tích (phải nghỉ việc); Trách nhiệm - Hội đồng quản trị: Phê duyệt chiến lược quản trị rủi ro, đạo xử lý kịp thời tồn công tác quản trị Công tytrên sở báo cáo Tổng giám đốc, Phòng quản trị rủi ro phận liên quan đến hoạt động rủi ro + - Ban Tổng Giám đốc: - Xây dựng sách rủi ro hạn mức rủi ro trình HĐQT phê duyệt - Xây dựng ban hành quy trình, văn nội mà Tổng giám đốc thấy cần thiết quản trị rủi ro, điều chỉnh hạn mức rủi ro, kế hoạch dự phịng cho tình khẩn cấp xảy vấn đề khác liên quan đến quản trị rủi ro Đảm bảo hệ thống quản trị rủi ro hiểu thống từ xuống Cơng tyvà phù hợp với sách HĐQT phê duyệt - Quyết định phạm vi tiêu chí, cấp quản lý rủi ro, thí dụ: cấp chiến lược, tác nghiệp, chương trình, dự án hoạt động khác; - Cung cấp nguồn lực thích hợp cho việc quản lý rủi ro; - Xem xét, phê duyệt kế hoạch, kết thực quản lý rủi ro hoạt động, phòng/ban, theo giai đoạn thích hợp - Phó Tổng Giám đốc phụ trách: - Xem xét biện pháp quản lý rủi ro phận phân công phụ trách trước đề xuất TGĐ phê duyệt - Phòng quản trị rủi ro: - Chịu trách nhiệm xây dựng dự thảo sách rủi ro trình Ban Tổng giám đốc - Xây dựng định mức rủi ro đề xuất cho tồn Cơng tytrên sở phối hợp với Phòng ban 5|15 - Thường xuyên theo dõi để bảo đảm thực sách, hạn mức rủi ro, quy trình xử lý rủi ro người có thẩm quyền phê duyệt - Trưởng các phận: - Phối hợp với phận quản trị rủi ro xây dựng phương pháp xác định, lường rủi ro phù hợp với tình hình thực tế hoạt động Phòng ban - Xây dựng danh mục, đấu hiệu rủi ro phòng ban - Thường xuyên cập nhật, đánh giá hàng ngày trạng thái rủi ro cho phận quản lý rủi ro - Thực đánh giá rủi ro cho hoạt động phạm vi quản lý, đảm bảo thành viên phận nhận diện nguồn rủi ro thực biện pháp kiểm soát; - Đề xuất xây dựng thực thi biện pháp quản lý rủi ro - Thành viên phận: - Báo cáo kịp thời nguồn rủi ro xuất hoạt động hàng ngày - Tham gia nhận diện nguồn rủi ro xây dựng biện pháp kiểm soát nhằm giảm thiểu tác động rủi ro - Thực công việc với biện pháp kiểm soát rủi ro xây dựng Nội dung Bước Trách nhiệm Nội dung 01 6.1 Xác định phạm vi, bối cảnh tiêu chí 2.1 Khái quát - Mục đích việc thiết lập phạm vi, bối cảnh tiêu chí để tùy chỉnh trình quản lý rủi ro, cho phép đánh giá rủi ro cách hiệu lực xử lý rủi ro cách thích hợp Phạm vi, bối cảnh tiêu chí liên quan đến việc xác định phạm vi trình hiểu bối cảnh nội bộ, bên 2.2 Xác định phạm vi - Tổng Giám đốc xem xét, định phạm vi, bối cảnh tiêu chí quản lý rủi ro phù hợp với mục tiêu Tổng Công tytại thời điểm xem xét, điều chỉnh, phê duyệt mục tiêu hoạt động - Các xem xét bao gồm:  Các mục tiêu định cần thực  Các kết mong đợi từ bước thực trình  Thời gian, địa điểm, nội dung cụ thể đưa vào loại trừ 6|15 2.3  Các công cụ kỹ thuật đánh giá rủi ro thích hợp  Nguồn lực cần thiết, trách nhiệm hồ sơ lưu giữ  Mối quan hệ với dự án, trình hoạt động khác Bối cảnh nội bên - Bối cảnh nội bên ngồi q trình quản lý rủi ro cần thiết lập từ hiểu biết mơi trường nội bên ngồi thời điểm xem xét, điều chỉnh, phê duyệt mục tiêu hoạt động 2.4 Xác định tiêu chí rủi ro - Tiêu chí rủi ro cần phản ánh giá trị, mục tiêu nguồn lực tổ chức qn với sách, cơng bố quản lý rủi ro, có tính đến nghĩa vụ tuân thủ Công ty quan điểm bên liên quan Tiêu chí rủi ro xem xét sửa đổi cần thiết - Để thiết lập tiêu chí rủi ro cần xem xét:  Bản chất loại hình khơng chắn ảnh hưởng đến kết đầu mục tiêu (cả hữu hình vơ hình)  Cách thức hệ (consequence - tích cực tiêu cực) khả xảy (likelihood) xác định đo lường  Các yếu tố liên quan đến thời gian  Tính quán việc sử dụng phép đo  Cách thức định mức rủi ro  Sự kết hợp chuỗi rủi ro xem xét  Khả tổ chức/ đơn vị 6.2 Đánh giá rủi ro 6.1.1 Khái quát - Đánh giá rủi ro trình tổng thể gồm nhận diện rủi ro, phân tích rủi ro định mức rủi ro - Đánh giá rủi ro cần tiến hành cách hệ thống, lặp lại mang tính cộng tác, dựa kiến thức quan điểm bên liên quan - Cơng cụ đánh giá rủi ro: Có thể tham khảo công cụ đánh giá rủi ro khác tiêu chuẩn TCVN IEC/ISO 31010:2013 - Quản lý rủi ro – Kỹ thuật đánh giá, thí dụ: Ma trận rủi ro, FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), BIA (Business Impact Assessment), RCA (root cause analysis)… 6.1.2 Nhận diện rủi ro - Mục đích việc nhận diện rủi ro phát hiện, ghi nhận mô tả rủi ro giúp cản trở Cơng ty đạt mục tiêu mình, cho dù nguồn rủi ro có thuộc kiểm sốt Cơng ty hay khơng Thơng tin có liên quan, thích hợp cập nhật quan trọng việc nhận diện rủi ro 7|15 - Có thể sử dụng nhiều kỹ thuật để nhận diện khơng chắn ảnh hưởng đến nhiều mục tiêu Các yếu tố sau mối quan hệ yếu tố này, cần xem xét:  nguồn rủi ro hữu hình vơ hình;  ngun nhân kiện;  mối đe dọa hội;  yếu điểm khả năng;  thay đổi bối cảnh nội bộ, bên ngoài;  số rủi ro hình thành;  tính chất giá trị tài sản, nguồn lực;  hệ tác động chúng tới mục tiêu;  hạn chế kiến thức tính tin cậy thông tin;  yếu tố liên quan đến thời gian;  định kiến, giả định niềm tin người liên quan - Ở cấp chiến lược, sử dụng cơng cụ phân tích Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội, Thách thức (SWOT) để nhận diện rủi ro/ hội Các biểu mẫu áp dụng: PL-00-02, BM00-03A, BM00-03B 6.1.3 Phân tích rủi ro - Mục đích phân tích rủi ro hiểu chất rủi ro đặc trưng rủi ro bao gồm mức độ rủi ro, thích hợp Phân tích rủi ro đòi hỏi việc xem xét cách chi tiết không chắn, nguồn rủi ro, hệ quả, khả xảy ra, kiện, kịch bản, kiểm soát hiệu lực chúng Một kiện có nhiều nguyên nhân hệ ảnh hưởng đến nhiều mục tiêu - Phân tích rủi ro thực với mức độ chi tiết phức tạp khác nhau, tùy thuộc vào mục đích phân tích, sẵn có, độ tin cậy thông tin nguồn lực sẵn có Các kỹ thuật phân tích định tính, định lượng kết hợp hai, tùy thuộc vào hồn cảnh mục đích sử dụng - Phân tích rủi ro cần cân nhắc yếu tố như:  khả xảy (likelihood) kiện hệ (consequence)  chất mức độ hệ  mức độ phức tạp kết nối  yếu tố liên quan đến thời gian biến động  hiệu lực kiểm sốt có  mức độ nhạy cảm tin cậy 8|15 - Phân tích rủi ro bị ảnh hưởng khác biệt quan điểm, định kiến, cảm nhận rủi ro đánh giá Các ảnh hưởng bổ sung cịn chất lượng thơng tin sử dụng, giả định loại trừ thực hiện, hạn chế kỹ thuật cách chúng triển khai Những ảnh hưởng cần cân nhắc, lập thành văn trao đổi thông tin với người định - Phân tích rủi ro cung cấp đầu vào cho việc định mức rủi ro, định việc liệu rủi ro có cần xử lý hay không, cách thức xử lý phương pháp chiến lược xử lý rủi ro thích hợp 6.1.4 Định mức rủi ro - Mục đích việc định mức rủi ro để hỗ trợ định Định mức rủi ro đòi hỏi việc so sánh kết phân tích rủi ro với tiêu chí rủi ro thiết lập để xác định cần có hành động bổ sung Điều dẫn đến định:  khơng làm thêm;  cân nhắc phương án xử lý rủi ro;  tiến hành phân tích sâu để hiểu rõ rủi ro;  trì kiểm sốt có;  xem xét lại mục tiêu - Các định cần tính đến bối cảnh rộng hệ thực tế hệ cảm nhận bên liên quan nội bên - Kết định mức rủi ro cần lưu hồ sơ, trao đổi thơng tin sau xác nhận giá trị sử dụng cấp thích hợp tổ chức * Bảng 6.4.1 & 6.4.2 cách thức xác định tiêu rủi ro nhằm phục vụ đánh giá rủi ro theo phương pháp Ma trận rủi ro 6.3 Xử lý rủi ro 1.1 Khái quát - Mục đích xử lý rủi ro lựa chọn thực phương án để giải rủi ro - Xử lý rủi ro liên quan đến trình lặp lại gồm: 1.2  hình thành lựa chọn phương án xử lý rủi ro;  hoạch định thực việc xử lý rủi ro;  đánh giá hiệu lực việc xử lý đó;  định xem rủi ro cịn lại có chấp nhận hay không;  không chấp nhận được, thực xử lý tiếp 6.3.2 Lựa chọn các phương án xử lý rủi ro 9|15 - Để lựa chọn (các) phương án xử lý rủi ro thích hợp địi hỏi cân đối lợi ích tiềm bắt nguồn từ việc đạt mục tiêu với chi phí, nỗ lực bất lợi việc thực - Các phương án xử lý rủi ro không thiết loại trừ lẫn phải thích hợp hoàn cảnh Các phương án xử lý rủi ro bao gồm nhiều nội dung sau:  tránh rủi ro cách định không bắt đầu không tiếp tục hoạt động làm tăng rủi ro;  chấp nhận làm tăng rủi ro để theo đuổi hội;  loại bỏ nguồn rủi ro;  thay đổi khả xảy ra;  thay đổi hệ quả;  chia sẻ rủi ro (ví dụ thông qua hợp đồng, mua bảo hiểm);  kiềm chế rủi ro định đắn - Lý giải cho việc xử lý rủi ro rộng so với việc xem xét mặt kinh tế cần tính đến tất nghĩa vụ tuân thủ tổ chức, cam kết tự nguyện quan điểm bên liên quan Việc lựa chọn phương án xử lý rủi ro cần thực phù hợp với mục tiêu, tiêu chí rủi ro nguồn lực sẵn có tổ chức - Khi lựa chọn phương án xử lý rủi ro, tổ chức cần cân nhắc giá trị, cảm nhận khả tham gia bên liên quan, cách thích hợp để trao đổi thơng tin tham vấn bên liên quan Mặc dù có hiệu lực việc xử lý rủi ro dễ chấp nhận số bên liên quan so với số bên khác - Việc xử lý rủi ro, thiết kế triển khai thận trọng khơng mang lại kết mong đợi gây hệ không mong muốn Do vậy, việc theo dõi xem xét cần phần thiếu thực xử lý rủi ro nhằm đảm bảo hình thức xử lý khác đạt hiệu lực - Bản thân việc xử lý rủi ro tạo rủi ro cần quản lý - Nếu khơng sẵn có phương án xử lý phương án xử lý không điều chỉnh cách đầy đủ rủi ro đó, rủi ro cần ghi nhận đảm bảo việc xem xét liên tục rủi ro - Những người định bên liên quan khác cần có nhận thức chất mức độ rủi ro lại sau xử lý rủi ro Rủi ro lại cần lập thành văn chịu theo dõi, xem xét thích hợp, xử lý tiếp 1.3 Chuẩn bị thực các kế hoạch xử lý rủi ro - Mục đích kế hoạch xử lý rủi ro quy định cách thức phương án xử lý lựa chọn triển khai cho đặt hiểu người liên quan tiến trình so với kế hoạch theo dõi Kế hoạch xử lý cần xác định rõ ràng trình tự theo việc xử lý rủi ro cần thực 10 | - Các kế hoạch xử lý cần tích hợp vào kế hoạch q trình quản lý tổ chức có tham vấn với bên liên quan thích hợp - Thơng tin nêu kế hoạch xử lý cần bao gồm:  lý lựa chọn phương án xử lý, kể lợi ích dự kiến đạt được;  người chịu trách nhiệm trách nhiệm giải trình việc phê duyệt triển khai kế hoạch;  hành động đề xuất;  nguồn lực cần thiết, bao gồm dự phòng;  thước đo kết thực hiện;  ràng buộc;  việc báo cáo theo dõi cần thiết;  hành động dự kiến thực hồn thành * Chú thích: Các kế hoạch xử lý rủi ro sử dụng biểu mẫu BM-00-06 1.4 Theo dõi xem xét - Mục đích theo dõi xem xét đảm bảo cải tiến chất lượng, hiệu lực việc thiết kế, áp dụng kết trình Theo dõi liên tục xem xét định kỳ trình quản lý rủi ro kết đầu cần phần hoạch định trình quản lý rủi ro, gắn với trách nhiệm xác định rõ ràng - Việc theo dõi xem xét cần thực tất giai đoạn trình Theo dõi xem xét bao gồm hoạch định, thu thập phân tích thơng tin, ghi nhận kết cung cấp thông tin phản hồi - Các kết theo dõi xem xét cần kết hợp với toàn hoạt động quản lý kết thực hiện, đo lường báo cáo tổ chức 1.5 Lập hồ sơ báo cáo - Quá trình quản lý rủi ro kết cần lập thành văn báo cáo thông qua chế thích hợp Việc lập hồ sơ báo cáo nhằm:     Trao đổi thông tin hoạt động quản lý rủi ro kết tồn tổ chức; Cung cấp thơng tin cho việc định; Cải tiến hoạt động quản lý rủi ro; Hỗ trợ việc tương tác với bên liên quan, bao gồm người có trách nhiệm trách nhiệm giải trình hoạt động quản lý rủi ro - Các định liên quan đến việc tạo lập, lưu giữ xử lý thông tin dạng văn cần tính đến, khơng giới hạn việc sử dụng chúng, tính nhạy cảm thơng tin bối cảnh nội bộ, bên ngồi - Báo cáo phần thiếu việc điều hành tổ chức cần nâng cao chất lượng việc đối thoại với bên liên quan, hỗ trợ lãnh đạo cao nhất, phận giám sát 11 | việc thực trách nhiệm họ Các yếu tố cần xem xét báo cáo bao gồm, không giới hạn ở:     Các bên liên quan khác nhu cầu yêu cầu thông tin cụ thể họ; Chi phí, tần suất thời điểm báo cáo; Phương pháp báo cáo; Sự phù hợp thông tin với mục tiêu việc định tổ chức * Chú thích: Kết quản lý rủi ro coi mục tiêu hoạt động báo cáo theo biểu mẫu BM00-02 6.4 Áp dụng công cụ Ma trận rủi ro - Việc sử dụng Ma trận rủi ro cơng cụ khuyến nghị, tùy theo tình huống, đơn vị sử dụng cơng cụ thích hợp khác - Áp dụng bảng BM-23-01 để đánh giá rủi ro theo bước: nhận diện rủi ro, phân tích rủi ro định mức rủi ro 6.4.1 Nhận diện rủi ro: - Xác định Số hiệu danh mục đăng ký rủi ro: Điền thông tin vào cột (1), (2), (3) & (7); 6.4.2 Phân tích rủi ro: - Xác định Nguyên nhân dự kiến (cột 5) Tác động (hậu quả) dự kiến (6); - Xác định Tần suất xảy rủi ro (Probability) – cột (8) tính theo thang điểm Bảng 6.4.1 6.4.3 Định mức rủi ro: - Xác định điểm số rủi ro - cột (13): - Điểm số rủi ro = [Tần suất xảy rủi ro] nhân (x) với [Tác động] có điểm số cao theo Ma trận rủi ro Bảng 6.4.1 – Tiêu chí rủi ro theo Khả xảy (Tần suất) Tần suất Mô tả KHƠNG CĨ KHẢ NĂNG XẢY RA KHĨ CĨ KHẢ NĂNG XẢY RA CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA CÓ THỂ XẢY RA Tần suất xảy rủi ro với các biện pháp kiểm soát Giảm tần suất xảy rủi ro sau xây dựng biện pháp kiểm soát Rủi ro không xảy hoạt động Rủi ro không xảy áp trước dụng biện pháp Rủi ro xảy sản xuất Rủi ro khó xảy áp dụng kinh doanh quan lần biện pháp Rủi ro xảy sản xuất kinh doanh Rủi ro có khả xảy quan lần năm trình làm việc Rủi ro xảy sản xuất kinh doanh Rủi ro nhiều khả xảy quan nhiều lần năm trình làm việc 12 | 5 NHIỀU KHẢ Rủi ro thường xảy lần NĂNG suốt tiến trình cơng việc, trừ XẢY RA thay đổi thực Rủi ro khó tránh khỏi trình làm việc Bảng 6.4.2 – Tiêu chí rủi ro theo Mức độ tác động: Tác động - Mức độ nghiêm trọng (Severity) Mức độ tác Loại động THẤP TRUNG BÌNH Tiến độ Chi phí Mơi trường/ Pháp (Schedule) (Cost) luật < 10 triệu đồng (100 (
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trinh quan tri rui ro,

Từ khóa liên quan