0

Giáo trình Tiện côn (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC) - Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp

50 0 0
  • Giáo trình Tiện côn (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC) - Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 11:13

Giáo trình Tiện côn cung cấp những phần lý thuyết cơ bản nhất về gia công bề mặt côn trên máy tiện vạn năng cũng như các kiến thức cần thiết cho thực hành, khuyến khích người học tự học tập, thực tập để hình thành các kỹ năng cơ bản trong gia công các bề mặt côn bằng phương pháp cắt gọt. Mời các bạn cùng tham khảo! TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỒNG THÁP KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH MƠ ĐUN: TIỆN CƠN NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG/TRUNG CẤP (Ban hành kèm theo Quyết định số:……, ngày……, tháng……, năm 2017 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp) Đồng Tháp, năm 2017 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu thuộc loại sách giáo trình nên nguồn thơng tin đƣợc phép dùng ngun trích dùng cho mục đích đào tạo tham khảo Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh bị nghiêm cấm LỜI GIỚI THIỆU Giáo trình Tiện côn đƣợc xây dựng biên soạn sở chƣơng trình khung đào tạo nghề Cắt gọt kim loại Tổng Cục Dạy Nghề Giáo trình đƣợc biên soạn theo nguyên tắc: Tính định hƣớng thị trƣờng lao động; Tính hệ thống khoa học; Tính ổn định khoa học; Hƣớng tới liên thơng; Tính đại sát thực với sản xuất Tài liệu cung cấp phần lý thuyết gia công bề mặt côn máy tiện vạn nhƣ kiến thức cần thiết cho thực hành, khuyến khích ngƣời học tự học tập, thực tập để hình thành kỹ gia công bề mặt côn phƣơng pháp cắt gọt Cuối học có câu hỏi kiến thức tập thực hành kỹ nhằm đánh giá kết học tập rèn luyện ngƣời học Giáo trình Tiện côn tập thể giảng viên trƣờng Cao đẳng nghề Đồng tháp biên soạn Ban biên soạn xin chân thành cảm ơn trƣờng bạn doanh nghiệp cộng tác, tạo điều kiện giúp đỡ việc biên soạn giáo trình Trong trình thực hiện, ban biên soạn nhận đƣợc nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn, khoa học trách nhiệm nhiều chuyên gia, mặt khác lần biên soạn giáo trình dựa lực thực hiện, nên không tránh khỏi thiếu sót định Rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp để giáo trình đƣợc hồn thiện hơn, đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tế sản xuất doanh nghiệp tƣơng lai Đồng Tháp, ngày …tháng … năm 2017 Tham gia biên soạn Chủ biên: MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN LỜI GIỚI THIỆU MỤC LỤC GIÁO TRÌNH MƠ ĐUN Bài KHÁI NIỆM VỀ MẶT CÔN Bài TIỆN CÔN BẰNG DAO RỘNG LƢỠI 15 Bài TIỆN CÔN BẰNG CÁCH XOAY XIÊN 22 BÀN TRƢỢT DỌC 22 Bài TIỆN CÔN BẰNG CÁCH XÊ DỊCH NGANG Ụ ĐỘNG 32 Bài PHƢƠNG PHÁP TIỆN CÔN