0

đề tài tìm hiểu công tác tổ chức bộ máy tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu tường hoa

43 1 0
  • đề tài tìm hiểu công tác tổ chức bộ máy tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu tường hoa

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 10:08

lOMoARcPSD|9234052 Bị TI CHNH TRõNG ắI HõC TI CHNH - MARKETING KHOA QUN TR KINH DOANH THỵC HNH NGH NGHIịP Tên đà tài: TÌM HIÄU CƠNG TÁC Tä CHĆC B MY TắI CễNG TY Cọ PHN XUT NHP KHặU T¯àNG HOA GVHD: PH¾M THà TRÂM ANH SVTH: LÊ TR¯àNG TÂN KHOA MSSV: 1921003534 Hà: CHÍNH QUY TP.HCM, NGÀY 12 THNG NM 2021 lOMoARcPSD|9234052 Bị TI CHNH TRõNG ắI HâC TÀI CHÍNH - MARKETING KHOA QUÀN TRà KINH DOANH THỵC HNH NGH NGHIịP Tờn ti: TèM HIU CƠNG TÁC Tä CHĆC Bà MÁY T¾I CƠNG TY Cä PHN XUT NHP KHặU TNG HOA GVHD: PHắM TH TRM ANH SVTH: LÊ TR¯àNG TÂN KHOA MSSV: 1921003534 Hà: CHÍNH QUY TP.HCM, NGÀY 12 THÁNG NM 2021 lOMoARcPSD|9234052 LâI CÀM ¡N ĐÅ hoàn thành cáo cáo thāc hành ngh nghiỏp ny, em xin tò lũng bit Ân sõu sÃc đÁn Ph¿m Thá Trâm Anh, tÁn tình h°ßng d¿n st q trình viÁt báo cáo thāc hành nghà nghiáp Em chân thành cÁm ¢n quý thÅy, cô khoa QuÁn Trá Kinh Doanh, Tr°áng Đ¿i Hãc Tài – Marketing tÁn tình trun đặt kiÁn thćc nhÿng nm em hãc tÁp Vßi ván kiÁn thćc đ°āc tiÁp thu q trình hãc khơng chß nÃn tÁng cho trình nghiên cću báo cáo th°c tÁp, mà hành trang quý báu đÅ em tiÁp tăc theo hãc hoàn thành tát nghiên cću sau mát cách vÿng chÃc tā tin Em chân thành cÁm ¢n Giám đác Thái Tr°áng Thánh cho phép t¿o điÃu kián thn lāi đÅ em thāc tÁp t¿i cơng ty Vì kiÁn thćc bÁn thân cịn h¿n chÁ, q trình thāc tÁp, hồn thián báo cáo em khơng tránh khßi nhÿng sai sót, kính mong nhÁn đ°āc nhÿng ý kiÁn đóng góp từ nh° q cơng ty Mát lÅn nÿa em xin chân thành cÁm ¢n kính chúc q thÅy, dãi sćc khße thành cơng sā nghiáp cao q Đãng kính chúc cô, chú, anh, chá Công Ty XuÃt Nhp Khầu Tỏng Hoa luụn dói sc khòe, t đ°āc nhiÃu thành công tát đẹp công viác lOMoARcPSD|9234052 NHắN XẫT CA NGõI HNG DẩN/ NĂI THỵC TắP Cơng ty/ Doanh nghiáp Xt NhÁp KhÇu T°áng Hoa xác nhÁn: Sinh viên Lê Tr°áng TÃn Khoa; MSSV: 1921003534, tr°áng ĐH Tài – Marketing thāc tÁp t¿i bá phÁn Hián Tr°áng cąa Cơng ty Xt NhÁp KhÇu T°áng Hoa từ ngày 1/2/2021 đÁn ngày 15/4/2021 - Và thái đá thāc tÁp:………………………………………… ………………………………………… - Và nng lāc & kiÁn thćc:……………………………………………… ………………………………………………………………………… - Và kỹ nng làm viác:………………………………………………… ………………………………………………………………………… - Nái dung: Ngỏi hòng dn ti nÂi thc tp: Thỏi Tr°áng Thánh TP HCM, ngày 12 tháng năm 2021 NG¯âI NH¾N XÉT (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) lOMoARcPSD|9234052 NH¾N XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CĂA GIÀNG VIÊN H¯àNG DÈN NH¾N XÉT ĐÁNH GIÁ Tiêu chí Nßi dung đánh giá ĐiÃm thành phÅn Q trình Chun cÅn (chi¿m 40%) Thái đá Kĩ nng ĐiÃm báo cáo Nái dung (chi¿m 60%) Hình thćc Tãng điÃm lOMoARcPSD|9234052 MĀC LĀC MĂC LĂC DANH MĂC BÀNG, BIÄU Đâ 10 Mâ ĐÄU 11 LÝ DO CHâN Đ TÀI 11 MĂC TIÊU NGHIÊN CĆU 11 ĐàI T¯ĀNG NGHIÊN CĆU 12 PH¾M VI NGHIÊN CĆU 12 PH¯¡NG PHÁP NGHIÊN CĆU 12 Bà CĂC 13 CH¯¡NG C¡ Sâ LÝ THUYÀT V CÔNG TÁC Tä CHĆC Bà MÁY QUÀN TRà 14 1.1 KHÁI NIàM V Tä CHĆC Bà MÁY 14 1.1.1 Khái niám và tå chćc 14 1.1.2 Khái niám và tå chćc bá máy 15 1.1.3 TÅm h¿n quÁn trá 15 1.1.3.1 TÅm h¿n quÁn trá ráng 16 1.1.3.2 TÅm h¿n quÁn trá hẹp 16 1.1.4 QuyÃn h¿n quÁn trá 17 1.1.5 Phân cÃp quÁn trá 17 1.1.5.1 Phân cÃp quÁn trá theo tÅm quÁn trá hẹp 18 1.1.5.2 Phân cÃp quÁn trá theo tÅm quÁn trá ráng 18 1.2 VAI TRÒ VÀ SĀ CÄN THIÀT NÂNG CAO HIàU QUÀ CĄA CÔNG TÁC Tä CHĆC Bà MÁY 18 lOMoARcPSD|9234052 1.2.1 Vai trị cąa cơng tác tå chćc bá máy 18 1.2.2 Sā cÅn thiÁt nâng cao hiáu quÁ cąa công tác tå chćc bá máy 19 1.3 CÁC YÀU Tà ÀNH H¯âNG ĐÀN Tä CHĆC Bà MÁY 19 1.3.1 Măc tiêu chiÁn l°āc phát triÅn 19 1.3.2 Đáa bàn ho¿t đáng 20 1.3.3 Quy mô ho¿t đáng 20 1.3.4 Đáa điÅm ho¿t đáng 20 1.3.5 Môi tr°áng ho¿t đáng 21 1.3.6 KhÁ nng và nguãn lāc 21 1.4 NGUYÊN TÂC Tä CHĆC Bà MÁY 21 1.4.1 Nguyên tÃc gÃn vßi măc tiêu 21 1.4.2 Nguyên tÃc hiáu quÁ 22 1.4.3 Nguyên tÃc cân đái 22 1.4.4 Nguyên tÃc tháng nhÃt chß huy 22 1.4.5 Nguyên tÃc linh ho¿t 22 1.4.6 Nguyên tÃc khoa hãc 22 1.4.7 Nguyên tÃc chuyên môn hóa 22 1.5 CÁC Hà THàNG QUÀN TRà 23 1.5.1 Há tháng quÁn trá kiÅu trāc tuyÁn 23 1.5.2 Há tháng quÁn trá kiÅu chćc nng 24 1.5.3 Há tháng quÁn trá kiÅu trāc tuyÁn – chćc nng 25 1.5.4 Há tháng quÁn trá kiÅu ma trÁn 26 1.6 NàI DUNG Bà MÁY QUÀN TRà T¾I DOANH NGHIàP 26 1.6.1 Xác đánh măc tiêu, chćc nng, nhiám vă cąa bá máy 26 1.6.1.1 Xác đánh măc tiêu 26 lOMoARcPSD|9234052 1.6.1.2 Chćc nng 27 1.6.1.3 Nhiêm vă 27 1.6.2 Xác đánh c¢ cÃu quÁn trá 27 1.6.3 Xác đánh mơ hình qn trá 27 1.6.4 Xây dāng lāc l°āng thāc hián chćc nng quÁn trá 28 CH¯¡NG THĀC TR¾NG CƠNG TÁC Tä CHĆC Bà MÁY T¾I CƠNG TY Cä PHÄN XT NHÀP KHỈU T¯àNG HOA 29 2.1 TäNG QUAN V CÔNG TY Cä PHÄN XT NHÀP KHỈU T¯àNG HOA 29 2.1.1 Gißi thiáu chung và cơng ty 29 2.1.2 Lách sử hình thành phát triÅn 29 2.1.3 Chćc nng, nhiám vă lĩnh vāc ho¿t đáng cąa công ty 30 2.1.3.1 Chćc nng cąa công ty 30 2.1.3.2 Nhiám vă cąa công ty 30 2.1.3.3 Lĩnh vāc ho¿t đáng cąa công ty 30 2.1.4 Măc tiêu kinh doanh cąa công ty 31 2.2 TÌNH HÌNH HO¾T ĐàNG KINH DOANH CĄA CƠNG TY Cä PHÄN XT NHÀP KHỈU T¯àNG HOA 31 2.3 THĀC TR¾NG CƠNG TÁC Tä CHĆC Bà MÁY T¾I CƠNG TY Cä PHÄN XT NHÀP KHỈU T¯àNG HOA 33 2.3.1 Nguãn nhân lāc cąa công ty 33 2.3.2 Mơ hình c¢ cÃu tå chćc cơng ty hián t¿i 35 2.3.3 Chćc nng, nhiám vă cąa phòng ban 35 2.3.3.1 Đ¿i hái cå đông 36 2.3.3.2 Hái đãng quÁn trá 36 lOMoARcPSD|9234052 2.3.3.3 Ban kiÅm soát 37 2.3.3.4 Ban tång giám đác 37 2.3.3.5 Các phòng nghiáp vă 38 CH¯¡NG KÀT LUÀN VÀ KIÀN NGHà V CƠNG TÁC Tä CHĆC Bà MÁY T¾I CƠNG TY Cä PHÄN XT NHÀP KHỈU T¯àNG HOA 40 3.1 ĐÁNH GIÁ V Bà MÁY QUÀN TRà CĄA CƠNG TY Cä PHÄN XT NHÀP KHỈU T¯àNG HOA 40 3.2 Đ XUÂT MàT Sà GIÀI PHÁP NHÄM HOÀN THIàN C¡ CÂU Tä CHĆC Bà MÁY QN TRà T¾I CƠNG TY Cä PHÄN XT NHÀP KHỈU T¯àNG HOA 41 3.2.1 Yêu cÅu cąa viác hoàn thián bá máy 41 3.2.2 Mát sá điÅm cÅn l°u ý hoàn thián bá máy cąa cơng ty 41 3.2.3 C¢ sã đÅ hoàn thián bá máy 41 KÀT LUÀN 42 TÀI LIàU THAM KHÀO 43 lOMoARcPSD|9234052 DANH MĀC BÀNG, BIÂU Đà Hình 1.1: S¢ Đã Há Tháng Qn Trá KiÅu Trāc TuyÁn 23 Hình 1.2: S¢ Đã Há Tháng QuÁn Trá KiÅu Chćc Nng 24 Hình 1.3: S¢ Đã Há Tháng QuÁn Trá KiÅu Trāc TuyÁn – Chćc Nng 25 Hình 1.4: S¢ Đã Há Tháng Qn Trá KiÅu Ma TrÁn 26 BÁng 2.1: BÁng Báo Các KÁt QuÁ Ho¿t Đáng Kinh Doanh Giai Đo¿n 2018-2020 32 Hình 2.1: Ngn Nhân Lāc Cąa Cơng Ty 34 BÁng 2.2: Mơ Hình C¢ CÃu Tå Chćc Cơng Ty 35 10 lOMoARcPSD|9234052 CH¯¡NG THỵC TRắNG CễNG TC Tõ CHC Bị MY TắI CễNG TY Cõ PHN XUT NHắP KHặU TõNG HOA 2.1 TõNG QUAN V CễNG TY Cõ PHN XUT NHắP KHặU TõNG