0

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HÀ THẢO NGUYÊN.

25 8 0
  • HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HÀ THẢO NGUYÊN.

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 08:50

Microsoft Word sang 15043861 BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HÀ THẢO NGUYÊN Giảng viên hướng dẫn ThS Lê Thủy Ngọc Sang Sinh viên thực hiện Mã số SV Họ tên Lớp 15043861 Huỳnh Thị Hiền DHKT11D 15037801 Nguyễn Thị Hương DHKT11D 15045351 Nguyễn Đăng Khoa DHKT11D 15040161 Đặng Thị Kim Ly DH. BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP TP.HCM KHOA KẾ TỐN - KIỂM TỐN ****** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HÀ THẢO NGUYÊN Giảng viên hướng dẫn: ThS Lê Thủy Ngọc Sang Sinh viên thực hiện: Mã số SV Họ tên Lớp 15043861 Huỳnh Thị Hiền DHKT11D 15037801 Nguyễn Thị Hương DHKT11D 15045351 Nguyễn Đăng Khoa DHKT11D 15040161 Đặng Thị Kim Ly DHKT11D TP HCM, THÁNG 04/2019 BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP TP.HCM KHOA KẾ TỐN - KIỂM TỐN ****** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HÀ THẢO NGUYÊN Giảng viên hướng dẫn: ThS Lê Thủy Ngọc Sang Sinh viên thực hiện: Mã số SV Họ tên Lớp 15043861 Huỳnh Thị Hiền DHKT11D 15037801 Nguyễn Thị Hương DHKT11D 15045351 Nguyễn Đăng Khoa DHKT11D 15040161 Đặng Thị Kim Ly DHKT11D TP HCM, THÁNG 04/2019 LỜI CAM ĐOAN Chúng xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp “Hồn thiện cơng tác Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây dựng Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Hà Thảo Nguyên” sản phẩm chung chúng tôi, với hướng dẫn Giảng viên ThS Lê Thủy Ngọc Sang Các số liệu nêu khóa luận trung thực có nguồn gốc rõ ràng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019 Nhóm thực GVHD: ThS Lê Thủy Ngọc Sang Huỳnh Thị Hiền Nguyễn Đăng Khoa Nguyễn Thị Hương Đặng Thị Kim Ly Nhóm sinh viên thực – ĐHKT11D   TRANG NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU   GVHD: ThS Lê Thủy Ngọc Sang Nhóm sinh viên thực – ĐHKT11D   MỤC LỤC CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Một số nghiên cứu nước 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Đối tượng nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Phạm vi nghiên cứu 1.7 Kết cấu đề tài .8 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 2.1 Khái niệm Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp 2.1.1 Chi phí sản xuất 2.1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất .9 2.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất .9 2.1.2 Giá thành sản phẩm xây lắp 15 2.1.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm 15 2.1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 15 2.1.3 Đối tượng tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm xây lắp 16 2.1.3.1 Đối tượng tập hợp CPSX doanh nghiệp xây lắp .16 2.1.3.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp 17 2.1.4 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất xây lắp 17 2.1.5 Mối quan hệ CPSX giá thành sản phẩm xây lắp 17 2.2 Tập hợp chi phí xây lắp 18 2.2.1 Chi phí NVL trực tiếp 18 2.2.2 Chi phí nhân công trực tiếp .18 2.2.3 Chi phí sử dụng máy thi công .19 2.2.4 Chi phí sản xuất chung 19 2.3 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 19 2.4 Phương pháp tính giá thành sản phẩm .20 2.4.1 Phương pháp giản đơn .20 2.4.2 