0

Dự án môn học Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh: Khảo sát hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh của sinh viên trên địa bàn TP. HCM

23 8 0
  • Dự án môn học Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh: Khảo sát hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh của sinh viên trên địa bàn TP. HCM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 15:48

Trải qua 4 cuộc Cách mạng công nghiệp với hàng loạt đổi mới và thay thế trong công cụ sản xuất, nền kinh tế nhân loại đã vươn lên và phát triển không ngừng. Song, nhằm phục vụ cho nền công nghệ sản xuất tiên tiến mà nguồn tài nguyên thiên nhiên bị khai thác đến mức suy kiệt, môi trường ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Để phần nào hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường, các nhà khoa học đã nghiên cứu ra một giải pháp hiệu quả trong tiêu dùng, sự ra đời của sản phẩm xanh. Đó là những sản phẩm được sản xuất ra thân thiện với môi trường, có thể tái sử dụng và dễ phân hủy, giúp giảm các rác thải khó xử lí. Trong những năm gần đây, sản phẩm xanh thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ mà đại bộ phận trong đó là các bạn sinh viên. Tuy nhiên, việc đưa sản phẩm xanh vào đời sống các bạn sinh viên còn là một vấn đề khó.Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát và nắm bắt được mức độ phổ biến, các yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh, nhận thức và mức độ sẵn lòng của sinh viên trên địa bàn TP.HCM. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Sinh viên trên địa bàn TP.HCM và Áp dụng phương pháp thống kê mô tả, kiểm định giả thuyết với phần mềm thống kê SPSS.Tổng cộng có 221 sinh viên từ các khối ngành tham gia khảo sát, trong đó có 200 sinh viên tại TP.HCM. Kết quả cho thấy: 90% tự nhận thức được bản thân cần hành động ngay để bảo vệ môi trường và đã có khoảng 97% sinh viên trong tổng số tham gia khảo sát đã từng sử dụng sản phẩm xanh; hơn 75% dự định sẽ mua sản phẩm xanh trong tương lai. Hơn nữa kết quả khảo sát còn cho thấy khoảng 74,5% chấp nhận trả giá cho sản phẩm xanh cao hơn sản phẩm thông thường 1020%.Các yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh bao gồm: Nhận thức của sinh viên về môi trường và lợi ích của việc sử dụng sản phẩm xanh đối với môi trường hiện nay; Thói quen tiêu dùng sản phẩm; Sự sẵn có của sản phẩm xanh trên thị trường; Sự sẵn lòng trong việc sử dụng sản phẩm xanh; Hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh.Kết luận: Sinh viên đã có ý thức tốt trong vấn đề bảo vệ môi trường và hầu như các bạn đều đã từng sử dụng qua sản phẩm xanh. Tuy nhiên, cần nâng cao độ nhận diện của sản phẩm xanh trên thị trường và khắc phục những yếu tố cần thiết nhằm đưa sản phẩm xanh đến gần với đời sống. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA TOÁN – THỐNG KÊ    BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN: THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ VÀ KINH DOANH HÌNH THỨC THI: DỰ ÁN Đề tài: KHẢO SÁT HÀNH VI TIÊU DÙNG SẢN PHẨM XANH CỦA SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM Giáo viên hướng dẫn: Mã học phần : Phịng học : Nhóm thực : Thành phố Hồ Chí Minh, 12 tháng năm 2021 MỤC LỤC DANH SÁCH THÀNH VIÊN (Nhóm 18) TÓM TẮT GIỚI THIỆU DỰ ÁN 3.1 Lý chọn đề tài 3.2 Vấn đề nghiên cứu .2 3.3 Mục tiêu nghiên cứu 3.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.4.1 Đối tượng khảo sát: Sinh viên 3.4.2 Phạm vi khảo sát: Địa bàn TP.HCM .3 3.4.3 Đối tượng nghiên cứu: Sản phẩm xanh yếu tố tác động lên hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh .3 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN .3 4.1 Phương pháp thu thập liệu 4.2 Phương pháp xử lí liệu 4.2.1 Phương pháp thống kê mô tả 4.2.2 Phương pháp kiểm định giả thuyết thống kê KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 5.1 Mô tả mẫu nghiên cứu .4 5.2 Nhận thức sinh viên vấn đề môi trường lợi ích việc sử dụng sản phẩm xanh môi trường 5.3 Thói quen tiêu dùng sản phẩm xanh 5.3.1 Mức độ biết đến sản phẩm xanh 5.3.2 Mức độ sử dụng loại sản phẩm xanh 5.4 Sự sẵn có sản phẩm xanh thị trường ngày 5.5 Sự sẵn lòng việc tiêu dùng sản phẩm xanh 10 5.6 Hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh sinh viên địa bàn TP.HCM 11 5.6.