0

đề tài trình bày về đặc điểm chung nghệ thuật điêu khắc hy lạp thời kỳ cổ điển và nêu đặc điểm của một số tác giả tiêu biểu

18 1 0
  • đề tài trình bày về đặc điểm chung nghệ thuật điêu khắc hy lạp thời kỳ cổ điển và nêu đặc điểm của một số tác giả tiêu biểu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 09:18

lOMoARcPSD|9234052 TR¯àNG Đ¾I HàC VN LANG KHOA MĀ THU¾T & THIT K BI TIịU LUắN TI: TRèNH BY V Đ¾C ĐIÂM CHUNG NGHà THUÀT ĐIÊU KHÂC HY L¾P THàI Kỵ C IN V NấU ắC IM RIấNG CA MT Sà TÁC GIÀ TIÊU BIÂU GVHD: ThS Mã Thanh Cao MƠN: Lßch sử Mỹ tht SVTH: Phan Ngun Tâm Phúc MSSV: 207DH50495 MHP: KMC 212_DMC0392_01 TP.Hà CHÍ MINH - NĂM 2021 lOMoARcPSD|9234052 MĀC LĀC Đặc đißm chung nghß thu¿t điêu khắc hy l¿p thời kỳ cổ đißn 01 1.1 Hy l¿p cá điÃn 01 1.2 Nghá thuÁt điêu khÃc hy l¿p thái kÿ cá điÃn 01 a) ĐiÁu xÁy vßi nghá tht điêu khÃc Hy L¿p thái kÿ cá điÃn? 01 b) Các đÁ tài cāa điêu khÃc cá điÃn Hy L¿p 04 c) Đ¿c điÃm cāa điêu khÃc cá điÃn Hy L¿p 04 Đặc đißm riêng sß tác giÁ tiêu bißu 06 Phidias (488-431 TCN) 06 Myron (480-444 TCN) 08 Polykleitos (Polyclitus) (Th¿ kỉ V TCN) 09 Skopas (395-350 TCN) 12 Praxiteles (375-335 TCN) 13 TÀI LIÞU THAM KHÀO lOMoARcPSD|9234052 1 Đặc đißm chung nghß thu¿t điêu khắc hy l¿p thời kỳ cổ đißn 1.1 Hy L¿p cá điÁn ThuÁt ngữ 5Hy L¿p cá điÃn6 dùng đà thái kÿ cuác Chi¿n tranh Ba T° vào đầu th¿ kỷ thứ nm tr°ßc Cơng ngun ch¿t cāa Alexander Đ¿i đ¿ vào nm 323 tr°ßc Công nguyên Thái kÿ cá điÃn thái kÿ chi¿n tranh xung đát ng°ái Hy L¿p ng°ái Ba T° , sau ng°ái Athen ng°ái Sparta - nh°ng thái đ¿i cāa thành tựu trß vn hóa ch°a có Phần lßn t° t°ãng trß, t° t°ãng nghá thuÁt, khoa hác vn hác đÁu xuất phát từ xã hái cá đ¿i Trong bái cÁnh nghá thuÁt, vn hóa, ki¿n trúc cāa Hy L¿p cá đ¿i, thái kÿ t°¡ng ứng vßi khoÁng thái gian th¿ kỷ thứ tr°ßc Cơng Ngun 1.2 Nghá thuÁt điêu khÃc hy l¿p thái kÿ cá điÃn a) ĐiÁu xÁy vßi nghá tht điêu khÃc Hy L¿p thái kÿ cá điÃn? Thái kÿ Cá điÃn chứng ki¿n cÁi ti¿n nhanh chóng nghá thuÁt t¿c t°ợng Hy L¿p Tr°ßc h¿t kỹ thuÁt cāa nhà điêu khÃc Hy L¿p tng lên đáng kà há có thà khÃc háa c¡ thà ng°ái t° th¿ thoÁi mái thay cứng nhÃc Chā nghĩa cá điÃn cÁi thián tính cứng nhÃc cāa thành ngữ Cá x°a mang l¿i cÁm giác chuyÃn đáng hình thà tự nhiên h¡n cho hình ng°ái, chẳng h¿n nh° metopes (các khái tr¡n có điêu khÃc phù điêu , hián bß lo¿i bß mát phần) pediments (các đầu hßi hình tam giác đ°ợc xác đßnh bãi v°¡ng mián đúc ã c¿nh cāa mát mái nhà có đầu hßi đ°áng ngang mái hiên.) cāa ĐÁn thá Thần Zeus đỉnh Olympia Ngồi ra, đßng trã thành nguyên liáu chā y¿u cho t°ợng hoành tráng, đ¿c biát khÁ nng giữ hình d¿ng cāa kim lo¿i cho phép t¿o t° th¿ cứng nhÃc h¡n Ngoài viác cứng nhẹ h¡n, mát t°ợng đßng có thà đ°ợc án đßnh cách đ¿t q t¿ chì bên chân rßng cāa ĐiÁu cho phép t¿o t° th¿ mßi N¿u đ°ợc điêu khÃc đá cẩm th¿ch, viác khi¿n t°ợng bß đá ThÁt khơng may đßng quan tráng viác ch¿ t¿o vũ khí, dß bß tan chÁy nên hầu h¿t t°ợng đßng Hy L¿p bi¿n mất, gây khó khn cho viác đánh giá thành tựu nghá thuÁt Hy L¿p khi¿n phÿ thuác vào bÁn La Mã cāa bÁn gác Hy L¿p lOMoARcPSD|9234052 Hình ĐÁn thá thần Zeus, A F Stewart tái thi¿t khu vực phía tây Hình ĐÁn thá thần Zeus, A F Stewart tái thi¿t khu vực phía tây lOMoARcPSD|9234052 Hình ĐÁn thá thần Zeus, tái t¿o l¿i metopes Sau Olympia III lOMoARcPSD|9234052 b) Các đÁ tài cāa điêu khÃc cá điÃn Hy L¿p Tác phẩm điêu khÃc cá điÃn ti¿p tÿc đ°ợc k¿t nái chā y¿u vßi tơn giáo, bao gßm tồn cÁnh đầy đā vÁ thần thánh nhân vÁt thần tho¿i Hy L¿p Vì vÁy, ngồi m°ái hai vß thần nữ thần đỉnh Olympus nh° Zeus, Apollo, Poseidon, Demeter, Hera, Artemis, Hephaistos, Athene, Ares, Aphrodite, Hermes Hestia - nhà điêu khÃc ch¿m khÃc vß thần nhß nh°, Dionysos, chu kÿ cāa thần Satyr, nàng Nymph Centaur (Nhân mã); Sao Diêm V°¡ng Persephone; Eros, Psyche Ariadne; Muses, Graces, Seasons Fates; nh° anh hùng, bao gßm Achilles, Herakles, Theseus, Perseus,& Ngồi tác phẩm tôn giáo, nghá sĩ Cá điÃn cịn mơ tÁ vÁn đáng viên thc nhiÁu lo¿i mơn thà thao khác nhau, bao gßm vÁn đáng viên ném đĩa, vÁn đáng viên ch¿y, đô vÁt vÁn đáng viên đua xe ngựa,& c) Đ¿c điÃm cāa điêu khÃc cá điÃn Hy L¿p Thái kÿ cá điÃn cāa Hy L¿p cá đ¿i t¿o mát sá tác phẩm điêu khÃc tinh t¿ mà th¿ gißi thấy Nghá thuÁt cāa phong cách Hy L¿p cá điÃn có nét đ¿c tr°ng bãi tự vui vẻ viác di chun, tự ngơn ln, tơn vinh lồi ng°ái nh° mát thực thà đác lÁp (ngun tử) Hình d¿ng ng°ái bÃt đầu đ°ợc mơ tÁ t° th¿ chuyÃn đáng, đ¿c biát chuyÃn đáng thà thao; khãi đầu cāa lý t°ãng vÁt chất Hy L¿p Các bá phÁn đ°ợc t¿o hình tự nhiên, thực t¿ h¡n Hình dáng nam gißi đ°ợc thà hián mát ng°ái đàn ơng trẻ trung, khße m¿nh, có c¡ bÃp hình d¿ng đ°ợc ch¿m khÃc đá cẩm th¿ch Phÿ nữ th°áng khßa thân ã m¿c váy ã d°ßi ho¿c khßa thân hồn tồn Há có thân hình trịn mÁm m¿i, hông chân đầy đ¿n bá ngực nhß Mát đ¿c điÃm cāa thái kÿ lÁp tr°áng kiÃm sốt, hay cịn gái đ°áng cong chữ s Mát chân đ°a phía tr°ßc, chân chßu tráng l°ợng cāa c¡ thà Discobolus ( lực sĩ ném đĩa) mát ví dÿ vÁ chuyÃn đáng Và, nhìn vào t°ợng Doryphoros đà bi¿t t° th¿ điÁu khiÃn cá điÃn lOMoARcPSD|9234052 Hình BÁn đßng La Mã t°ợng Discobolus cāa Myron, th¿ kỷ thứ sau Cơng ngun, Glyptothek, Munich, Đức Hình Mát bÁn thái La Mã đ°ợc bÁo quÁn tát cāa Doryphoros , Polykleitos BÁo tàng KhÁo cá hác Quác gia Naples Chất liáu: đá cẩm th¿ch ChiÁu cao: 2,12 mét (6 feet 11 inch) lOMoARcPSD|9234052 Đặc đißm riêng sß tác giÁ tiêu bißu Mát đ¿c điÃm khác cāa điêu khÃc Cá điÃn Hy L¿p xuất hián cāa nhà điêu khÃc có tên tuái, m¿c dù tác phẩm cāa há đ°ợc bi¿t đ¿n gần nh° hồn tồn thơng qua bÁn La Mã sau Các nhà điêu khÃc vĩ đ¿i tiêu biÃu bao gßm:  Phidias (488-431 TCN) TiÃu sử: Ng°ái ta bi¿t vÁ cuác đái cāa Phidias, ngồi tác phẩm cāa ơng Sinh vào khng nm 488 tr°ßc Cơng ngun t¿i Athens, tên cāa cha ông Charmides Có nhiÁu thông tin khác vÁ trình đào t¿o cāa anh Theo Pliny, Phidias hác nghá thuÁt điêu khÃc từ Ageladas of Argos - ng°ái thầy d¿y cÁ Myron (480-444 TCN) Polykleitos (th¿ kỷ V TCN) Các ngn khác nói ông đ°ợc d¿y bãi Hegias cāa Athens, háa sĩ Polygnotus Phidias th°áng đ°ợc coi mát nhà điêu khÃc vĩ đ¿i cāa thái Cá điÃn , nghß nhân điêu khắc vĩ đ¿i nghß thu¿t điêu khắc Hy L¿p Cổ đißn Cao cấp Đßng thái, ơng mát háa sĩ ki¿n trúc s°, Phidias đ°ợc vinh danh đß đßng đ¿c biát t°ợng Chryselephantine (bằng vàng ngà voi) Trong sá nhiÁu tác phẩm điêu khÃc Hy L¿p nái ti¿ng cāa mình, có lẽ ơng đ°ợc bi¿t đ¿n nhiÁu vßi t°ợng nữ thần Athena cao 40 foot ã Parthenon , Athens thần Zeus kháng lß cāa ơng ã Olympia , trã thành mát bÁy kÿ quan th¿ gißi lOMoARcPSD|9234052 Hình Hình Ánh Athena Parthenos từ http://www.livius.org/a/greece/athens/athens _athena_phidias.JPG Athena Promachos đßng t°ợng đài cāa Phidias dành riêng cho Athena mát tác phẩm cāa ơng Nó đ°ợc hồn thành vào nm 456 tr°ßc Cơng ngun nằm Thành cá Athencho tất cÁ mái ng°ái xem nh° t°ợng lßn ch°a đ°ợc dựng lên Phidias hồn thành Lemnian Athena từ nm 451-448 tr°ßc Cơng nguyên Bức t°ợng sùng bái chryselephantine kháng lß, Athena Parthenos, đ°ợc làm vàng ngà voi có chiÁu cao 12 mét Nữ thần đ°ợc miêu tÁ đứng, m¿c áo dài, áo khoác, đái mũ bÁo hiÃm cầm mát chi¿c Nike ã tay phÁi mát giáo ã tay trái Bên c¿nh cô mát ngán giáo rÃn đ°ợc trang trí Hình Nghá sĩ thà hián t°ợng thần Zeus đỉnh Olympia từ http://www.pilotfriend.com/world_facts/world/images2/18.jpg lOMoARcPSD|9234052 Bức t°ợng thần Zeus kháng lß chryselephantine khác cāa Phidias đ°ợc hồn thành vào nm 430 tr°ßc Cơng ngun Nó đ°ợc hác giÁ cá đ¿i coi kiát tác cāa Phidias mát BÁy kÿ quan cāa Th¿ gißi Cá đ¿i Không giáng nh° Athena cāa Phidias, Zeus đ°ợc t¿c ngßi ngai vàng Từ ngày ng°ái ta bi¿t vÁ nghá thuÁt cāa Phidias (bao gßm vn bÁn nh° bÁn cāa bÁn gác), cuái ng°ái ta có thà hiÃu sâu h¡n vÁ phong cách cāa Phidias nh° phong cách cāa giai đo¿n cuái th¿ kỷ thứ nm Nhất quán suát tác