Phương pháp tổng cộng chi phí 20 GVHD: ThS Lê Thủy Ngọc Sang Nhóm sinh viên thực – ĐHKT11D   2.4.3 Phương pháp hệ số 21 2.4.4 Phương pháp tỷ lệ 22 2.5 Phương pháp hạch toán 22 2.5.1 Kế tốn tập hợp chi phí ngun vật liệu trực tiếp .22 2.5.2 Kế tốn tập hợp chi phí nhân cơng trực tiếp .24 2.5.3 Kế tốn tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 26 2.5.4 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất chung 30 2.5.6 Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất xây lắp 32 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HÀ THẢO NGUYÊN .34 3.1 Giới thiệu tổng quan Công ty TNHH MTV Xây dựng Hà Thảo Nguyên 34 3.1.1 Giới thiệu đôi nét công ty .34 3.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 36 3.1.3 Sứ mệnh tầm nhìn 37 3.1.4 Cơ cấu tổ chức máy Công ty 38 3.1.5 Cơ cấu tổ chức máy công ty 40 3.1.6 Tổ chức hệ thống chứng từ 42 3.1.7 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 42 3.1.8 Một số sách áp dụng công ty 42 3.2 Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất kinh doanh tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty TNHH MTV Xây dựng Hà Thảo Nguyên .43 CHƯƠNG 4: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HÀ THẢO NGUYÊN 47 4.1 Nhận xét chung tổ chức kế tốn tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty TNHH MTV Xây dựng Hà Thảo Nguyên .47 4.2 Ưu nhược điểm tổ chức kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty TNHH MTV Xây dựng Hà Thảo Nguyên .48 4.2.1 Ưu điểm .48 4.2.2 Nhược điểm .48 4.3 Đề xuất chung 50 GVHD: ThS Lê Thủy Ngọc Sang Nhóm sinh viên thực – ĐHKT11D   4.4 Những đề xuất cụ thể .52 4.4.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .53 4.4.2 Kế tốn chi phí nhân công trực tiếp 56 4.4.3 Kế tốn chi phí sử dụng máy thi công .59 4.4.4 Chi phí sản xuất chung 63 4.4.5 Kế tốn chi phí sản xuất dở dang tính giá thành sản phẩm 66 GVHD: ThS Lê Thủy Ngọc Sang Nhóm sinh viên thực – ĐHKT11D   DANH MỤC KÝ HIỆU/CHỮ VIẾT TẮT STT Kí hiệu Diễn giải 01 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 02 MTV Một thành viên 03 KTTC Kế toán tài 04 KTQT Kế tốn quản trị 05 XD Xây dựng 06 BHXH Bảo hiểm xã hội 07 BHYT Bảo hiểm y tế 08 KPCĐ Kinh phí cơng dồn 09 TSCĐ Tài sản cố định 10 SXKD Sản xuất kinh doanh 11 SPXL Sản phẩm xây lắp 12 XDCB Xây dựng 13 GT Giá thành 14 CPSXDD Chi phí sản xuất dở dang 15 PS Phát sinh 16 NVL Nguyên vật liệu 17 CCDC Công cụ dụng cụ 18 DN Doanh nghiệp 19 KLCV Khối lượng công việc 20 DDCK Dở dang cuối kỳ 21 KL Khối lượng 22 CT Cơng trình 23 DD Dở dang 24 CPSXDDĐK Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ 25 CPSXPS Chi phí sản xuất phát sinh 26 CPSXDDCK Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ GVHD: ThS Lê Thủy Ngọc Sang Nhóm sinh viên thực – ĐHKT11D   DANH MỤC KÝ HIỆU/CHỮ VIẾT TẮT STT   Kí hiệu Diễn giải 27 CP Chi phí 28 DDĐK Dở dang đầu kỳ 29 DDCK Dở dang cuối kỳ 30 ĐT Đối tượng 31 PB Phân bổ 32 NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp 33 TK Tài khoản 34 VL Vật liệu 35 XLTT Xây lắp trực tiếp 36 XL Xây lắp 37 NCTT Nhân công trực tiếp 38 SD Sử dụng 39 MTC Máy thi công 40 GTGT Giá trị gia tăng 41 SXC Sản xuất chung 42 CPSXKDDD Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 43 VNĐ Việt Nam đồng 44 ĐKKD Đăng ký kinh doanh 45 TM Tiền mặt 46 TGNH Tiền gửi ngân hàng   GVHD: ThS Lê Thủy Ngọc Sang Nhóm