0

bÁO cáo THỰC tập DOANH NGHIỆP 2 CÔNG VIỆC kế TOÁN tại CÔNG TY TNHH môi TRƯỜNG PHÚC KHANH

110 0 0
  • bÁO cáo THỰC tập DOANH NGHIỆP 2 CÔNG VIỆC kế TOÁN tại CÔNG TY TNHH môi TRƯỜNG PHÚC KHANH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 19:39

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA KẾ TỐN – KIỂM TỐN - - BÁO CÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP CƠNG VIỆC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH MƠI TRƯỜNG PHÚC KHANH Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Thu Hồn Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm STT 01 02 03 04 05 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP TP.HCM KHOA KẾ TỐN - KIỂM TOÁN  BÁO CÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP CƠNG VIỆC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH MƠI TRƯỜNG PHÚC KHANH Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Thu Hồn Sinh viên/Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm STT TP HCM, THÁNG 12 NĂM 2021 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com GIẤY XÁC NHẬN VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP (DÀNH CHO ĐƠN VỊ THỰC TẬP) TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI MỞ ĐẦU Trong năm trở lại kinh tế nước ta không ngừng khởi sắc, không ngừng phát triển lĩnh vực để khẳng định vị nước nhà đồ giới Tuy nhiên năm trở lại đây, dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến người nhà giáng đòn mạnh xuống kinh tế giới Nó ảnh hưởng đến doanh nghiệp từ nhỏ đến doanh nghiệp lớn, phá sản, biến mất, nhiều doanh nghiệp đứng bờ vực phá sản Đó thử thách thức hội cho Công ty nỗ lực cố gắng chuyển lên Để quản lý tốt doanh nghiệp cần đưa định đắn, quản lý tốt thách thức nhà quản lý nói chung phận nói riêng Trong chế tài tổng hồ mối quan hệ kinh tế, hạch toán kế toán lĩnh vực gắn liền với hoạt động kinh tế tài nên có vai trò đặc biệt quan trọng cần thiết hoạt động tài doanh nghiệp Hạch tốn kế tốn cơng cụ sắc bén cung cấp thơng tin kinh tế tài thực, có giá trị pháp lý có độ tin cậy cao giúp doanh nghiệp đối tượng có liên quan đánh giá đắn tình hình hoạt động doanh nghiệp, sở định kinh tế phù hợp với điều kiện nước ta Để áp dụng tốt kiến thức lý thuyết vào thực tế việc làm việc Công ty TNHH Mơi Trường Phúc Khanh giúp nhóm em có thêm kiến thức vơ hữu ích Đặc biệt, chúng em xin chân thành cảm ơn giảng viên – TS Nguyễn Thị Thu Hoàn - giúp đỡ hướng dẫn nhiệt tình để chúng em hoàn thiện tốt báo cáo thực tập Chúng em xin chân thành cảm ơn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MÔI TRƯỜNG PHÚC KHANH 11 1.1 Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CƠNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG PHÚC KHANH 11 1.1.1 Giới thiệu tổng quan Công ty TNHH Môi Trường Phúc Khanh .11 1.1.2 Quá trình hình thành phát triển 11 1.1.3 Ngành nghề kinh doanh 12 1.2 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG PHÚC KHANH 12 1.2.