BẰNG THƢỚC CÔN 41 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔ ĐUN 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 GIÁO TRÌNH MƠ ĐUN Tên mơ đun: TIỆN CƠN Mã mơ đun: MĐ 24 I Vị trí , tính chất, mơ đun: - Vị trí: + Trƣớc học mơ đun sinh viên phải hồn thành: MH07; MH08; MH09; MH10; MH11; MH12; MH15; MĐ22 - Tính chất: + Là mô-đun chuyên môn nghề thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc II Mục tiêu mô đun: - Kiến thức: - Xác định đƣợc thông số mặt - Trình bày đƣợc u cầu kỹ thuật tiện - Phân tích đƣợc phƣơng pháp tiện côn - Kỹ năng: - Vận hành thành thạo máy tiện để tiện qui trình qui phạm, đạt cấp xác 8-10, độ nhám cấp 4-5, đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian qui định, đảm bảo an toàn cho ngƣời máy - Giải thích đƣợc dạng sai hỏng, nguyên nhân cách khắc phục - Xác định đƣợc phƣơng pháp kiểm tra mặt côn phù hợp với điều kiện trƣờng có - Năng lực tự chủ trách nhiệm: - Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động tích cực sáng tạo học tập IV Điều kiện thực mơ đun 1.Phịng học chun mơn hóa/ nhà xƣởng: phịng học tích hợp lý thuyết, thực hành 2.Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, TV, máy tính, bảng phấn 3.Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: giáo trình, giáo án, tài liệu tham khảo, thiết bị, vật tƣ thực tập 4.Các điều kiện khác: phiếu đánh giá dành cho ngƣời học V Nội dung phƣơng pháp đánh giá Nội dung: - Kiến thức: - Xác định đƣợc thông số mặt - Trình bày đƣợc u cầu kỹ thuật tiện - Phân tích đƣợc phƣơng pháp tiện côn - Kỹ năng: - Vận hành thành thạo máy tiện để tiện côn qui trình qui phạm, đạt cấp xác 8-10, độ nhám cấp 4-5, đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian qui định, đảm bảo an toàn cho ngƣời máy - Giải thích đƣợc dạng sai hỏng, nguyên nhân cách khắc phục - Xác định đƣợc phƣơng pháp kiểm tra mặt côn phù hợp với điều kiện trƣờng có - Năng lực tự chủ trách nhiệm: - Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động tích cực sáng tạo học tập Phương pháp - Kiến thức: Kiểm tra, đánh giá nhiều hình thức: Trắc nghiệm, vấn đáp, tự luận - Kỹ năng: Đánh giá thông qua thao tác sinh viên sau trình đƣợc thực tập đồng thời kết hợp với kiểm tra kết thúc mô đun - Năng lực tự chủ trách nhiệm: Rèn luyện, uốn nắn từ đầu để hình thành thói quen, tác phong cơng nghiệp VI Hƣớng dẫn thực mô đun Phạm vi áp dụng mơ đun - Chƣơng trình mơ đun đƣợc sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề Hướng dẫn phương pháp giảng dạy, học tập mô đun - Đối với giáo viên, giảng viên: + Trƣớc giảng dạy, giáo viên cần vào nội dung học để chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lƣợng giảng dạy + Nên áp dụng phƣơng pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ + Khi hƣớng dẫn thực