0

QUAN điểm của CHỦ NGHĨA mác – LÊNIN về GIAI cấp CÔNG NHÂN và nội DUNG sứ MỆNH của GIAI cấp CÔNG NHÂN LIÊN hệ với GIAI cấp CÔNG NHÂN VIỆT NAM HIỆN NAY và TRÁCH NHIỆM của SINH VIÊN TRONG VIỆC THỰC HIỆN sứ MỆNH

11 3 0
  • QUAN điểm của CHỦ NGHĨA mác – LÊNIN về GIAI cấp CÔNG NHÂN và nội DUNG sứ MỆNH của GIAI cấp CÔNG NHÂN  LIÊN hệ với GIAI cấp CÔNG NHÂN VIỆT NAM HIỆN NAY và TRÁCH NHIỆM của SINH VIÊN TRONG VIỆC THỰC HIỆN sứ MỆNH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 13:45

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA TIẾNG ANH TIỂU LUẬN QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ NỘI DUNG SỨ MỆNH CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN LIÊN HỆ VỚI GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA SINH VIÊN TRONG VIỆC THỰC HIỆN SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN HỌC PHẦN: 2021MILI2003 – Chủ nghĩa xã hội khoa học Thành phố Hồ Chí Minh MỤC LỤC MỞ ĐẦU NỘI DUNG 1.Quan điểm chủ nghĩa Mác-Lenin giai cấp công nhân 1.1 Khái niệm Để hiểu rõ sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân, trước hết cần làm rõ khái niệm giai cấp cơng nhân Chính C.Mác Ph.ăngghen rõ: “Vấn đề chỗ giai cấp vơ sản thực gì, phù hợp với tồn thân nó, giai cấp vơ sản buộc phải làm mặt lịch sử” Có nhiều thuật ngữ khác để nói giai cấp công nhân giai cấp vô sản đại; giai cấp công nhân đại; giai cấp công nhân đại cơng nghiệp;… Dù nói giai cấp công nhân xác định hai phương diện Thứ nhất, phương diện kinh tế - xã hội, giai cấp công nhân sản phẩm chủ thể sản xuất đại công nghiệp Họ lao động phương thức công nghiệp ngày đại với đặc điểm bật: sản xuất máy móc, lao động có tính chất xã hội hóa, suất lao động cao tạo tiền đề cải vật chất cho xã hội Thứ hai, phương diện trị - xã hội, giai cấp công nhân sản phẩm xã hội q trình phát triển tư chủ nghĩa Đó người lao động khơng có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động cho tư bị nhà tư bóc lột giá trị thặng dư Tóm lại, giai cấp cơng nhân tập đồn xã hội, hình thành phát triển với trình phát triển cơng nghiệp hiên đại Họ lao động phương thức công nghiệp ngày đại gắn liền với trình sản xuất vật chất đại, đại biểu cho phương thức sản xuất mang tính xã hội ngày cao Họ người làm th khơng có tư liệu sản xuất, buộc phải bán sức lao động để sống bị giai cấp tư sản bóc lột giá trị thặng dư; lợi ích học đối lập với lợi ích giai cấp tư sản Đó giai cấp có sứ mệnh phủ định chế độ tư chủ nghĩa, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản toàn giới 1.2 Đặc điểm giai cấp công nhân Điểm bật giai cấp công nhân lao động phương thức công nghiệp với công cụ lao động máy móc để tạo suất lao động cao, trình lao động mang tính xã hội hóa Giai cấp cơng nhân sản phẩm đại công nghiệp, chủ thể trình sản xuất vật chất đại Đây xem đại biểu cho lực lượng sản xuất tiên tiến, cho phương thức sản xuất tiên tiến, định tồn phát triển xã hội đại Nền sản xuất đại công nghiệp phương thức sản xuất tiên tiến rèn luyện cho giai cấp cơng nhân tính tổ chức, kỷ luật lao động, tinh thần hợp tác tâm lý lao động công nghiệp 1.3 Nội dung sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Sứ mệnh lịch sử tổng quát giai cấp cơng nhân thơng qua đảng tiền phong, giai cấp công nhân tổ chức, lãnh đạo nhân dân lao đọng đấu tranh xóa bỏ chế độ người bóc lột người, xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, giải phóng giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động khỏi áp bức, bóc lột, nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa văn Sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân thể ba nội dung bản: Trong lĩnh vực kinh tế, nhân tố hàng đầu lực lượng sản xuất xã hội hóa cao, giai cấp công nhân đại biểu cho quan hệ sản xuất mới, sản xuất cải vật chất ngày nhiều đáp ứng nhu cầu ngày tăng người xã hội Giai cấp công nhân tiến hành xóa bỏ chế độ tư hữu tư nhân tư liệu sản xuất, xây dựng chế độ công hữu tư liệu sản xuất, nâng cao suất lao động thỏa mãn bước nhu cầu phát triển nhân dân Do đó, để thực sứ mệnh lịch sử nội dung kinh tế, giai cấp công nhân phải đóng vai trị nịng cốt q trình giải phóng lực lượng sản xuất thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển để tạo sở cho quan hệ sản xuất mới, xã hội chủ nghĩa đời Trong lĩnh vực trị - xã hội, giai cấp cơng nhân phải trở thành giai cấp thống trị xã hội Đó phải đập tan quyền tư sản, xây dựng quyền nhà nước thực chất để đảm bảo quyền lực trị thuộc nhân dân, giữ vai trị quan trọng cơng cụ để xây dựng xã hội Đồng thời phải tiến hành xóa bỏ giai cấp, tạo bình đẳng quan hệ người với người Giai cấp công nhân nhân dân lao động sử dụng nhà nước mình, làm chủ cơng cụ có hiệu lực để cải tạo xã hội cũ tổ chức xây dựng xã hội Trong lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, giai cấp cơng nhân tiến hành cách mạng cải tạo xã hội cũ xây dựng xã hội lĩnh vực văn hóa, tư tưởng cần phải tập trung xây dựng hệ giá trị mới: lao động; cơng bằng; dân chủ; bình đẳng tự Giai cấp công nhân cần cải tạo cũ lỗi thời, lạc hậu, xây dựng mới, tiến lĩnh vực ý thức tư tưởng, tâm lý, lỗi sống đời sống tinh thần xã hội Phát triển văn hóa, xây dựng người xã hội chủ nghĩa, đạo đức lối sống xã hội chủ nghĩa nội dung mà cách mạng xã hội chủ nghĩa lĩnh vực văn hóa, tư tưởng 1.4 Những điều kiện quy định sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Liên hệ giai cấp công nhân Việt Nam Ở nước ta, giai cấp công nhân trước hết phải làm cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân phải lãnh đạo cách mạng thơng qua đội tiên phong Đảng Cộng sản Việt Nam, đấu tranh giành quyền, thiết lập chuyên dân chủ nhân dân Trong giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, giai cấp công nhân bước lãnh đạo nhân dân lao động xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, khơng có người bóc lột người, giải phóng nhân dân lao động khỏi áp bức, bóc lột, bất cơng Trách nhiệm sinh viên việc thực sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân ... MỞ ĐẦU NỘI DUNG 1 .Quan điểm chủ nghĩa Mác- Lenin giai cấp công nhân 1.1 Khái niệm Để hiểu rõ sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân, trước hết cần làm rõ khái niệm giai cấp cơng nhân Chính C .Mác Ph.ăngghen... hội chủ nghĩa, đạo đức lối sống xã hội chủ nghĩa nội dung mà cách mạng xã hội chủ nghĩa lĩnh vực văn hóa, tư tưởng 1.4 Những điều kiện quy định sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Liên hệ giai cấp. .. nghĩa, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản toàn giới 1.2 Đặc điểm giai cấp công nhân Điểm bật giai cấp công nhân lao động phương thức công nghiệp với công cụ lao động máy móc để
- Xem thêm -

Xem thêm: QUAN điểm của CHỦ NGHĨA mác – LÊNIN về GIAI cấp CÔNG NHÂN và nội DUNG sứ MỆNH của GIAI cấp CÔNG NHÂN LIÊN hệ với GIAI cấp CÔNG NHÂN VIỆT NAM HIỆN NAY và TRÁCH NHIỆM của SINH VIÊN TRONG VIỆC THỰC HIỆN sứ MỆNH ,

Từ khóa liên quan