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn tiêu dùng sản phẩm xanh 11 5.6.2 Hành vi thực lối sống xanh tương lai sinh viên địa bàn thành phố HCM 11 5.7 Kiểm định One Sample T-Test 12 5.7.1 Nhận thức sinh viên mơi trường lợi ích việc sử dụng sản phẩm xanh môi trường .12 5.7.2 Sự sẵn có sản phẩm 13 5.7.3 Hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh 14 HẠN CHẾ .14 6.1 Đối với đề tài: 14 6.2 Đối với nhóm: 14 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 15 7.1 Kết Luận 15 7.2 Kiến nghị 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO .16 PHỤ LỤC 16 9.1 Phụ lục 16 9.2 Phụ lục 18 DANH SÁCH THÀNH VIÊN (Nhóm 18) STT Họ Tên sinh viên MSSV Đánh giá mức độ tham gia (%) TÓM TẮT Trải qua Cách mạng công nghiệp với hàng loạt đổi thay công cụ sản xuất, kinh tế nhân loại vươn lên phát triển không ngừng Song, nhằm phục vụ cho công nghệ sản xuất tiên tiến mà nguồn tài nguyên thiên nhiên bị khai thác đến mức suy kiệt, môi trường ngày bị ô nhiễm nghiêm trọng Để phần hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường, nhà khoa học nghiên cứu giải pháp hiệu tiêu dùng, đời sản phẩm xanh Đó sản phẩm sản xuất thân thiện với mơi trường, tái sử dụng dễ phân hủy, giúp giảm rác thải khó xử lí Trong năm gần đây, sản phẩm xanh thu hút nhiều quan tâm người tiêu dùng, đặc biệt giới trẻ mà đại phận bạn sinh viên Tuy nhiên, việc đưa sản phẩm xanh vào đời sống bạn sinh viên cịn vấn đề khó Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát nắm bắt mức độ phổ biến, yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh, nhận thức mức độ sẵn lòng sinh viên địa bàn TP.HCM Đối tượng phương pháp nghiên cứu: Sinh viên địa bàn TP.HCM Áp dụng phương pháp thống kê mô tả, kiểm định giả thuyết với phần mềm thống kê SPSS.Tổng cộng có 221 sinh viên từ khối ngành tham gia khảo sát, có 200 sinh viên TP.HCM Kết cho thấy: 90% tự nhận thức thân cần hành động để bảo vệ môi trường có khoảng 97% sinh viên tổng số tham gia khảo sát sử dụng sản phẩm xanh; 75% dự định mua sản phẩm xanh tương lai Hơn kết khảo sát cho thấy khoảng 74,5% chấp nhận trả giá cho sản phẩm xanh cao sản phẩm thông thường 10-20% Các yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh bao gồm: Nhận thức sinh viên mơi trường lợi ích việc sử dụng sản phẩm xanh mơi trường nay; Thói quen tiêu dùng sản phẩm; Sự sẵn có sản phẩm xanh thị trường; Sự sẵn lòng việc sử dụng sản phẩm xanh; Hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh Kết luận: Sinh viên có ý thức tốt vấn đề bảo vệ môi trường bạn sử dụng qua sản phẩm xanh Tuy nhiên, cần nâng cao độ nhận diện sản phẩm xanh thị trường khắc phục yếu tố cần thiết nhằm đưa sản phẩm xanh đến gần với đời sống Từ khóa: Sản phẩm xanh, sinh viên TP.HCM, bảo vệ môi trường GIỚI THIỆU DỰ ÁN 3.1 Lý chọn đề tài Những năm gần đây, xu hướng tiêu dùng sản phẩm xanh ngày phát triển lan truyền rộng rãi Đặc biệt thành phố lớn TP.HCM, vấn đề ô nhiễm môi trường trở thành gánh nặng cho tồn xã hội người dân ý thức phần trách nhiệm dần thay đổi thói quen tiêu dùng Sự đời sản phẩm xanh thu hút khơng quan tâm giới trẻ, đặc biệt bạn sinh viên – Một phận lớn giới trẻ mang tầm ảnh hưởng to lớn đến xã hội không thông qua nhận thức hay tun truyền mà cịn thơng qua trào lưu hành Việc chuyển hướng tiêu dùng sang sử dụng sản phẩm xanh mang lại hiệu tích cực đáng mong đợi tương lai Mặc dù sản phẩm xanh dần phổ biến rộng rãi số lượng bạn sinh viên sử dụng khiêm tốn Việc đưa sản phẩm xanh vào đời sống bạn sinh viên vấp phải nhiều khó khăn có nhiều vấn đề phát sinh xoay quanh lối sống bạn làm ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng Đầu tiên phải nói đến thói quen sử dụng sản phẩm nhựa khó thay đổi Mặc dù sản phẩm nhựa độc hại tính tiện dụng dễ tìm kiếm nên bạn ưa chuộng Thứ hai giá sản phẩm xanh thường đắt so với sản phẩm nhựa, chí đắt gấp nhiều lần; đó, sinh viên cịn hạn chế mặt tài nên bạn tỏ dè dặt việc chi tiêu cho sản phẩm xanh đắt tiền Chúng ta dễ dàng thấy, dựa vào học cịn ghế nhà trường nhìn thực tế ngồi đời sống, sinh viên hẳn có nhận thức cao vấn đề bảo vệ môi trường Nhưng dường nhận thức tốt khơng đủ cịn nhiều bạn sinh viên khơng hành động tình trạng nhiễm môi trường ngày nghiêm trọng Vậy yếu tố thực tác động đến hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh sinh viên? Và để đưa sản phẩm xanh đến gần với bạn? Để có câu trả lời thỏa đáng cho vấn đề này, nhóm em thực khảo sát địa bàn TP.HCM: KHẢO SÁT HÀNH VI TIÊU DÙNG SẢN PHẨM XANH 3.2 Vấn đề nghiên cứu Ơ nhiễm mơi trường vấn đề cấp bách nay, đe dọa đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu để lại nhiều hệ lụy cho hệ tương lai Xã hội ngày phát triển người vậy, kéo theo nhu cầu phát triển Việc sử dụng túi nilong hay đồ nhựa ngày phổ biến dẫn đên hậu rác thải Tại Việt Nam, đặc biệt thành phố lớn TP.HCM năm gần đây, người dần chuyển sang sử dụng sản phẩm xanh Sản phẩm xanh đồ dụng, vật dụng ngày sản xuất thân thiện với mơi trường, tái sử dụng nhằm thay sản phẩm nhựa, nilong, khó phân hủy, giúp giảm rác thải khó xử lí, Chẳng hạn túi vải (sử dụng nhiều lần, lau, giặt ), ống hút gạo/giấy/cỏ, bình nước thủy tinh/inox (có thể dùng cọ rửa để sử dụng lại), bao bì tự phân hủy sinh học, bàn chải tre, thu hút khơng quan tâm giới trẻ, đặc biệt bạn sinh viên Sản phẩm xanh mang lại nhiều lơi ích thiết thực giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, cải thiện chất lượng khơng khí, Tuy nhiên, việc đưa sản phẩm xanh vào đời sống bạn sinh viên cịn vấp phải nhiều khó khăn Do đó, nhóm chúng em thực khảo sát hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh, cụ thể sinh viên TP.HCM nhằm tìm câu trả lời cho vấn đề sau: Những nhân tố thực tác động đến hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh sinh viên địa bàn TP.HCM? Mức độ tác động nhân tố? Nhân tố quan trọng nhất? 3.3 Mục tiêu nghiên cứu Thông qua liệu thu thập xử lí liệu phương pháp định tính, định lượng nhằm đánh giá yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh Nhóm hướng đến mục tiêu nghiên cứu cụ thể sau: Khảo sát nắm mức độ phổ biến sản phẩm xanh Nhận biết yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh sinh viên mức độ sẵn lòng sinh viên sản phẩm xanh Đưa giải pháp hiệu quả, nâng cao nhận thức, tuyên truyền lan tỏa thông điệp sống xanh 3.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.4.1 Đối tượng khảo sát: Sinh viên 3.4.2 Phạm vi khảo sát: Địa bàn TP.HCM 3.4.3 Đối tượng nghiên cứu: Sản phẩm xanh yếu tố tác động lên hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 4.1 Phương pháp thu thập liệu Dữ liệu sơ cấp - Số liệu sơ cấp thu thập thông qua điều tra khảo sát người dùng bảng câu hỏi điều tra - Đối tượng khảo sát sinh viên học khu vực Thành phố Hồ Chí Minh - Bảng khảo sát thu thập 221 câu trả lời, có 200 câu trả lời hợp lệ *Cách thức tiến hành: - Khảo sát thực chủ yếu Facebook, Zalo,… - Bắt đầu từ ngày 31/5, sau thiết kế xong bảng câu hỏi GG Form, copy đường link đưa lên Fanpage, diễn dàn Facebook, gửi qua messenger,… Khảo sát thực đến ngày 6/6 dừng lại 4.2 Phương pháp xử lí liệu Dữ liệu sau thu thập tiến hành làm đưa vào xử lý: Tiến hành thống kê, phân tích liệu theo yêu cầu nội dung nghiên cứu 4.2.1 Phương pháp thống kê mô tả - Là phương pháp sử dụng chủ yếu nghiên cứu hành vi người tiêu dùng Trong nghiên cứu này, nhóm 18 sử dụng thống kê mơ tả như: Mean: Giá trị trung bình mẫu Min: Giá trị nhỏ mẫu Max: Giá trị lớn mẫu Frequency: Tần số Percent: Tần suất tính theo tỷ lệ % 4.2.2 Phương pháp kiểm định giả thuyết thống kê - Để kiểm định giả thuyết thống kê, nhóm nghiên cứu sử dụng kiểm định One Sample T-Test *Các bước tiến hành: Bước 1: Đặt giả thuyết Ho: “Giá trị trung bình biến tổng thể = Giá trị cho trước” Bước 2: Lọc trường hợp thỏa mãn điều kiện (nếu có) nhóm đối tượng tham gia kiểm định Bước 3: Thực kiểm định One Sample T-Test Bước 4: Tìm giá trị Sig tương ứng với giá trị T-Test t tính Bước 5: So sánh giá trị Sig với giá trị xác suất α + Nếu Sig > α ta chấp nhận giả thuyết Ho + Nếu Sig ≤ α ta bác bỏ giả thuyết Ho Phần mềm thống kê: Nghiên cứu sử dụng phần mềm thống kê SPSS 20 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 5.1 Mô tả mẫu nghiên cứu Nơi học tập Thông qua kết khảo sát có tới 80 sinh viên đến từ trường UEH cịn lại 120 đến từ trường khác tổng số 200 sinh viên khảo sát ( sinh viên trường UEH chiếm 40%, 60% sinh viên trường khác) Cũng dễ hiểu số lượng sinh viên UEH đơng đảo chiếm gần nửa Tp.HCM trường UEH sở hữu số lượng sinh viên đông so với trường khác sở trường phân bố rộng khắp địa bàn tp.HCM Nên điều hợp lý nhìn vào kết khảo sát Giới tính Từ kết thu ta thấy có 68 nam 132 nữ tổng số 200 người vấn, nữ chiếm 66% nam 34% Mặc dù tỷ lệ nữ vượt trội so với nam kết chấp nhận thực tế người tham gia khảo sát thường đến từ khối ngành kinh tế, với đặc thù ngành học tỷ lệ sinh viên nữ thường chiếm cao tỷ lệ sinh viên nam Trình độ học vấn Đối tượng khảo sát tập trung nhiều sinh viên năm 1, chiếm tỷ tới 82.5% Trong năm chiếm 6.5%, năm chiếm 6.0%, năm chiếm 3.0% thấp năm trở lên với tỉ trọng 2.0% Điều hồn tồn bình thường với việc người thực dự án sinh viên năm vào đại học, chưa tiếp cận với nhiều sinh viên khóa nên thực việc gửi biểu mẫu khảo sát chủ yếu sinh viên năm ý tới nhiều 5.2 Nhận thức sinh viên vấn đề môi trường lợi ích việc sử dụng sản phẩm xanh môi trường Yếu tố nhận thức đo lường thang đo likert 5, bao gồm NT1, NT2, NT3, NT4, NT5 NT1: Môi trường bị tàn phá trầm trọng người NT2: Mọi người cần hành động để bảo vệ môi trường NT3: Một cá nhân giáo dục kiến thức, nhận thức tốt có hành động tích cực mơi trường NT4: Sử dụng sản phẩm xanh góp phần quan trọng việc bảo vệ mơi trường NT5: Sử dụng sản phẩm xanh đảm bảo tính an toàn sức khỏe mang lại tiết kiệm lâu dài Nhìn vào thấy tất biến đánh giá cao, từ 4.47 đến 4.86 Biến NT2 “Mọi người cần phải hành động để bảo vệ môi trường” cao Các biến NT1, NT3, NT4, NT5 có trung bình khơng cách biệt q nhiều Điều dễ hiểu vấn đề đáng báo động mơi trường trước mắt người Và nhân loại có nhiều nỗ lực để cải thiện tình trạng Truyền thơng đưa tin liên tục phương diện tác động lâu dài nên ảnh hưởng đến nhận thức sinh viên khơng nhỏ Và bên cạnh biến NT4 NT5 có giá trị gần sát với tuyệt đối minh chứng vai trị tích cực sản phẩm xanh đến mơi trường sinh thái 5.3 Thói quen tiêu dùng sản phẩm xanh 5.3.1 Mức độ biết đến sản phẩm xanh Kết khảo sát cho thấy hầu hết sinh viên có quan tâm định đến sản phẩm xanh, tỷ lệ số người nghe qua loại sản phẩm chiếm đến 97% - số thật đáng vui mừng Đây tín hiệu tốt bước đầu cho thấy sinh viên địa bàn TP HCM dần hình thành ý thức bảo vệ môi trường đồng thời thấy “sản phẩm xanh” lan tỏa thị trường rộng rãi khơng cịn tên xa lạ 5.3.2 Mức độ sử dụng loại sản phẩm xanh Nhìn vào biểu đồ đánh giá mức độ sử dụng sản phẩm sau: - Túi vải/giấy sử dụng nhiều chưa thực phổ biến, chiếm tỉ lệ cao với 53.5% với mức độ thường xuyên với tỉ lệ 26.5% - So với túi vải/giấy túi tự phân hủy sinh học có phần không ưa chuộng sử dụng bằng, chiếm tới 42.5% mức độ chiếm tỉ lệ lớn mức độ 27% - Ly hộp giấy loại sản phẩm xanh gần hầu hết tất người sử dụng, có 1% tổng số chưa sử dụng 10% sử dụng - Bình nước kim loại sản phẩm có tỉ lệ thường xuyên sử dụng số sản phẩm nên trên, chiếm tới 18% từ mức độ đến thường xuyên chiếm tỷ lệ khơng nhỏ 59% - Ống hút tre/inox/giấy có mức độ sử dụng gần tương tự với túi tự phân hủy sinh học, có phần thường xuyên chút, với mức độ khi/thỉnh thoảng/thường xuyên 26.5%/38.5%/20.5% - Hộp bã mía sử dụng nguồn cung thị trường khan chưa phổ biến, tới 41% chưa sử sản phẩm 33.5% ý kiến sử dụng qua - Và đứng đầu sản phẩm xanh sử dụng bàn chải tre, chiếm tỉ lệ cao mức độ chưa sử dụng tới 50% 25.5% tỉ lệ sử dụng Gần có 1% tổng số khảo sát sử dụng thường xuyên sản phẩm Có thể dễ thấy so với bàn chải tre bàn chải thơng thường có chỗ đứng định thị trường khơng thể phủ nhận ưu điểm vượt trội 5.4 Sự sẵn có sản phẩm xanh thị trường ngày Yếu tố sẵn có đo lường thang đo likert 5, bao gồm SC1, SC2 SC1: Cái loại sản phẩm xanh mở rộng bày bán nhiều nơi SC2: Rất khó để nhận biết loại sản phẩm xanh chất lượng Biến SC1 SC2 có trung bình 3.87 4.04, gần với mức thang đo Điều cho thấy thực sản phẩm xanh chưa phổ biến thị trường Và kinh tế hàng hóa đa dạng diện có vơ vàn sản phẩm với mn kiểu dáng, mẫu mã, chủng loại khác khơng có cách thức nhận biết định dòng sản phẩm xanh tồn mặt tối kinh doanh (trà trộn vào hàng thật, ăn cắp quyền bao bì, sản xuất hàng giả theo thị hiếu,…) Nguyên nhân so sánh lợi ích kinh tế, chủ cửa hàng thấy lợi nhuận mang lại từ sản phẩm xanh cịn chưa cao, giá thành khó cạnh tranh với sản phẩm thông thường, chất lượng chưa hết đáp ứng nhu cầu khách hàng ví dụ túi giấy khơng thể dùng điều kiện trời mưa bao bì ni lơng 5.5 Sự sẵn lòng việc tiêu dùng sản phẩm xanh Nhìn vào biểu đồ ta thấy 74,5% sinh viên chấp nhận sử dụng sản phẩm phẩm với giá cao thơng thường 10-20%, 19% sẵn lịng sử dụng với giả thấp thông thường 6.5% chấp nhận sử dụng giá cao hẳn Điều phản ánh giá sản phẩm có tác động đến việc tiêu dung sản phẩm sinh viên tp.HCM Phần lớn sinh viên chấp nhận sử dụng sản loại sản phẩm xanh với giá dao động so với giá thơng thường có chịu sử dụng với giá cao hẳn giá thông thường Mặc dù 97% sinh viên nghe lợi ích sản phẩm xanh tác động giá nguyên nhân ngăn chặn sinh viên tiếp cận với sản phẩm thân thiện với môi trường Descriptive Statistics N Minimum Bạn có sẵn lịng trả THÊM tiền cho việc tiêu dùng sản phẩm xanh (Ví dụ +1.000 đồng để sử dụng ống hút giấy uống trà sữa) 200 Valid N (listwise) 200 Maximum Mean 4.45 Std Deviation 819 Bảng tóm tắt với số trung bình mẫu cao, lên đến 4.45, điều cho thấy bạn sinh viên sẵn lòng chi trả cho việc tiêu dùng sản phẩm xanh Việc trả giá cho sản phẩm xanh với mức giá cao hẳn sản phẩm thông thường khiến bạn e ngại (chỉ 6.5%), việc tiêu tốn thêm tiền để dử dụng sản phẩm xanh hồn tồn nằm khả bạn sinh viên bạn hầu hết sẵn lòng chi trả Điều cho thấy yếu tố giá có tác động lớn đến hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh sinh viên 10 5.6 Hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh sinh viên địa bàn TP.HCM 5.6.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn tiêu dùng sản phẩm xanh Kết khảo sát cho thấy, yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề lựa chọn tiêu dùng sản phẩm xanh, yếu tố “chất lượng sản phẩm” chiếm tỷ lệ cao với 84% số lượng người thực khảo sát Nguyên nhân đa số người tiêu dùng Việt Nam đặt vấn đề chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, với gần hai phần ba người tiêu dùng Việt (69%) sẵn sàng chi trả cao cho sản phẩm đảm bảo chất lượng an toàn, vượt xa mức mức trung bình tồn cầu 49% (Bộ Công Thương Việt Nam 2021) Xu hướng dự kiến cịn phát triển mạnh nữa, người tiêu dùng ngày nay, đặc biệt bạn trẻ, tìm kiếm đảm bảo nhiều sau đại dịch Covid-19 Bên cạnh đó, Việt Nam thị trường nhạy cảm mặt giá cả, mà yếu tố “giá cả” đứng vị trí thứ hai sau “chất lượng” Hơn nữa, khảo sát tập trung vào đối tượng sinh viên đại học phần lớn bạn chưa có cơng việc ổn định, nên yếu tố “giá cả” chiếm tỷ lệ cao bình thường Đứng vị trí thứ cao thứ ba nguyên nhân “ý thức” Theo kết khảo sát, 75% người tiêu dùng quan tâm đến sản phẩm xanh ý thức bảo vệ môi trường, điều cho thấy nhận thức sinh viên TP HCM bảo vệ môi trường tương đối cao Nhìn chung, yếu tố “chất lượng”, “giá cả” “ý thức” yếu tố chinh việc định lựa chọn tiêu dùng sản phẩm xanh sinh viên địa bàn TP HCM bên cạnh có nguyên nhân khác góp phần vào việc nhận biết tiêu dùng sản phẩm là: thị hiếu, tính ưu việt, thuận tiện, v.v 5.6.2 Hành vi thực lối sống xanh tương lai sinh viên địa bàn thành phố HCM Yếu tố hành vi đo lường hai thang đo likert 3, bao gồm HV1, HV2 HV1: Bạn dự định mua sản phẩm xanh tương lai chứ? HV2: Bạn giới thiệu sản phẩm xanh cho gia đình, bạn bè, người xung quanh 11 Trên thang đo likert biến HV1 HV2 đạt giá trị gần tối đa, 2.75 2.79 Kết thật đáng mừng cho thấy hầu hết sinh viên địa bàn TP HCM dần biến ý thức thành hành động Và kết thu có phần ảnh hưởng từ biến NT1 đến NT5, sinh viên họ có hiểu biết định mơi trường lợi ích sản phẩm xanh rồi, tinh thần trách nhiệm thơi thúc họ làm làm để bảo vệ môi trường sống 5.7 Kiểm định One Sample T-Test Trong nghiên cứu này, sử dụng kiểm định One Sample T-Test nhằm kiểm định giá trị trung bình giá trị nhận thức hành vi người tiêu dùng việc tiêu dùng sản phẩm xanh Kết sau: 5.7.1 Nhận thức sinh viên mơi trường lợi ích việc sử dụng sản phẩm xanh môi trường Giả thuyết đặt mức độ đánh giá nhận thức trung bình sinh viên địa bàn TP.HCM thực mơi trường lợi ích việc sử dụng sản phẩm xanh mơi trường có mức (Mức đồng ý) hay khơng? Từ ta có: Ho: µ = Hα : µ ≠ 12 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper NT1 10.802 199 000 530 43 63 NT2 26.835 199 000 865 80 93 NT3 9.566 199 000 525 42 63 NT4 16.201 199 000 685 60 77 NT5 8.477 199 000 465 36 57 Ta thấy giá trị p-value (Sig (2-tailed)) = < 0.05, ta bác bỏ giả thuyết Ho: µ = Từ kết luận nhận thức trung bình sinh viên địa bàn TP.HCM thực môi trường lợi ích việc sử dụng sản phẩm xanh môi trường khác biệt đáng kể so với mức (Mức đồng ý) (cụ thể cao khoảng 0.4 đến 0.8 mức độ so với nhận thức trung bình sinh viên) 5.7.2 Sự sẵn có sản phẩm Giả thuyết đặt mức độ đánh giá trung bình sinh viên địa bàn TP.HCM sẵn có sản phẩm xanh thị trường có mức (Mức đồng ý) hay khơng? Từ ta có: Ho: µ = Hα : µ ≠ One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper SC1 -1.827 199 069 -.135 -.28 01 SC2 554 199 580 035 -.09 16 Ta thấy giá trị p-value biến SC 1: (Sig (2-tailed)) = 0.069 giá trị p-value biến SC 2: (Sig (2-tailed)) = 0.58, tất có giá trị p-value > 0.05, ta chấp nhận giả thuyết Ho Từ kết luận mức độ đánh giá trung bình sinh viên địa bàn TP.HCM sẵn có sản phẩm xanh thị trường mức (Mức đồng ý) 13 5.7.3 Hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh Giả thuyết đặt mức độ trung bình sinh viên địa bàn TP.HCM hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh tương lai có mức (Mức bình thường) hay khơng? Từ ta có: Ho: µ = Hα : µ ≠ One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper HV1 24.120 199 000 755 69 82 HV2 27.361 199 000 790 73 85 Ta thấy giá trị p-value (Sig (2-tailed)) = < 0.05, ta bác bỏ giả thuyết Ho: µ = Từ kết luận mức độ trung bình sinh viên địa bàn TP.HCM hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh tương lai khác biệt đáng kể so với mức (Mức bình thường) (cụ thể cao khoảng 0.7 so với mức độ trung bình) HẠN CHẾ 6.1 Đối với đề tài: Có sai số định: trị số thu nhập điều tra so với trị số thực tế đề tài điều tra —˃ ảnh hưởng đến chất lượng dự án thống kê Sai số ảnh hưởng lớn đến dự án: sai số chọn mẫu; Điều xuất phát từ số nguyên nhân: quy mô mẫu nhỏ, đối tượng mẫu khơng có tính đại diện cao, chưa phong phú…—˃ khắc phục cách tăng quy mô mẫu Phạm vi dự án nhỏ, sinh viên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh—˃ Có thể mở rộng sinh viên tỉnh lân cận, thêm đối tượng người nội trợ…Thơng tin cịn số hạn chế: chưa thu thập nhiều thông tin, chưa sát với tính thực tế, đề tài chưa phân tích, khai thác hết…Bảng câu hỏi: chưa bao quát đầy đủ hết những yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh Tài liệu để phục vụ dự án: sách vở, báo chí, internet…cịn phần đa dạng đơi cịn thiếu khách quan tính thực tế 6.2 Đối với nhóm: Do thời gian lên ý tưởng, lên kế hoạch, tiến hành dự án bị hạn chế số điều kiện nên chất lượng dự án chưa đạt mong muốn.Trong trình thực dự án, thành viên gặp khó khăn trao đổi ý kiến, chủ yếu qua hình thức online.Cuối lần chúng em làm dự án nên thành viên chưa có kinh nghiệm, kĩ nên dự án tránh khỏi sai sót định.Tuy cịn nhiều hạn chế, sai sót 14 q trình làm nhóm chúng em cố gắng với hỗ trợ Giảng viên hoàn thành dự án thống kê Và qua chúng em thấy tầm quan trọng thống kê thực tế KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 7.1 Kết Luận Dựa kết khảo sát với 200 đáp viên ta thấy phần lớn hệ Gen Z định sử dụng sản phẩm xanh dựa yếu tố chính, là: Chất lượng sản phẩm (84%), Giá (80%) Ý thức bảo vệ mơi trường (75%) Trên sở mơ hình nghiên cứu giả thuyết đưa ra, đưa kết luận yếu tố sau: Chất lượng sản phẩm có tác động mạnh đến định lựa chọn tiêu dùng sản phẩm xanh người tiêu dùng Việt Nam đặt tiêu chí chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, họ sẵn sàng chi trả mức giá cao cho sản phẩm chất lượng an toàn Khi có đảm bảo mặt chất lượng ý định tiêu dùng xanh họ mạnh Giá tiêu chí quan trọng tác động đến hành vi tiêu dùng xanh người tiêu dùng mà đặc biệt đối tượng mà khảo sát nhắm tới sinh viên - người có thu nhập đa số từ gia đình chưa có cơng việc ổn định Ý thức bảo vệ mơi trường có ý nghĩa quan trọng tác động tới ý định hành vi tiêu dùng xanh Đa số người nhận thức hệ nghiêm trọng mà ô nhiễm mơi trường gây Vì vậy, người tiêu dùng nhận thức rõ ý thức trách nhiệm thân môi trường xung quanh quan tâm đến tiêu dùng xanh 7.2 Kiến nghị Độ bền, chất liệu, công dụng thiết kế sản phẩm khía cạnh mà doanh nghiệp nên trọng đầu tư yếu tố người tiêu dùng quan tâm hàng đầu lựa chọn sản phẩm xanh thay cho sản phẩm dùng lần Bên cạnh đó, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn với sức khỏe thân thiện với môi trường giúp tăng độ tin tưởng yên tâm vào chất lượng sản phẩm người tiêu dùng Doanh nghiệp nên giữ nguyên mức giá tăng cường mặt truyền thông lợi ích mà sản phẩm xanh mang lại cho người tiêu dùng dài hạn giáo dục thị trường chương trình khuyến giảm giá Tuy nhiên, doanh nghiệp cần đồng thời đẩy mạnh sản xuất nghiên cứu để có mức giá hợp lý giữ chân người tiêu dùng lâu dài Các doanh nghiệp không nên phân phối siêu thị cửa hàng mà áp dụng hình thức chuyển đổi số, thực rao bán trang thương mại điện tử lớn như: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, kết hợp quán ăn hoạt động app giao đồ ăn Beamin, Now, Gojek, để đồng hình thức bao gói sử dụng chất liệu thân thiện với mơi trường, hộp bã mía hay ống hút cỏ Những cửa hàng tham gia vào chiến dịch xanh ưu tiên code giảm giá để thúc đẩy lượng bán 15 Đối với hoạt động truyền thông, doanh nghiệp nên tận dụng tảng mạng xã hội như: Facebook, Instagram, việc kết hợp với KOLs, Influencer, để truyền cảm hứng sống xanh, tiêu dùng xanh cho người tiêu dùng Ngoài ra, doanh nghiệp lập group để kết nối người tiêu dùng xanh nhằm chia sẻ kiến thức môi trường lan tỏa lối sống xanh đến người cách mạnh mẽ Các doanh nghiệp kết hợp doanh nghiệp F&B chiến dịch marketing xanh thông qua hoạt động giảm giá upsize miễn phí cho khách hàng sử dụng sản phẩm xanh mua hàng đồng thời trưng bày giới thiệu sản phẩm đến khách hàng để tăng độ nhận diện cho sản phẩm doanh nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO David R Anderson, Dennis J Sweeney, Thomas A Williams, Hoàng Trong (chủ biên dịch) Thống Kê Trong Kinh Tế Và Kinh Doanh 11, Nhà xuất Kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh Hồng Trọng , Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) , “Phân tích nghiên cứu liệu với SPSS”, NXB Hồng Đức Ngọc Hân (2020), Người tiêu dùng Việt ngày quan tâm đến hàng nội địa, < https://moit.gov.vn/vi_VN/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/nguoi-tieu-dung-viet-ngaycang-quan-tam-%C4%91en-hang-noi-%C4%91ia-19860-2701.html> TS Phạm Thị Huyền, Nguyễn Thị Vân Anh, Đào Ngọc Hân, Trần Trung Kiên, Đỗ Chí Tú Các yếu tố thúc đẩy ý định hành vi tiêu dùng xanh Millennials Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế quốc dân PHỤ LỤC 9.1 Phụ lục 1: Bảng câu hỏi Câu 1: Thông tin cá nhân Giới tính bạn gì? Nữ Nam Bạn có phải sinh viên sinh sống học tập TP.HCM khơng?  Có  Khơng Bạn đến từ trường nào?  UEH  Khác Bạn sinh viên năm mấy?  Năm  Năm 16  Năm  Năm  Năm >4 Câu 2: Môi trường bị tàn phá trầm trọng người: Hồn tồn khơng đồng ý      Hoàn toàn đồng ý Câu 3: Mọi người cần phải hành động để bảo vệ mơi trường: Hồn tồn khơng đồng ý      Hoàn toàn đồng ý Câu 4: Một cá nhân giáo dục kiến thức, nhận thức tốt có hành động tích cực mơi trường: Hồn tồn khơng đồng ý      Hoàn toàn đồng ý Câu 5: Bạn nghe đến sản phẩm xanh chưa?  Đã  Chưa Câu 6: Bạn đánh giá mức độ sử dụng bạn cho loại sản phẩm xanh sau Chưa Hiếm Thỉnh thoảng Thường xuyên Rất thường xuyên Túi vải/ giấy      Túi tự phân hủy sinh học      Ly/ hộp giấy      Bình nước kim loại      Ống hút inox/tre/giấy      Hộp bã mía      Bàn chải tre      Câu 7: Theo bạn, yếu tố sau ảnh hướng đến vấn đề lựa chọn tiêu dùng sản phẩm xanh? (Tối đa yếu tố)  Chất lượng sản phẩm  Thị hiếu  Giá  Tính ưu việt/ vượt trội  Sự thuận tiện  Độ phổ biến 17  Ý thức bảo vệ mơi trường  Các chương trình, phong trào, hoạt động kêu gọi, vận động sử dụng sản phẩm xanh  Sự khuyến khích gia đình, bạn bè, người xung quanh Câu 8: Sử dụng sản phẩm xanh góp phần quan trọng việc bảo vệ mơi trường: Hồn tồn khơng đồng ý      Hoàn toàn đồng ý Câu 9: Sử dụng sản phẩm xanh đảm bảo tính an tồn sức khỏe mang lại tiết kiệm lâu dài: Hồn tồn khơng đồng ý      Hoàn toàn đồng ý Câu 10: Các loại sản phẩm xanh mở rộng bày bán nhiều nơi: Hồn tồn khơng đồng ý      Hồn tồn đồng ý Câu 11: Rất khó để nhận biết loại sản phẩm xanh chất lượng: Hồn tồn khơng đồng ý      Hồn tồn đồng ý Câu 12: Bạn có sẵn lòng trả THÊM tiền cho việc tiêu dùng sản phẩm xanh (Ví dụ +1.000 đồng để sử dụng ống hút giấy uống trà sữa): Hồn tồn khơng sẵn lịng      Hồn tồn sẵn lịng Câu 13: Bạn sẵn lòng trả tiền cho sản phẩm xanh:  Thấp giá sản phẩm thông thường  Cao giá sản phẩm thông thường từ 10-20%  Cao hẳn giá sản phẩm thông thường Câu 14: Bạn dự định mua sản phẩm xanh tương lai chứ? Không mua    Nhất định mua Câu 15: Bạn giới thiệu sản phẩm xanh cho gia đình, bạn bè, người xung quanh: Không giới thiệu    Nhất định giới thiệu 9.2 Phụ lục 2: Kết thống kê mô tả Nơi học tập Bạn đến từ trường nào? Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khác 120 60.0 60.0 60.0 UEH 80 40.0 40.0 100.0 Total 200 100.0 100.0 18 Giới tính Giới tính bạn gì? Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Nữ 132 66.0 66.0 66.0 Nam 68 34.0 34.0 100.0 Total 200 100.0 100.0 Trình độ học vấn Bạn sinh viên năm mấy? Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Năm >4 2.0 2.0 2.0 Năm 165 82.5 82.5 84.5 Năm 13 6.5 6.5 91.0 Năm 3.0 3.0 94.0 Năm 12 6.0 6.0 100.0 Total 200 100.0 100.0 Sự biết đến sản phẩm xanh Bạn nghe đến sản phẩm xanh chưa? Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Chưa 3.0 3.0 3.0 Đã 194 97.0 97.0 100.0 Total 200 100.0 100.0 Sự sẵn lòng chi trả Bạn sẵn lòng trả tiền cho sản phẩm xanh: Cao giá sản phẩm thông thường từ 10 20% Cao hẳn so với giá sản phẩm thông thường Thấp giá sản phẩm thông thường Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 149 74.5 74.5 74.5 13 6.5 6.5 81.0 38 19.0 19.0 100.0 200 100.0 100.0 Total Nhận thức môi trường lợi ích việc sử dụng sản phẩm xanh Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation Môi trường bị tàn phá trầm trọng bới người: 200 4.53 694 Mọi người cần phải hành động để bảo vệ môi trường: 200 4.86 456 19 Một cá nhân giáo dục kiến thức, nhận thức tốt có hành động tích cực môi trường: 200 4.53 776 Sử dụng sản phẩm xanh góp phần quan trọng việc bảo vệ môi trường: 200 4.68 598 Sử dụng sản phẩm xanh đảm bảo tính an tồn sức khỏe mang lại tiết kiệm lâu dài: 200 4.47 776 Valid N (listwise) 200 Sự sẵn có sản phẩm xanh Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation Các loại sản phẩm xanh mở rộng bày bán nhiều nơi: 200 3.87 1.045 Rất khó để nhận biết loại sản phẩm xanh chất lượng: 200 4.04 893 Valid N (listwise) 200 Hành vi thực lối sống xanh tương lai Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation Bạn dự định mua sản phẩm xanh tương lai chứ? 200 2.75 443 Bạn giới thiệu sản phẩm xanh cho gia đình, bạn bè, người xung quanh: 200 2.79 408 Valid N (listwise) 200 20 ... đến hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh sinh vi? ?n 10 5.6 Hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh sinh vi? ?n địa bàn TP .HCM 5.6.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn tiêu dùng sản phẩm xanh Kết khảo sát. .. đánh giá trung bình sinh vi? ?n địa bàn TP .HCM sẵn có sản phẩm xanh thị trường mức (Mức đồng ý) 13 5.7.3 Hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh Giả thuyết đặt mức độ trung bình sinh vi? ?n địa bàn TP .HCM. .. tác động đến hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh, nhận thức mức độ sẵn lòng sinh vi? ?n địa bàn TP .HCM Đối tượng phương pháp nghiên cứu: Sinh vi? ?n địa bàn TP .HCM Áp dụng phương pháp thống kê mô tả, kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự án môn học Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh: Khảo sát hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh của sinh viên trên địa bàn TP. HCM,