hành Giáo viên hƣớng dẫn, thao tác mẫu sửa sai chổ cho sinh viên - Đối với ngƣời học: + Xem trƣớc nội dung kiến thức để tiếp thu tốt + Thực đàm thoại với giáo viên để tăng khả tiếp thu nhớ + Thƣờng xuyên luyện tập nội dung xƣởng thực hành Bài KHÁI NIỆM VỀ MẶT CÔN Mã MĐ 24-01 A MỤC TIÊU: - Xác định đƣợc thông số mặt côn - Trình bày đƣợc u cầu kỹ thuật tiện - Phân tích đƣợc phƣơng pháp tiện đặc điểm phƣơng pháp - Xác định đƣợc phƣơng pháp kiểm tra mặt côn phù hợp với điều kiện trƣờng có - Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động tích cực sáng tạo học tập B NỘI DUNG: Các thông số mặt côn: 1.1 Các dạng côn: Trong kỹ thuật thƣờng sử dụng chi tiết có dạng ngồi (ví dụ hình 1.1), dụng cụ cắt có chi với độ tiêu chuẩn, trục có lỗ để chứa chuôi côn dụng cụ hay trục gá,… Chi tiết thƣờng có ba dạng: đầu nhọn, đầu bằng, phần tồn chiều dài chi tiết (hình 1.2) Hình 1.1 Một số chi tiết côn thường gặp a.Bánh côn, b Mũi khoét côn, c Mũi tâm d Bạc côn, đ Mũi khoan có chi dài Hình 1.2 Các dạng a Côn đầu bằng; b côn đầu bằng; c Côn phần toàn chiều 1.2 Các yếu tố mặt côn: Mặt côn đƣợc đặc trƣng yếu tốcơ sau: - Góc (2α): góc tạo hai đƣờng sinh tiết diện qua đƣờng tâm chi tiết - Góc dốc (α): góc tạo đƣờng tâm chi tiết với đƣờng sinh - Độ dốc (i): i  tg  Dd 2l - Độ (k): k  2tag  Dd l Hình 1.3 Các yếu tố mặt côn Bảng 1.1 Công thức tính yếu tố hình 10 Số vạch = H 0,01 Hình 4.5 Xác định H đồng hồ so Hình 4.6 Xác định H chi tiết mẫu Dùng chi tiết mẫu (hình 4.6): Sử dụng chi tiết mẫu có độ độ côn chi tiết cần gia công Gá côn mẫu hai mũi tâm Sau dịch chuyển ngang sơ thân ụ động khoảng gần H tính tốn (có thể dựa vào vạch chia đế ụ động dùng thƣớc để đo sơ khoảng H) Di chuyển xe dao dọc băng máy kiểm tra độ sít mũi dao với mặt giấy mỏng, giấy sít nhẹ khơng bị rách đạt Để tăng độ xác dùng đồng hồ so gá bàn dao ngang Cho đầu đo đồng hồ so tiếp xúc với bề mặt mẫu Sau di chuyển xe dao dọc chiều dài côn mẫu, giá trị đồng hồ so không đổi đạt 2.2 Gá, lắp điều chỉnh phôi: Tiện côn phƣơng pháp xê dịch ngang thân ụ động phôi bắt buộc phải đƣợc gá hai mũi tâm Trong q trình gia cơng, phơi quay, sử dụng mũi tâm đầu nhọn vị trí tiếp xúc mũi tâm lỗ tâm chi tiết không đảm bảo làm cho mũi tâm chóng mịn phá hỏng lỗ tâm chi tiết (hình 4.7a) Để khắc phục ngƣời ta dùng mũi tâm tự lựa có đầu chỏm cầu (hình 4.7b) để đảm bảo tiếp xúc mũi tâm lỗ tâm chi tiết 36 Hình 4.7.Vị trí mũi tâm lỗ tâm a Mũi tâm nhọn; b.Mũi tâm tâm tự lựa có đầu chỏm cầu 2.3 Điều chỉnh máy: Trong trình tiện côn, chế độ cắt đƣợc chọn nhƣ tiện trụ ngồi Q trình cắt cho xe dao tiến tự động để nâng cao suất độ nhẵn bề mặt 2.4 Cắt thử đo: Để tiện góc cơn, bề mặt đƣợc tiện thơ để lƣợng dƣ 1mm cho trình tiện tinh Sau tiện thơ kiểm tra kích thƣớc đƣờng kính, chiều