0

Hoàng Phủ Ngọc Tường

13 7 0
  • Hoàng Phủ Ngọc Tường

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 01:15

Hoàng Phủ Ngọc Tường Hoàng Phủ Ngọc Tường Sơ Lược 01 Giới thiệu về tác giả 02 Những tác phẩm tiêu biểu 03 Cảm nhận của em về một tác phẩm em yêu thích Giới thiệu về tác giả 01 Ông sinh ngày 9 9 1937, tại thành phố Huế, nhưng quê gốc ở làng Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị Năm 1960 ông tốt nghiệp khóa I ban Việt Hán, Đại học Sư phạm Sài Gòn Năm 1960 đến năm 1966 ông dạy tại Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế Năm 1966 đến 1975, ông thoát ly gia đình để lên chi. Hoàng Phủ Ngọc Tường Sơ Sơ Lược Lược 01 01 Giới thiệu thiệu về tác tác giả giả Giới 02 02 Những tác tác phẩm phẩm tiêu tiêu biểu biểu Những 03 03 Cảm nhận nhận của em em về một tác tác phẩm phẩm em em yêu yêu thích thích Cảm 01 Giới thiệu tác giả Ông Ông sinh sinh 9-9-1937, 9-9-1937, tại thành thành phố phố Huế, Huế, nhưng quê quê gốc gốc ở làng làng Bích Bích Khê, Khê, xã xã Triệu Triệu Long, Long, huyện huyện Triệu Triệu Phong, Phong, tỉnh tỉnh Quảng Quảng Trị Trị Năm Năm 1960 1960 ông ông tốt tốt nghiệp nghiệp khóa khóa II ban ban Việt Việt Hán, Hán, Đại Đại học học Sư Sư phạm phạm Sài Sài Gòn Gòn Năm Năm 1960 1960 đến đến năm năm 1966 1966 ông ông dạy dạy tại Trường Trường Trung Trung học học phổ phổ thông thông chuyên chuyên Quốc Quốc Học Học Huế Huế Năm Năm 1966 1966 đến đến 1975, 1975, ơng ơng thốt ly ly gia gia đình đình để để lên lên chiến chiến khu, khu, tham tham gia gia cuộc kháng kháng chiến chiến chống chống Mỹ Mỹ bằng hoạt hoạt động động văn văn nghệ nghệ 1978 1978 ông ông được kết kết nạp nạp vào vào Hội Hội Nhà Nhà văn văn Việt Việt Nam Nam Năm Năm 2007, 2007, ông ông được trao trao Giải Giải thưởng thưởng Nhà Nhà nước nước về văn văn học học nghệ nghệ thuật, thuật, cùng đợt đợt với với vợ vợ là nhà nhà thơ thơ Lâm Lâm Thị Thị Mỹ Mỹ Dạ Dạ Ông Ông là nhà nhà văn văn chuyên chuyên viết viết về bút bút kí kí Các Các sáng sáng tác tác của ơng ơng có có sự kết kết hợp hợp nhuần nhuần nhuyễn nhuyễn giữa chất chất trí trí tuệ tuệ với với tính tính trữ trữ tình, tình, giữa nghị nghị luận luận sắc sắc bén bén với với suy suy tư tư đa đa chiều chiều được tổng tổng hợp hợp từ từ vốn vốn kiến kiến thức thức phong phong phú phú về triết triết học, học, văn văn hóa, hóa, lịch lịch sử, sử, địa địa lí… lí… Ơng Ông từng là Tổng Tổng thư thư ký ký Hội Hội Văn Văn học học nghệ nghệ thuật thuật Bình Bình Trị Trị Thiên-Huế, Thiên-Huế, Chủ Chủ tịch tịch Hội Hội Văn Văn học học nghệ nghệ thuật thuật Bình Bình Trị Trị Thiên, Thiên, Tổng Tổng biên biên tập tập tạp tạp chí chí Cửa Cửa Việt Việt Những02 tác phẩm tiêu biểu Ngôi Ngôi