phẩm điêu khÃc cāa ơng tính chất hoành tráng Rõ ràng từ tác phẩm điêu khÃc cāa mình, ơng hồn tồn hiÃu đ°ợc hình thái giÁi ph¿u 5Phidias có thà đ°ợc gái ng°ái khãi x°ßng chā nghĩa tâm,6 vÁ c¡ bÁn ơng hoàn thián Phong cách Cá điÃn Cao cấp  Myron (480-444 TCN) BÁc thầy điêu khÃc t°ợng hình sáng đáng nh° thÁt TiÃu sử: nhà điêu khÃc ng°ái Hy L¿p, mát ng°ái thái vßi nhà điêu khÃc Phidias Polyclitus , đ°ợc ng°ái x°a coi mát nhà điêu khÃc linh ho¿t sáng t¿o sá nhà điêu khÃc Attic Myron hầu nh° điêu khÃc vßi vÁt liáu đßng nái ti¿ng cāa ông chā y¿u dựa t°ợng vÁ vÁn đáng viên, bao gßm cÁ Discobolus (ng°ái ném đĩa) Trong ơng thực hián mát cc cách m¿ng điêu khÃc cách gißi thiáu t° th¿ táo b¿o vßi nhßp điáu hồn hÁo tỷ xác đ¿t đ¿n mức cao vÁ chân thực Hình Tác phẩm 5Diskobolos6 cāa Myron Các tác phẩm nái ti¿ng cāa ông, theo Lßch sử tự nhiên cāa Pliny (34.57-59), t°ợng bị cái, chó (canem, Cerberus), Perseus, Satyr, Marsyas, ng°ái thái sáo, Minerva (Athena), Hercules (đã đ°ợc đ¿t ã đÁn thá dành riêng cho Đ¿i đ¿ Pompey t¿i Circus Maximus), Discobolus (ng°ái ném đĩa) Apollo Các nhà vn La Mã thái kÿ đầu đánh giá Myron mát nhà điêu khÃc vĩ đ¿i lOMoARcPSD|9234052 cāa Hy L¿p Hình Phần t°ợng 5Minotaur6 từ mát đài phun n°ßc ã Athens, mát bÁn La Mã bß cāa nhóm Theseus Minotaur, t¿i BÁo tàng KhÁo cá Quác gia Athens Mát t°ợng đá cẩm th¿ch BÁo tàng Lateran, hián đ°ợc phÿc hßi d°ßi d¿ng satyr nhÁy múa, gần nh° chÃc chÃn bÁn cāa mát tác phẩm cāa Myron Các nhà phê bình cá đ¿i nói vÁ Myron rằng, ơng thành công mát cách đáng ng°ỡng má viác mang l¿i sáng chuyÃn đáng cho nhân vÁt cāa â t°ợng Discobolus khn m¿t cāa vÁn đáng viên ném đĩa bình tĩnh th° thái nh°ng tất cÁ c¡ bÃp cāa c¡ thà tÁp trung mát nß lực chinh phÿc gißi h¿n Myron đ¿t đ°ợc danh ti¿ng vào thái cāa mình, có thà so sánh vßi Polykleitos Các nhà phê bình cá đ¿i cho kỹ nng cāa Myron khơng đ¿t đ¿n hoàn hÁo hoàn toàn theo kiÃu cá điÃn Trong đó, nhà vn Đ¿ quác La Mã thái kÿ đầu coi Myron mát nhà điêu khÃc vĩ đ¿i cāa Hy L¿p, mát dấu hiáu cho thấy danh ti¿ng đ°¡ng thái cāa ông v¿n ã mức cao  Polykleitos (Polyclitus) (thÁ kÿ V TCN) TiÃu sử: nh° nhiÁu nghá sĩ từ thái Cá đ¿i Cá điÃn, ng°ái ta bi¿t chi ti¿t vÁ cuác đái cāa Polykleitos Sinh ã Sicyon ho¿c Argos, theo Pliny, anh đ°ợc d¿y nghá thuÁt điêu khÃc bãi Ageladas - mát ng°ái thầy d¿y cÁ Phidias Myron Theo quan niám cāa ng°ái Hy L¿p lúc giá, ông đ°ợc coi ngang hàng vßi Ageladas Ơng chā y¿u t¿o tác phẩm điêu khÃc đßng tác phẩm nái ti¿ng cāa mình, khơng có tác phẩm tßn t¿i đ¿n ngày ngo¿i trừ bÁn sao, bao gßm Kanon of Polykleitos t°ợng Amazon cāa ơng Hai t°ợng vĩ đ¿i cāa Polyclitus Diadumenus (430 TCN; "Ng°ái đàn ông buác mát mi¿ng phi lê") Doryphoros ( khoÁng 4503440 TCN; "Spear Bearer 6) Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 10 Tÿ lß tiêu chuẩn cho tác phẩm điêu khắc Polykleitos nhấn m¿nh mát t°ợng nên đ°ợc cấu t¿o bãi bá phÁn có thà xác đßnh rõ ràng, tất cÁ đÁu liên quan đ¿n bãi mát há tháng tỷ cân tốn hác lý t°ãng Ơng thà hián theo tỷ Pythagoras thi¿t lÁp cho thang âm nh¿c hoàn hÁo: 1: (quãng tám), 2: (hài thứ nm) 3: (hài âm thứ t°) Lý thuy¿t Polykleitos trã thành tỷ tiêu chuẩn cho nhà điêu khÃc nhiÁu th¿ há Tưÿng tiÁng Mát tác phẩm lßn cāa Polykleitos, t°ợng Amazon cāa ông cho Ephesus , đ°ợc nhà điêu khÃc đ°¡ng thái Phidias Kresilas đánh giá v°ợt trái h¡n hẳn Mát tác phẩm khác cāa ông, đ°ợc ca tÿng thái cá điÃn đ°ợc so sánh vßi thần Zeus cāa Phidias, t°ợng thần Hera kháng lß vàng ngà cāa ông đ°ợc làm cho mát đÁn ã Argos Ngày có mát mơ tÁ cāa Pausanias mát bÁn mô tÁ s¡ bá đßng tiÁn La Mã vÁ hình dáng t° th¿ cāa t°ợng Các tác phẩm nghá thuÁt khác đ°ợc cho cāa Polykleitos bao gßm Hermes , mát lúc đ°ợc đ¿t ã Lysimachia (Thrace) Atragalizontes(Boys Playing a Knuckle-bone) đ°ợc Hoàng đ¿ Titus mua l¿i đ¿t ã mát vß trí danh giá gi¿ng trái cāa ông Trong nghá thuÁt Hy L¿p, Amazons, mát chāng tác thần tho¿i gßm nữ chi¿n binh đ¿n từ TiÃu Á, th°áng đ°ợc miêu tÁ chi¿n đấu vßi anh hùng nh° Herakles, Achilles Theseus Bức t°ợng t°ợng tr°ng cho mát ng°ái tß n¿n sau trÁn chi¿n, ng°ái bß vũ khí chÁy máu v¿t th°¡ng d°ßi ngực phÁi cāa Dù hồn cÁnh khó khn nh°ng g°¡ng m¿t khơng hÁ có dấu hiáu đau đßn hay mát mßi Cơ dựa nhẹ vào mát cát ã bên trái đ¿t cánh tay phÁi cāa lên đầu mát cách duyên dáng mát cử th°áng đ°ợc sử dÿng đà biÃu thß giấc ngā ho¿c ch¿t Sự kiÁm ch¿ cÁm xúc nh° vÁy đ¿c điÃm cāa nghá thuÁt cá điÃn nửa sau th¿ kỷ thứ nm tr°ßc Cơng ngun Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 11 Hình 11 Đứng đầu lo¿i Sosicles Amazon, đ°ợc tìm thấy ã Gardens of Maecenas , 1874 (BÁo tàng Capitoline) Hình 10 Amazon Mattei BÁn cāa bÁn gác ti¿ng Hy L¿p (4403430 TCN) t¿i BÁo tàng Capitoline (Rome, Ý) Hình 12 Mattei Amazon , BÁo tàng Vatican Hình 14 Amazon bị thương , bÁn La Mã có chữ ký cāa Sosikles Hình 13 Amazon bß th°¡ng, "lo¿i Lansdowne", đ°ợc cho sau Polyclitus (Đ°ợc đúc BÁo tàng Pushkin) Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 12  Skopas (395-350 TCN) TiÃu sử: Sinh đÁo Paros , Skopas đ°ợc cha Artistander , mát nhà điêu khÃc nái ti¿ng cāa Hy L¿p vào th¿ kỷ thứ tr°ßc Cơng ngun , d¿y nghá tht điêu khÃc Ki¿n trúc s° nhà điêu khÃc Hy L¿p cāa thái kÿ HÁu cá điÃn , Skopas (Scopas) ng°ái k¿ thừa Polykleitos (th¿ kỷ thứ TCN) ng°ái thái vßi Praxiteles (375-335) Lysippos (395-305) Là mát nghá sĩ quác t¿ du lßch làm viác đ¿n tÁn châu Á, Skopas mát đ¿i dián cāa nghá thuÁt điêu khÃc Hy L¿p gißi thiáu biÃu hián cÁm xúc m¿nh mẽ chân dung cāa t°ợng đá cẩm th¿ch cāa ông Các tác phẩm điêu khÃc tự đáng ý cāa ơng bao gßm Maenad (BÁo tàng Dresden), Pothoas (Centrale Montemartini, Rome) Ludovisi Ares (Palazzo Altemps, Rome) Hình 15 Maenad (BÁo tàng Dresden) Hình 16 Mát nhiÁu bÁn La Mã cāa Pothos (Desire), mát t°ợng cāa Scopas, đ°ợc khôi phÿc ã vßi tên Apollo Kitharoidos (Apollo, Ng°ái ch¡i Cithara ) Hình 17 Ludovisi Ares (Palazzo Altemps, Rome) Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 13 Ành hưởng & so sánh với nhà điêu khắc khác Trong mát thái gian, Skopas d°áng nh° cÁi ti¿n phong cách nghá thuÁt cāa ti¿p thu Ánh h°ãng từ tác phẩm cāa Polykleitos (th¿ kỷ thứ TCN) ng°ái khác M¿c dù đ°ợc x¿p vào nhóm ng°ái Athen, Skopas thực mát nghá sĩ quác t¿, làm viác phần lßn ã châu Á Peloponnesus H¡n nữa, vÁ kỹ thuÁt bá cÿc nói chung, anh t°¡ng đái gần vßi Praxiteles (375-335 TCN), nh°ng anh khác vßi ng°ái đàn ơng trẻ ti h¡n vißc thích bißu cÁm táo b¿o hành động m¿nh m¿ đß thay đổi tình cÁm cÁm xúc  Praxiteles (375-335 TCN) TiÃu sử: Sinh nm 375 tr°ßc Công nguyên, Praxiteles trai ho¿c há hàng gần cāa nghá sĩ nái ti¿ng Kephisodotos (th¿ kỷ thứ - nm 360 tr°ßc Cơng ngun), từ ơng hác nghá thuÁt điêu khÃc Praxiteles bß ám Ánh bãi viác đẩy ranh gißi nghá tht cāa - ơng khơng ngừng thử kỹ tht mßi đà làm cho tác phẩm nghá tht cāa 'gợn sóng vßi cc sáng' tự nhiên có thà Đà đ¿t đ°ợc chā nghĩa tự nhiên này, ông gia cơng đá đßng đà t¿o đ°áng cong, ánh sáng bóng tái Ơng sử dÿng mát kỹ thuÁt đ¿c biát đà đánh bóng tác phẩm điêu khÃc đá cẩm th¿ch cāa , giúp ngồi giáng nh° thÁt Phong cách cāa anh đ°ợc coi tinh tÁ, rực rỡ gÿi cÁm Ơng đ°ợc bi¿t đ¿n nhiÁu vßi tác phẩm quy mơ nhß h¡n vÁ đái t°ợng nữ, bao gßm Hermes Dionysus s¡ sinh (BÁo tàng KhÁo cá hác Olympia) Aphrodite of Cnidus (Knidos) cāa ông Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 14 Hình 18 Hermes and the Infant Dionysos , BÁo tàng khÁo cá hác Olympia Hình 19 Đầu hình Hermes, đáng ý vßi lßp hồn thián đ°ợc đánh bóng cao Hermes mát kiát tác: bÁ m¿t phát ánh sáng tuyát đẹp, phần đầu đ°ợc làm tròn mát cách gợi cÁm biÃu cÁm tßa sức khße h¿nh phúc Theo câu chuyán thần tho¿i, Hermes mang đứa trẻ Dionysus cho tiên nữ, ng°ái chßu trách nhiám ni d°ỡng Hermes nhìn qua đứa trẻ, truyÁn đ¿t ấn t°ợng vÁ m¡ máng bên T° th¿ đ°ợc gái ' đ°áng cong Praxitlean ' 'Đ°áng cong' Ánh h°ãng đ¿n nhiÁu th¿ há nhà điêu khÃc t°¡ng lai Aphrodite Cnidus Aphrodite of Cnidus đ°ợc nhà vn La Mã Pliny coi t°ợng không đẹp cāa Praxiteles mà t°ợng đẹp tồn th¿ gißi Bß Ánh h°ãng nhiÁu bãi ng°ái phÿ nữ cuác đái ông, mái quan há cāa ơng vßi mát cung nữ xinh đẹp, Praxiteles mát nhà điêu khÃc thực làm viác vßi hình dáng phÿ nữ Aphrodite cāa anh ã trần, mát đái mßi táo b¿o vào thái điÃm M¿c dù bÁn gác khơng cịn tßn t¿i, nh°ng từ bÁn chép đßng xu La Mã, ng°ái ta có thà xác đßnh bÁn ngày v¿n cịn tßn t¿i, mát sá nằm bÁo tàng Vatican Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 15 Hình 20 Aphrodite of Cnidus Ng°ái phÿ nữ khßa thân kích th°ßc thÁt BÁn La Mã cāa bÁn gác Hy L¿p cāa Praxiteles, đ°ợc thực hián vào nm 375-335 TCN Tham váng lßn cāa Praxiteles t¿o mát Áo Ánh đß háa vÁ cc sáng Ơng cá gÃng bi¿n tác phẩm cāa trã nên thực t¿ có thà Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 TÀI LIÞU THAM KHÀO http://www.visual-arts-cork.com/sculptors.htm https://wivi.wiki/wiki/Hermes_and_the_Infant_Dionysus http://www.visual-arts-cork.com/antiquity/greek-sculpture.htm https://www.britannica.com/biography/Polyclitus https://tramanh.art/nha-dieu-khac/myron-of-eleutherae/ http://www.visual-arts-cork.com/sculpture/myron.htm https://www.brown.edu/Departments/Joukowsky_Institute/courses/greekpast/378 7.html https://www.britannica.com/topic/Statue-of-Zeus https://www.dailyartmagazine.com/five-ancient-greek-scultptures-everyoneknow/ https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/ancient-mediterraneanap/greece-etruria-rome/a/polykleitos-doryphoros-spear-bearer https://janetpanic.com/what-is-the-characteristics-of-greek-classical-sculpture/ https://nghiencuulichsu.com/2016/05/05/vai-net-ve-lich-su-hy-lap-co-dai-the-kyxi-iv-tcn/ https://hmn.wiki/vi/Metope_%28architecture%29 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) ... LĀC Đặc đißm chung nghß thu¿t điêu khắc hy l¿p thời kỳ cổ đißn 01 1.1 Hy l¿p cá điÃn 01 1.2 Nghá thuÁt điêu khÃc hy l¿p thái kÿ cá điÃn 01 a) ĐiÁu xÁy vßi nghá tht điêu. .. 13 TÀI LIÞU THAM KHÀO lOMoARcPSD|9234052 1 Đặc đißm chung nghß thu¿t điêu khắc hy l¿p thời kỳ cổ đißn 1.1 Hy L¿p cá điÁn ThuÁt ngữ 5Hy L¿p cá điÃn6 dùng đà thái kÿ cuác Chi¿n tranh Ba T° vào... nghá tht điêu khÃc Hy L¿p thái kÿ cá điÃn? 01 b) Các đÁ tài cāa điêu khÃc cá điÃn Hy L¿p 04 c) Đ¿c điÃm cāa điêu khÃc cá điÃn Hy L¿p 04 Đặc đißm riêng sß tác giÁ tiêu bißu
- Xem thêm -

Xem thêm: đề tài trình bày về đặc điểm chung nghệ thuật điêu khắc hy lạp thời kỳ cổ điển và nêu đặc điểm của một số tác giả tiêu biểu ,