HOA 2.1.1 Giái thißu chung vÁ cơng ty Tên cơng ty: Cơng Ty Cå PhÅn Xt NhÁp KhÇu T°áng Hoa Tên giao dách quác tÁ: TUONG HOA IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY Tră sã chính: 1570/137A Võ Vn Kiát, Ph°áng 7, QuÁn 6, Thành phá Hã Chí Minh Ngày ho¿t đáng: 08/05/2002 GiÃy phép kinh doanh: 0315663480 Tång ván đÅu t: 26.568.589.000 óng ( Hai mÂi sỏu tò nm trm sáu m°¢i tám triáu nm trm tám m°¢i chín ngàn đãng) Ván điÃu lá: 3.000.000.000 đãng ( tỷ đãng) Trong c¢ cÃu ván cąa Cơng Ty Cå PhÅn Xt NhÁp KhÇu T°áng Hoa bao gãm có cå đơng nhà n°ßc, ng°ái lao đáng cơng ty, nhà đÅu t° chiÁn l°āc cå đông khác 2.1.2 Lách sử hình thành phát triÃn Cơng ty Cå PhÅn XuÃt NhÁp KhÇu T°áng Hoa tiÃn thân Cơng Ty Ngo¿i Th°¢ng T°áng Hoa thành lÁp ngày 08/05/2002 Nm 2005: Đåi tên thành Công Ty Liên Hāp XuÃt KhÇu T°áng Hoa Nm 2010: Đåi tên thành Cơng Ty XuÃt NhÁp KhÇu T°áng Hoa Nm 2013: Đ°āc Bá ThÂng Mi cp giy phộp xut nhp khầu trc tip Nm 2017: Chính thćc chun đåi thành cơng ty cå phÅn 29 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 2.1.3 Chąc năng, nhißm vā lĩnh vÿc ho¿t đßng căa cơng ty 2.1.3.1 Chức công ty Công ty ho¿t đáng lĩnh vāc tå chćc thu mua chÁ biÁn lúa g¿o tiêu thă nái đáa, cung ćng, xuÃt khÇu trāc tiÁp Ngồi ra,cơng ty cịn kinh doanh mặt hàng tiêu dùng, đián máy, thāc phÇm cơng nghá, giáo dăc đào t¿o, bia, r°āu, bánh kẹo,… Cơng ty có nng l°c sÁn xuÃt 220.000 tÃn g¿o/nm vßi há tháng nhà máy chÁ biÁn l°¢ng thāc đ°āc phân bá t¿i vùng nguyên liáu trãng điÅm, giao thông thuÁn lāi, sćc chća kho 30.000 tÃn há tháng máy xay xát, lau bóng g¿o hián đ¿i, chÃt l°āng sÁn phÇm đ°āc quÁn lý theo tiêu chuÇn ISO 9001:2000 2.1.3.2 Nhiệm vụ công ty Kinh doanh, sÁn xuÃt, chÁ biÁn hàng l°¢ng thāc, nơng lâm sÁn, tiÅu thą mỹ nghá hàng hoá tiêu dùng phăc vă cho nhu cÅu thá tr°áng n°ßc ngồi n°ßc Kinh doanh đÅu t°, nhÁn thÅu xây dāng phát triÅn nhà phăc vă cho nhu cÅu trong, ngành nhu cÅu cąa thá tr°áng n°ßc ngồi Kinh doanh khách s¿n, dách vă du lách Liên doanh, liên kÁt vßi tå chćc kinh tÁ ngồi n°ßc đÅ mã ráng ho¿t đáng kinh doanh xuÃt nhÁp khÇu, sÁn xuÃt, dách vă đÅu t° cąa doanh nghiáp 2.1.3.3 Lĩnh vực hoạt động công ty Xay xát thóc lúa, đánh bóng g¿o; sÁn xuÃt kinh doanh bao bỡ, mua bỏn nóng sn, lÂng thc thc phầm, thuỏc lỏ, trng vỏt; da trõu, bũ, gò trm hÂng, qu; cao su; đå nhāa, xà phòng, sÁnh sć, vÁt t° nông nghiáp; vÁt liáu xây dāng, đå uáng, r°āu bia; đ°áng, sÿa, bát ngãt, muái iot, quÅn áo may sẵn, giày dép, túi xách; mua bán ch¢i trẻ em; mua bán mát sá mặt hàng thāc phÇm khác Mua bán ph°¢ng tián vÁn tÁi; máy móc ng° c¢, mua bán xng dÅu sÁn phÇm cąa chúng, mua bán đián gia dăng, dách vă sửa chÿa dùng cá nhân gia đình; kinh doanh dách vă n uáng Kinh doanh siêu thá; vÁn tÁi đ°áng sông, đ°áng bá; kinh doanh bÃt đáng sÁn; xây dāng công trình dân dăng, cơng nghiáp, thiÁt kÁ kÁt cÃu cơng trình dân dăng, cơng 30 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 nghiáp; dách vă thiÁt kÁ công nghiáp, máy móc nơng nghiáp, chÁ t¿o sÿa chÿa máy nơng nghiáp 2.1.4 Māc tiêu kinh doanh căa công ty Đa d¿ng hóa khách hàng, khai thác mặt hàng xt khÇu có hiáu quÁ, xây dāng mặt hàng sÁn xuÃt đÅ ký hāp đãng vßi sá l°āng lßn, lâu dài điÅu kián đÅ tng doanh thu lāi nhuÁn cąa công ty Cąng cá, tng c°áng trang thiÁt bá đÅu t° theo chiÃu sâu, hoàn thián thiÁt bá t¿o sā đãng bá tng nng suÃt lao đáng, áp dăng tiÁn bá khoa hãc - kỹ thuÁt vào công tác sÁn xuÃt kinh doanh Gia tng giá trá mặt hàng có ngn gác từ l°¢ng thāc Duy trì mỏt mỏi cụng ty xut khầu lÂng thc lòn nhÃt cÁ n°ßc Hß trā khun khích cán bá - công nhân viên tā hãc tÁp nâng cao trỡnh ỏ chuyờn mụn 2.2 TèNH HèNH HOắT ịNG KINH DOANH CA CễNG TY Cõ PHN XUT NHắP KHặU TõNG HOA Măc đích cąa viác phân tích báo cáo kÁt quÁ ho¿t đáng kinh doanh đÅ làm rõ ý nghĩa cąa công thćc sau: Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí Lāi nhuÁn yÁu tá quan trãng đÅ đánh giá hiáu quÁ ho¿t đáng cąa mát công ty Cơng thćc chą u phÁn ánh tình hình thu nhÁp cąa công ty thông qua báo cáo kÁt quÁ ho¿t đáng kinh doanh cąa công ty qua nm (2018 – 2020) ta có thÅ đánh giá tình hình ho¿t đáng kinh doanh cąa cơng ty, từ ta so sánh hiáu quÁ ho¿t đáng giÿa nm cąa công ty Ho¿t đáng kinh doanh cąa công ty nhìn chung có b°ßc chun biÁn theo chiÃu h°ßng tng giÁm nh° sau: • Tình hình ho¿t đáng sÁn xt kinh doanh cąa cơng ty nm 2019 có b°ßc chuyn bin tớch cc hÂn so vòi nm 2018, c thÅ doanh thu nm 2018 chß có 700,46 (tỷ đãng) nh°ng đÁn nm 2019 tng lên 1156,30 (tỷ đãng), doanh thu tng 65% so vßi nm 2018 31 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 • Tuy nhiên đÁn nm 2020 doanh thu l¿i bá giÁm 9,2% vßi doanh thu 1049,92 (tỷ đãng) sā tác đáng tiêu cāc cąa covid đÁn vßi doanh nghiáp xuÃt nhÁp khầu cỏc nòc trờn ton th giòi cng nh Viỏt Nam BÁng 2.1: BÁng Báo Các K¿t QuÁ Ho¿t Đßng Kinh Doanh Giai Đo¿n 2018-2020 ĐVT: Tỷ đồng Chênh lách 2019/2018 Giá trá % Chênh lách 2020/2019 Giá trá % 1049,92 455,84 0,65 106,38 0,09 14,27 5,26 14,23 355,75 9,01 0,63 700,42 1142,03 1044,66 441,61 0,63 97,37 0,09 645,56 926,75 956,65 281,19 0,44 29,90 0,03 54,86 215,28 88,01 160,42 2,92 127,27 0,59 11,35 35,68 68,63 24,33 2,14 32,95 0,92 Stt Chß tiêu 2018 2019 2020 Doanh thu bán hàng cung cÃp dách vă 700,46 1156,30 0,04 Các khoÁn giÁm trừ doanh thu Doanh thu thuÅn bán hàng cung cÃp dách vă Giá ván hàng bán Lāi nhuÁn gáp bán hàng và cung cÃp dách vă Doanh thu ho¿t đáng tài Chi phí tài 10,86 21,33 19,63 10,47 0,96 1,70 0,08 Chi phí bán hàng Chi phí quÁn lý doanh nghiáp Lāi nhuÁn thuÅn từ ho¿t đáng kinh doanh 28,45 50,26 37,56 21,81 0,77 12,70 0,25 16,89 18,76 11,17 1,87 0,11 7,59 0,40 10,01 160,61 88,28 150,60 15,04 72,33 0,45 11 Thu nhÁp khác 1,75 0,85 7,65 0,90 0,51 6,80 8,00 12 Chi phí khác 0,37 0,28 0,13 0,09 0,24 0,15 13 Lāi nhuÁn khác 1,38 0,57 7,52 0,81 0,59 6,95 0,54 12,1 14 Tång lāi nhuÁn kÁ tốn tr°ßc th 11,39 161,18 95,8 149,79 13,15 65,38 0,41 15 ThuÁ thu nhÁp doanh nghiáp 3,19 45,13 26,82 41,94 13,15 18,31 0,41 16 Lāi nhuÁn sau thuÁ TNDN 8,2 116,05 68,98 107,85 13,15 47,07 0,41 10 (Nguồn: Phòng tài – kế tốn Cơng Ty Xuất Nhập Khẩu Tường Hoa) 32 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 Viát Nam thành viên cąa nhiÃu tå chćc kinh tÁ thÁ gißi, nÃn kinh tÁ phát triÅn nhanh Đó điÃu kián cho ngành sÁn xuÃt, kinh doanh, xuÃt khÇu ngày phát triÅn d¿n đÁn sā c¿nh tranh gay gÃt cąa cơng ty xt nhÁp khÇu Vì vÁy cơng ty phÁi khơng ngừng nâng cao hn thián chÃt l°āng ho¿t đáng cąa Vßi sā nß lāc phÃn đÃu, công ty đ¿t doanh thu rÃt cao vào nm 2019 Các chi phí nm 2019 có tng, nh°ng điÃu tÃt u Vì đÅ đ¿t doanh thu cao nh° vÁy cơng ty phÁi bß chi phí đÅ sÁn xt, kinh doanh Nh°ng so