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 12 1.2.2 Đặc điểm tổ chức máy quản lý hoạt động kinh doanh 13 1.3 CƠ CẤU BỘ MÁY KẾ TỐN CỦA CƠNG TY 16 1.3.1 Cơ cấu tổ máy kế toán 16 1.3.2 Chức nhiệm vụ kế toán: 17 1.4 HÌNH THỨC VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TỐN ÁP DỤNG TẠI CƠNG TY 19 1.4.1 Hình thức kế tốn áp dụng công ty 19 1.4.2 Chính sách kế tốn áp dụng công ty 21 CHƯƠNG CÔNG VIỆC THỰC TẾ CỦA KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MƠI TRƯỜNG PHÚC KHANH 24 2.1 KẾ TỐN CƠNG NỢ PHẢI TRẢ CHO NHÀ CUNG CẤP 24 2.1.1 Mơ tả quy trình thực công việc 24 2.1.2 Nghiệp vụ phát sinh công ty 25 2.1.3 Phương pháp kế toán 25 2.1.4 Nhận xét 29 2.2 KẾ TOÁN DOANH THU 31 2.2.1 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 31 2.2.1.1 Mơ tả quy trình thực công việc 31 2.2.1.2 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 32 2.2.1.3 Phương pháp kế toán 32 2.2.1.4 Nhận xét 37 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 2.2.2 KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 38 2.2.2.1 Mơ tả quy trình thực cơng việc 38 2.2.2.2 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 39 2.2.2.3 Phương pháp kế toán 39 2.2.2.4 Nhận xét 41 2.3 KẾ TOÁN CHI PHÍ KINH DOANH 42 2.3.1 KẾ TỐN CHI PHÍ NHÂN CƠNG TRỰC TIẾP 42 2.3.1.1 Mô tả quy trình thực cơng việc 42 2.3.1.2 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 43 2.3.1.3 Phương pháp kế toán 43 2.3.1.4 Nhận xét 46 2.3.2 KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN 46 2.3.2.1 Mơ tả quy trình thực cơng việc 46 2.3.2.2 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 47 2.3.2.3 Phương pháp kế toán 47 2.3.2.4 Nhận xét 52 2.3.3 KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 52 2.3.3.1 Mơ tả quy trình thực cơng việc 52 2.3.3.2 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 53 2.3.3.3 Phương pháp kế toán 53 2.3.3.4 Nhận xét 57 2.4 KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ .58 2.4.1 Mơ tả quy trình thực cơng việc 58 2.4.2 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 59 2.4.3 Phương pháp kế toán 59 2.4.4 Nhận xét 65 2.5 KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 66 2.5.1 Mơ tả quy trình thực công việc 66 2.5.2 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 67 2.5.3 Phương pháp kế toán 67 2.5.4 Nhận xét 68 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 2.6 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH .69 2.6.1 Mơ tả quy trình thực cơng việc 69 2.6.2 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 69 2.6.3 Phương pháp kế toán 70 2.6.4 Nhận xét 73 2.7 KẾ TỐN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 74 2.7.1 Lập Bảng Cân Đối Kế Toán 74 2.7.2 Lập Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 84 2.7.3 Lập Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ 88 2.7.4 Trích Dẫn Các Báo Cáo Tài Chính 94 KẾT LUẬN CHƯƠNG 95 CHƯƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG PHÚC KHANH 96 3.1 HOÀN THIỆN TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN 96 3.1.1 Ưu điểm 96 3.1.2 Hạn chế 96 3.1.3 Kiến nghị 97 3.2 KIẾN NGHỊ VỀ SỔ SÁCH VÀ TÀI KHOẢN KẾ TOÁN 97 3.2.1 Ưu điểm 97 3.2.2 Hạn chế 97 3.2.3 Kiến Nghị Về Kế Tốn Cơng Nợ Phải Trả Cho Nhà Cung Cấp .98 3.2.4 Kiến Nghị Về Kế Toán Doanh Thu Bán Hàng Và Cung Cấp Dịch Vụ 100 3.2.5 Kiến Nghị Về Kế Toán Chi Phí Nhân Cơng Trực Tiếp 101 3.3.6 Kiến Nghị Về Kế Toán Giá Vốn Hàng Bán 101 3.3.7 Kiến Nghị Về Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp 101 KẾT LUẬN CHƯƠNG .103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Cơ Cấu Bộ Máy Quản Lý Của Công Ty 13 Sơ đồ 1.2: Cơ Cấu Bộ Máy Kế Tốn Của Cơng Ty 16 Sơ đồ 1.3: Trình Tự Ghi Sổ Bằng Máy Tính 20 Sơ đồ 2.1: Quy Trình Kế Tốn Cơng Nợ Phải Trả 24 Sơ đồ 2.2: Quy Trình Kế Tốn Doanh Thu Bán Hàng Và Cung Cấp Dịch Vụ .31 Sơ đồ 2.3: Quy Trình Kế Tốn Doanh Thu Hoạt Động Tài Chính 38 Sơ đồ 2.4: Quy Trình Kế Tốn Chi Phí Nhân Cơng Trực Tiếp 42 Sơ đồ 2.5: Quy Trình Kế Tốn Giá Vốn Hàng Bán 46 Sơ đồ 2.6: Quy Trinh Kê Toan Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp 52 Sơ đồ 2.7: Quy Trình Kế Tốn Thuế Giá Trị Gia Tăng Được Khấu Trừ 58 Sơ Đồ 2.8: Quy Trình Kế Tốn Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp 66 Sơ đồ 2.9: Quy Trình Kế Tốn Xác Định Kết Quả Kinh Doanh 69 Sơ đồ 2.10: Quy Trình Lập Bảng Cân Đối Kế Tốn 74 Sơ đồ 2.11: Quy Trình Lập Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh 84 Sơ đồ 2.12: Quy Trình Lập Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ 88 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com dài hạn khác 2.Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác 3.Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com hữu Tiền trả lại vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tiền thu từ vay Tiền trả nợ gốc vay Tiền trả nợ gốc thuê tài Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lưu chuyển tiền kỳ (50 = 20+30+40) Tiền tương đương tiền đầu kỳ Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 2.7.4 Trích Dẫn Các Báo Cáo Tài Chính - Bảng báo cáo tình hình tài (Phụ lục 3, trang 1) - Bảng báo cáo kết hoạt động (Phụ lục 3, trang 5) - Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Phụ lục 3, trang 6) - Thuyết minh báo cáo tài (Phụ lục 3, trang 7) TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com KẾT LUẬN CHƯƠNG Tổ chức máy kế tốn cơng ty đầy đủ chặt chẽ, kế tốn hồn thành tốt cơng việc Mỗi nhiệm vụ kế tốn có liên kết chặt chẽ với việc giải nghiệp vụ phát sinh Từ đó, việc ghi chép hạch tốn đẩy nhanh hồn thành tốt Khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh, dựa theo nhiệm vụ kế toán mà kế toán tự thực lập chứng từ liên quan, ghi nhận vào Nhật kí chung lập Sổ tài khoản liên quan Từ thuận lợi việc sử dụng MISA kế toán dễ dàng kiểm tra lại chứng từ sổ sách liên quan tránh tình trạng thiếu thừa nghiệp vụ gây ảnh hưởng đến báo cáo tài Bên cạnh thuận lợi tổ chức máy kế toán, song tồn nhiều hạn chế trình làm việc thực tế, địi hỏi kinh nghiệm thực tế cao để giải vấn đề Mỗi nhiệm vụ kế toán khác nhiệm vụ liên kết với để ghi chép, hạch toán đối chiếu sổ sách Kế toán trưởng người trực tiếp ghi nhận, giải xét duyệt chứng từ sổ sách vào cuối kì Các báo cáo tài chính, báo cáo thuế kế tốn trưởng thực Để thành công việc thu thập, xử lý, ghi chép cung cấp thơng tin kế toán phải tuân thủ nguyên tắc, chuẩn mực theo quy định Phịng kế tốn phận quan trọng công ty, liên kế với phòng ban khác chịu giám sát chặt chẽ Giám đốc, từ khai báo hạch tốn xác để việc lập báo cáo diễn nhanh chóng, xác TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com CHƯƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH MƠI TRƯỜNG PHÚC KHANH 3.1 HỒN THIỆN TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TỐN Bộ máy kế tốn Cơng ty tổ chức theo mơ hình kế tốn tập trung phù hợp với mơ hình hoạt động doanh nghiệp thuận lợi cho cơng tác kế tốn Tổ chức gọn nhẹ, với đội ngũ nhân viên kế tốn nhiệt ln học hỏi Vì hầu hết cơng việc kế tốn thực phần mềm máy tính nên địi hỏi nhân viên phải có trình độ tay nghề cao, chun mơn vững vàng sử dụng máy tính thành thạo, Cơng tác kế tốn Cơng ty ln tn theo quy định pháp luật hành 3.1.1 Ưu điểm Kế tốn ln theo dõi cập nhật thay đổi sách tài chính, chế độ kế tốn để điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện công tác kế tốn Cơng ty Tất cơng việc kế toán: phân loại chứng từ, kiểm tra chứng từ ban đầu, ghi sổ kế toán, thực tập trung Phịng kế tốn Cơng ty Vì vậy, máy kế tốn Cơng ty đảm bảo tập trung, thống chặt chẽ việc đạo cơng tác kế tốn giúp đơn vị kiểm tra, đạo kịp thời, tạo điều kiện cho việc ứng dụng phương tiện kế toán đại 3.1.2 Hạn chế Kế toán tổng hợp đảm nhiệm lúc nhiều nhiệm vụ, phần hành kế tốn Cơng ty, gồm kế tốn tiền, kế tốn hàng hóa, kế tốn tốn lương, kế tốn cơng nợ phải thu, kế tốn cơng nợ phải trả, kế tốn doanh thu, kế tốn chi phí,… dẫn đến áp lực đơi khơng hồn thành kịp tiến độ cơng việc, dẫn đến sai sót, nhầm lẫn khơng đáng có q trình thực Ngồi ra, Cơng ty có kế tốn tổng hợp nên cơng tác kế tốn hồn tồn phụ thuộc vào kế tốn Cơng ty dẫn đến kế toán bị áp lực nặng nề Trong trường hợp kế tốn Cơng ty nghỉ bệnh ốm đau, thai sản cơng việc kế tốn dễ dàng bị tồn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 3.1.3 Kiến nghị Là Cơng ty có quy mơ nhỏ nhiên số lượng cơng việc cần hạch tốn nhiều nên việc phân cơng cho kế tốn thực giải tất công việc chưa hợp lý Doanh nghiệp thường xuyên cho nhân viên kế toán học thêm lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cập nhật phần mềm kế toán giúp phịng Kế tốn đạt hiệu cơng việc tốt 3.2 KIẾN NGHỊ VỀ SỔ SÁCH VÀ TÀI KHOẢN KẾ TOÁN 3.2.1 Ưu điểm Tài khoản sổ sách cơng ty kế tốn cơng ty sử dụng theo hướng dẫn thông tư 200 tuân theo chuẩn mực kế toán hành, phù hợp với quy mô hoạt động công ty Công ty sử dụng phần mềm Misa để thực công việc kế toán Đây phần mềm kế toán đơn giản, dễ sử dụng, mang lại hiệu cao cho công việc thực trực tuyến Phần mềm bám sát chế độ kế toán, mẫu biểu chứng từ, sổ sách kế tốn ln tn thủ chế độ kế toán Sổ sách kế toán in theo kỳ, tiến độ nên tránh việc tồn đọng công việc cho kỳ sau giúp dễ dàng việc phân loại tìm kiếm sổ sách cần thiết Sử dụng hệ thống chứng từ, sổ sách phương pháp hạch toán theo chế độ kế toán hành Các nghiệp vụ phát sinh ngày hạch tốn sau phát sinh làm tăng tính xác, phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh 3.2.2 Hạn chế Cơng việc kế tốn nhiều, ảnh hưởng tới tiến độ hoàn thành báo cáo cơng ty Hầu hết tính tốn kết chuyển doanh thu chi phí làm phần mềm nên kế tốn có thụ động cơng việc, có sai sót xảy phải nhiều thời gian cho việc dị tìm số liệu TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 3.2.3 Kiến Nghị Về Kế Toán Công Nợ Phải Trả Cho Nhà Cung Cấp Nhầm lẫn việc ghi sai chứng từ ghi sai thông tin số tài khoản đơn vị thụ hưởng nhà cung cấp, lập giấy ủy nhiệm chi làm công tác kế tốn bị sai sót, dẫn đến việc chuyển nhầm tiền cho cá nhân đơn vị khác Vì vậy, kế tốn viên cần cẩn thận, xem xét, rà sốt, kiểm tra chứng từ có liên quan đến khoản nợ phải trả để kịp thời bổ sung đầy đủ bị sai, thiếu sót Cơng ty chưa mở tài khoản chi tiết sổ theo dõi chi tiết cho đối tượng nhà cung cấp Dẫn đến khó khăn việc theo dõi khoản phải trả cho nhà cung cấp để thực việc tốn thời hạn Vì vậy, công ty nên mở tài khoản chi tiết cho đối tượng nhà cung cấp sau: Tài khoản 331KP: Cơng ty cổ phần Hóa Chất Kỹ Thuật Kim Phong Tài khoản 331BIGCAL: Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Siêu Thị Big C An Lạc Tài khoản 331BT: Công ty TNHH TM-DV Bé Tân Tài khoản 331SVD: Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt Dasavi Tài khoản 331CL3: Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Tài khoản 331THT: Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành Tài khoản 331HTX: Công ty TNHH Môi Trường Hành Trình Xanh Bên cạnh đó, cơng ty cần mở thêm sổ chi theo dõi chi tiết đối tượng nhà cung cấp • Cách lập: TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com • Cách ghi sổ: Sổ chi tiết tốn với người mua (người bán) mở theo tài khoản, theo đối tượng toán – Cột A: Ghi ngày, tháng năm kế toán ghi sổ – Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng chứng từ dùng để ghi sổ – Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh – Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng – Cột 1: Ghi thời hạn hưởng chiết khấu toán hoá đơn mua (bán) hàng chứng từ liên quan đến việc mua (bán) hàng – Cột 2, 3: Ghi số phát sinh bên Nợ (hoặc bên Có) tài khoản TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com – Cột 4, 5: Ghi số dư bên Nợ (hoặc bên Có) tài khoản sau nghiệp vụ toán Kế tốn sau tiến hành lập nợ khó địi nên tiến hành mở sổ cho tài khoản 3.2.4 Kiến Nghị Về Kế Toán Doanh Thu Bán Hàng Và Cung Cấp Dịch Vụ Công ty nên mở tài khoản doanh thu chi tiết cho sản phẩm để theo theo dõi kịp thời xác Cụ thể: - Tài Khoản 511PPM-KRK: Doanh thu bán hàng Bộ test nước - Tài Khoản 511WW: Doanh thu bán hàng Test thử nhanh - Tài Khoản 511TBMT: Doanh thu bán hàng Thiết bị môi trường - Tài Khoản 511LAMELLA: Doanh thu bán hàng Tắm lắng lamen Bên cạnh đó, cơng ty cần mở thêm sổ chi theo dõi chi tiết đối tượng sau: TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 3.2.5 Kiến Nghị Về Kế Tốn Chi Phí Nhân Cơng Trực Tiếp Việc tiến hàng nhập liệu đơi cịn mắc sai sót, kế tốn cần cẩn thận, tránh sai sót khơng cần thiết làm ảnh hưởng tới báo cáo Kế toán nên mở tài khoản chi tiết chi phí nhân cơng trực tiếp riêng cho nhóm dịch vụ làm việc để theo dõi, ghi chép công ty rõ ràng, chi tiết cụ thể: - Tài Khoản 6221: Chi phí nhân cơng trực tiếp dịch vụ nước cấp - Tài Khoản 6222: Chi phí nhân cơng trực tiếp dịch vụ nước thải - Tài Khoản 6223: Chi phí nhân cơng trực tiếp dịch vụ khí thải 3.3.6 Kiến Nghị Về Kế Tốn Giá Vốn Hàng Bán Để việc theo dõi giao dịch bán hàng liên quan đến mặt hàng dễ dàng kế tốn nên mở tài khoản giá vốn hàng bán chi tiết theo mã hàng Qua đây, giúp cho việc ghi nhận khoản doanh thu tương ứng với khoản giá vốn theo mặt hàng thuận tiện Cụ thể: - Tài Khoản 632PPM-KRK: Giá vốn hàng bán Bộ test nước - Tài Khoản 632WW: Giá vốn hàng bán Test thử nhanh - Tài Khoản 632TBMT: Giá vốn hàng bán Thiết bị môi trường - Tài Khoản 632LAMELLA: Giá vốn hàng bán Tắm lắng lamen 3.3.7 Kiến Nghị Về Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp Công ty nên lập sổ chi tiết cho tài khoản: 6423, 6425,6427,6428 để kế toán dễ dàng theo dõi chi phí từ tránh sai lầm dẫn đến báo cáo kết hoạt động sai sót Ví dụ cụ thể mẫu TK 6425, 6427 sau: Sổ chi tiết TK 6425 Cách lập: Lập theo thông tư 200/2014/TT-BTC sau TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Sổ chi tiết TK 6427 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong phát triển không ngừng kinh tế, với sách nhằm giúp doanh nghiệp đứng vững thị trường tiền đề giúp doanh nghiệp ngày mở rộng quy mơ, hồn thiện máy tổ chức Trong đó, hồn thiện máy tổ chức kế tốn quy mơ lẫn lực đóng vai trị quan trọng, yếu tố đắc lực việc định kinh doanh, tài Giám đốc Quy luật thị trường không tiếp cận tốt với mới, đại dễ bị đào thải khỏi thị trường Do đó, mà Cơng ty TNHH MƠI TRƯỜNG PHÚC KHANH ln phải cập nhật mẻ đáp ứng nhu cầu khách hàng để tạo lợi cạnh tranh thị trường Chính điều giúp cơng ty chiếm lịng tin khách hàng Qua q trình thực tập cơng ty với kiến thức kế toán em học khoa Kế tốn- Kiểm tốn trường Đại học Cơng Nghiệp TP.HCM em nhận thấy máy kế tốn cơng ty số hạn chế Đồng thời, chúng em nhận thấy đóng góp to lớn mà phận kế tốn đem lại cho cơng ty TNHH MƠI TRƯỜNG PHÚC KHANH Nhờ phận kế tốn mà tình hình hoạt động cơng ty nắm bắt kịp thời từ giám đốc đưa chiến lược phát triển mang lại lợi nhuận cho công ty TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS Nguyễn Thị Thu Hiền, TS Cao Thị Cẩm Vân cộng Kế toán tài doanh nghiệp phần Nhà xuất trường Đại học Cơng Nghiệp Tp Hồ Chí Minh [2] Chế độ kế tốn Doanh Nghiệp, thơng tư 200/2014/TT-BTC [3] Trang web công ty TNHH Môi Trường Phúc Khanh [4] Luật kế toán 2015 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... 25 2. 1.4 Nhận xét 29 2. 2 KẾ TOÁN DOANH THU 31 2. 2.1 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 31 2. 2.1.1 Mơ tả quy trình thực cơng việc 31 2. 2.1 .2 Nghiệp. .. trình thực cơng việc 38 2. 2 .2. 2 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 39 2. 2 .2. 3 Phương pháp kế toán 39 2. 2 .2. 4 Nhận xét 41 2. 3 KẾ TỐN CHI PHÍ KINH DOANH 42 2.3.1... PHÚC KHANH 24 2. 1 KẾ TỐN CƠNG NỢ PHẢI TRẢ CHO NHÀ CUNG CẤP 24 2. 1.1 Mơ tả quy trình thực công việc 24 2. 1 .2 Nghiệp vụ phát sinh công ty 25 2. 1.3 Phương pháp kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: bÁO cáo THỰC tập DOANH NGHIỆP 2 CÔNG VIỆC kế TOÁN tại CÔNG TY TNHH môi TRƯỜNG PHÚC KHANH ,