dài phơi Góc dốc đƣợc kiểm tra dƣỡng cứng thƣớc đo góc vạn Sau kiểm tra góc dốc chƣa phải tiến hành điều chỉnh khoảng dịch chuyển ngang cua thân ụ động sau cắt thử kiểm tra lại Q trình phải thực nhiều lần đạt 2.5 Các bƣớc tiến hành gia công: - Đọc vẽ, lập trình tự bƣớc tiến hành - Chuẩn bị phôi, thiết bị, dụng cụ - Gá mũi tâm, điều chỉnh độ đồng tâm mũi tâm trƣớc mũi tâm sau - Gá phôi, gá dao - Tiện mặt đầu mặt bậc có - Điều chỉnh khảng dịch chuyển ngang thân ụ động 37 - Tiện thô đo - Tiện tinh - Kiểm tra tổng thể Các dạng sai hỏng, nguyên nhân biện pháp phòng tránh: Dạng sai hỏng Nguyên nhân Biện pháp phịng tránh Góc nhƣng Thực chều sâu cắt Điều chỉnh chiều sâu cắt thật kích thức D, d sai khơng xác xác tiện tinh Điều chỉnh khoảng xê dịch - Điều chỉnh xác ngang thân ụ động khơng khoảng xê dịch ngang ụ xác động Góc côn sai - Cắt thử kiểm tra trƣớc tiện tinh - Khóa chặt vít hãm ụ động Đƣờng sinh hình Gá dao khơng ngang tâm Gá dao ngang tâm máy trƣớc không thẳng Độ nhẵn bề mặt không đạt máy tiện - Dao cùn, mài dao không - Mài lại dao trƣớc tiện góc độ tinh - Chế độ cắt khơng hợp lý - Chọn chế độ cắt hợp lý C YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP BÀI Nội dung: -Về kiến thức: + Giải thích đƣợc dạng sai hỏng, nguyên nhân cách khắc phục + Xác định đƣợc phƣơng pháp kiểm tra mặt phù hợp với điều kiện trƣờng có - Về kỹ năng: 38 + Vận hành thành thạo máy tiện để tiện ngồi cách xê dịch ngang ụ động qui trình qui phạm, đạt cấp xác 8-10, độ nhám cấp 4-5, đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian qui định, đảm bảo an toàn cho ngƣời máy -Về lực tự chủ trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực học tập Phƣơng pháp đánh giá: - Về kiến thức: Đƣợc đánh giá hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm - Về kỹ năng: Đánh giá qua tập thực hành - Về lực tự chủ trách nhiệm: Đánh giá qua tác phong, thái độ học tập CÂU HỎI ÔN TẬP BÀI 4: Câu Cần tiện chi tiết có đƣờng kính lớn 30 mm, chiều dài đoạn côn 240 mm độ côn 1/20 a) Chọn phƣơng pháp tiện Tại chọn phƣơng pháp đó? b) Trình bày quy tắc kỹ thuật an toàn thực phƣơng pháp Câu Đánh dấu vào ô trống cho phù hợp với nội dung sau: Câu Hãy điền số thứ tự để hoàn thành bƣớc điều chỉnh ngang thân ụ động: 39 40 Bài PHƢƠNG PHÁP TIỆN CÔN BẰNG THƢỚC CÔN Mã MĐ 24-05 A MỤC TIÊU: - Vận hành thành thạo máy tiện để tiện trong, ngồi thƣớc qui trình qui phạm, đạt cấp xác 8-10, độ nhám cấp 4-5, đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian qui định, đảm bảo an toàn cho ngƣời máy - Giải thích đƣợc dạng sai hỏng, nguyên nhân cách khắc phục - Xác định đƣợc phƣơng pháp kiểm tra mặt côn phù hợp với điều kiện trƣờng có - Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động tích cực sáng tạo học tập B NỘI DUNG: Khái