sao trên đỉnh đỉnh Phu Phu Văn Văn Lâu Lâu (1971) (1971) Rất Rất nhiều nhiều ánh ánh lửa lửa (1979) (1979) Ai Ai đã đặt đặt tên tên cho cho dịng dịng sơng sơng (1986) (1986) Hoa Hoa trái trái quanh quanh tôi (1995) (1995) Huế Huế di di tích tích và con người người (1995) (1995) Ngọn Ngọn núi núi ảo ảo ảnh ảnh (2000) (2000) Trong Trong mắt mắt tơi tơi (bút (bút ký ký phê phê bình, bình, 2001) 2001) Rượu Rượu hồng hồng đào đào chưa chưa uống uống đã say say (truyện (truyện ký, ký, 2001) 2001) Trịnh Trịnh Công Công Sơn Sơn và cây đàn đàn lya lya của hoàng hoàng tử tử bé bé (bút (bút ký ký văn văn hóa, hóa, 2005) 2005) Miền Miền cỏ cỏ thơm thơm (2007) (2007) Lời Lời tạ tạ từ từ gửi gửi từ từ một dịng dịng sơng sơng (2011) (2011) Thể Thể loại loại thơ: thơ: Những Những dấu dấu chân chân qua qua thành thành phố phố (1976) (1976) Người Người hái hái phù phù dung dung (1992) (1992) Dạ Dạ khúc khúc Thể Thể loại loại nhàn nhàn đàm: đàm: Nhàn Nhàn đàm, đàm, Nhà Nhà xuất xuất bản Trẻ Trẻ 1997 1997 Người Người ham ham chơi chơi Nhà Nhà xuất xuất bản Thuận Thuận Hóa Hóa 1998 1998 Miền Miền gái gái đẹp đẹp Nhà Nhà xuất xuất bản Thuận Thuận Hóa Hóa 2001 2001 (Tặng (Tặng thưởng thưởng Văn Văn học học Hội Hội Nhà Nhà văn văn Việt Việt Nam Nam 2001) 2001) Cảm nhận em về03 tác phẩm em yêu Hoàng Hoàng Phủ Phủ Ngọc Ngọc Tường Tường là một nhà nhà văn văn trí trí thức thức yêu yêu nước, nước, hiểu hiểu biết biết sâu sâu rộng rộng trên nhiều nhiều lĩnh lĩnh vực,ông vực,ông chuyên chuyên viết viết về bút bút ký ký và có thể loại loại phong phong cách cách rất độc độc đáo đáo và tạo tạo nhiều nhiều ấn ấn tượng tượng Trong Trong sáng sáng tác tác của ông ông là một sự kết kết hợp hợp nhuần nhuần nhuyễn nhuyễn giữa chất chất trí trí tuệ tuệ và tính tính trữ trữ tình, tình, giữa nghị nghị luận luận sắc sắc bén bén với với suy suy tư tư đa đa chiều chiều được tổng tổng hợp hợp từ từ vốn vốn kiến kiến thức thức phong phong phú phú về triết triết học, học, văn văn hóa, hóa, lịch lịch sử, sử, địa địa lý,… lý,… Ông Ông là một người người nghệ nghệ sĩ sĩ tài tài hoa hoa và ông ông đã gửi gửi gắm gắm tình tình cảm cảm của mình qua qua những nỗi nỗi niềm niềm tâm tâm sự với với dịng dịng sơng sơng Hương, Hương, Ai Ai đã đặt đặt tên tên cho cho dịng dịng sơng sơng là một trong những tác tác phẩm phẩm văn văn học học tiêu tiêu biểu biểu của ông ông Sông Sông Hương Hương dưới ngòi ngòi bút bút của Hoàng Hoàng Phủ Phủ Ngọc Ngọc Tường Tường đã hiện lên lên với với nhiều nhiều vẻ vẻ đẹp đẹp khác khác nhau gắn gắn với với thành thành phố phố Huế Huế Sông Sông Hương Hương vùng vùng thượng thượng lưu lưu mang mang một vẻ vẻ đẹp, đẹp, sức sức sống sống mãnh mãnh liệt, liệt, bí bí ẩn, ẩn, sâu sâu thẳm, thẳm, hoang hoang dại dại mà mà còn dịu dịu dàng, dàng, say say đắm đắm qua qua bốn bốn hình hình ảnh ảnh so so sánh sánh Một Một dịng dịng sơng sơng mang mang trong nó những vẻ vẻ huyền huyền bí bí vẫn còn hoang hoang sơ, sơ, vẻ vẻ đẹp đẹp của thiên thiên nhiên nhiên không thể cưỡng cưỡng nổi Đoạn Đoạn tả tả sông sông Hương Hương chảy chảy xuôi xuôi về đồng đồng bằng và ngoại ngoại vi vi thành thành phố phố hiện lên lên với với vẻ vẻ đẹp đẹp lãng lãng mạn mạn Sông Sông Hương Hương đến uốn uốn mình theo theo đường đường cong cong thật thật mềm, mềm, như một cuộc tìm tìm kiếm kiếm ýý thức thức để để đi tới tới nơi nơi gặp gặp thành thành phố phố tương tương lai lai của nó Dịng Dịng sơng sơng đã được gán gán cho cho có có linh linh hồn, hồn, biết biết ýý thức thức và đi tìm tìm một thứ thứ gì đó với với nó Bằng Bằng cách cách vận vận dụng dụng kiến kiến thức thức văn văn hóa, hóa, văn văn học học tác tác giả giả đã khiến khiến người người đọc đọc ấn ấn tượng tượng về vẻ vẻ đẹp đẹp trầm trầm mặc, mặc, như triết triết lí, lí, như cổ cổ thi thi gắn gắn với với những thành thành quách, quách, lăng lăng tẩm tẩm của vua vua chúa chúa thời thời trước trước Sông Sông Hương Hương khi chảy chảy vào vào thành thành phố phố Huế Huế có có nét nét đẹp đẹp rất riêng riêng Đến Đến đây ta ta thấy thấy một nét nét đẹp đẹp đặc đặc biệt biệt của dịng dịng sơng, sơng, nét nét đẹp đẹp như nói nói lên lên thay thay cho cho nét nét đẹp đẹp của những người người con nơi nơi đây Con Con sông sông được khám khám phá, phá, phát phát hiện ởở sắc sắc thái thái tâm tâm trạng, trạng, sông sông Hương Hương gặp gặp thành thành phố phố như điểm điểm hẹn hẹn tình tình yêu, yêu, trở trở nên nên vui vui tươi, tươi, chậm chậm rãi, rãi, êm êm dịu… dịu… Tạm Tạm rời rời xa xa thành thành phố phố sông sông Hương Hương tiến tiến thẳng thẳng về hướng hướng Bắc Bắc Rồi Rồi sông sông đột đột ngột ngột rẽ rẽ sang sang hướng hướng đông đông tây tây quay quay lại lại thành thành phố phố ởở thị thị trấn trấn Bao Bao Vinh Vinh Con Con sông sông trước trước khi trở trở lại lại với với biển biển còn vấn vấn vương vương với với kinh kinh thành thành Huế Huế Không Không những vậy sơng sơng Hương Hương cịn cịn là mang mang nhiều nhiều dấu dấu ấn ấn của lịch lịch sử, sử, thi thi ca.Từ ca.Từ góc góc độ độ văn văn hóa hóa truyền truyền thống thống lịch lịch sử sử tác tác giả giả cũng đã khắc khắc họa họa sông sông Hương Hương với với nét nét tính tính cách cách đăc đăc biệt biệt qua qua đó cũng tái tái hiện lại lại cho cho bạn bạn đọc đọc những hình hình ảnh ảnh trong lịch lịch sử sử và gắn gắn liền liền với với những phẩm phẩm chất chất rất riêng riêng của người người Huế Huế Sông Sông Hương Hương toát toát lên lên vẻ vẻ đẹp đẹp của một sức sức sống sống mãnh mãnh liệt, liệt, hoang hoang vu vu đầy đầy cá cá tính tính Sơng Sơng Hương Hương trong cái nhìn nhìn đầy đầy mê mê đắm đắm của Hoàng Hoàng Phủ Phủ Ngọc Ngọc Tường Tường hiện lên lên sống sống động động giống giống như một người người con gái gái Huế, Huế, mang mang trong nó cả sức sức sống, sống, tâm tâm hồn, hồn, tính tính cách cách rất riêng riêng Dưới Dưới cái nhìn nhìn của nhà nhà văn, văn, dịng dịng sơng sơng được tái tái hiện với với cả góc góc nhìn nhìn khơng khơng gian gian địa địa lý lý (địa (địa chất), chất), góc góc nhìn nhìn với với bề bề sâu sâu của văn văn hóa hóa lịch lịch sử, sử, gắn gắn bó bó thiết thiết tha tha với với thành thành phố phố Huế Huế Tác Tác giả giả đã vẽ vẽ ra một khung khung cảnh cảnh thiên thiên nhiên nhiên hùng hùng vĩ, vĩ, đó là xứ xứ Huế Huế mộng mộng mơ mơ với với dòng dòng sơng sơng tha tha thiết thiết thiết thiết tình tình yêu yêu quê quê hương hương đất đất nước nước của tác tác giả, giả, hình hình ảnh ảnh cố cố đô đô Huế Huế đã được tác tác giả giả thể thể hiện rất chi chi tiết tiết qua qua vẻ vẻ đẹp đẹp của dịng dịng sơng sơng Hương Hương Trải Trải qua qua bao bao thăng thăng trầm trầm của lịch lịch sử, sử, bao bao đổi đổi thay thay của thời thời đại đại thì dịng dịng sơng sơng Hương Hương vẫn ởở đó Cuốn Cuốn sử sử thi thi của sông sông Hương Hương vừa vừa mang mang chất chất anh anh hùng hùng ca, ca, vừa vừa thấm thấm đẫm đẫm chất chất trữ trữ tình tình đã ghi ghi lại lại lịch lịch sử sử của biết bao thời thời đại, đại, tiêu tiêu biểu biểu là thời thời vua vua Hùng, Hùng, thời thời Đại Đại Việt, Việt, thời thời Tây Tây Sơn Sơn và thời thời của nước nước Việt Việt Nam Nam Dân Dân Chủ Chủ Cộng Cộng Hòa Hòa Qua Qua đây chúng ta thấy thấy có vẻ đẹp đẹp hào hào hùng hùng và thời thời nào cũng có có đau đau thương thương Dịng Dịng sơng sơng Hương Hương là chứng chứng nhân nhân lịch lịch sử, sử, là tấm gương gương phản phản chiếu chiếu các thời thời đại đại ... Nhà Nhà văn văn Việt Việt Nam Nam 2001) 2001) Cảm nhận em về03 tác phẩm em yêu Hoàng Hoàng Phủ Phủ Ngọc Ngọc Tường Tường là một nhà nhà văn văn trí trí thức thức yêu yêu nước, nước, hiểu hiểu biết... tính tính Sơng Sơng Hương Hương trong cái nhìn nhìn đầy đầy mê mê đắm đắm của Hoàng Hoàng Phủ Phủ Ngọc Ngọc Tường Tường hiện lên lên sống sống động động giống giống như một người người con gái... tiêu biểu biểu của ông ông Sông Sông Hương Hương dưới ngịi ngịi bút bút của Hồng Hồng Phủ Phủ Ngọc Ngọc Tường Tường đã hiện lên lên với với nhiều nhiều vẻ vẻ đẹp đẹp khác khác nhau gắn gắn với với
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàng Phủ Ngọc Tường,