0

Kế Hoạch Giảng Dạy Ngữ Văn 7 KNTT

13 9 0
  • Kế Hoạch Giảng Dạy Ngữ Văn 7  KNTT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 09:15

Phụ lục II KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA NHÓM CHUYÊN MÔN TRƯỜNG THCS NAM SƠN TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA NHÓM CHUYÊN MÔN MÔN. Phụ lục II KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA NHĨM CHUN MƠN TRƯỜNG THCS NAM SƠN TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA NHĨM CHUN MƠN MƠN: NGỮ VĂN- LỚP SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG (Năm học 2022 - 2023) I Đặc điểm tình hình Số lớp: 06 lớp; Số học sinh: 239 HS; Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 06 đồng chí; Trình độ đào tạo: Đại học: 06 đồng chí Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 05 đồng chí; Khá: 01 đồng chí; Đạt: 06 đồng chí; II Kế hoạch dạy học Phân phối chương trình chi tiết Cả năm: 35 tuần (140 tiết) Học kì I: 18 tuần (72 tiết) Học kì II: 17 tuần (68 tiết) STT Bài học Số tiết Thời điểm Thiết bị dạy học (1) (2) (3) (4) Bài Bầu trời tuổi 13 thơ Tuần Tiết CT 1 (5) Nội dung ĐỌC VÀ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT Địa điểm dạy học - Máy tính, ti vi - Phịng học - Máy tính, ti vi - Phịng học - Bầy chim chìa vơi - Bầy chim chìa vơi 3 - Thực hành tiếng Việt - Máy tính, ti vi - Phòng học - Thực hành tiếng Việt - Máy tính, ti vi - Phịng học - Đi lấy mật - Máy tính, ti vi - Phịng học - Đi lấy mật - Máy tính, ti vi - Phòng học - Thực hành tiếng Việt - Máy tính, ti vi - Phịng học - Ngàn làm việc - Máy tính, ti vi - Phòng học - Ngàn làm việc - Máy tính, ti vi - Phịng học 10 VIẾT - Máy tính, ti vi - Phịng học - Hướng dẫn viết 11 - Thực hành viết… - Máy tính, ti vi - Phòng học 12 - Trả viết - Máy tính, ti vi - Phịng học 13 NĨI VÀ NGHE - Máy tính, ti vi - Phịng học - Máy tính, ti vi - Phịng học Trao đổi vấn đề mà em quan tâm Bài Khúc nhạc 12 tâm hồn 14 ĐỌC - Đồng dao mùa xuân (Nguyễn Khoa Điềm) 15 - Đồng dao mùa xuân (Nguyễn Khoa Điềm) - Máy tính, ti vi - Phòng học 16 - Thực hành tiếng Việt - Máy tính, ti vi - Phịng học 17 - Gặp cơm nếp (Thanh Thảo) - Máy tính, ti vi - Phòng học 18 - Gặp cơm nếp (Thanh Thảo) - Máy tính, ti vi - Phịng học 19 - Trở gió - Máy tính, ti vi - Phòng học 20 - Thực hành tiếng Việt - Máy tính, ti vi - Phịng học 21 VIẾT - Máy tính, ti vi - Phịng học - Hướng dẫn viết đoạn văn thể cảm xúc - Máy tính, ti vi - Phòng học - Hướng dẫn làm thơ bốn chữ năm chữ, viết thơ nhà 22 thơ bốn chữ chữ 23 - Viết đoạn văn thể cảm xúc thơ bốn - Máy tính, ti vi chữ chữ - Phòng học 24 - Trả viết đoạn văn thể cảm xúc - Máy tính, ti vi thơ bốn chữ chữ - Phòng học 25 NĨI VÀ NGHE - Máy tính, ti vi - Phịng học - Máy tính, ti vi - Phịng học - Trình bày suy nghĩ vấn đề đời sống (được gợi từ tác phẩm văn học đọc) Bài Cội nguồn 15 yêu thương 26 ĐỌC - Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ 10 27 - Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ - Máy tính, ti vi - Phịng học 28 - Thực hành tiếng Việt - Máy tính.micro - Phòng học 29 - Người thầy - Máy tính, ti vi - Phịng học 30 - Người thầy - Máy tính, ti vi - Phịng học 31 - Thực hành tiếng Việt - Máy tính, ti vi - Phòng học 32 - Quê hương - Máy tính, ti vi - Phịng học 33 - Q hương 34 Ơn tập kì I - Máy tính, ti vi - Phòng học 35 - Đề - Phòng học 36 - Kiểm tra kì I (viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau đọc thơ bốn chữ, năm chữ viết văn phân tích đặc điểm nhân vật tác phẩm văn học) 37 VIẾT - Máy tính, ti vi - Phịng học - Viết văn phân tích đặc điểm nhân vật - Máy tính, ti vi tác phẩm văn học - Phòng học - Hướng dẫn viết văn phân tích đặc điểm nhân vật tác phẩm văn học 38 39 - Trả văn phân tích đặc điểm nhân vật - Máy tính, ti vi tác phẩm văn học - Phòng học 40 NĨI VÀ NGHE - Máy tính, ti vi - Phịng học - Máy tính, ti vi - Phịng học - Máy tính, ti vi - Phịng học Trình bày ý kiến vấn đề đời sống (được gợi từ nhân vật văn học) 11 41 ĐỌC MỞ RỘNG - Học sinh trình bày kết đọc VB em tự chọn (Một số truyện viết trải nghiệm tuổi thơ tình cảm ni dưỡng tâm hồn người: số thơ bốn chữ, năm chữ viết tình yêu người, thiên nhiên, đất nước) Bài Giai điệu đất 12 nước 42 ĐỌC - Mùa xuân nho nhỏ 12 13 43 - Mùa xuân nho nhỏ - Máy tính, ti vi - Phòng học 44 - Thực hành tiếng Việt - Máy tính, ti vi - Phịng học 45 - Gị me - Máy tính, ti vi - Phịng học 46 - Gị me - Máy tính, ti vi - Phịng học 47 - Thực hành tiếng Việt - Máy tính, ti vi - Phịng học 48 - Trả kì I - Bài k/ tra HS - Phòng học 49 - Bài thơ “Đường núi” Nguyễn Đình Thi - Máy tính, ti vi - Phịng học 50 - Bài thơ “Đường núi” Nguyễn Đình Thi - Máy tính, ti vi - Phịng học 51 VIẾT - Máy tính, ti vi - Phòng học - Thực hành viết văn biểu cảm người - Máy tính, ti vi - Phòng học - Hướng dẫn viết văn biểu cảm người việc 52 việc 14 53 - Trả viết văn biểu cảm người - Máy tính, ti vi việc - Phịng học 54 NĨI VÀ NGHE - Máy tính, ti vi - Phịng học - Máy tính, ti vi - Phịng học - Trình bày ý kiến hoạt động thiện nguyện cộng đồng Bài Màu sắc 12 tram miền 55 ĐỌC - Tháng giêng, mơ trăng non rét 15 16 56 - Tháng giêng, mơ trăng non rét - Máy tính, ti vi - Phịng học 57 - Thực hành tiếng Việt - Máy tính, ti vi - Phòng học 58 - Chuyện cơm hến - Máy tính, ti vi - Phịng học 59 - Chuyện cơm hến - Máy tính, ti vi - Phịng học 60 - Thực hành tiếng Việt - Máy tính, ti vi - Phòng học 61 - Hội lồng tồng - Máy tính, ti vi - Phịng học 62 - Hội lồng tồng - Máy tính, ti vi - Phịng học 63 VIẾT - Máy tính, ti vi - Phịng học - Hướng dẫn viết văn tường trình 17 Ơn tập kiểm tra cuối kì 18 64 - Thực hành viết văn tường trình - Máy tính, ti vi - Phịng học 65 - Trả viết văn tường trình - Máy tính, ti vi - Phịng học 66 - Ơn tập cuối kì I - Máy tính, ti vi, - Phịng học loa, micro 67 - Đề - Phòng học 68 - Kiểm tra cuối kì I (viết văn biểu cảm người việc) 69 NÓI VÀ NGHE - Máy tính, ti vi - Phịng học - Trình bày ý kiến vấn đề văn hóa truyền thống xã hội đại 70 ĐỌC MỞ RỘNG 71 Học sinh trình bày kết đọc VB em tự chọn (Tìm đọc số thơ, tuỳ bút, tản văn viết tình yêu quê hương vẻ đẹp đời sống vùng miền nước Ghi vào nhật kí đọc sách nội dung đáng ý văn mà em đọc) 72 - Trả kiểm tra cuối kì I -Máy tính, ti vi - Phịng học - Bài k/ tra HS - Phịng học - Máy tính, ti vi - Phòng học HỌC KỲ II Bài Bài học 12 sống 19 73 ĐỌC VÀ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT - Đẽo cày đường 20 74 - Đẽo cày đường - Máy tính, ti vi - Phòng học 75 - Ếch ngồi đáy giếng - Máy tính, ti vi - Phịng học 76 - Con mối kiến - Máy tính, ti vi - Phịng học 77 - Thực hành tiếng Việt - Máy tính, ti vi - Phòng học 78 - Một số câu tục ngữ Việt Nam - Máy tính, ti vi - Phòng học 79 - Thực hành tiếng Việt - Máy tính, ti vi - Phịng học - Con hổ có nghĩa - Máy tính, ti vi - Phịng học - Máy tính, ti vi - Phịng học 82 - Thực hành viết văn nghị luận vấn - Máy tính, ti vi đề đời sống (trình bày ý kiến tán thành) - Phòng học 83 - Trả viết văn nghị luận vấn đề - Máy tính, ti vi đời sống (trình bày ý kiến tán thành) - Phịng học NĨI VÀ NGHE - Phòng học 80 21 81 VIẾT - Hướng dẫn viết văn nghị luận vấn đề đời sống (trình bày ý kiến tán thành) 84 Kể lại truyện ngụ ngơn - Máy tính, ti vi 14 22 85 ĐỌC - Máy tính, ti vi - Phịng học - Cuộc chạm chán đại dương Bài 86 - Cuộc chạm chán đại dương Máy tính, ti vi - Phịng học Thế giới viễn tưởng 87 - Thực hành tiếng Việt Máy tính, ti vi - Phòng học 88 - Đường vào trung tâm vũ trụ -Máy tính.micro - Phịng học 89 - Đường vào trung tâm vũ trụ -Máy tính.micro - Phịng học 90 - Thực hành tiếng Việt - Máy tính, ti vi - Phòng học 91 - Dấu ấn Hồ Khanh - Máy tính, ti vi - Phịng học 92 - Dấu ấn Hồ Khanh - Máy tính, ti vi - Phịng học - Máy tính, ti vi - Phịng học 94 - Thực hành viết văn kể lại việc có thật - Máy tính, ti vi liên đến nhân vật lịch sử - Phòng học 95 - Trả viết kể lại việc có thật liên đến - Máy tính, ti vi nhân vật lịch sử - Phịng học 96 NĨI VÀ NGHE - Máy tính, ti vi - Phịng học - Máy tính, ti vi - Phịng học - Máy tính, ti vi - Phịng học 23 24 93 VIẾT - Hướng dẫn viết văn kể lại việc có thật liên đến nhân vật lịch sử - Thảo luận vai trò công nghệ đời sống người 25 10 Bài Trải nghiệm để 13 97 ĐỌC MỞ RỘNG 98 - Học sinh trình bày kết đọc VB em tự chọn (Tìm đọc số câu tục ngữ, truyện ngụ ngôn truyện khoa học viễn tưởng Ghi vào nhật kí trao đổi với bạn…) 99 ĐỌC - Bản đồ dẫn đường trưởng thành 26 27 28 100 - Bản đồ dẫn đường - Máy tính, ti vi - Phịng học 101 Ơn tập kì II - Máy tính, ti vi - Phịng học 102 - Đề - Phòng học 103 - Kiểm tra kì II (viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau đọc thơ bốn chữ, năm chữ viết văn phân tích đặc điểm nhân vật tác phẩm văn học) 104 - Thực hành tiếng Việt - Máy tính.micro - Phịng học 105 - Thực hành tiếng Việt - Máy tính, ti vi - Phòng học 106 - Hãy cầm lấy đọc - Máy tính, ti vi - Phịng học 107 - Hãy cầm lấy đọc - Máy tính, ti vi - Phòng học 108 - Thực hành tiếng Việt - Máy tính, ti vi - Phịng học 100 - Thực hành tiếng Việt - Máy tính, ti vi - Phịng học 110 - Nói với - Máy tính, ti vi - Phịng học 111 VIẾT - Máy tính, ti vi - Phòng học 112 - Thực hành viết văn nghị luận vấn - Máy tính, ti vi đề đời sống - Phòng học 113 - Trả văn nghị luận vấn đề đời - Máy tính, ti vi sống - Phịng học 114 NĨI VÀ NGHE - Loa, micro - Phịng học - Máy tính, ti vi - Phịng học - Máy tính, ti vi - Phịng học - Hướng dẫn viết văn nghị luận vấn đề đời sống (Thể ý kiến phản đối quan niệm, cách hiểu khác vấn đề) 29 Trình bày ý kiến vấn đề đời sống 12 Bài Hòa điệu với 13 tự nhiên 115 ĐỌC - Thủy tiên tháng Một 116 - Thủy tiên tháng Một 30 31 117 - Thực hành tiếng Việt - Máy tính, ti vi - Phịng học 118 - Lễ rửa làng người Lơ Lơ - Máy tính, ti vi - Phòng học 119 - Lễ rửa làng người Lơ Lơ - Máy tính, ti vi - Phịng học 120 - Bản tin hoa anh đào - Máy tính, ti vi - Phịng học 121 - Thực hành tiếng Việt - Máy tính, ti vi - Phịng học 122 - Trả kì II - Bài k/ tra HS - Phịng học 123 VIẾT - Máy tính, ti vi - Phòng học 124 - Thực hành viết văn thuyết minh quy tắc - Máy tính, ti vi luật lệ trò chơi hay hoạt động - Phòng học 125 - Trả viết thuyết minh quy tắc luật lệ - Máy tính, ti vi trò chơi hay hoạt động - Phòng học 126 NĨI VÀ NGHE - Máy tính, ti vi - Phịng học - Máy tính, ti vi - Phịng học - Máy tính, ti vi - Phịng học - Hướng dẫn viết văn thuyết minh quy tắc luật lệ trò chơi hay hoạt động 32 - giải thích quy tắc luật lệ trò chơi hay hoạt động 12 ĐỌC MỞ RỘNG 13 Bài 10 Trang sách sống 33 128 Học sinh trình bày kết đọc VB em tự chọn 129 ĐỌC (Thách thức đầu tiên) - Cùng đọc trải nghiệm (Cuốn sách – chân trời mới) 34 130 Đọc văn (Vẻ đẹp giản dị chân thật Quê nội) - Máy tính, ti vi - Phòng học 131 - Đọc trải nghiệm nhân vật - Máy tính, ti vi - Phịng học 132 - Đọc trò chuyện tác giả - Máy tính, ti vi - Phịng học 133 VIẾT (Thách thức thứ hai) - Máy tính, ti vi - Phòng học - Từ ý tưởng đến sản phẩm 134 - Ơn tập cuối kì II - Máy tính, ti vi - Phịng học 135 Kiểm tra cuối kì II (viết văn biểu cảm người việc) - Đề - Phòng học 136 14 Ôn tập kiểm tra cuối kỳ II 35 137 - Viết văn phân tích nhân vật văn học - Máy tính, ti vi yêu thích sách đọc - Phịng học 138 NĨI VÀ NGHE (Về đích – ngày hội đọc - Máy tính, ti vi, - Phòng học sách) loa, micro - Giới thiệu sản phẩm sáng tạo từ sách Kiểm tra, đánh giá định kỳ Bài kiểm tra, đánh giá Thời gian (1) Giữa Học kỳ 90 phút 139 - Trình bày ý kiến tác dụng, ý nghĩa việc - Máy tính, ti vi đọc sách - Phịng học 140 - Trả kiểm tra cuối kì II - Phòng học Thời điểm (2) Tuần - Bài k/ tra HS Yêu cầu cần đạt Hình thức (3) (4) Kiến thức:HS biết nắm kiểm tra cuối Tự luận kỳ I có hai phần: Phần đọc hiểu phần làm văn Phần đọc hiểu làm quen với dạng đề phương thức biểu đạt, nêu ý nghĩa truyện, từ loại học Phần làm văn biết viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau đọc thơ bốn chữ, năm chữ viết văn phân tích đặc điểm nhân vật tác phẩm văn học Cuối Học kỳ 90 phút Tuần 17 Năng lực: Tự học, giải vấn đề, sáng tạo, sử dụng ngôn ngữ, giao tiếp, thẩm mỹ, hợp tác 3.Thái độ: Trung thực làm nghiêm túc, Kiến thức:HS biết nắm kiểm tra cuối Tự luận kỳ I có hai phần: Phần đọc hiểu phần làm văn Phần đọc hiểu làm quen với dạng đề phương thức biểu đạt, nêu ý nghĩa truyện, từ loại học Phần làm văn biết viết văn biểu cảm người việc Giữa Học kỳ 90 phút Tuần 26 Năng lực: Tự học, giải vấn đề, sáng tạo, sử dụng ngôn ngữ, giao tiếp, thẩm mỹ, hợp tác 3.Thái độ: Trung thực làm nghiêm túc, Kiến thức: HS biết nắm kiểm tra Tự luận kỳ II có hai phần: Phần đọc hiểu phần làm văn Phần đọc hiểu làm quen với dạng đề phương thức biểu đạt, nêu ý nghĩa truyện, từ loại học Phần làm văn biết viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau đọc thơ bốn chữ, năm chữ viết văn phân tích đặc điểm nhân vật tác phẩm văn học Cuối Học kỳ 90 phút Tuần 34 2.Năng lực: Tự học, giải vấn đề, sáng tạo, sử dụng ngôn ngữ, giao tiếp, thẩm mỹ, hợp tác 3.Thái độ: Trung thực làm nghiêm túc, Kiến thức:HS biết nắm kiểm tra cuối Tự luận kỳ II có hai phần: Phần đọc hiểu phần làm văn Phần đọc hiểu làm quen với dạng đề phương thức biểu đạt, nêu ý nghĩa truyện, từ loại học Phần làm văn biết viết văn biểu cảm người việc Năng lực: Tự học, giải vấn đề, sáng tạo, sử dụng ngôn ngữ, giao tiếp, thẩm mỹ, hợp tác 3.Thái độ: Trung thực làm nghiêm túc, II Nhiệm vụ khác (nếu có):(Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục ) - Theo định hướng kế hoạch giáo dục năm 2021-2022 kế hoạch chiến lược nhà trường với nội dung tâm hoạt động giáo dục chuyên môn để thực hiện: + Nội dung 1: Công tác mũi nhọn: Nâng tỷ lệ học sinh giỏi đại trà học sinh giỏi cấp (Huyện, Thành phố, Quốc gia); giảm tỉ lệ học sinh yếu; + Nội dung 2: Đẩy mạnh tiết dạy lớp theo hướng đổi phương pháp dạy học có ứng dụng cơng nghệ thơng tin thiết bị đại …; dạy học chủ đề, dạy học dự án; nghiên cứu khoa học; dạy học STEM, tự động hóa (triệt tiêu tình trạng học nặng nề lí thuyết, đọc chép, chiếu chép)… tiến hành thực chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cho khối từ năm học 2021-2022 cho khối khác giai đoạn từ 2022-2025; thực đổi sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu học… + Nội dung 3: Đổi cách thức kiểm tra, đánh giá (tăng tính thực hành) theo định hướng tiếp cận lực học sinh kiểm tra thường xuyên, kì, cuối kì; + Nội dung 4: Tăng cường hoạt động trải nghiệm; tiết học trời, hoạt động câu lạc đội nhóm; giáo dục rèn kĩ sống; văn hóa đọc - Cơng tác Bồi dưỡng HSG môn Ngữ văn 9: + Mục tiêu: Tập trung vào công tác mũi nhọn, nâng cao tỷ lệ HSG cấp + Dự kiến thành lập đội tuyển gồm HS, tiến hành học đội tuyển vào buổi chiều thứ hàng tuần Thời gian học tiến hành sau khai giảngnếu khơng có dịch bệnh + Chỉ tiêu: Phấn đấu đạt từ đến giải cấp Huyện; giải cấp Thành phố - Công tác dạy đại trà: + Mục tiêu: Nâng tỷ lệ học sinh giỏi đại trà, giảm tỷ lệ HS yếu + Dự kiến tiến hành đạy đại trà theo phân cơng Ban giám hiệu, có Thời khố biểu cụ thể + Chỉ tiêu: Phấn đấu đạt tỷ lệ: Tốt: 43%, Khá 45%, TB: 12%; khơng có HS xếp loại Yếu Kém TỔ TRƯỞNG (Ký ghi rõ họ tên) Nam Sơn, ngày 29 tháng năm 2022 GIÁO VIÊN (Ký ghi rõ họ tên) Lê Thị Thu Hường ... Kiểm tra kì I (viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau đọc thơ bốn chữ, năm chữ viết văn phân tích đặc điểm nhân vật tác phẩm văn học) 37 VIẾT - Máy tính, ti vi - Phịng học - Viết văn phân tích đặc điểm... tính, ti vi tác phẩm văn học - Phòng học - Hướng dẫn viết văn phân tích đặc điểm nhân vật tác phẩm văn học 38 39 - Trả văn phân tích đặc điểm nhân vật - Máy tính, ti vi tác phẩm văn học - Phịng học... - Đẽo cày đường 20 74 - Đẽo cày đường - Máy tính, ti vi - Phòng học 75 - Ếch ngồi đáy giếng - Máy tính, ti vi - Phịng học 76 - Con mối kiến - Máy tính, ti vi - Phòng học 77 - Thực hành tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế Hoạch Giảng Dạy Ngữ Văn 7 KNTT,