niệm phạm vi ứng dụng phƣơng pháp tiện côn thƣớc côn: Tiện côn thƣớc côn phƣơng pháp tiện chép hình dùng đồ gá thƣớc Nhờ vào thƣớc chép hình mà q trình gia cơng quỹ đạo tiến dao theo phƣơng hợp với đƣờng tâm chi tiết góc góc dốc hình Tiện phƣơng pháp gia cơng đƣợc chi tiết có chiều dài lớn từ 500 đến 700mm tùy theo máy Tiện đƣợc ngồi với góc dốc từ 10  15o cấp xác từ  7, độ nhám Ra= 10  2,5 Do chạy dao với bƣớc tiến tự động nên phƣơng pháp thƣờng đƣợc ứng dụng cho dạng sản xuất lớn chi tiết có yêu cầu độ xác cao Cấu tạo ngun lý làm việc thƣớc 41 Hình 5.1 Cấu tạo thước côn 2.1 Cấu tạo thƣớc côn: Giá đỡ thƣớc (1) đƣợc lắp thân máy, giá đế thƣớc (2) phía hai đầu đế thƣớc có khắc vạch chia với giá trị 1o Con trƣợt (4) trƣợt trƣợt thƣớc quay xung quanh chốt tựa (5) đƣợc nối với bàn trƣợt ngang máy nhờ giằng (6) Thanh trƣợt thƣờng có chiều dài khoảng 500 đến 700mm tùy theo cỡ máy Thƣớc (2) quay đế thƣớc quanh chốt (7) so với đƣờng tâm máy góc dốc mặt cần tiện ta nới lỏng đai ốc 2.2 Nguyên lý làm việc thƣớc côn: Khi tiện côn phƣơng pháp dao thực đồng thời hai chuyển động dọc ngang nhờ vào dẫn hƣớng thƣớc côn tạo nên quỹ đạo cắt có phƣơng hợp với đƣờng tâm chi tiết góc góc dốc mặt Để thực q trình ta phải tách liên kết đai ốc trục vít bàn trƣợt ngang Do xe dao chuyển động tịnh tiến dọc dao nhận đƣợc chuyển động dọc với xe dao, đồng thời giằng nối bàn dao ngang với thƣớc côn dẫn hƣớng bàn dao ngang chuyển động theo rãnh dẫn hƣớng thƣớc côn Sự kết hợp đồng thời hai chuyển động làm cho dao dịch chuyển theo góc quay thƣớc tiện đƣợc chi tiết có độ theo góc điều chỉnh 42 Phƣơng pháp tiện côn: 3.1 Gá lắp điều chỉnh thƣớc côn: - Tính góc dốc α cần tiện để xác định góc quay thƣớc côn - Lắp điều chỉnh thƣớc côn: + Trƣớc tiên, lắp thƣớc côn lên máy tiện điều chỉnh để rãnh dẫn hƣớng thƣớc song song với đƣờng dẫn hƣớng băng máy Sau đó, nới lỏng đai ốc hãm quay thƣớc góc góc dốc α cần tiện nhờ vào vạch chia độ đế thƣớc Siết đai ốc hãm Lắp điều chỉnh trƣợt lên thƣớc côn + Tách liên kết trục vít đai ốc bàn trƣợt ngang để dao di chuyển ngang tự theo dẫn hƣớng thƣớc côn + Quay bàn trƣợt dọc phụ góc 90o để lấy chiều sâu cắt thay bàn trƣợt ngang + Lắp chặt trƣợt với giằng đai ốc giằng làm nhiệm vụ kết nối trƣợt với bàn trƣợt ngang Lưu ý: Đối với chi tiết địi hỏi độ xác cao để xoay thước xác theo góc dốc cần tiện dùng trục mẫu đồng hồ so để kiểm tra 3.2 Gá lắp điều chỉnh phơi, dao, điều chỉnh máy: Q trình gá lắp phôi, dao tƣơng tự nhƣ tiện trụ Mặt đầu mặt bậc phải đƣợc gia công trƣớc tiện để đảm bảo độ vng góc bậc với đƣờng tâm chi tiết Đối với chi tiết côn lỗ lỗ phải đƣợc gia cơng trƣớc với lƣợng dƣ đƣờng kính nhỏ 2mm 3.3 Cắt thử đo: + Tiện thử với bƣớc tiến dao tay để kiểm tra đƣờng dịch chuyển dao so với dẫn hƣớng thƣớc