0

Văn hóa kinh doanh của canada

40 11 0
  • Văn hóa kinh doanh của canada

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 17:15

Giới thiệu chung Canada 02 Giới thiệu chung văn hóa Canada, nét đẹp văn hóa đặc trưng 03 Giới thiệu văn hóa kinh doanh Sử dụng mơ hình đo lường văn hóa Hofstede, phân tích giá trị văn hóa 04 So sánh với Việt Nam lời khuyên kinh doanh người Việt Nam kinh doanh Canada 01 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CANADA THIS IS A MAP VỊ TRÍ ĐỊA LÝ Diện tích: 9,984,670km2 Là quố c gia lớ n thứ giớ i Lã nh thổ Canada trả i dà i từ Đạ i Tây Dương phía Đơ ng sang Thá i Bình Dương phía Tây, giá p Bắ c Bă ng Dương phía Bắ c Canada có địa hình đa ng từ đồ ng bằ ng đến rừ ng rậ m, đồ i nú i Canada có khí hậ u cá c vù ng miền phân hó a rõ rệt từ khí hậ u n đớ i bờ biển phía tây đến tuyế t phủ hầ u hết cá c thá ng nă m vù ng cự c DÂN SỐ o Dân số : 37.931.266 o Mậ t độ dâ n số củ a Canada rấ t thấ p 3,7 ngườ i/ km2 o Nguồ n gố c dâ n tộ c tự thuậ t lớ n nhấ t ngườ i Canada (chiếm 32% dâ n số ), ngườ i Anh (18,3%), ngườ i Scotland (13,9%) THỦ ĐÔ CỦA CANADA LÀ OTTAWA o o o Đây nh phố trẻ nhấ t củ a Canada vớ i gầ n mộ t nử a dâ n số nằ m độ tuổ i dướ i 35 tuổ i Thố ng kê rằ ng có đến 25% cư dâ n Ottawa đượ c sinh bên ngồ i Canada Ottawa khơ ng nh phố có chấ t lượ ng giáo dụ c nổ i trộ i mà cò n nơi có dâ n trí thuộ c hà ng cao nhấ t CHÍNH TRỊ Canada mộ t “nền dâ n chủ n vẹn”, vớ i truyền thố ng chủ nghĩa tự do, mộ t hệ tư tưở ng trị n hị a, theo chủ nghĩa bình đẳ ng Canada có hệ thố ng nghị viện bố i nh chế độ quâ n chủ lậ p hiến - chế độ quâ n chủ củ a Canada tả ng củ a cá c nhá nh hà nh phá p, lậ p phá p tư phá p Quố c vương trị Nữ hồ ng Elizabeth II TƠN GIÁO Theo cuộ c điều tra dâ n số mớ i đây, 80% dâ n số Canada theo đạ o Cơ-đố c, khoả ng 46% dâ n số theo đạ o Thiên Chú a 36% theo đạ o Tin Là nh) Cá c tô n giá o c bao gồ m đạ o Do Thá i, đạ o Hồ i, đạ o Hindu, đạ o Xích đạ o Phậ t Khoả ng 12,5% dân số khô ng theo tô n giá o nà o, chiếm tỷ lệ cao tấ t cá c giá o phá i, trừ Thiên Chú a Giá o La Mã KINH TẾ o Canada NHÓM VĂN HÓA KINH DOANH CỦA CANADA NỘI DUNG 01 Giới thiệu chung Canada 02 Giới thiệu chung văn hóa Canada, nét đẹp văn hóa đặc trưng 03 Giới thiệu văn hóa kinh doanh Sử dụng mơ hình đo lường văn hóa Hofstede, phân tích giá trị văn hóa 04 So sánh với Việt Nam lời khuyên kinh doanh người Việt Nam kinh doanh Canada 01 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CANADA THIS IS A MAP VỊ TRÍ ĐỊA LÝ Diện tích: 9,984,670km2 Là quố c gia lớ n thứ giớ i Lã nh thổ Canada trả i dà i từ Đạ i Tây Dương phía Đơ ng sang Thá i Bình Dương phía Tây, giá p Bắ c Bă ng Dương phía Bắ c Canada có địa hình đa ng từ đồ ng bằ ng đến rừ ng rậ m, đồ i nú i Canada có khí hậ u cá c vù ng miền phân hó a rõ rệt từ khí hậ u n đớ i bờ biển phía tây đến tuyế t phủ hầ u hết cá c thá ng nă m vù ng cự c DÂN SỐ o Dân số : 37.931.266 o Mậ t độ dâ n số củ a Canada rấ t thấ p 3,7 ngườ i/ km2 o Nguồ n gố c dâ n tộ c tự thuậ t lớ n nhấ t ngườ i Canada (chiếm 32% dâ n số ), ngườ i Anh (18,3%), ngườ i Scotland (13,9%) THỦ ĐÔ CỦA CANADA LÀ OTTAWA o o o Đây nh phố trẻ nhấ t củ a Canada vớ i gầ n mộ t nử a dâ n số nằ m độ tuổ i dướ i 35 tuổ i Thố ng kê rằ ng có đến 25% cư dâ n Ottawa đượ c sinh bên ngồ i Canada Ottawa khơ ng nh phố có chấ t lượ ng giáo dụ c nổ i trộ i mà cò n nơi có dâ n trí thuộ c hà ng cao nhấ t CHÍNH TRỊ Canada mộ t “nền dâ n chủ n vẹn”, vớ i truyền thố ng chủ nghĩa tự do, mộ t hệ tư tưở ng trị n hị a, theo chủ nghĩa bình đẳ ng Canada có hệ thố ng nghị viện bố i nh chế độ quâ n chủ lậ p hiến - chế độ quâ n chủ củ a Canada tả ng củ a cá c nhá nh hà nh phá p, lậ p phá p tư phá p Quố c vương trị Nữ hồ ng Elizabeth II TƠN GIÁO Theo cuộ c điều tra dâ n số mớ i đây, 80% dâ n số Canada theo đạ o Cơ-đố c, khoả ng 46% dâ n số theo đạ o Thiên Chú a 36% theo đạ o Tin Là nh) Cá c tô n giá o c bao gồ m đạ o Do Thá i, đạ o Hồ i, đạ o Hindu, đạ o Xích đạ o Phậ t Khoả ng 12,5% dân số khô ng theo tô n giá o nà o, chiếm tỷ lệ cao tấ t cá c giá o phá i, trừ Thiên Chú a Giá o La Mã KINH TẾ o Canada kinh tế lớ n thứ 10 giớ i tính đế n nă m 2018, vớ i GDP khoả ng 1,73 nghìn tỷ USD, nằ m nhó m quố c gia có kinh tế phá t triể n nhấ t n cầ u (G7) nh viên tổ c Hợ p tá c Phá t Triển Kinh Tế (OECD) Canada có thu nhậ p bình q n đầ u ngườ i cao thứ 17 trê n n cầ u o Canada mạ nh cá c ngà nh dịch vụ khai thá c khoá ng sả n Canada xếp thứ hạ ng cao danh sá ch cá c quố c gia có kinh tế tự giớ i Kinh tế Canada liên kết chặ t chẽ vớ i Hoa Kỳ thể chế kinh tế lẫ n mô hình sả n xuấ t 02 VĂN HĨA CANADA o Canada mộ t nề n vă n hó a “Chủ nghĩa cá nhâ n” đạ t điểm 80 khía cạ nh o Họ trọ ng đến cá i tơ i, quan tâ m hay quan tâ m vừ a phả i đế n mặ t củ a nhó m, đặ t nhiệ m vụ cao nhữ ng mố i quan hệ thích giao tiếp trự c tiếp bằ ng lờ i i CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN/ TẬP T Trong kinh doanh: o Nhâ n viê n ngườ i tự chủ , có quyề n thể sá ng kiến bả n thâ n Cá c định tuyển dụ ng thă ng c dự a trê n nh tích Hướ ng đến đa ng, khuyến khích cạ nh tranh, hồ n nh ng việ c mộ t mong đợ i tô n trọ ng đố i vớ i nhữ ng họ m o Mố i quan hệ giữ a nhâ n viên sếp thườ ng thể hiệ n tô n trọ ng, lịch , hầ u mọ i cá nhâ n cô ng ty thườ ng rấ t cở i mở o Đố i vớ i nhữ ng ngườ i Canada i tiếng Phá p cầ n lưu ý thể hiệ n tơ n trọ ng, có chừ ng mự c để trá nh bị xem xú c phạ m NAM TÍNH/ NỮ TÍNH o Đạ t điểm 52 => đượ c đặ c trưng mộ t xã hộ i “Nam tính” vừ a phả i o Ngườ i Canada cố gắ ng đạ t đượ c cá c tiêu chuẩ n cao hiệu suấ t cô ng việ c giả i trí, vă n hó a tổ ng thể nhẹ nhà ng nh tích chiến thắ ng, so sá nh vớ i Mỹ Ngoà i ra, m việc tạ i cá c cô ng ty Canada thườ ng thoả i má i p lự c Mỹ o Ngườ i Canada có xu hướ ng câ n bằ ng giữ a cô ng việc cuộ c số ng, có khả nă ng dà nh thờ i gian để tậ n hưở ng cá c hoạ t độ ng cá nhâ n Họ nhữ ng ngườ i lao độ ng chă m chỉ, xem trọ ng nhữ ng nh tích, kết đạ t đượ c, luô n cố gắ ng đạ t đượ c cá c tiêu chuẩ n cao hiệu suấ t tấ t cá c nỗ lự c o Vớ i số điểm 36, đá nh dấ u Canada mộ t quố c gia theo “Định hướ ng ngắ n hạ n” o Họ có tính quy luậ t suy nghĩ, thể tô n trọ ng lớ n đố i vớ i truyền thố ng, có xu hướ ng tiế t kiệm tương lai tương đố i nhỏ tậ p trung o việc đạ t đượ c kết nhanh chó ng o Khi kinh doanh tạ i Canada cầ n biết rằ ng họ rấ t thự c tế trọ ng đến kết tứ c thờ i, thích ổ n định thườ ng khơ ng thiết lậ p cá c mố i quan hệ kinh doanh lâ u dà i o Họ cho rằ ng nh cô ng hay thấ t bạ i tù y thuộ c o bả n lĩnh, khả nă ng nỗ lự c củ a bả n thâ n Để hợ p tá c vớ i cầ n cho thấy nă ng lự c thự c mà bạ n mang đến cho cô ng ty ĐỊNH HƯỚNG NGẮN HẠN/ DÀI HẠN Hoan hỉ/ kiềm chế o Đạ t 68 khía cạ nh có nghĩa nề n vă n hó a Canada đượ c xếp o loạ i “Hoan hỉ” o Họ sở hữ u thá i độ số ng tích cự c có xu hướ ng lạ c quan Ngoà i ra, họ coi trọ ng thờ i gian giả i trí, hà nh độ ng tiêu tiền theo ý muố n Sự tự củ a cá c nhâ n viên luô n đượ c đề cao, sá ch phú c lợ i tố t o Trong kinh doanh, ngườ i Canada có phong cá ch tự tin khô ng ngạ i i nhữ ng suy nghĩ Khi đà m phá n, họ rấ t cở i mở thâ n thiện, khơ ng phơ trương Vì họ rấ t khéo léo giao tiếp nên trá nh nhữ ng tranh cã i hay giậ n giữ a cá c cá nhâ n cô ng ty, thể tô n trọ ng cá c đố i tá c => Canada đượ c xem mộ t nhữ ng quố c gia hà ng đầ u để m việc, hợ p tá c kinh doanh đầ u tư 05 SO SÁNH CANADA - VIỆT NAM KHOẢNG CÁCH QUYỀN LỰC CANA VIỆT DA NAM o 39 điểm, vă n hó a Canada nhấ n mạ nh chủ nghĩa bình quâ n o 70 điểm, tạ i Việt Nam mọ i ngườ i chấ p nhậ n trậ t tự thứ bậ c o Trong tổ c, nhâ n viê n cấ p dướ i tự trao đổ i, chia sẻ thô ng tin thẳ ng thắ n vớ i cấ p o Trong tổ c, nhâ n viên m theo lờ i sếp họ coi bổ n phậ n, mong đợ i đượ c cấ p dẫ n cô ng việc phả i m o Khơ ng có bứ c tườ ng vượ t trộ i giữ a cấ p cấ p dướ i o Có phâ n biệ t đẳ ng cấ p giữ a cấ p cấ p dướ i NÉ TRÁNH SỰ KHÔNG CHẮC CHẮN CANADA o 48 điể m, ngườ i Canada luô n tiế p thu nhữ ng thứ mớ i lạ , sẵ n sà ng thử cá i c biệt o Khoan dung vớ i cá c ý kiến hoặ c quan điểm c nhau, cho phép tự ngô n luậ n o Luô n đủ linh hoạ t để thử nhữ ng khía cạ nh mớ i VIỆT NAM o 30 điể m, thự c tế đượ c coi quan trọ ng cá c nguyên tắ c, lệch lạ c so vớ i chuẩ n mự c dễ đượ c dung thứ o Giá trị đượ c coi truyề n thố ng thay đổ i thườ ng xun, gị bó bở i cá c luậ t định trướ c o Sẵ n sà ng chấ p nhậ n thay đổ i thử nghiệm CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN/ TẬP THỂ o o o o o 80 điểm, thiên chủ nghĩa cá nhâ n Chú trọ ng cá i tô i, quan hệ giữ a cá c cá nhâ n lỏ ng lẻo, quan tâ m hoặ c quan tâ m vừ a phả i đến nhó m Việc tuyể n dụ ng thă ng c dự a nh tích hoặ c bằ ng ng nhữ ng cá nhâ n m Hướ ng đến đa ng, c biệt, cá c nh viên cô ng ty đượ c khuyến khích cạ nh tranh vớ i Thích lố i giao tiếp trự c tiếp bằ ng lờ i i, thẳ ng thắ n đưa quan điểm Mọ i trung nh vớ i cô ng ty có tính tố n o o o o o 20 điểm, thiên chủ nghĩa tậ p thể Nuô i dưỡ ng cá c mố i quan hệ bền chặ t, mọ i ngườ i có trá ch nhiệm vớ i cá c nh viê n nhó m Việc tuyển dụ ng thă ng c có tính đến việc nhâ n viên có thuộ c nhó m hay khơ ng Hướ ng đến thố ng nhấ t, cá c nh viê n ng ty đượ c khuyến khích đồ n kết, m việ c số ng hò a hợ p “Sự thậ t mấ t lò ng”, trá nh m xấ u hổ mấ t mặ t ngườ i c Lò ng trung nh đố i vớ i tậ p thể điều quan trọ ng CANA VIỆT DA NAM NAM TÍNH/ NỮ TÍNH VIỆT NAM CANADA o 52 điể m, trọ ng hiệu suấ t cô ng việ c o 40 điểm, trọ ng tâ m “là m việ c để số ng o Có xu hướ ng câ n bằ ng giữ a cô ng việc cuộ c số ng  o Xung độ t đượ c giả i quyế t bằ ng thỏ a hiệ p thương lượ ng.  o Dà nh thờ i gian để tậ n hưở ng nhữ ng hoạ t độ ng theo đuổ i cá nhâ n o Tậ p trung o hạ nh phú c o Cá c nhà n lý l n nỗ lự c đồ ng thuậ n, mọ i ngườ i coi trọ ng bình đẳ ng o Cố gắ ng đạ t đượ c cá c tiê u chuẩ n cao hiệu suấ t tấ t cá c nỗ lự c ĐỊNH HƯỚNG DÀI HẠN/ NGẮN HẠN CANADA VIỆT NAM o 36 điểm, mộ t xã hộ i định hướ ng ngắ n hạ n o 57 điể m, vă n hó a định hướ ng dà i hạ n o Họ có tính quy luậ t suy nghĩ o Ngườ i ta tin rằ ng châ n lý phụ thuộ c rấ t nhiề u o hoà n nh, thờ i gian.  o Có xu hướ ng tiết kiệm tương lai tương đố i nhỏ   o Tậ p trung o việc đạ t đượ c kết nhanh chó ng o Họ có khả nă ng, dễ dà ng thích ứ ng vớ i cá c điề u kiện thay đổ i o Tiết kiệm kiên trì để đạ t đượ c kết HOAN HỈ/ KIỀM CHẾ CANADA o 68 điểm, thể sẵ n sà ng nhậ n nhữ ng thô i thú c mong muố n củ a họ liên quan đến việc tậ n hưở ng cuộ c số ng vui vẻ.  o Sỡ hữ u thá i độ số ng tích cự c có xu hướ ng lạ c quan.  o Ngoà i ra, họ coi trọ ng thờ i gian giả i trí, hà nh độ ng theo ý tiê u tiề n theo ý muố n VIỆT NAM o 35 điểm, có xu hướ ng hồ i nghi bi quan.  o Kểm soá t việ c thỏ a mã n mong muố n củ a bả n thâ n.  o Có nhậ n thứ c rằ ng hà nh độ ng củ a họ bị hạ n chế bở i cá c chuẩ n mự c xã hộ i o Cả m thấy việc tự thưở ng thứ c bả n thâ n có phầ n sai trá i Những lưu ý người Việt kinh doanh Canada Lời khuyên kinh doanh Là m việc vớ i ngườ i Canada phả i đú ng , thờ i gian thích hợ p để sắ p xế p cuộ c hẹn o cá c buổ i sá ng Sau mỗ i cuộ c đà m phá n, bạ n nên gử i email m ơn cuộ c trao đổ i Bạ n khô ng nê n vò ng vo mà chủ độ ng giớ i thiệu, khẳ ng định nhữ ng mạ nh củ a từ lầ n gặ p đầ u tiên Xây dự ng cá c kế hoạ ch cụ thể ngắ n hạ n sử dụ ng tấ t cá c nguồ n lự c sẵ n có sẵ n củ a doanh nghiệp Lời khuyên kinh doanh Bấ t đồ ng đượ c cho phép cầ n đượ c thự c mộ t cá ch tô n trọ ng Khi kinh doanh cầ n có nhữ ng ý tưở ng sá ng tạ o, c biệt vớ i cá c đố i thủ cạ nh tranh Yêu cầ u cuộ c hẹ n đượ c thự c qua điệ n thoạ i hoặ c email, sau lờ i nhắ c Outlook Cá c bà i trình bày phả i ngắ n gọ n rõ rà ng, sử dụ ng cá c kiện số liệu cá c cuộ c họ p kinh doanh THANK YOU! ... thiệu chung Canada 02 Giới thiệu chung văn hóa Canada, nét đẹp văn hóa đặc trưng 03 Giới thiệu văn hóa kinh doanh Sử dụng mơ hình đo lường văn hóa Hofstede, phân tích giá trị văn hóa 04 So sánh... Trang phụ c nữ : Phụ nữ Canada chuyển sang mặ c o váy riêng 03 VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH 01 Chào hỏi, làm quen o Khi i chuyện nên nhìn thẳ ng mộ t... Nam lời khuyên kinh doanh người Việt Nam kinh doanh Canada 01 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CANADA THIS IS A MAP VỊ TRÍ ĐỊA LÝ Diện tích: 9,984,670km2 Là quố c gia lớ n thứ giớ i Lã nh thổ Canada trả i dà
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn hóa kinh doanh của canada,