sinh viên thực – ĐHKT11D   DANH MỤC SƠ ĐỒ   STT Số sơ đồ Tên sơ đồ 01 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ phân loại chi phí theo chức hoạt động 02 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 03 Sơ đồ 2.3 Sơ đồ kế tốn tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 04 Sơ đồ 2.4 Sơ đồ kế tốn tập hợp chi phí sử dụng máy thi cơng 05 Sơ đồ 2.5 Sơ đồ kế tốn chi phí sản xuất chung 06 Sơ đồ 2.6 Sơ đồ kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất xây lắp 07 Sơ đồ 3.1 Sơ đồ máy tổ chức công ty 08 Sơ đồ 3.2 Sơ đồ tổ chức máy kế tốn cơng ty 09 Sơ đồ 3.3 Sơ đồ quy trình lưu chuyển chứng từ 10 Sơ đồ 3.4 Sơ đồ quy trình kết chuyển chi phí tính giá thành 11 Sơ đồ 4.1 Sơ đồ hạch toán tài khoản 623 12 Sơ đồ 4.2 Sơ đồ hạch toán TK 154   GVHD: ThS Lê Thủy Ngọc Sang Nhóm sinh viên thực – ĐHKT11D   DANH MỤC ĐỒ THỊ STT Số đồ thị 01 Đồ thị 2.1 Đồ thị biểu diễn biến phí 02 Đồ thị 2.2 Đồ thị biểu diễn định phí 03 Đồ thị 2.3 Đồ thị biểu diễn chi phí hỗn hợp GVHD: ThS Lê Thủy Ngọc Sang Tên đồ thị Nhóm sinh viên thực – ĐHKT11D   DANH MỤC LƯU ĐỒ STT Số lưu đồ 01 Lưu đồ 3.1 Quy trình kết chuyển chi phí tính giá thành 02 Lưu đồ 4.1 Quy trình kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 03 Lưu đồ 4.2 Quy trình kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp GVHD: ThS Lê Thủy Ngọc Sang Tên lưu đồ Nhóm sinh viên thực – ĐHKT11D   DANH MỤC PHỤ LỤC STT Số phụ lục 01 Phụ lục 01 Chứng từ kế toán 02 Phụ lục 02 Sổ sách kết toán 03 Phụ lục 03 Hợp đồng – Dự toán GVHD: ThS Lê Thủy Ngọc Sang Tên phụ lục Nhóm sinh viên thực – ĐHKT11D   LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt báo cáo thực tập xin chân thành cảm ơn Công ty TNHH MTV Xây dựng Hà Thảo Nguyên tạo cho hội để tiếp cận với công việc thực tế, trực tiếp làm việc thuộc chuyên ngành mơi trường làm việc hịa đồng cởi mở nghiêm túc cơng việc Lịng biết ơn sâu sắc đến anh, chị phịng kế tốn công ty, người giám sát hướng dẫn tận tình cho chúng tơi, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tơi q trình thực tập Là sinh viên lần thực tập cơng ty chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, qua thời gian thực tập công ty cho chúng tơi nhiều điều bổ ích Tuy thời gian thực tập không dài giúp đỡ tận tình anh chị phịng kế tốn phịng ban khác tạo điều kiện cho nhiều việc nắm vững, liên hệ thực tế, hệ thống lại kiến thức học trường, có thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn trình thực tập để thực tốt khóa luận Chúng tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Chủ nhiệm thầy Khoa Kế tốn - Kiểm tốn Trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chi Minh tạo điều kiện thuận lợi quan tâm, dạy dỗ, bảo tận tình suốt thời gian làm báo cáo Cuối xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình Giảng viên ThS Lê Thủy Ngọc Sang dẫn dắt tạo điều kiện, giúp đỡ, giải đáp thắc mắc mà chúng tơi gặp phải q trình viết bài, vướng mắc cơng ty hồn thành khóa luận theo kế hoạch đề Chúng xin chân thành cảm ơn! GVHD: ThS Lê Thủy Ngọc Sang Nhóm sinh viên thực – ĐHKT11D   NHẬN XÉT (Của giảng viên hướng dẫn) GVHD: ThS Lê Thủy Ngọc Sang Nhóm sinh viên thực – ĐHKT11D   TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU CHẤM ĐIỂM BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (Dùng cho GV hướng dẫn) Họ tên nhóm SV: STT HỌ VÀ TÊN