côn liên kết phận: Thƣớc côn không bị xê dịch, bàn trƣợt ngang trƣợt tự sít êm,… tiến dao tự động nhằm đảm bảo an toàn cho ngƣời thiết bị 43 + Tiện thô mặt để lƣợng dƣ 2mm theo đƣờng kính + Kiểm tra kích thƣớc đƣờng kính, chiều dài thƣớc cặp, kiểm tra góc dƣỡng cứng, thƣớc đo góc trục thử + Chế độ cắt tính tốn chọn theo chế độ cắt tiện trụ 3.4 Các bƣớc tiến hành gia công: + Tiện mặt đầu, khoan lỗ tâm + Tiện bậc (nếu có) khoan lỗ chi tiết với lƣợng dƣ 2mm đƣờng kính nhỏ tiện lỗ + Gá lắp điều chỉnh thƣớc côn, bàn trƣợt trên, bàn trƣợt ngang + Gá lắp điều chỉnh dao + Cắt thử đo + Tiện tinh + Kiểm tra hoàn thiện Các dạng sai hỏng, nguyên nhân biện pháp phòng tránh: Dạng sai hỏng Nguyên nhân Biện pháp phòng tránh Điều chỉnh chiều sâu cắt - Để lƣợng dƣ tiện tinh khơng xác phù hợp Góc nhƣng - Kiểm tra, điều chỉnh du kích thƣớc sai xích bàn trƣợt trên, dụng cụ đo xác trƣớc gia công Điều chỉnh thƣớc côn - Kiểm tra lại góc Góc sai khơng xác xoay thƣớc - Kiểm tra liên kết phận thƣớc côn Đƣờng sinh hình - Gá dao khơng tâm 44 - Gá dao ngang tâm máy không thẳng - Bàn trƣợt ngang rơ dẫn - Điều chỉnh chêm côn đến rung động cắt bàn trƣợt ngang sít êm - Dao cùn, mài dao khơng - Mài dao góc độ, Độ nhẵn khơng đạt góc độ mài lại dao tiện tinh - Chế độ cắt không hợp lý - Tính chọn chế độ cắt hợp lý Hƣớng dẫn thực hành: BẢN VẼ CHI TIẾT GIA CÔNG PHIẾU HƢỚNG DẪN TIỆN CÔN BẰNG THƢỚC CÔN Các bƣớc thực Hƣớng dẫn Đọc vẽ, chuẩn bị Tiện mặt đầu L=124mm, khoan tâm đầu - Gá phôi mâm cặp vấu - Gá dao vai, dao tiện phá tâm máy - Gá mũi khoan tâm - Tiện mặt đầu L =124mm, khoan lỗ tâm đầu Tiện mặt trụ bậc ϕ16-0,05 mm 45 - Gá phôi mũi tâm, cặp tốc - Tiện bậc ϕ16-0,05 mm, đo L = 80mm Tiện ϕ13-0,05 mm, vát cạnh 2x450 - Gá phôi trở đầu mũi tâm, cặp tốc - Tiện ϕ13-0,05 mm x10mm dao vai - Vát cạnh 2x45o dao đầu thẳng Xác định góc dốc α cần tiện để xoay thƣớc Tính góc dốc α: côn tag  D  d 18  14,5   0,026 2l x70 Tra bảng tag, ta đƣợc α = 1o26’ Điều chỉnh thƣớc côn, bàn trƣợt ngang, bàn trƣợt trên, xoay thƣớc góc α - Lắp thƣớc côn (1) điều chỉnh thƣớc (2) quay góc góc dốc cần tiện α = 1o26’ - Tách liên kết đai ốc trục vít bàn trƣợt ngang - Quay bàn trƣợt dọc phụ góc 90o để lấy chiều sâu cắt Tiện thử mặt côn: - Lấy chiều sâu cắt du xích bàn trƣợt - Thực tiện côn với bƣớc tiến tay để kiểm tra cấu - Tiện côn thực tiến dao tự động (chế độ cắt s = 0,2mm/vòng, n = 710 vòng/phút) 46 - Kiểm tra điều chỉnh lại góc xoay α Tiện tinh mặt - Sử dụng dao tiện tinh - Chọn chế độ cắt phù hợp Kiểm tra hoàn thiện C YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP BÀI Nội dung: -Về kiến thức: + Giải thích đƣợc dạng sai hỏng, nguyên nhân cách khắc phục + Xác định đƣợc phƣơng pháp kiểm tra mặt côn phù hợp với điều kiện trƣờng có - Về kỹ năng: + Vận hành thành thạo máy tiện để tiện côn trong, ngồi thƣớc qui trình qui phạm, đạt cấp xác 8-10, độ nhám cấp 4-5, đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian qui định, đảm bảo an toàn cho ngƣời máy -Về lực tự chủ trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực học tập Phƣơng pháp đánh giá: - Về kiến thức: Đƣợc đánh giá hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm - Về kỹ năng: Đánh giá qua tập thực hành - Về lực tự chủ trách nhiệm: Đánh giá qua tác phong, thái độ học tập CÂU HỎI ÔN TẬP BÀI 5: Câu Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thành câu sau: - Thƣớc côn đƣợc lắp - Chuyển động trƣợt dao tiện thực đồng thời song song với nhờ - Lấy chiều sâu cắt thay bàn trƣợt ngang Câu Để an toàn tiện côn thƣớc côn, cần ý: 47 Câu Cần tiện 200 bạc theo hình vẽ, biết máy có thƣớc dài 500 mm, góc xoay tối đa thƣớc côn 100, khoảng trƣợt bàn trƣợt trên100 mm Chọn phƣơng pháp tiện côn lập trình tự bƣớc thực CÂU HỎI ƠN TẬP MƠ ĐUN Trình bày yếu tố mặt cơng thức xác định yếu tố Trình bày phƣơng pháp kiểm tra mặt sản xuất đơn sả xuất hàng loạt lớn Trình bày phƣơng pháp tiện dao rộng lƣỡi Nêu dạng sai hỏng, nguyên nhân va biện pháp phịng tránh tiện dao rộng lƣỡi Trình bày phƣơng pháp tiện ngồi tiện côn cách xoay xiên bàn trƣợt dọc Cho biết phạm vi ứng dụng phƣơng pháp Nêu dạng sai hỏng thƣờng gặp, nguyên nhân biện pháp phịng tránh tiện phƣơng pháp xoay xiên bàn trƣợt dọc Nêu yêu cầu kỹ thuật phạm vi ứng dụng tiện côn phƣơng pháp xê dịch ngang ụ động Viết công thức xác định khoảng xê dịch ngang ụ động Trình bày phƣơng pháp xác định khoảng xê dịch ngang thân ụ động Trình bày cấu tạo nguyên lý làm việc thƣớc côn 48 10 Trình bày phƣơng pháp tiện thƣớc côn 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] V.A Xlêpinin - Hướng dẫn dạy tiện kim loại - Nhà xuất công nhân kỹ thuật 1977 [2] Đnhêjnƣi, Chixkin, Toknô - Kỹ thuật tiện - Nhà xuất Mir - 1981 [3] Đỗ Đức Cƣờng - Kỹ thuật Tiện - Bộ khí luyện kim – 1996 50 ... 2x45o - Chế độ cắt nhƣ tiện trụ Tiện mặt đầu thứ 2, tiện ϕ18 - Gá phôi trở đầu - Tiện mặt đầu thứ đạt L = 50mm - Tiện ϕ1 8-0 ,1mm Tiện côn kiểm tra - Lấy dấu chiều dài 20mm - Tiện thử: Tiến dao dọc... số mặt - Trình bày đƣợc u cầu kỹ thuật tiện - Phân tích đƣợc phƣơng pháp tiện côn - Kỹ năng: - Vận hành thành thạo máy tiện để tiện qui trình qui phạm, đạt cấp xác 8-1 0, độ nhám cấp 4-5 , đạt... lƣỡi cắt góc dốc cần tiện (45o) - Gá dao đảm bảo lƣỡi cắt phải ngang tâm máy Tiện mặt đầu, tiện mặt trụ ngoài, vát cạnh - Tiện mặt đầu đạt L = 51mm, tiện ϕ180,1x25mm - Vát cạnh 2x45o - Chế độ cắt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Tiện côn (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC) - Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp,