0

Giáo trình Tiện ren tam giác (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC) - Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp

64 2 0
  • Giáo trình Tiện ren tam giác (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC) - Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 11:15

Giáo trình Tiện ren tam giác cung cấp cho người học những kiến thức như: trình bày được các các thông số hình học của dao tiện ren tam giác ngoài và trong; Nhận dạng được các bề mặt, lưỡi cắt, thông số hình học của dao tiện ren tam giác ngoài và trong;... Mời các bạn cùng tham khảo! TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỒNG THÁP KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH MƠ ĐUN: TIỆN REN TAM GIÁC NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG/TRUNG CẤP (Ban hành kèm theo Quyết định số:……, ngày……, tháng……, năm 2017 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp) 2017 Đồng Tháp, năm TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu thuộc loại sách giáo trình nên nguồn thơng tin đƣợc phép dùng ngun trích dùng cho mục đích đào tạo tham khảo Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh bị nghiêm cấm LỜI GIỚI THIỆU Giáo trình mơđun Tiện Ren Tam Giác đƣợc xây dựng biên soạn sở chƣơng trình khung đào tạo nghề Cắt gọt kim loại đƣợc Hiệu trƣởng Trƣờng Cao Đẳng Nghề Đồng Tháp phê duyệt dựa chƣơng trình khung Bộ Lao động thƣơng binh xã hội Giáo trình Tiện Ren Tam Giác đƣợc biên soạn theo nguyên tắc: Tính định hƣớng thị trƣờng lao động; Tính hệ thống khoa học; Tính ổn định khoa học; Hƣớng tới liên thơng; Tính đại sát thực với sản xuất Ban giáo trình Tiện Ren Tam Giác tập thể giảng viên trƣờng Cao đẳng nghề Đồng Tháp biên soạn Ban biên soạn xin chân thành cảm ơn trƣờng bạn doanh nghiệp cộng tác, tạo điều kiện giúp đỡ việc biên soạn giáo trình Trong trình thực hiện, ban biên soạn nhận đƣợc nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn, khoa học trách nhiệm nhiều chuyên gia, mặt khác lần biên soạn giáo trình dựa lực thực hiện, nên khơng tránh khỏi thiếu sót định Rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp để giáo trình đƣợc hoàn thiện hơn, đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tế sản xuất doanh nghiệp tƣơng lai Đồng Tháp, ngày …tháng … năm 2017 Tham gia biên soạn Chủ biên: MỤC LỤC Trang Lời tuyên bố Lời giới thiệu Mục Lục .3 Giới thiệu mô đun Bài Khái niệm chung ren tam giác Bài Dao tiện ren tam giác – Mài dao tiện ren 42 Bài Tiện ren tam giác 47 Bài Tiện ren tam giác 55 Tài liệu tham khảo 63 GIÁO TRÌNH MƠ ĐUN Tên mơ đun: TIỆN REN TAM GIÁC Mã mơ đun: MĐ28 Vị trí, vai trị, tính chất mơ đun: - Vị trí: Mơ đun tiện ren tam giác đƣợc bố trí sau học sinh học môn học sở; Tiện trụ ngắn, trụ bậc, Tiện trụ dài l  10d; Tiện rãnh, cắt đứt; Tiện lỗ; Tiện côn - Vai trò: Tiện ren tam giác mảng kiến thức kỹ quan trọng cần có thƣờng thực công việc thợ tiện Để thực việc tiện ren tam giác máy tiện đòi hỏi ngƣời thợ phải có hiểu biết ren, nhanh nhạy khéo léo thao tác đạt chất lƣợng chi tiết gia công suất mà an tồn - Tính chất: Là mơ đun chun môn nghề thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc Là mô đun tạo điều kiện cho học sinh làm quen với ren Mục tiêu mô đun: - Trình bày đƣợc các thơng số hình học dao tiện ren tam giác - Nhận dạng đƣợc bề mặt, lƣỡi cắt, thơng số hình học dao tiện ren tam giác - Mài đƣợc dao tiện ren tam giác (thép gió) đạt độ nhám Ra1.25, lƣỡi cắt thẳng, góc độ, yêu cầu kỹ thuật, thời gian qui định, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngƣời máy - Xác định đƣợc thông số ren tam giác hệ mét hệ inch - Trình bày đƣợc yêu cầu kỹ thuật tiện ren tam giác - Tra đƣợc bảng chọn chế độ cắt tiện ren tam giác - Vận hành thành thạo máy tiện để tiện ren tam giác ngồi qui trình qui phạm, ren đạt cấp xác 7÷6, độ nhám cấp 4÷5, đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian qui định, đảm bảo an toàn cho ngƣời máy - Giải thích đƣợc dạng sai hỏng, nguyên nhân cách khắc phục - Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động tích cực sáng tạo học tập BÀI KHÁI NIỆM CHUNG VỀ REN TAM GIÁC Mã MĐ28 - 01 A MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC: - Xác định đƣợc thông số ren tam giác hệ mét hệ inch - Trình bày đƣợc phƣơng pháp lấy chiều sâu cắt tiện ren tam giác - Phân tích đƣợc phƣơng pháp dẫn dao theo đƣờng ren cũ sau lát cắt - Tính tốn đƣợc bánh thay - Lắp đƣợc bánh thay thế, điều chỉnh đƣợc máy tiện ren tam giác - Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động tích cực sáng tạo học tập B NỘI DUNG: Các thông số ren tam giác hệ Mét hệ Inch: 1.1 Sự hình thành ren: - Ren đƣợc hình thành phối hợp hai chuyển động: Chuyển động quay vật gia công chuyển động tịnh tiến dao (hình 1.1a) Khi vật gia cơng quay vịng dao dịch chuyển đƣợc khoảng Khoảng dịch chuyển dao bƣớc xoắn Pn ren Hình 1.1 Sơ đồ cắt ren a - Ren b - Ren 1.2 Phân loại ren: 1.2.1 Căn vào bề mặt tạo ren: - Ren đƣợc hình thành mặt trụ gọi ren trụ - Ren đƣợc hình thành mặt gọi ren - Ren hình thành mặt ngồi gọi ren ngồi - Ren hình thành mặt gọi ren Ren vít - ren ngồi (hình 1.1a), cịn ren đai ốc - ren (hình 1.1b) 1.2.2 Căn vào biên dạng ren: (hình 1.2) - Ren tam giác (hình 1.2a,b) - Ren thang (hình 1.2c,d) - Ren vng (hình 1.2đ) - Ren đầu trịn (hình 1.2e) 1.2.3 Căn vào cơng dụng: - Ren vít xiết để nối hãm chi tiết với nhau: có ren tam gíác hệ mét (hình 1.2a), hệ Anh (hình 1.2b) - Ren truyền động: có ren thang cân (hình 1.2c), ren thang vng (hình 1.2d), ren vng (hình 1.2đ), ren trịn (hình 1.2e) Hình 1.2 Hình dáng loại ren a - Ren tam giác hệ mét b - Ren tam giác hệ Anh c - Ren thang cân d - Ren tựa đ - Ren vuông e - Ren đầu tròn 1.2.4 Căn vào hƣớng xoắn ren có: - Ren phải (vít đai ốc vặn vào theo chiều kim đồng hồ) - Ren trái ngƣợc lại (hình 1.3) Hình 1.3 Phân loại ren theo hướng xoắn ren a - Ren trái b - Ren phải 1.2.5 Căn vào đơn vị đo: - Ren hệ mét: (mm) - Ren hệ Anh: (Inch) - Ren môđun: (môđun) 1.2.6 Căn vào số đầu mối có: - Ren đầu mối (hình 1.4a) - Ren nhiều đầu mối (hình 1.4b) Ren nhiều đầu mối ren có nhiều đƣờng ren song song cách Hình 1.4 Phân loại ren theo số đầu mối a - Ren mối b - Ren nhiều mối 1.3 Các thông số ren: 1.3.1 Góc trắc diện ren ε: góc hợp hai cạnh bên sƣờn ren đo theo tiết diện vng góc với đƣờng trục chi tiết Góc trắc diện ren hệ mét 600 (hình 0 1.2a), ren hệ Anh 55 , hình thang cân 30 1.3.2 Đường kính ren: - Đƣờng kính ngồi d: đƣờng kính danh nghĩa ren đƣờng kính mặt trụ qua đỉnh ren qua đáy ren (hình 1.1) 10 mặt phơi cắt đƣờng mờ để kiểm tra bƣớc xoắn Hành trình chạy dao theo vị trí chiều mũi theo hình vẽ bên - Chiều sâu cắt cho lát cắt: t1 = 0,4 mm; t2 = 0,3 mm; t3 = 0,2 mm ; t4 = 0,1 mm, t5 = 0,1 mm - Chiều cao ren: h= 0,65 Pn = 0,65x2 =1,3 mm - Tiện tinh ren cắt lát cắt t1 = 0,05 mm, t2 = 0,05 mm, t3 = - Lấy chiều sâu cắt cách tiến dao ngang theo hƣớng kính - Dùng dung dịch trơn nguội - Tiện ren xong mở đai ốc hai dừng trục vít me, dùng giũa tam giác làm đỉnh ren Tiện đầu thứ - Gá phôi trở đầu thực trình tự để hồn thành đầu thứ hai theo vẽ gia cơng 2.5.3 Xem trình diễn mẫu: - Gá lắp dao tiện ren tam giác - Điều chỉnh máy theo bƣớc xoắn cần tiện 50 - Tiến dao - Hành trình cắt ren 2.5.4 Học sinh làm thử: - Một học sinh làm thử, lại quan sát nhận xét 2.5.5 Thực hành tiện ren tam giác ngồi: - Chuẩn bị cơng việc - Chuẩn bị vị trí làm việc - Thực hành tiện ren tam giác ngồi theo quy trình - Thực biện pháp an toàn: + Phải đảm bảo độ đồng tâm mặt ngồi đƣờng tâm phơi + Phải vát cạnh trƣớc tiện ren + Kiểm tra tốc độ trục trƣớc đóng đai ốc hai + Tuân thủ quy trình đề phong tai nạn Dạng sai hỏng, nguyên nhân biện pháp đề phòng: Các dạng Nguyên nhân Biện pháp đề phòng sai hỏng Bƣớc ren sai - Điều chỉnh vị trí tay gạt hộp - Điều chỉnh lại vị trí tay gạt bƣớc tiến sai máy - Lắp bánh thay sai - Tính tốn thay lại bánh 51 thay - Trục vít me mịn nhiều Ren khơng - Dao mài khơng - Kiểm tra dao mài góc độ - Dao gá không tâm - Gá dao theo dƣỡng, tâm Chiều cao - Lấy chiều sâu cắt sai - Điều chỉnh chiều sâu xác ren - Sử dụng du xích sai - Tiện thử sai - Dao mịn Ren bị đổ - Đƣờng phân giác góc đầu - Gá dao theo dƣỡng dao khơng vng góc với đƣờng tâm vật gia công Độ nhám - Chiều sâu cắt lớn - Giảm lƣợng chiều sâu cắt không đạt - Dao mòn - Mài sửa lại dao - Mũi dao nhọn - Giảm tốc độ cắt - Phoi bám - Dùng dung dịch trơn nguội Kiểm tra sản phẩm: - Kiểm tra bƣớc ren thƣớc (hình a) - Kiểm tra prôfin ren, bƣớc ren dƣỡng (hình b) 52 - Kiểm tra đƣờng kính đỉnh ren thƣớc cặp: dth = d - 0,05 mm - Kiểm tra tổng thể đai ốc chuẩn (hình c) ren lắp ghép sít êm đạt Vệ sinh công nghiệp: - Cắt điện trƣớc làm vệ sinh - Lau chùi, vô dầu mỡ dụng cụ đo, máy tiện - Sắp đặt dụng cụ thiết bị - Quét dọn nơi làm việc cẩn thận, C YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP BÀI Nội dung: -Về kiến thức: + Trình bày đƣợc yêu cầu kỹ thuật tiện ren tam giác + Tra đƣợc bảng chọn chế độ cắt tiện ren tam giác - Về kỹ năng: + Vận hành thành thạo máy tiện để tiện ren tam giác ngồi qui trình qui phạm, ren đạt cấp xác 7-6, độ nhám cấp 4-5, đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian qui định, đảm bảo an toàn cho ngƣời máy + Giải thích đƣợc dạng sai hỏng, nguyên nhân cách khắc phục -Về lực tự chủ trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực học tập Phƣơng pháp đánh giá: - Về kiến thức: Đƣợc đánh giá hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm - Về kỹ năng: Đánh giá qua tập thực hành - Về lực tự chủ trách nhiệm: Đánh giá qua tác phong, thái độ học tập CÂU HỎI ÔN TẬP 53 54 BÀI TIỆN REN TAM GIÁC TRONG Mã MĐ28 - 04 A MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC - Trình bày đƣợc yêu cầu kỹ thuật tiện ren tam giác - Tra đƣợc bảng chọn chế độ cắt tiện ren tam giác - Vận hành thành thạo máy tiện để tiện ren tam giác qui trình qui phạm, ren đạt cấp xác 7-6, độ nhám cấp 4-5, đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian qui định, đảm bảo an toàn cho ngƣời máy - Giải thích đƣợc dạng sai hỏng, nguyên nhân cách khắc phục - Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động tích cực sáng tạo học tập B NỘI DUNG Yêu cầu kỹ thuật tiện ren tam giác trong: - Ren prôfin - Ren không đổ, không mẻ - Lắp ghép sít êm Phƣơng pháp gia cơng: 2.1 Gá lắp, điều chỉnh phôi: - Phôi đƣợc gá mâm cặp kỹ thuật; đảm bảo độ đồng tâm, độ cứng vững - Phôi đƣợc điều chỉnh cách rà gá (nhƣ tiện trụ ngoài) 2.2 Gá lắp, điều chỉnh dao: 55 - Dao tiện ren phải đƣợc gá xác ngang tâm phơi - Để trắc diện ren ta dùng dƣỡng để gá dao: + Đíều chỉnh đầu dao khít dƣỡng, mũi dao tâm phơi, đƣờng phân giác góc mũi dao vng góc với đƣờng tâm phơi + Kẹp chặt dao 2.3 Điều chỉnh máy: - Giống nhƣ tiện ren tam giác - Dao tiện ren yếu dao tiện ren nên tiện chế độ cắt thƣờng chọn khoảng 70% tiện ren 2.4 Cắt thử đo: - Đặt dao cách xa mặt đầu khoảng ÷ bƣớc ren, đóng đai ốc hai cho dao cắt đƣờng mờ để kiểm tra bƣớc ren - Dùng dƣỡng đo ren kiểm tra bƣớc ren cần tiện 2.5 Tiến hành gia cơng: Kích thuước lỗ trước cắt ren tính theo cơng thức: D1 = D - 2H Ví dụ: Tính kích thƣớc lỗ cần tiện khoan để tiện ren đai ốc M20 H = 0,6P, D = 20 mm 56 D1 = 20 – x 0,6 x 2,5 = 17 mm Để tiện nhanh ren dể lắp ghép ta tiện khoan lỗ Φ17,5 mm 2.5.1 Đọc nghiên cứu vẽ: Kích thƣớc đai ốc sáu cạnh Tên kích Kích thƣớc đƣờng kính danh nghĩa thƣớc ren 10 12 14 16 20 P 1.25 1.5 1.75 2 2.5 S 13 17 19 22 24 30 D 14.4 18.9 21.1 24.5 26,8 33.6 H 6.5 10 11 13 16 57 Yêu cầu kỹ thuật: - Đảm bảo dung sai kíc thƣớc - Ren dạng prôfin, cân tâm - Ren không đổ, không mẻ - Lắp ghép êm nhẹ - Độ nhám Rz = 20µm 2.5.2 Trình tự gia cơng: TRÌNH TỰ CÁC BƢỚC THỰC HIỆN Nội dung bƣớc – hình vẽ Chỉ dẫn thực 1.Tiện mặt đầu đạt L= 14 mm, vát cạnh - Gá phơi lục giác có cạnh S=24x15 nhơ khỏi vấu mm, rà phẳng mặt đầu - Gá dao đầu cong góc φ =300, tâm - Điều chỉnh trục ntc= 710 vg/ph - Tiện mặt đầu thứ L= 14 mm - Vát cạnh thứ 30 đạt D1= 0,9P = 0,9x13= 11,7 mm 2.Tiện mặt đầu thứ hai, vát cạnh ngoài, - Gá phôi trở đầu, rà phẳng mặt đầu khoan lỗ vát cạnh lỗ - Tiện mặt đầu thứ hai L=13±0,1mm, độ không // hai mặt bên < 0,05 mm 58 - Vát cạnh thứ hai 30 đạt D1= 0,9P= 0,9x13=11,7 mm - Khoan tiện lỗ Dlỗ = D - P = 16 - = 14 mm Đƣờng kính đỉnh ren D1 tiện xong đạt D1= D- 1,08P = 13.84 mm - Vát cạnh lỗ 2x45 dao đầu cong Tiện ren - Điều chỉnh tốc độ quay trục ntc = 100 ÷ 150 vg/phút - Điều chỉnh máy theo bƣớc tiến dao P = mm - Ren hệ mét - Khởi động trục quay - kiểm tra ntc đóng đai ốc hai để chạy dao tự động + Điều chỉnh dao để cắt lát đầu tiên: Khởi động trục quay, đƣa dao lọt lỗ khoảng mm, quay tay quay bàn trƣợt ngang ngƣợc chiều kim đồng hồ đƣa dao chạm mặt lỗ đƣa dao dọc ngồi cách mặt đầu phơi khoảng mm, dừng trục chính, xem vạch du xích trùng vạch chuẩn chỉnh mặt số bàn trƣợt ngang "0" 59 - Cắt lát thứ nhất: khởi động trục quay, dao chạy dọc Khi vạch dấu đến miệng lỗ, dao khỏi mặt ren cách quay tay quay bàn trƣợt ngang chiều kim đồng hồ khoảng đủ dao thoát khỏi lỗ mà lƣng dao khơng cọ xát vào thành lỗ, đảo chiều trục chính, dao khỏi lỗ khoảng 15 mm, đƣa dao tiến gần lại cách mặt phôi khoảng mm thực tƣơng tự lát cắt đầu ren đạt chiều cao Kiểm tra hoàn thiện - Quan sát, dùng thƣớc cặp đo đỉnh ren, dùng trục ren chuẩn vặn thử sít êm đạt yêu cầu 2.5.3 Xem trình diễn mẫu: - Gá lắp dao tiện ren tam giác - Điều chỉnh máy theo bƣớc xoắn cần tiện - Tiến dao - Hành trình cắt ren 2.5.4 Học sinh làm thử: - Một học sinh làm thử, lại quan sát nhận xét 2.5.5 Thực hành tiện ren tam giác trong: - Chuẩn bị cơng việc 60 - Chuẩn bị vị trí làm việc - Thực hành tiện ren tam giác theo quy trình - Thực biện pháp an tồn: + Phải đảm bảo độ đồng tâm mặt đƣờng tâm phôi + Kiểm tra tốc độ trục trƣớc đóng đai ốc hai + Phải vát cạnh trƣớc tiện ren + Tuân thủ quy trình đề phong tai nạn Dạng hƣ hỏng, nguyên nhân biện pháp đề phòng: Các dạng sai hỏng Ren bị lùa, sứt mẽ Nguyên nhân Biện pháp đề phịng - Đƣờng kính lỗ nhỏ - Gia cơng lỗ nhỏ lớn - Dao mịn đƣờng kính ren -Thiếu dung dịch trơn theo sổ tay kỹ thuật nguội - Bôi trơn đủ Chiều cao ren không Lỗ không đảm bảo độ trụ Kiểm tra độ trụ, độ thẳng lỗ Không đảm bảo độ nhám - Dao mòn - Mài sửa lại dao - Vận tốc cắt lớn - Giảm vận tốc cắt -Thiếu dung dịch trơn - Bổ sung dung dịch trơn nguội nguội 61 Kiểm tra sản phẩm: - Kiểm tra prôfin ren, bƣớc ren dƣỡng - Kiểm tra đƣờng kính đỉnh ren thƣớc cặp: dth = d - 0,05 mm Hình 4.1 Trục cữ đo ren - Kiểm tra tổng thể trục cữ đo ren lắp ghép sít êm đạt Vệ sinh cơng nghiệp: - Cắt điện trƣớc làm vệ sinh - Lau chùi, vô dầu mỡ dụng cụ đo, máy tiện - Sắp đặt dụng cụ thiết bị - Quét dọn nơi làm việc cẩn thận, C YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP BÀI Nội dung: -Về kiến thức: + Trình bày đƣợc yêu cầu kỹ thuật tiện ren tam giác + Tra đƣợc bảng chọn chế độ cắt tiện ren tam giác + Giải thích đƣợc dạng sai hỏng, nguyên nhân cách khắc phục - Về kỹ năng: 62 + Vận hành thành thạo máy tiện để tiện ren tam giác qui trình qui phạm, ren đạt cấp xác 7-6, độ nhám cấp 4-5, đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian qui định, đảm bảo an toàn cho ngƣời máy -Về lực tự chủ trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực học tập Phƣơng pháp đánh giá: - Về kiến thức: Đƣợc đánh giá hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm - Về kỹ năng: Đánh giá qua tập thực hành - Về lực tự chủ trách nhiệm: Đánh giá qua tác phong, thái độ học tập CÂU HỎI ÔN TẬP Câu Nêu đặc điểm dao tiện ren tam giác so với dao tiện ren ngoài? Câu Chế độ cắt tiện ren có khác so với tiện ren ngồi? Câu Trình bày trình tự bƣớc tiện ren tam giác máy tiện ren vít vạn Câu Trình bày phƣơng pháp kiểm tra bề mặt ren lỗ 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan Thị Thuận Giáo trình Tiện Ren Tam Giác –– Dự Án Giáo Dục Kỹ Thuật Dạy Nghề (VTEP) P ĐENEGIƠNƢI, G XCHIXKIN, I TKHO Kỹ Thuật Tiện –– NXB Mir Maxcơva (Ngƣời dịch: Nguyễn Quang Châu – NXB Đại Học Giáo Dục Chuyên Nghiệp Hà Nội) 64 ... chung ren tam giác Bài Dao tiện ren tam giác – Mài dao tiện ren 42 Bài Tiện ren tam giác 47 Bài Tiện ren tam giác 55 Tài liệu tham khảo 63 GIÁO TRÌNH... BÀI TIỆN REN TAM GIÁC NGOÀI Mã MĐ28 - 03 A MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC - Trình bày đƣợc yêu cầu kỹ thuật tiện ren tam giác - Tra đƣợc bảng chọn chế độ cắt tiện ren tam giác - Vận hành thành thạo máy tiện. .. với ren Mục tiêu mơ đun: - Trình bày đƣợc các thơng số hình học dao tiện ren tam giác - Nhận dạng đƣợc bề mặt, lƣỡi cắt, thơng số hình học dao tiện ren tam giác - Mài đƣợc dao tiện ren tam giác
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Tiện ren tam giác (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC) - Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp,