0

BÀI tập PHÁT TRIỂN NĂNG lực môn TOÁN lớp 2 tập 2

66 9 0
  • BÀI tập PHÁT TRIỂN NĂNG lực môn TOÁN lớp 2 tập 2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 00:12

pn€p ilHnil TnOR s6 - ilcn BAnG nmAn a Quan sdt tranh, vidt ph6p nhin thich hqp: "& *@ ,i@ *8E -s -# o€lt ,# :g "e@ 4x2=8 d EMTUDANH Gffi: O e @ eiilo lrtlfu s pn€p cruA 5cmx5= 2cm x2= Ta c6 ph6P chia: 5+5+5+5+5+5+5 5+5+5+5+5 cdn c6 dia Ta c6 ph6p chia: Ta c6 ph6p chia: ch6u co c6y Ta c6 ph6p chia: Ta c6 ph6p chia: s6? I Sd lidn sau a,Oi: tvtQt cr?a hirng biinh nggt m6t tu$n b5n drfo c 138 chidc bi v! dau, so b6nh vi s6-c6-la bdn ddgc tudn d6 (t hon sd bi vi diu la 29 chidc H6i cfia hing d6 bdn tltlgc bao nhi6u chidc bd vi s6-c6-la? Bdigihi Xanh non Xanh 15 ciry Bdn tram sdu mUdi tiim Hai trdm chfn mrloi b) C6 15 ban x6p thirnh c5c hdng, m6i hdng ban H6ixdp rhinh mdy hing? Vi6t ciic ph6p chia pht hop v6itinh hudng brlc tranh tr6n Vidt viro tr6ng: sd canh ild c6 dang khdi cdu: qt c6 dang khditry, sd c4nh tld vQt ,g HEA; hoa nhrr hinh v6 sau: Ph6p tinh: NHA xuAr BAx ont Hoc sU PHAM minh hoq til lnternet' " Trong sdch c6 s0 dqng mQt sd hinh dnh Cdctdcgidxin tan tong cam on! ... vidt ph6p nhin thich hqp: "& *@ ,i@ *8E -s -# o€lt ,# :g "e@ 4x2=8 d EMTUDANH Gffi: O e @ eiilo lrtlfu s pn€p cruA 5cmx5= 2cm x2= Ta c6 ph6P chia: 5+5+5+5+5+5+5 5+5+5+5+5 cdn c6 dia Ta c6 ph6p... cdn c6 dia Ta c6 ph6p chia: Ta c6 ph6p chia: ch6u co c6y Ta c6 ph6p chia: Ta c6 ph6p chia: s6? I 2x5=10 Ta c6 phep chia: 1^: t(Hol Tng, rHol cnlr THgc nnnn r,ip offip Hittn noat - otd T6 ctrng... EMTUDANH GtA: O I Didn ciic ngiy cdn thiSu vio td lich thSng dtfdi tl6y: Quan s6t td lich thSn g 12 dudi d6y: - Trang di hoc mu6n gio Di€n sd thfch h trdng: dudi d6y cfuo c gh6p bdi: M6i can cfgng
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập PHÁT TRIỂN NĂNG lực môn TOÁN lớp 2 tập 2 ,