vßi doanh thu tng tr°ãng cao chi phí bß nh° vÁy hāp lý Từ đó, lāi nhuÁn cąa công ty vào nm 2019 rÃt cao so vßi nm 2018 2020 Sang nm 2020 doanh thu cąa công ty ã mćc cao nh°ng so vòi nm 2019 thỡ cú phn thp hÂn nhng chi phớ li bò cú phn cao hÂn Ngoi cơng ty cịn bá Ánh bãi dách covid tồn cÅu, nh hóng lòn n ngnh xut nhp khầu trờn ton thÁ gißi nói chung Viát Nam nói riêng Từ đó, lāi nhn đem và cho cơng ty thÃp h¢n so vòi nm 2019 2.3 THỵC TRắNG CễNG TC Tõ CHC Bị MY TắI CễNG TY Cõ PHN XUT NHắP KHỈU T¯âNG HOA 2.3.1 Ngn nhân lÿc căa cơng ty Hián tång sá lao đáng cąa Công Ty 1568 ng°ái vßi 306 lao đáng gián tiÁp (nhân viên vn phịng) 1262 lao đáng trāc tiÁp t¿i n¢i sÁn xuÃt ĐÅ thÃy rõ tình hình biÁn đáng và nguãn nhân lāc cąa Công ty qua nm ta có bÁng sá liáu sau: 33 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 BÁng 2.2: Nguán Nhân Lÿc Căa Công Ty Đ¢n vá tính: ng°ái Nm Nm 2018 Nm 2019 Nm 2020 So sánh So sánh 2019/2018 2020/2019 Chênh Tỷ Chênh Tỷ lách (%) lách (%) Chß tiêu Tång sá 1365 1469 1568 104 7,6 99 6,7 Lao đáng gián tiÁp 273 294 306 21 7,7 12 4,1 Lao đáng trāc tiÁp 1092 1175 1262 83 7,6 87 7,4 Qua bÁng sá liáu ta thÃy nguãn lao đáng cąa công ty qua nm liên tăc tng, mßi nm tng xÃp xß 100 nhân lāc ã lao đáng trāc tiÁp lao đáng gián tiÁp Ngn lao đáng cąa cơng ty có trình đá chun mơn cao, vßi đái ngũ lao đáng nng đáng sáng t¿o cơng viác Đą đÅ hồn thành măc tiêu mà công ty đà 34 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 2.3.2 Mơ hình c¢ cÃu tó chc cụng ty hiòn ti ắI HI õNG Cọ ĐƠNG HàI ĐâNG QN TRà Ban kiÅm sốt Ban Tång Giám Đác Phịng hành – pháp lý Phịng nhân sā Phòng quÁn lý đÅu t° Phòng phát triÅn chiÁn l°āc Phịng marketing Phịng tài – kÁ tốn Hình 2.1: Mơ Hình C¢ CÃu Tã Chąc Cơng Ty 35 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 2.3.3 Chąc năng, nhißm vā căa phịng ban 2.3.3.1 Đại hội cổ đơng Là c¢ quan qut đánh cao nhÃt cąa Cơng ty cå phÅn xuÃt nhÁp khÇu T°áng Hoa Đ¿i hái đãng cå đơng có nhiám vă: • Đ¿i hái đãng cå đơng có nhiám vă thơng qua báo cáo cąa Hái đãng quÁn trá và tình hình ho¿t đáng kinh doanh; quyÁt đánh ph°¢ng án, nhiám vă sÁn xuÃt kinh doanh đÅu t° • QuyÁt đánh lo¿i cå phÅn tång sá cå phÅn đ°āc quyÃn chào bán lo¿i, quyÁt đánh mćc cå tćc hàng nm ca tng loi cồ phiu ã Bầu, miòn nhiỏm, bói nhiám thành viên Hái đãng quÁn trá, Ban kiÅm Soát • Xem xét xử lý vi ph¿m cąa Hái đãng quÁn trá Ban kiÅm soát gây thiát h¿i cho Công ty cå đông cąa Công ty • QuyÁt đánh sửa đåi, bå sung điÃu Công ty, trừ tr°áng hāp điÃu chßnh ván điÃu bán thêm cå phÅn mßi ph¿m vi sá l°āng cå phÅn đ°āc quyÅn chÁo bÁn theo quy đánh t¿i điÃu cąa Cơng ty • Thơng qua báo cáo tài hàng nm • Qut đánh tå chćc l¿i giÁi thÅ Công ty 2.3.3.2 Hội đồng quản trị Là c¢ quan qn lý cao nhÃt cąa Cơng ty giÿa hai nhiám kỳ cąa đ¿i hái, đćng đÅu Chą tách Hái đãng quÁn trá Thành viên Hái Đãng QuÁn Trá Ban KiÅm Soát nhiám kỳ 2020 – 2024 Chćc nng, nhiám vă cąa Hái đãng quÁn trá: • Qn lý cơng ty, có tồn qun nhân danh công ty đÅ quyÁt đánh vÃn đà liên quan đÁn măc đích, qun lāi cąa Cơng ty • Qut đánh chiÁn l°āc phát triÅn cąa Cơng ty, ph°¢ng án đÅu t°, giÁi pháp phát triÅn thá tr°áng, tiÁp thá cơng nghá • Trình báo cáo qut tốn tài hàng nm lên Đ¿i hái đãng cå đơng 36 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 • QuyÁt đánh c¢ cÃu tå chćc, quy chÁ quÁn lý nái bá Công ty, quyÁt đánh thành lÁp Công ty con, lÁp chi nhánh, vn phịng đ¿i dián viác góp ván, mua cå phÅn cąa doanh nghiáp khác • Bå nhiám, mißn nhiám, cách chćc Giám đác (Tång giám đác) cán bá quÁn lý quan trãng khác cąa Công ty, qut đánh mćc l°¢ng lāi ích khác cąa cán bá qn lý • Qut đánh giá chào bán cå phÅn trái phiÁu cąa Cơng ty • Dut ch°¢ng trình, nái dung tài liáu phăc vă hãp Đ¿i hái đãng cå đãng, triáu tÁp hãp Đ¿i hái đãng cå đơng thāc hián thą tăc hßi ý kiÁn đÅ Đ¿i hái đãng cå đông thông qua quyÁt đánh • KiÁn nghá viác tå chćc l¿i giÁi thÅ Cơng ty 2.3.3.3 Ban kiểm sốt Ban kiÅm sốt có nhiám vă sau: • KiÅm tra tính hāp lý, hāp pháp quÁn lý, điÃu hành ho¿t đáng kinh doanh ghi chép så kÁ toán bỏo cỏo ti chớnh ã Thầm ỏnh bỏo cỏo ti hàng nm cąa Cơng ty, kiÅm tra vÃn đà că thÅ liên quan đÁn quÁn lý, điÃu hành ho¿t đáng cąa Công ty xét thÃy cÅn thiÁt theo quyÁt đánh cąa Đ¿i hái đãng cå đông, theo u cÅu cąa cå đơng, nhóm cå đơng theo quy ỏnh ca Nh nòc ã Thỏng xuyờn thụng bỏo vßi Hái đãng quÁn trá và kÁt quÁ ho¿t đáng, tham khÁo ý kiÁn cąa hái đãng quÁn trá tr°ßc trình báo cáo, kÁt luÁn kiÁn nghá lên Đ¿i hái đãng cå đơng • KiÁn nghá bián pháp bå sung, sửa đåi, cÁi tiÁn c¢ cÃu tå chćc quÁn lý, điÃu hành ho¿t đáng kinh doanh cąa Công ty 2.3.3.4 Ban tổng giám đốc Nhiám vă cąa Ban giám đác • Ban giám đác nhÿng ng°ái điÃu hành ho¿t đáng hàng ngày cąa Công ty cháu trách nhiám tr°ßc Hái đãng quÁn trá và viác thāc hián quyÃn nhiám vă đ°āc giao 37 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 • Tå chćc thāc hián quyÁt đánh cąa Hái đãng quÁn trá thāc hián kÁ ho¿ch kinh doanh ph°¢ng án đÅu t° ca Cụng ty ã nghỏ phÂng ỏn bỏ trớ c¢ cÃu tå chćc, quy chÁ quÁn lý nái bá Cụng ty ã Bồ nhiỏm, miòn nhiỏm, cỏch chc cỏc chćc danh quÁn lý Công ty, trừ chćc danh Hái đãng quÁn trá bå nhiám, mißn nhiám, cỏch chc ã Quyt ỏnh tin lÂng v ph cp đái vßi cơng nhân viên Cơng ty 2.3.3.5 Các phịng nghiệp vụ • Phịng hành chánh pháp lý: Thāc hián công tác hành chánh, tiÁp khách, hái hãp, hái nghá khách hàng, phă trách quÁn lý dÃu cąa đ¢n vá, tå chćc chặt ch¿ cơng tác vn th°, l°u trÿ hã s¢, tài liáu chÁ đá qui đánh So¿n thÁo, triÅn khai kÁ ho¿ch thāc hián quy chÁ làm viác lÁp dā thÁo ho¿t đáng cąa công ty, • Phịng nhân sā: sÃp xÁp bá máy, tå chćc danh sách lao đáng phân bå cho công nhân viên, quÁn lý, theo dõi đào t¿o, sách l°¢ng, khen th°ãng, phúc lāi, bÁo hiÅm, chÁ đá xã hái, đánh giá, tuyÅn dăng nhân viên, xây dāng vn hóa cơng ty Bình chãn thi đua, báo cáo thành tích cá nhân, tÁp thÅ • Phịng qn lý đÅu t° : ĐÅ bián pháp că thÅ theo dõi ho¿t đáng lĩnh vāc máy móc- thiÁt bá, đ°a kiÁn nghá và kỹ thuÁt – cơng nghá; Xác đánh ngun nhân h° hßng cąa máy móc, đ°a ph°¢ng pháp khÃc phăc, sửa chÿa, th°áng xun theo dõi điÃu chßnh cơng nghá sÁn xuÃt phù hāp nhÅm góp phÅn t¿o sÁn phÇm có chÃt l°āng thu đ°āc hiáu q sÁn xt cao • Phịng phát triÅn - chiÁn l°āc: Giúp lãnh đ¿o nÃm bÃt đ°āc thông tin biÁn đáng và giá lúa g¿o, káp thái đà xuÃt bián pháp giÁi qut có biÁn đáng Đái vßi lĩnh vāc tiêu thă, giúp lãnh đ¿o và mặt cung cÅu, chÃt l°āng, giá cÁ, chąng lo¿i sÁn phÇm, đ°a chiÁn l°āc phù hāp vßi thái điÅm đÅ đ¿t hiáu quÁ kinh doanh cao Đãng thái vßi nhiám vă t¿o mái quan há tát vßi khách hàng nhÅm trì mã ráng thá tr°áng ngồi n°ßc Nghiên cću sử dăng nguãn ván đÅu t° mát cách có hiáu quÁ, kiÅm kê nguãn ván đÅu t° theo kỳ, đà xuÃt kÁ ho¿ch mã ráng quy mô ho¿t đáng kinh doanh 38 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 • Phịng marketing: Phă trách cụng viỏc giòi thiỏu sn phầm ca cụng ty, tỡm kiÁm thông tin và thá tr°áng khách hàng, t¿o mái quan há vßi khách hàng xúc tiÁn cỏc cụng viỏc liờn doanh vòi cỏc doanh nghiỏp thÂng m¿i • Phịng tài - kÁ tốn Tå chćc chặt ch¿ cơng tác h¿ch tốn, giám sát tồn bá ho¿t đáng sÁn xuÃt kinh doanh cąa công ty, lÁp báo cáo qut tốn Bá Tài Chính đÅ Theo dõi thu hãi công nā káp thái, đÅy đą, xác, khơng đÅ thÃt tài sÁn cąa cơng ty Tå chćc kiÅm kê, cân đái tiÃn hàng Nghiên cću vÁn dăng sách tÁi – kÁ toán, tháng kê, đà xuÃt bián pháp h¿n chÁ khó khn, v¿ch ph°¢ng án tå chćc lĩnh vāc tài – kÁ tốn 39 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 CH¯¡NG K¾T LU¾N VÀ KI¾N NGH V CễNG TC Tõ CHC Bị MY TắI CễNG TY Cõ PHN XUT NHắP KHặU TõNG HOA 3.1 NH GIÁ VÀ BÞ MÁY QN TRà CĂA CƠNG TY Câ PHN XUT NHắP KHặU TõNG HOA Cụng ty cú c cÃu tå chćc bô máy theo kiÅu trāc tuyÁn chćc nng, thÅ hián sā phù hāp vßi tình hình sÁn xt kinh doanh cąa Cơng ty Vßi c¢ cÃu này, Cơng ty tÁn dăng đ°āc tính °u viát cąa viác h°ßng d¿n cơng tác qua chuyên gia kỹ thuÁt cán bá nghiáp vă chun mơn ã phịng ban chćc nng.¯u điÅm cąa kiÅu công tác quÁn lý công tác quÁn lý đ°āc chun mơn hố cao: Mßi bá phÁn, mßi phịng ban đÁm nhiám mát phÅn cơng viác nhÃt đánh, VÁn dăng đ°āc khÁ nng, trình đá chuyên sâu cąa cán bá quÁn lý, giÁm đ°āc gánh nặng cho TGĐ Cơng ty có đái ngũ cán bá có nng lāc, có kinh nghiám, có nhÿng cán bá trÁi qua thāc tÁ nhiÃu lÅn, có tÅm nhìn chiÁn l°āc, có đą nng lāc đÁm nhÁn vá trí mà cơng ty giao phó Cơng ty tiÁn hành nhÿng bián pháp đÅ hồn thián c¢ cÃu tå chćc bá máy qn lý nhiám vă cąa ng°ái phòng ban quy trình sÁn xt d°ßi nhà máy Tuy nhiên bá máy quÁn lý cąa Công ty v¿n tãn t¿i mát sá h¿n chÁ nh°: Mát sá cán bá công nhân viên ch°a thāc sā đáp ćng đ°āc yêu cÅu cąa công viác d¿n đÁn sā phái hāp giÿa bá phÁn không đ°āc nháp nhàng, mát sá cán bá nhân viên phÁi đÁm nhÁn nhiÃu công viác nên nhiÃu lúc có sā bÁ tÃc cơng viác phÁi làm nhiÃu viác làm không chun mơn cąa mình; Cơng ty ch°a có nhÿng sách khun khích lao đơng qn lý hãc hành, cử hãc n°ßc ngồi th chun gia n°ßc đÁn giÁng d¿y đÅ đái ngũ lao đáng cąa cơng ty có thÅ thích ćng vÁn dăng nhanh chóng cơng nghá mßi vào cơng tác qn lý sÁn xuÃt kinh doanh cąa Công ty; Công ty ch°a có sách thu hút nhÿng ng°ái lao đáng trẻ, có trình đá đào t¿o cao, nhiát tình, nng đáng thích ćng nhanh vßi sā thay đåi cąa mơi tr°áng c¿nh tranh Tuy quy mô sÁn xuÃt kinh doanh ca Cụng ty khụng lòn nờn c cu tồ chc bá máy qn lý có tính linh đáng cao nh°ng Cơng ty khơng nên thay đåi c¢ cÃu tå chćc qÁn lý cán bá quÁn lý theo hàng tháng mà có thÅ thay đåi c¢ cÃu tå 40 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 chćc quÁn lý theo quý hàng nm đÅ giÁm sā xáo chán và c¢ cÃu tå chćc cán bá quÁn lý ch°a có đą thái gian đÅ phát huy nng lāc cąa Tóm l¿i, Cơng ty cÅn phÁi hồn thián h¢n nÿa công tác tå chćc quÁn lý, phân rõ nhiám vă chćc nng cąa cán bá đÅ kÁt q cơng viác đ°āc thāc hián tát h¢n nhÅm phát huy đ°āc nhÿng °u điÅm h¿n chÁ nhÿng tãn t¿i t¿o thÁ m¿nh mßi đÅ Cơng ty ngy cng phỏt trin vòi sn phầm ỏp ng c yêu cÅu ngày khÃt khe cąa khách hàng v ngoi nòc 3.2 XUT