MSSV LỚP KHOA Huỳnh Thị Hiền 15043861 DHKT11D KT-KT Nguyễn Thị Hương 15037801 DHKT11D KT-KT Nguyễn Đăng Khoa 15045351 DHKT11D KT-KT Đặng Thị Kim Ly 15040161 DHKT11D KT-KT Đề tài: ”Hồn thiện cơng tác Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây dựng Công ty TNHH MTV Xây dựng Hà Thảo Nguyên” Họ tên GVHD: ThS Lê Thủy Ngọc Sang Tổng quát khóa luận TN: Số trang : Số chương : Số bảng số liệu: Số tài liệu tham khảo: Những ưu điểm khóa luận TN: Những thiếu sót khóa luận TN: Kết luận: Được bảo vệ   Không bảo vệ TP HCM, ngày tháng năm Giảng viên hướng dẫn GVHD: ThS Lê Thủy Ngọc Sang Nhóm sinh viên thực – ĐHKT11D   TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHIỆP TP.HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Độc lập - Tự - Hạnh phúc BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (Dùng cho GV Phản biện) Họ tên nhóm SV: STT HỌ VÀ TÊN MSSV LỚP KHOA Huỳnh Thị Hiền 15043861 DHKT11D KT-KT Nguyễn Thị Hương 15037801 DHKT11D KT-KT Nguyễn Đăng Khoa 15045351 DHKT11D KT-KT Đặng Thị Kim Ly 15040161 DHKT11D KT-KT Đề tài: ”Hồn thiện cơng tác Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây dựng Công ty TNHH MTV Xây dựng Hà Thảo Nguyên” Ý nghĩa khoa học khóa luận: Kết cấu khóa luận: Những thành cơng khóa luận TN : Những tồn khóa luận: Kết luận: TP HCM, ngày tháng năm Giảng viên phản biện GVHD: ThS Lê Thủy Ngọc Sang Nhóm sinh viên thực – ĐHKT11D   Chương     CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Lý chọn đề tài Trong giai đoạn đất nước chuyển theo Nền cơng nghiệp 4.0, kinh tế có phát triển vượt bậc với đổi sâu sắc, toàn diện đất nước Hệ thống sở hạ tầng có bước thành công mang lại giá trị sáng tạo nhân văn người Một thành công bật với việc sử dụng nguồn lực hiệu Tịa nhà Landmart 81 tầng mang biểu tượng “Bó tre Việt Nam” – “Tịa nhà Việt người Việt” Đây cơng trình xây dựng mang tầm vóc người Việt khơng thua quốc gia nào, kể cường quốc giới Bởi sản phẩm ngành xây dựng không đơn giản nhà hay cơng trình cầu đường mà sử dụng, mà giá trị to lớn khơng thể thiếu đóng góp khơng nhỏ ngành xây dựng – ngành mũi nhọn thu hút khối lượng lớn vốn đầu tư kinh tế Thành công ngành xây dựng năm qua tạo nên tiền đề thúc đẩy trình cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước Với đặc trưng ngành xây dựng ngành đòi hỏi vốn đầu tư lớn, thời gian thi công kéo dài qua nhiều khâu nên vấn đề đặt trước mắt để quản lý nguồn vốn tốt, có hiệu Khắc phục tình trạng thất thốt, lãng phí q trình sản xuất, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm mang lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp Vì kế tốn chi phí giá thành sản phẩm ln vai trị quan trọng khơng thể thiếu cơng tác kế tốn, góp phần khơng nhỏ vào phát triển doanh nghiệp, đặc biệt kinh tế thị trường ngày phát triển có nhiều cạnh tranh Hiểu tầm quan trọng cơng tác chi phí tính giá thành sản phẩm xây dựng nên nhóm chúng tơi định chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây dựng Công ty TNHH MTV Xây dựng Hà Thảo Nguyên” Do thời gian nghiên cứu, tiếp cận hiểu biết nhóm cịn hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót Nhóm mong nhận dẫn đóng góp ý GVHD: ThS Lê Thủy Ngọc Sang Nhóm sinh viên thực – ĐHKT11D 1  Chương     kiến Quý Thầy Cô để nhóm ngày nâng cao hiểu biết chun mơn nghiệp vụ viết nhóm hoàn thành tốt 1.2 Một số nghiên cứu ngồi nước Hiện có nhiều cơng trình nước ngồi nước nghiên cứu đề tài kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, đặc biệt đề tài nghiên cứu doanh nghiệp xây dựng nói chung doanh nghiệp xây lắp nói riêng ngày đa dạng Thơng qua việc tìm tịi, sưu tầm loại sách liên quan đến đề tài mình, nhóm tìm số cơng trình nghiên cứu, luận văn Thạc sỹ báo nói kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm mang giá trị cao mặt lý luận, có ý nghĩa thực tiễn sau:  Một số nghiên cứu nước: ‒ Với chủ đề “Dự tốn chi phí xây dựng: nâng cao” Smartsheet.Inc [US] Mỹ đưa tầm quan trọng việc thực hành ước tính chi phí xây dựng dự tốn chi phí từ doanh nghiệp xây lắp có cách nhìn sâu sắc vấn đề dự tốn chi phí xây dựng, cách lập dự tốn chi phí xây dựng điều khiến chi phí tăng bất ngờ khơng chuẩn bị ước tính chi phí đáng tin cậy nhận kết thảm hại lường trước Từ đưa giải pháp hữu hiệu cho việc ước tính lập dự tốn chi phí từ khâu vận hành dự án cơng trính xây dựng hồn thành cách sát với thực tế Đưa công cụ ước tính chi phí phải tuân theo tiêu tiêu chuẩn ngành cho đơn vị đo lường, xác định chi phí gián tiếp phần quan trọng cơng việc ước tính chi phí quan trọng biết cách ứng dụng ước tính chi phí nhanh dễ dàng để sản xuất, điều quan trọng thị trường xây dựng có tính cạnh tranh vơ lớn ‒ Đề tài “ Tính tốn dự án xây dựng bao gồm yếu tố bền vững sử dụng phương pháp lý luận dựa trường hợp (CBR)” tác giả Agnieszka Les’niak tác giả Krzysztof Zima, Viện Quản lý xây dựng, Khoa Kỹ thuật xây dựng trường Đại học Công Nghệ Cracow, 31-155 Krakow, Ba Lan đăng tải trang báo MDPI ngày 17 tháng 05 năm 2018 giới thiệu trình thực phát triển GVHD: ThS Lê Thủy Ngọc Sang Nhóm sinh viên thực – ĐHKT11D 2  Chương     bền vững lĩnh vực xây dựng có tầm quan trọng lớn ngày sử dụng dự án xây dựng Thiết kế nguyên tắc phát triển bền vững có tác động mạnh đến chi phí xây dựng cơng trình việc hỗ trợ tính tốn chi phí giai đoạn đầu dự án vấn đề quan trọng Tác giả đưa nhận định biến động giá vật liệu yếu tố rủi ro dẫn đến vấn đề vượt chi phí tác giả khẳng định xây dựng, việc ước tính chi phí đáng tin cậy quan trọng nhà đầu tư tài trợ cho khoản đầu tư nhà thầu phải ước tính chi phí đạt mức lợi nhuận thỏa đáng Từ nhận định trên, tác giả đưa phương pháp để giải vấn đề dùng phương pháp CBR dựa liệu lịch sử CSDB (Cost Solution DataBase) sử dụng tiêu chí liên quan đến phát triển bền vững hữu ích việc ước tính chi phí giai đoạn ban đầu dự án xây dựng ‒ Với đề tài “ Dự tốn chi phí dự án xây dựng dựa phương pháp hợp nhất” tác giả Fang Shutian, Zhao Tianyi ZhangYing, Viện Khoa học Công nghệ Heilongjiang, Harbin, China Đã yếu tố làm tăng chi phí thực phân tích tương quan với chi phí việc khảo sát thực tế 24 tịa nhà để phân tích, cho thấy tầm quan trọng việc dự tốn chi phí xây dựng Từ đưa giải pháp hữu hiệu cho việc ước tính lập dự tốn chi phí phương pháp lọc thống kê Đó cơng cụ hữu ích cho việc dự tốn chi phí xây dựng Trung Quốc có độ xác cao hơn, mang lại thuận tiện cho việc quản lý chi phí xây dựng ‒ Theo Hội nghị quốc tế năm 2016 Thành phố thông minh Kỹ thuật hệ thống (ICSCSE) diễn vào ngày 25-26/11/2016 Hunan, China với chủ đề: “Tính tối ưu hóa quy mơ phạm vi Mơ hình kiểm sốt chi phí xây dựng đường cao tốc dựa lý thuyết phương pháp giá trị thu cải tiến” tác giả Ying Huang nhà xuất Viện kỹ sư điện điện tử (IEEE) Hội nghị đưa nhận định: Đường cao tốc sở hạ tầng giao thông quan trọng nước Đặc điểm bao gồm đầu tư lớn, thời gian xây dựng dài ảnh hưởng xã hội rộng lớn Để kiểm sốt hiệu chi phí xây dựng đường cao tốc, báo tiến hành nghiên cứu mô hình kiểm sốt chi phí xây dựng đường cao tốc Thơng qua việc phân tích thành phần phân loại chi phí xây dựng đường GVHD: ThS Lê Thủy Ngọc Sang Nhóm sinh viên thực – ĐHKT11D 3  Chương     cao tốc, giải thích nội dung kiểm sốt chi phí xây dựng đường cao tốc Nó bao gồm dự báo chi phí, kế hoạch chi phí, chi phí, kế tốn chi phí, phân tích chi phí đánh giá chi phí Để giới thiệu lý thuyết phương pháp giá trị kiếm cho kiểm soát chi phí xây dựng đường cao tốc, phân tích tham số số đánh giá theo lý thuyết phương pháp Nó cải thiện lý thuyết phương pháp giá trị kiếm có Lý thuyết phương pháp giá trị kiếm cải tiến cải thiện lý thuyết phương pháp giá trị kiếm cách xem xét yếu tố chất lượng Với lý thuyết phương pháp giá trị kiếm cải tiến, nhận chất lượng xây dựng ảnh hưởng định lượng đến chi phí Nó thiết lập mơ hình kiểm sốt chi phí xây dựng đường cao tốc dựa lý thuyết phương pháp giá trị kiếm cải thiện Mô hình kiểm sốt chi phí xây dựng đường cao tốc đạt mục tiêu kiểm sốt chi phí xây dựng đường cao tốc ‒ Tiêu đề xuất Quản lý xây dựng kinh tế London tác giả Wang, ChingHwang; Mei, Yong-Ho với đề tài “Mơ hình dự báo số chi phí xây dựng Đài Loan cho thấy cách tiếp cận để dự báo số chi phí xây dựng Đài Loan Các số giảm dự báo xu hướng chi phí tương lai ngành xây dựng Bằng cách điều tra liệu đặc trưng tạo nên số chi phí xây dựng, yếu tố xác định xác định là: Số lượng chênh lệch; Các khoảng thời gian cần thiết số chi phí xây dựng trước đó; Trọng số liên quan đến số chi phí xây dựng trước đó; Giá trị trung bình chuỗi số chi phí xây dựng chuyển đổi thành chuỗi ổn định; Ước tính sai số giá trị dự đoán số chi phí xây dựng giá trị quan sát số chi phí xây dựng Một mơ hình phân tích thiết lập để dự báo số chi phí xây dựng tương lai dựa yếu tố tính khả thi kiểm tra cách sử dụng liệu quan sát số chi phí xây dựng thu từ nhà điều hành Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Kết cho thấy mơ hình đủ hợp lý việc dự báo giá trị xu hướng số chi phí xây dựng Đài Loan   GVHD: ThS Lê Thủy Ngọc Sang Nhóm sinh viên thực – ĐHKT11D 4  Chương      Một số nghiên cứu nước: ‒ Theo báo Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (tháng 05/2017) ThS Hà Thị Hồng Nhung nói “Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Cơng ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4” Bài viết hệ thống lý luận chung kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp, vận dụng lý luận vào thực tiễn để tìm hiểu, đánh giá thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty góc độ KTTC KTQT Ngồi việc đưa ưu điểm góc độ KTTC, tác giả cịn phân tích đưa điểm tồn Cơng ty từ đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4 Dưới góc độ KTQT bên cạnh ưu điểm cịn tồn vài hạn chế máy kế toán tập trung chủ yếu vào mảng KTTC, tác giả đưa giải pháp đề xuất việc lập báo cáo phục vụ yêu cầu KTQT, phân tích trường hợp cụ thể kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp theo quan điểm KTTC KTQT, nói lên tầm quan trọng kế tốn chi phi tính giá thành sản phẩm Cơng ty xây lắp, góp phần khơng nhỏ vào thành cơng cơng ty, cần phân tích xác để mang lại kết tốt cho công ty ‒ Theo báo quản lý kinh tế số 74 (01-02/2016) ThS Nguyễn Hồng Trang “Giải pháp hoàn thiện hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty xây lắp” Bài viết nói tầm quan trọng ngành sản xuất kinh tế Đề tài hệ thống hóa vấn đề lý luận kế toán quản trị chi phí Phân tích, đánh giá thực trạng kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp xây lắp, đưa giải pháp nhằm hoàn thiện điều kiện để thực việc kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp xây lắp theo góc độ KTTC KTQT Đề tài xác định điểm chưa hoàn thiện đưa giải pháp thiết thực phù hợp với doanh nghiệp xây lắp việc hồn thiện kế tốn quản trị chi phí nhằm kiểm sốt chi phí sản xuất kinh doanh doanh ghiệp ngắn hạn dài hạn ‒ Theo trang báo Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (10/2015 ) với đề tài: “Xây GVHD: ThS Lê Thủy Ngọc Sang Nhóm sinh viên thực – ĐHKT11D 5  Chương     dựng mô hình KTQT chi phí sản xuất giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp địa bàn Hà Nội” ThS Nguyễn Thị Thu Hằng ThS Nguyễn Thụy Phương Đề tài tập trung nghiên cứu giải pháp để xây dựng mơ hình kế tốn quản trị chi phí giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp địa bàn Hà Nội nói riêng doanh nghiệp xây lắp nói chung Theo tác giả, mơ hình kết hợp KTTC KTQT máy kế tốn mơ hình KTQT phù hợp với doanh nghiêp xây lắp địa bàn Hà Nội trình độ chuyên môn nhân viên, việc thu nhận xử lý thơng tin Với mơ hình kết hợp KTQT với KTTC KTTC đảm nhận việc thu thập thông tin phục vụ cho việc lập báo cáo tài cịn KTQT thu thập xử lý thơng tin nhằm phục vụ cho báo cáo nội Tác giả việc phân loại chi phí nên phân loại theo tiêu thức như: phân loại theo mối quan hệ với mức độ hoạt động; phân loại chi phí theo khả quy nạp chi phí cho đối tương chịu chi phí Ngồi việc lập dự tốn cho chi phí sản xuất kinh doanh tính giá thành sản phẩm cần dự đốn chi phí hỗn hợp sau tổng hợp lại theo khoản mục chi phí Đề tài đưa đề xuất quan trọng nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn chi phí giá thành doanh nghiệp xây lắp; hoàn thiện nội dung cơng tác kế tốn quản trị chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp, xây dựng dự tốn chi phí ngày hồn thiện ‒ Luận văn Thạc sỹ: “ Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty cổ phần thiết bị vật liệu xây dựng Hancorp” tác giả Nguyễn Quỳnh Phương (2016) Đề tài đưa đầy đủ sở lý luận chuẩn mực kế toán Việt Nam liên quan đến kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp, theo chuẩn mực kế toán Việt Nam bao gồm: Chuẩn mực số 01 (Chuẩn mực chung), Chuẩn mực số 02 (Hàng tồn kho), Chuẩn mực số 15 (Hợp đồng xây dựng), Chuẩn mực số 16 (Chi phí vay) Từ sở lý luận áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam, tác giả tìm hiểu, đưa nội dung Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty theo quan điểm KTTC KTQT Nghiên cứu thực trạng kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp công ty cổ phần Thiết bị vật liệu xây dựng Hancorp, tác giả đưa ưu điểm chung kế tốn, nhược điểm cịn tồn Từ GVHD: ThS Lê Thủy Ngọc Sang Nhóm sinh viên thực – ĐHKT11D 6  Chương     đưa yêu cầu nguyên tắc hoàn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty cổ phần Thiết bị vật liệu xây dựng Hancorp Tác giả đề xuất giải pháp kiến nghị để kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty cổ phần Thiết bị vật liệu xây dựng Hancorp ngày hoàn thiện ‒ Đề tài luận văn: “Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Cơng ty Cổ phần Xây dựng Hồng Lộc” ThS Phạm Thị Hà Thanh, tác giả hệ thống lý luận chung kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp Tìm hiểu thực trạng cơng tác kế tốn công ty, dựa nghiên cứu rút ưu điểm, nhược điểm công tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Từ đề xuất giải pháp để khắc phục tồn đưa kiến nghị nhằm hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Cơng ty Cổ phần Xây dựng Hồng Lộc 1.3 Mục tiêu nghiên cứu  Mục tiêu chung Góp phần hồn thiện cơng tác Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH MTV Xây dựng Hà Thảo Nguyên  Mục tiêu cụ thể ‒ Tìm hiểu quy trình tổng hợp chi phí tính giá thành xây dựng ‒ Nghiên cứu sở lý luận Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm học vào thực tiễn công ty ‒ Nghiên cứu thực trạng cơng tác Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ‒ Tìm hiểu chế độ kế toán, phần hành kế toán vướng mắc, tồn sách kế tốn, để từ đóng góp số ý kiến, giải pháp để hồn thiện cơng tác kế tốn cơng ty ‒ Đưa ưu nhược điểm đề số đề xuất để cơng tác Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH MTV Xây dựng Hà Thảo Nguyên trở nên hoàn thiện GVHD: ThS Lê Thủy Ngọc Sang Nhóm sinh viên thực – ĐHKT11D 7  Chương     1.4 Đối tượng nghiên cứu Công tác Kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH MTV Xây dựng Hà Thảo Nguyên 1.5 Phương pháp nghiên cứu  Phương pháp thu thập liệu: ‒ Phương pháp thứ cấp: Thu thập từ sách, báo, internet, tài liệu từ phòng ban cơng ty như: Phịng Kế tốn, Phịng Thiết kế,… ‒ Phương pháp sơ cấp: Thu thập thông tin từ nhân viên cơng ty, quan sát q trình theo dõi ghi chép liệu công ty,…  Phương pháp phân tích xử lý liệu: ‒ Phương pháp thống kê ‒ Phương pháp so sánh 1.6 Phạm vi nghiên cứu ‒ Về không gian: Đề tài thực Phịng kế tốn Cơng ty TNHH MTV Xây dựng Hà Thảo Nguyên ‒ Về thời gian: Thời gian thực tập từ ngày 20/12/2018 đến ngày 20/04/2019 ‒ Về nội dung: Tập trung mảng Hồn thiện Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH MTV Xây dựng Hà Thảo Nguyên 1.7 Kết cấu đề tài Đề tài khóa luận tốt nghiệp: Hồn thiện Cơng tác Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH MTV Xây dựng Hà Thảo Nguyên bao gồm chương: ‒ Chương 1: Đặt vấn đề ‒ Chương 2: Cơ sở lý luận kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây dựng ‒ Chương 3: Thực trạng cơng tác Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây dựng Công ty TNHH MTV Xây dựng Hà Thảo Nguyên ‒ Chương 4: Nhận xét kiến nghị để hồn thiện Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH MTV Xây dựng Hà Thảo Nguyên GVHD: ThS Lê Thủy Ngọc Sang Nhóm sinh viên thực – ĐHKT11D 8  ... cơng tác chi phí tính giá thành sản phẩm xây dựng nên nhóm chúng tơi định chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây dựng Công ty TNHH MTV Xây dựng Hà Thảo. .. HOÀN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HÀ THẢO NGUYÊN 47 4.1 Nhận xét chung tổ chức kế tốn tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty. .. phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây dựng Công ty TNHH MTV Xây dựng Hà Thảo Nguyên ‒ Chương 4: Nhận xét kiến nghị để hồn thiện Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HÀ THẢO NGUYÊN.,

Từ khóa liên quan