0

(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước đối với các Trung tâm dịch vụ việc làm của Thành phố Hà Nội

116 11 0
  • (Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước đối với các Trung tâm dịch vụ việc làm của Thành phố Hà Nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 17:14

(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước đối với các Trung tâm dịch vụ việc làm của Thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước đối với các Trung tâm dịch vụ việc làm của Thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước đối với các Trung tâm dịch vụ việc làm của Thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước đối với các Trung tâm dịch vụ việc làm của Thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước đối với các Trung tâm dịch vụ việc làm của Thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước đối với các Trung tâm dịch vụ việc làm của Thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước đối với các Trung tâm dịch vụ việc làm của Thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước đối với các Trung tâm dịch vụ việc làm của Thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước đối với các Trung tâm dịch vụ việc làm của Thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước đối với các Trung tâm dịch vụ việc làm của Thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước đối với các Trung tâm dịch vụ việc làm của Thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước đối với các Trung tâm dịch vụ việc làm của Thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước đối với các Trung tâm dịch vụ việc làm của Thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước đối với các Trung tâm dịch vụ việc làm của Thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước đối với các Trung tâm dịch vụ việc làm của Thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước đối với các Trung tâm dịch vụ việc làm của Thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước đối với các Trung tâm dịch vụ việc làm của Thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước đối với các Trung tâm dịch vụ việc làm của Thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước đối với các Trung tâm dịch vụ việc làm của Thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước đối với các Trung tâm dịch vụ việc làm của Thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước đối với các Trung tâm dịch vụ việc làm của Thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước đối với các Trung tâm dịch vụ việc làm của Thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước đối với các Trung tâm dịch vụ việc làm của Thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước đối với các Trung tâm dịch vụ việc làm của Thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước đối với các Trung tâm dịch vụ việc làm của Thành phố Hà Nội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ THU HIỀN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ THU HIỀN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG MÃ SỐ: 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS ĐINH THỊ MINH TUYẾT HÀ NỘI – NĂM 2021 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu cá nhân em Các số liệu tài liệu trích dẫn luận văn trung thực Kết nghiên cứu không trùng với cơng trình cơng bố trước Em chịu trách nhiệm với lời cam đoan Hà Nội, tháng 11 năm 2021 Tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập hoàn thành luận văn, em nhận hướng dẫn, giúp đỡ quý báu thầy, cô bạn bè Với lịng kính trọng em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới: PGS.TS Đinh Thị Minh Tuyết, Khoa Quản lý Nhà nước Xã hội, Học viện Hành Quốc gia dành nhiều thời gian để bảo, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình thực hồn thành luận văn Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo sau Đại học thầy, Học viện Hành Quốc gia tham gia giảng dạy em trình học tập trường, người đem lại cho em kiến thức vơ có ích suốt khóa học Lời cảm ơn chân thành xin gửi tới anh, chị công tác Sở Lao động – Thương binh Xã hội Hà Nội Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cung cấp tư liệu giúp em hoàn thành luận văn Mặc dù nghiêm túc tâm huyết thực luận văn, song khơng tránh khỏi sai sót Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy, để luận văn hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 11 năm 2021 Tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BHTN Bảo hiểm thất nghiệp DNDVVL Doanh nghiệp Dịch vụ việc làm DVVL Dịch vụ việc làm GQVL Giải việc làm GTVL Giới thiệu việc làm ILO Tổ chức Lao động Quốc tế (International Labour Organization) LĐTBXH Lao động - Thương binh Xã hội NLĐ Người lao động NSDLĐ Người sử dụng lao động QLNN Quản lý nhà nước TTDVVL Trung tâm dịch vụ việc làm TTLĐ Thị trường lao động UBND Uỷ ban nhân dân DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Bảng 2.1: Kết hoạt động trung tâm dịch vụ việc làm từ 2016 đến hết quý III năm 2020 45 Bảng 2.2 Số lượt cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ tham gia lớp đào tạo từ năm 2016 đến hết quý III/2020 58 Biểu đồ 2.1: Số lượt người lao động tư vấn qua năm từ năm 2016 đến hết quý III năm 2020 46 Biểu đồ 2.2: Số lượt người sử dụng lao động tư vấn qua năm từ năm 2016 đến hết quý III năm 2020 47 Biểu đồ 2.3: Số lượt người giới thiệu việc làm qua năm từ năm 2016 đến hết quý III năm 2020 48 Biểu đồ 2.4: Số người tuyển dụng qua năm từ năm 2016 đến hết quý III năm 2020 49 Biểu đồ 05: Số người tuyển dụng so với số người GTVL qua năm từ năm 2016 đến hết quý III năm 2020 50 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức Sở Lao động – Thương binh Xã hội Hà Nội 56 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài luận văn Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn 3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Đóng góp luận văn Bố cục luận văn: gồm chương CHƢƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Dịch vụ việc làm 1.1.2 Trung tâm dịch vụ việc làm 10 1.1.3 Quản lý nhà nước trung tâm dịch vụ việc làm 15 1.2 Nội dung quản lý nhà nước trung tâm dịch vụ việc làm 15 1.2.1 Ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật trung tâm dịch vụ việc làm 15 1.2.2 Xây dựng tổ chức thực sách trung tâm dịch vụ việc làm 18 1.2.3 Kiện toàn tổ chức máy phát triển đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước trung tâm dịch vụ việc làm 20 1.2.4 Hỗ trợ huy động nguồn lực tài chính, sở vật chất trung tâm dịch vụ việc làm 24 1.2.5 Thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật trung tâm dịch vụ việc làm 26 1.3 Vai trò yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước trung tâm dịch vụ việc làm 27 1.3.1 Vai trò quản lý nhà nước trung tâm dịch vụ việc làm 27 1.3.2 Yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước trung tâm dịch vụ việc làm 29 1.4 Kinh nghiệm quản lý nhà nước trung tâm dịch vụ việc làm giá trị tham khảo cho thành phố Hà Nội 30 1.4.1 Kinh nghiệm quản lý nhà nước trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Hải Phòng 30 1.4.2 Kinh nghiệm quản lý nhà nước trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ 32 1.4.3 Giá trị tham khảo quản lý nhà nước trung tâm dịch vụ việc làm cho thành phố Hà Nội 34 Tiểu kết chương 36 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 37 2.1 Điều kiện phát triển thành phố Hà Nội tác động đến quản lý nhà nước trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Hà Nội 37 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 37 2.1.2 Điều kiện kinh tế 38 2.1.3 Điều kiện xã hội 39 2.1.4 Tác động điều kiện đến quản lý nhà nước trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Hà Nội 40 2.2 Thực trạng trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Hà Nội 43 2.2.1 Loại hình trung tâm dịch vụ việc làm 43 2.2.2 Hoạt động trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Hà Nội 45 2.3 Phân tích thực trạng quản lý nhà nước trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Hà Nội 51 2.3.1 Ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật trung tâm dịch vụ việc làm 51 2.3.2 Xây dựng tổ chức thực sách trung tâm dịch vụ việc làm 53 2.3.3 Kiện toàn tổ chức máy phát triển đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước trung tâm dịch vụ việc làm 55 2.3.4 Hỗ trợ huy động nguồn lực tài chính, sở vật chất trung tâm dịch vụ việc làm 59 2.3.5 Thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật trung tâm dịch vụ việc làm 59 2.4 Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Hà Nội 60 2.4.1 Kết 60 2.4.2 Hạn chế 64 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 67 Tiểu kết chương 73 CHƢƠNG PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 74 3.1 Dự báo thị trường lao động xu hướng hoạt động trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Hà Nội 74 3.1.1 Dự báo thị trường lao động Hà Nội đến năm 2030 74 3.1.2 Dự báo xu hướng phát triển hoạt động trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Hà Nội 77 3.2 Phương hướng tăng cường quản lý nhà nước trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Hà Nội 78 3.2.1 Quan điểm việc làm, giải việc làm 78 3.2.2 Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030 80 3.2.3 Mục tiêu phát triển trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Hà Nội 83 3.3 Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Hà Nội 84 3.3.1 Cụ thể hóa quy định pháp luật trung tâm dịch vụ việc làm 84 3.3.2 Tuyên truyền, phổ biến kịp thời, thường xuyên quy định pháp luật lao động, việc làm 86 3.3.3 Phát triển đội ngũ cán đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trung tâm dịch vụ việc làm 87 3.3.4 Huy động nguồn lực tài chính, sở vật chất trung tâm dịch vụ việc làm 88 3.3.5 Thanh tra, kiểm tra thường xuyên xử lý nghiêm vi phạm pháp luật trung tâm dịch vụ việc làm 89 3.3.6 Tăng cường phối hợp chặt chẽ TTDVVL 90 3.4 Khuyến nghị 91 3.4.1 Đối với Bộ Lao động – Thương binh Xã hội 91 3.4.2 Đối với UBND thành phố Hà Nội Sở Lao động – Thương binh 91 đa dạng hóa hoạt động giao dịch việc làm, hướng tới tổ chức hoạt động giao dịch việc làm phù hợp sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động DVVL Cùng với đó, cần đẩy mạnh cơng tác tuyên truyền, hướng dẫn phổ biến quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến phát triển hệ thống thông tin TTLĐ hỗ trợ kết nối cung – cầu lao động nhiều hình thức phù hợp, thiết thực; có phối hợp quan quản lý Nhà nước, TTDVVL với quan báo chí đăng tải thơng tin tình hình việc làm, nhu cầu TTLĐ, giúp NLĐ có sở định hướng nghề nghiệp, lựa chọn ngành học công việc, hạn chế tình trạng thất nghiệp sau đào tạo 3.4 Khuyến nghị 3.4.1 Đối với Bộ Lao động – Thương binh Xã hội Một số nội dung cần có văn hướng dẫn chi tiết như: Quy định điều kiện sở vật chất phục vụ hoạt động DVVL; Quy định số lượng cán u cầu trình độ, chun mơn nghiệp vụ với vị trí tương ứng; Quy chế làm việc; Quy chế phối hợp; Quy định thống mức thu, minh bạch khoản thu cho loại dịch vụ; Quy chế giải khiếu nại, tố cáo, thắc mắc NLĐ người tuyển dụng; Quy định tra, kiểm tra hoạt động TTDVVL Bộ LĐTBXH cần tiếp tục nghiên cứu, ban hành văn hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động DVVL theo hướng tăng quyền tự chủ cho trung tâm, gắn quyền lợi trung tâm với hiệu hoạt động DVVL, tôn trọng công ước, thông lệ quy định quốc tế hoạt động DVVL Hồn thiện sách tuyển dụng tiền lương cho cán hoạt động DVVL nhằm thu hút người có lực tâm huyết vào làm việc TTDVVL 92 Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa cung cấp DVVL thơng qua việc huy động, đa dạng hóa nguồn lực cho hoạt động hệ thống TTDVVL, đồng thời khuyến khích phát triển doanh nghiệp hoạt động DVVL 3.4.2 Đối với UBND thành phố Hà Nội Sở Lao động – Thương binh Xã hội thành phố Hà Nội Tăng cường biện pháp xử lý phù hợp, kể xử lý hình sở có dấu hiệu lừa đảo NLĐ, cụ thể số nội dung sau: Tăng cường việc kiểm tra, giám sát sở DVVL; Tiếp tục có biện pháp đẩy mạnh nâng cao hiệu thực dự án phát triển TTLĐ việc làm, góp phần thực mục tiêu đặt tầm nhìn 2025; Bố trí kinh phí, phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng khung chương trình tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán làm công tác QLNN TTDVVL; Nâng cao lực, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực dự án; Tăng cường tuyên truyền quảng bá hoạt động TTDVVL sàn giao dịch việc làm qua kênh thông tin đại chúng, hội thảo, xây dựng chuyên mục Lao động – Việc làm nhằm mục đích nâng cao nhận thức NLĐ, quan, tổ chức, doanh nghiệp vai trò TTDVVL công tác GQVL, phát triển TTLĐ Sở LĐTBXH phối hợp với sở, ngành có liên quan (Sở Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố) quản lý, sử dụng điều hành nguồn vốn vay quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm có hiệu Khuyến nghị UBND thành phố Hà Nội phê duyệt việc “Tổ chức hoạt động Hệ thống sàn giao dịch việc làm thành phố Hà Nội” trở thành nhiệm vụ thường xuyên hàng năm Trung DVVL Hà Nội 3.4.3 Đối với Trung tâm dịch vụ việc làm Đổi toàn diện nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đẩy mạnh đào tạo kỹ năng, lực 93 thực hành, phát triển hệ thống giáo dục, tạo chuyển biến chất hoạt động chun mơn, nghiệp vụ từ nâng cao lực hoạt động Trung tâm cách toàn diện, đào tạo đáp ứng nhu cầu TTLĐ nước, quốc tế nhu cầu học tập suốt đời người dân Chuẩn hóa chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế Bảo đảm phân bố lao động đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế Tổ chức đánh giá, phân loại chất lượng cán để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ trị, chun mơn nghiệp vụ đội ngũ cán viên chức NLĐ Trung tâm Tăng cường cơng tác tun truyền sách pháp luật lao động việc làm, hoạt động dịch vụ Trung tâm đến người lao động, người sử dụng lao động, sở giáo dục đào tạo… Đẩy mạnh triển khai đa dạng hóa dịch vụ cung ứng nhân lực cho doanh nghiệp địa bàn Cập nhật nắm bắt đầy đủ tình hình biến động lao động doanh nghiệp để đưa biện pháp hỗ trợ kịp thời, gắn kết hoạt động thực sách BHTN với giao dịch việc làm nhằm gia tăng tỷ lệ kết nối minh bạch hóa TTLĐ Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu dự báo nhu cầu tuyển dụng nhân lực doanh nghiệp hoạt động đánh giá nguồn cung nhân lực dự báo nhu cầu việc làm TTLĐ Ứng dụng công nghệ thông tin tăng hiệu hoạt động quản lý, điều hành hệ thống Sàn giao dịch việc làm; phát triển Website vieclamhanoi.net thành Cổng thông tin điện tử lao động việc làm Thành phố Xây dựng hệ thống phần mềm đồng bộ, đại, hỗ trợ hoạt động quản lý, điều hành Sàn GDVL Trung tâm với điểm sàn vệ tinh đáp ứng yêu cầu triển khai tổ chức phiên GDVL hàng ngày từ Sàn đến Sàn vệ tinh Xây dựng hệ thống sở liệu thông tin TTLĐ địa bàn Thành phố Xây dựng mạng lưới thu thập cung cấp thông tin TTLĐ từ Thành phố tới địa phương thông qua hoạt động hệ thống Sàn GDVL Trung tâm, Sàn GDVL vệ tinh, Điểm GDVL vệ tinh tổ chức đồng 94 Xây dựng mơ hình dự báo cung – cầu lao động phù hợp với điều kiện TTLĐ Thành phố thiết lập sở liệu TTLĐ thống từ Thành phố tới quận, huyện phục vụ công tác phân tích, dự báo cung – cầu lao động, tư vấn GTVL Đa dạng hóa Bản tin TTLĐ nhằm hỗ trợ tối đa cho đối tượng tham gia vào TTLĐ (bao gồm nhóm đối tượng yếu thế) Nghiên cứu khai thác thông tin từ sở liệu TTLĐ sau cập nhập để phục vụ công tác phân tích, dự báo TTLĐ địa bàn Hỗ trợ quận, huyện việc quản lý, khai thác, sử dụng CSDL Cung – Cầu lao động 95 Tiểu kết chƣơng Từ đặc điểm, lợi khó khăn Thành phố Hà Nội, với mục tiêu tăng cường QLNN TTDVVL Thành phố Hà Nội, chương 3, tác giả trình bày giải pháp dựa dự báo TTLĐ Hà Nội đến năm 2030, xu hướng phát triển hoạt động TTDVVL thành phố Hà Nội, quan điểm Đảng việc làm, GQVL, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2030 mục tiêu phát triển TTDVVL Thành phố Hà Nội Cụ thể, tác giả đưa giải pháp: Cụ thể hóa quy định pháp luật trung tâm dịch vụ việc làm; Tuyên truyền, phổ biến kịp thời, thường xuyên quy định pháp luật trung tâm dịch vụ việc làm; Phát triển đội ngũ cán đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trung tâm dịch vụ việc làm; Huy động nguồn lực tài chính, sở vật chất trung tâm dịch vụ việc làm; Thanh tra, kiểm tra thường xuyên xử lý nghiêm vi phạm pháp luật trung tâm dịch vụ việc làm; Tăng cường phối hợp chặt chẽ trung tâm dịch vụ việc làm Bên cạnh đó, tác giả nêu số khuyến nghị quan quản lý cấp 96 KẾT LUẬN Trên sở hệ thống hóa kiến thức TTDVVL, QLNN TTDVVL với nội dung: đưa số khái niệm liên quan tới đề tài luận văn; nội dung QLNN TTDVVL: Ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật TTDVVL; Xây dựng tổ chức thực sách TTDVVL; Kiện tồn tổ chức máy phát triển đội ngũ cán bộ, công chức QLNN TTDVVL; Hỗ trợ, huy động nguồn lực tài sở vật chất TTDVVL; Thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật TTDVVL Vai trò yếu tố ảnh hưởng đến QLNN TTDVVL, bên cạnh nêu kinh nghiệm QLNN TTDVVL số địa phương đưa học kinh nghiệm QLNN TTDVVL cho Thành phố Hà Nội Từ việc khái quát điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế, xã hội tác động yếu tố đến QLNN TTDVVL Thành phố Hà Nội, bên cạnh nêu thực trạng hoạt động TTDVVL Thành phố Hà Nội giai đoạn từ năm 2016 đến nay, phân tích thực trạng QLNN TTDVVL Thành phố Hà Nội với nội dung: Tổ chức thực văn quy phạm pháp luật TTDVVL; Xây dựng tổ chức thực sách TTDVVL; Kiện toàn tổ chức máy phát triển đội ngũ cán bộ, công chức QLNN TTDVVL; Hỗ trợ, huy động nguồn lực tài sở vật chất TTDVVL; Thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật TTDVVL Qua thực trạng QLNN TTDVVL Thành phố Hà Nội, nêu kết đạt được, hạn chế tồn nguyên nhân hạn chế đó, từ làm sở để đưa phương hướng giải pháp tăng cường QLNN TTDVVL Thành phố Hà Nội 97 Các giải pháp mà tác giả đưa là: Cụ thể hóa quy định pháp luật trung tâm dịch vụ việc làm; Tuyên truyền, phổ biến kịp thời, thường xuyên quy định pháp luật trung tâm dịch vụ việc làm; Phát triển đội ngũ cán đáp ứng yêu cầu hoạt động trung tâm dịch vụ việc làm; Huy động nguồn lực tài chính, sở vật chất trung tâm dịch vụ việc làm; Thanh tra, kiểm tra thường xuyên xử lý nghiêm vi phạm pháp luật trung tâm dịch vụ việc làm; Tăng cường phối hợp chặt chẽ trung tâm dịch việc làm Vấn đề việc làm, GQVL vấn đề quan trọng quốc gia giới, bao gồm nước có kinh tế phát triển Và để giải vấn đề này, nhà nước sử dụng nhiều biện pháp khác Có biện pháp nhằm trực tiếp giải việc làm cho NLĐ có biện pháp mang tính chất hỗ trợ Các biện pháp mang tính hỗ trợ cho GQVL khuyến khích đầu tư, lập chương trình việc làm, phát triển hệ thống DVVL, dạy nghề gắn với việc làm, thành lập quỹ GQVL, cho vay từ quỹ chuyên dụng, DVVL hoạt động đặc biệt cần có quản lý chặt chẽ Nếu buông lỏng quản lý trước hết làm giảm hiệu hoạt động loại hình dịch vụ này; phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, gây tổn hại cho NLĐ, cho trung tâm dịch vụ, cho quan quản lý nghiêm trọng kinh tế Dó đó, QLNN TTDVVL phải nhằm đảm bảo thực mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội Nhà nước lao động - việc làm đề kế hoạch ngắn hạn dài hạn 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2016), Thơng tư số 72/2016/TT-BTC ngày 19/5/2016 việc Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí dịch vụ việc làm, Hà Nội Chính phủ (2013), Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định điều kiện, thủ tục thành lập hoạt động trung tâm dịch vụ việc làm, Hà Nội Chính phủ (2014), Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, Hà Nội Chính phủ (2015), Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 quy định sách hỗ trợ tạo việc làm Quỹ quốc gia việc làm, Hà Nội Chính phủ (2016), Nghị định số 141/2016/NĐ-C ngày 10/10/2016 quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập lĩnh vực nghiệp kinh tế nghiệp khác, Hà Nội Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội (2017), Quyết định số 375/QĐ- UBND ngày 19/01/2017 Về việc tổ chức lại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sở hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Trung tâm Dịch vụ việc làm số Hà Nội, Hà Nội Nguyễn Thành Công (2017), Phát triển dịch vụ việc làm địa bàn thành phố Hà Nội, luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội Cục việc làm – Bộ Lao động – Thương binh Xã hội (2008), Lý thuyết đầu tư giới thiệu việc làm, Hà Nội Cục việc làm – Bộ Lao động – Thương binh Xã hội (2016), “Thực trạng tổ chức hoạt động trung tâm dịch vụ việc làm định hướng phát triển thời gian tới”, Hội thảo đánh giá tình hình hoạt động trung tâm dịch vụ việc làm định hướng thời gian tới, Hà Nội 99 10 Phạm Huy Cường (2014), Mạng lưới quan hệ xã hội với việc làm sinh viên tốt nghiệp, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học xã hội nhân văn, Tập 30, Số (2014) 44 – 53, Hà Nội 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI, Hà Nội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại Hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII, Hà Nội 13 Nguyễn Chí Hải (2018), Giải pháp giải việc làm cho lao động nông thơn địa bàn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh 14 Học viện Báo chí Tuyên truyền, Khoa Nhà nước Pháp luật (2017), Giáo trình Quản lý hành nhà nước, Nhà xuất Tư pháp, Hà Nội 15 Học viện Báo chí Tuyên truyền, Khoa Nhà nước Pháp luật (2017), Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực xã hội, Nhà xuất Tư pháp, Hà Nội 16 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình trung cấp lý luận trị - hành chính, Những vấn đề quản lý hành nhà nước, Nhà xuất lý luận trị, Hồ Chí Minh 17 Học viện Hành Quốc gia (2010), Tài liệu bồi dưỡng Quản lý hành Nhà nước (chương trình chun viên), phần III: Quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 18 Học viện Hành Quốc gia (2011), Tài liệu bồi dưỡng Quản lý hành Nhà nước (chương trình chun viên), phần II: Hành nhà nước cơng nghệ hành chính, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 19 Học viện Hành Quốc gia (2011), Giáo trình quản lý hành nhà nước (tập 1), Nhà xuất Lao động, Hà Nội 20 Học viện Hành Quốc gia (2011), Tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước – Chương trình Chuyên viên cao cấp, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 100 21 Học viện Hành Quốc gia (2020), Giáo trình quản lý nguồn nhân lực xã hội, Nhà xuất Bách Khoa, Hà Nội 22 Học viện Hành Quốc gia (2020), Giáo trình quản lý nhà nước xã hội, Nhà xuất Bách Khoa, Hà Nội 23 Bùi Thế Hùng (2020), Quản lý nhà nước việc làm địa bàn tỉnh Bình Dương, Bình Dương 24 Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (2011), Phân cấp quản lý nhà nước Việt Nam – thực trạng triển vọng, Nhà xuất Công an nhân dân, Hà Nội 25 Bùi Quế Lâm (2010), Nghiên cứu nâng cao chất lượng dịch vụ giới thiệu việc làm trung tâm giới thiệu việc làm địa bàn thành phố Hà Nội, luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Hà Nội 26 Đào Thị Thanh Phương (2008), Phát triển thị trường lao động Hà Nội, Hà Nội 27 Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1994), Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội 28 Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội 29 Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật Việc làm, Hà Nội 30 Sở Lao động – Thương binh Xã hội Hà Nội (2017), Báo cáo kết hoạt động năm 2016, quy hoạch hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm kế hoạch triển khai thực Nghị định Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập hoạt động tổ chức dịch vụ việc làm – thành phố Hà Nội, Hà Nội 31 Sở Lao động – Thương binh Xã hội Hà Nội (2017), Quyết định số 1156/QĐ-SLĐTBXH ngày 30 thàng năm 2016 việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ chuyên môn nghiệp nghiệp vụ thuộc Sở LĐTBXH Thành phố Hà Nội, Hà Nội 101 32 Sở Lao động – Thương binh Xã hội Hà Nội (2017), Báo cáo kết hoạt động năm 2016, Hà Nội 33 Sở Lao động – Thương binh Xã hội Hà Nội (2017), Báo cáo tổng hợp kết hoạt động Doanh nghiệp Dịch vụ việc làm địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016, Hà Nội 34 Sở Lao động – Thương binh Xã hội Hà Nội (2017), Báo cáo kết hoạt động tháng đầu năm 2020 Doanh nghiệp Dịch vụ việc làm địa bàn thành phố Hà Nội, Hà Nội 35 Sở Lao động – Thương binh Xã hội Hà Nội (2018), Báo cáo kết hoạt động năm 2017, Hà Nội 36 Sở Lao động – Thương binh Xã hội Hà Nội (2018), Báo cáo số 188/BC-SLĐTBXH ngày 22/01/2018 Tổng kết công tác lao động, người có cơng xã hội năm 2017; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Hà Nội 37 Sở Lao động – Thương binh Xã hội Hà Nội (2018), Báo cáo số 583/BC-SLĐTBXH ngày 13/3/2018 Kết thực nhiệm vụ ngành lao động, thương binh xã hội sau mở rộng địa giới hành thành phố Hà Nội (giai đoạn 2008 – 2018), Hà Nội 38 Sở Lao động – Thương binh Xã hội Hà Nội (2018), Báo cáo tổng hợp kết hoạt động Doanh nghiệp Dịch vụ việc làm địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017, Hà Nội 39 Sở Lao động – Thương binh Xã hội Hà Nội (2019), Báo cáo kết hoạt động năm 2018, Hà Nội 40 Sở Lao động – Thương binh Xã hội Hà Nội (2019), Báo cáo số 3212/BC-SLĐTBXH ngày 30/9/2019 Kết thực Đề án “Tổ chức, nâng cao hiệu hoạt động Sàn giao dịch việc làm thành phố Hà Nội giai đoạn 2014 - 2015 định hướng đến năm 2020” UBND thành phố Hà Nội, Hà Nội 102 41 Sở Lao động – Thương binh Xã hội Hà Nội (2019), Báo cáo tổng hợp kết hoạt động Doanh nghiệp Dịch vụ việc làm địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018, Hà Nội 42 Sở Lao động – Thương binh Xã hội Hà Nội (2020), Báo cáo tổng hợp kết hoạt động Doanh nghiệp Dịch vụ việc làm địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019, Hà Nội 43 Sở Lao động – Thương binh Xã hội Hà Nội (2020), Báo cáo kết hoạt động năm 2019, Hà Nội 44 Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 26/4/2011 Phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 2020, Hà Nội 45 Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 1081/QĐ-TTg ngày 06/7/2011 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Hà Nội 46 Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, Hà Nội 47 Thủ tướng Chính phủ (2015), Quyết định số 1833/QĐ-TTg ngày 28/10/2015 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới Trung tâm dịch vụ việc làm giai đoạn 2016 - 2025, Hà Nội 48 Thủ tướng Chính phủ (2017), Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm an toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020, Hà Nội 49 Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê thành phố Hà Nội (2020), Niên giám Thống kê thành phố Hà Nội 2019, Hà Nội 103 50 Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê thành phố Hải Phòng (2020), Niên giám Thống kê thành phố Hải Phòng 2019, Hà Nội 51 Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê thành phố Cần Thơ (2020), Niên giám Thống kê thành phố Cần Thơ 2019, Hà Nội 52 Nguyễn Thị Thu Trà (2017), Giải việc làm Việt Nam bối cảnh cơng nghiệp hóa, đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, Hà Nội 53 UBND thành phố Hà Nội (2009), Quyết định số 3602/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 Phê duyệt Đề án “Tiếp tục phát triển thị trường lao động Thành phố Hà Nội đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, Hà Nội 54 UBND thành phố Hà Nội (2010), Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 16/7/2010 Về việc phê duyệt chương trình giải việc làm Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015, Hà Nội 55 UBND thành phố Hà Nội (2014), Quyết định số 4883/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 Về việc phê duyệt Đề án tổ chức, nâng cao hiệu hoạt động Sàn giao dịch việc làm thành phố Hà Nội giai đoạn 2014 – 2015 định hướng đến năm 2020, Hà Nội 56 UBND thành phố Hà Nội (2016), Quyết định số 35/2016/QĐUBND ngày 08/9/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Lao động – Thương binh Xã hội thành phố Hà Nội, Hà Nội PHỤ LỤC Hệ thống điểm, sàn giao dịch việc làm vệ tinh thành phố Hà Nội theo Đề án Điểm/Sàn GDVL TT Địa điểm Điểm GDVL vệ tinh Ứng Số 59 phố Lê Lợi, thị trấn Vân Đình, Hịa huyện Ứng Hịa, Hà Nội Điểm GDVL vệ tinh Nam Số 18 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Từ Liêm Nam Từ Liêm, Hà Nội Điểm GDVL vệ tinh Long Ngõ 161 Phố Hoa Lâm, phường việt Biên Hưng - Long Biên - Hà Nội Điểm GDVL vệ tinh Hoài Trung tâm Thể dục - Thể thao huyện Đức Hoài Đức Điểm GDVL vệ tinh Gia Lâm Điểm GDVL vệ tinh Sóc Sơn Trung tâm Dạy Nghề huyện Gia Lâm - Số 6, đường Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội Trung tâm Dạy nghề huyện Sóc Sơn thơn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội (Km23 - QL3) Điểm GDVL vệ tinh Mê Đài truyền huyện Mê Linh, Khu Linh trung tâm hành huyện Mê Linh Điểm GDVL vệ tinh Thường Cụm cơng nghiệp Liên Phương, xã Tín Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Sàn GDVL vệ tinh Đông Bắc Thăng Long, xã Kim Chung, Anh Đông Anh, Hà Nội 10 Sàn GDVL vệ tinh Ba Vì Km 55+500, QL32, Thơn Vật Phụ, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội Trường trung cấp nghề Số Hà Nội – 11 Sàn GDVL vệ tinh Phú Tiểu khu Phú Mỹ - Thị trấn Phú Xuyên Xuyên – Huyện Phú Xuyên – Tp Hà Nội 12 Sàn GDVL vệ tinh Đan Số 101 phố Tây Sơn, thị trần Phùng, Phượng huyện Đan Phượng, Hà Nội Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - 13 Sàn GDVL vệ tinh Thạch Giáo dục thường xuyên huyện Thạch Thất Thất - Thị trấn Liên Quan - huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo Sở LĐTBXH Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 ... quản lý nhà nước trung tâm dịch vụ việc làm cho thành phố Hà Nội 34 Tiểu kết chương 36 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM CỦA THÀNH PHỐ HÀ... kiện đến quản lý nhà nước trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Hà Nội 40 2.2 Thực trạng trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Hà Nội 43 2.2.1 Loại hình trung tâm dịch vụ việc làm ... Nội 37 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Điều kiện phát triển thành phố Hà Nội tác động đến quản lý nhà nƣớc trung tâm dịch vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Quản lý nhà nước đối với các Trung tâm dịch vụ việc làm của Thành phố Hà Nội,