MịT Sị GII PHÁP NHÂM HỒN THIÞN C¡ CÂU Tâ CHĄC BÞ MÁY QUN TR TắI CễNG TY Cõ PHN XUT NHắP KHặU T¯âNG HOA 3.2.1 u cÅu căa vißc hồn thißn bß mỏy ã c kim soỏt cht trờn c só vỏn liên doanh Hái đãng quÁn trá, sā kiÅm soát chặt ch¿ tình hình sÁn xt kinh doanh cąa Cơng ty • Bá máy quÁn lý phÁi chuyên tinh, gãn nhẹ, không cãng kÃnh, phát huy tái đa nguãn lāc, nâng cao hiáu q ho¿t đáng vßi chi phí thÃp nhÃt 3.2.2 Mßt sß điÃm cÅn l°u ý hồn thiòn bò mỏy ca cụng ty ã Hon thiỏn bỏ máy qn lí tránh tình tr¿ng cÃp d°ßi cháu hai há tháng quyÃn lāc t¿o lên mát sā chãng chéo, cÃp d°ßi khơng biÁt phÁi thāc hián theo há tháng qun lāc • Hồn thián tå chćc bá máy qn lí phÁi ý đÁn viác phân cơng rõ ràng nhiám vă chćc nng cąa cán bá nhân viên phịng ban • Hồn thián bá máy qn lý đơi vßi viác nâng cao ngn ván cąa Cơng ty đåi mßi thiÁt bá cơng nghá phăc vă cho q trình sÁn xt 3.2.3 C¢ så đà hồn thißn bß máy Là mát Cơng ty liên doanh nên viác hồn thián bá máy qn lí phÁi dāa nhÿng yêu cÅu cąa Hái đãng quÁn trá Công ty đÅ bá máy cąa Công ty ho¿t đáng có hiáu quÁ nhÃt, đÁm bÁo đái sáng cho ng°ái lao đáng tình huáng, điÃu kián cąa nÃn kinh tÁ thá tr°áng 41 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 K¾T LU¾N Tå chćc bá máy vÃn đà hÁt sćc bćc thiÁt hián nay, góp phÅn qut đánh sā thành cơng cąa mßi doanh nghiáp th°¢ng tr°áng Vì vÁy làm tát cơng tác qn lí u tá vơ quan trãng t¿o nên sćc m¿nh tång thÅ cąa mßi doanh nghiáp PhÅn c só lý lun ó chò nhng khỏi niỏm c¢ bÁn và tå chćc bá máy, lao đáng, nh° mơ hình c¢ bÁn và tå chćc bá máy sā cÅn thiÁt phÁi hoàn thián bá máy PhÅn thāc tr¿ng nêu đ°āc trình hình thành phát triÅn cąa Cơng ty, c¢ cÃu lao đáng, tình hình sÁn xt kinh doanh cąa Cơng ty, Đặc điÅm bá máy tå chćc nhÿng khó khn thuÁn lāi kinh doanh nh° sā cÅn thiÁt phÁi hồn thián bá máy qn lí cąa Cơng ty Hoàn thián bá máy mát đà tài rÃt hÃp d¿n cÅn thiÁt vßi lo¿i hình doanh nghiáp Mát doanh nghiáp mn ho¿t đáng có hiáu q viác hồn thián c¢ cÃu bá máy phÁi đ°āc quan tâm mát cách mćc 42 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 TÀI LIÞU THAM KHÀO Ts CÁnh Chí Hồng (2019), Giáo trình Qn trá hãc, NXB Bá Tài Chính Tr°áng Đ¿i hãc Tài – Marketing, TP.HCM 2.Nhóm tác giÁ Ts CÁnh Chí Hồng (2019) Giáo trình Qn trá nguãn nhân lāc, NXB Bá Tài Chính Tr°áng Đ¿i hãc Tài – Marketing, TP.HCM Ngun Hồng HÁi (2013), LuÁn vn th¿c sĩ QuÁn trá kinh doanh Hoàn thián c¢ cÃu tå chćc bá máy quÁn trá cąa công ty xây dāng cÅu đ°áng bá 118, Vián Kinh tÁ QuÁn lý - Tr°áng Đ¿i hãc Bách khoa Hà Nái, TP.Hà Nái http://quantri.vn/ https://luanvanquantri.com/ https://tailieu.vn/ 43 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) ... đáng cąa công ty 30 2.1.3.1 Chćc nng cąa công ty 30 2.1.3.2 Nhiám vă cąa công ty 30 2.1.3.3 Lĩnh vāc ho¿t đáng cąa công ty 30 2.1.4 Măc tiêu kinh doanh cąa công ty ... V CÔNG TÁC Tä CHĆC Bà MÁY QN TRà CH¯¡NG 2: THĀC TR¾NG CƠNG TÁC Tä CHĆC Bà MÁY T¾I CƠNG TY Cä PHÄN XT NHÀP KHỈU T¯àNG HOA CH¯¡NG 3: KÀT LN VÀ KIÀN NGHà V CƠNG TÁC Tä CHĆC Bà MÁY T¾I CƠNG TY. .. HIàU QUÀ CĄA CÔNG TÁC Tä CHĆC Bà MÁY 18 lOMoARcPSD|9234052 1.2.1 Vai trị cąa cơng tác tå chćc bá máy 18 1.2.2 Sā cÅn thiÁt nâng cao hiáu quÁ cąa công tác tå chćc bá máy 19 1.3
- Xem thêm -

Xem thêm: đề tài tìm hiểu công tác tổ chức bộ máy tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu tường hoa ,