0

Tiểu luận luật đất đai Bình luận các quy định hiện hành về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở và đề xuất một số kiến nghị góp phần hoàn thiện các quy định về vấn đề này

28 6 0
  • Tiểu luận luật đất đai  Bình luận các quy định hiện hành về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở và đề xuất một số kiến nghị góp phần hoàn thiện các quy định về vấn đề này

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 17:06

Untitled BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI  BÀI TIỂU LUẬN LUẬT KINH TẾ 2 Chủ đề Tiểu luận luật đất đai Bình luận các quy định hiện hành về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở và đề xuất một số kiến nghị góp phần hoàn thiện các quy định về vấn đề này Giáo viên hướng dẫn Nguyễn Bích Huệ Sinh viên thực hiện Hoàng Thanh Hoa Lớp KT25 06 Mã sinh viên 2520245005 1 lOMoARcPSD|14734974 MỤC LỤC Lời mở đầu 3 Nội dung 4 I Khái quát ch. lOMoARcPSD|14734974 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI ************ BÀI TIỂU LUẬN LUẬT KINH TẾ Chủ đề: Tiểu luận luật đất đai - Bình luận quy định hành bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất đề xuất số kiến nghị góp phần hồn thiện quy định vấn đề Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Bích Huệ Sinh viên thực : Hồng Thanh Hoa Lớp : KT25.06 Mã sinh viên : 2520245005 lOMoARcPSD|14734974 MỤC LỤC Lời mở đầu ………………3 Nội dung ………………4 I Khái quát chung ………………4 Khái niệm ………………4 Cơ sở pháp lí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất ở… II.Các quy định chung pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất ở…………………………………………………………………4 Về đối tượng áp dụng……………………………………………………………4 Phạm vi áp dụng ………………………………………………………………4 Nguyên tắc bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất………………………4 Điều kiện bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất ở………………….5 Các quy định cụ thể bồi thường Nhà nước thu hồi đất ở…………………5 Các quy định hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất ở……………………………6 III Bình luận quy định hành bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất ở…………………………………………………………………6 IV Đề xuất số kiến nghị góp phần hồn thiện quy định vấn đề bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất ở………………………….8 Kết luận …………………………………………………………………………10 Tài liệu tham khảo………………………………………………………………11 lOMoARcPSD|14734974 LỜI NÓI ĐẦU Đất đai sản phẩm tự nhiên tài sản vô quý giá quốc gia, dân tộc mà thiên nhiên ban tặng cho Đất đai tư liệu sản xuất đặc biệt thành phần quan trọng hàng đầu sống địa bàn xây dựng phát triển dân sinh, kinh tế xã hội an ninh quốc phòng Dù đất đai nhà nước đại diện sở hữu chung, người dân có quyền chiếm hữu sử dụng đất Nhưng trình chiếm hữu sử dung, người bỏ nhiều công sức, cải để tăng giá trị đất đai Điều pháp luật công nhận bảo hộ Với nhu cầu sử dụng đất ngày tăng, dự án đầu tư mang lại nhiều lợi ích, thay đổi tích cực cho đất nước Vì vậy, việc thu hồi đất ngày phổ biến Khi cần thu hồi, nhà nước phải tiến hành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người sử dụng đất Việc có ý nghĩa vơ quan trọng liên quan trực tiếp đến nơi sinh sống, làm ăn… người sử dụng đất Tuy nhiên, vấn đề bồi thường tạo tác động tích cự tiêu cực có trường hợp đền bù không thỏa đáng, chế đền bù chưa thích hợp Từ đó, văn pháp luật bồi thường, hỗ trợ tái định cư ban hành tùy khuyết điểm ngày đầy đủ chặt chẽ Em xin chọn viết chủ đề “Bình luận quy định hành bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất đề xuất số kiến nghị góp phần hồn thiện quy định vấn đề lOMoARcPSD|14734974 NỘI DUNG I Khái quát chung Khái niệm: - Nhà nước thu hồi đất việc Nhà nước định thu lại quyền sử dụng đất người Nhà nước trao quyền sử dụng đất thu lại đất người sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai - Bồi thường đất việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất - Hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất việc Nhà nước trợ giúp cho người có đất thu hồi để ổn định đời sống, sản xuất phát triển Cơ sở pháp lí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất ở: - Luật đất đai 2013 (Điều 61 đến Điều 94 Luật đất đai 2013) - Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất II Các quy định chung pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Về đối tượng áp dụng: Cơ quan thực chức quản lý nhà nước đất đai; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; người sử dụng đất quy định Điều Luật Đất đai Nhà nước thu hồi đất; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Phạm vi áp dụng: Quy định chi tiết số nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Nguyên tắc bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất: Theo Điểu 74 Luật Đất đai 2013 Người sử dụng đất Nhà nước thu hồi đất có đủ điều kiện bồi thường quy định Điều 75 Luật bồi thường lOMoARcPSD|14734974 Việc bồi thường thực việc giao đất có mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, khơng có đất để bồi thường bồi thường tiền theo giá đất cụ thể loại đất thu hồi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định thời điểm định thu hồi đất Việc bồi thường Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời quy định pháp luật Điều kiện bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất ở: Theo khoản Điều 75 Luật Đất đai 2013: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất (sau gọi chung Giấy chứng nhận) có đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất theo quy định Luật mà chưa cấp, trừ trường hợp quy định khoản Điều 77 Luật này; người Việt Nam định cư nước thuộc đối tượng sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất Việt Nam mà có Giấy chứng nhận có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất theo quy định Luật mà chưa cấp Các quy định cụ thể bồi thường Nhà nước thu hồi đất ở: Được quy định tại: Điều 79 Luật Đất đai 2013 Bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất Điều Nghị định số 47/2014/NĐ-CP Bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất Điều 10 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP Bồi thường thiệt hại hạn chế khả sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất đất thuộc hành lang an toàn xây dựng cơng trình có hành lang bảo vệ Điều 16 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trường hợp thu hồi đất khu vực bị nhiễm mơi trường có nguy đe lOMoARcPSD|14734974 dọa tính mạng người; đất có nguy sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng người Các quy định hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất ở: Được quy định Điều 83 Luật Đất đai 2013 Hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất Khoản Điều 84 Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân Nhà nước thu hồi đất Điều 85 Luật Đất đai lập thực dự án tái định cư Điều 86 Luật Đất đai 2013 Bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi mà phải di chuyển chỗ Điều 21 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm trường hợp Nhà nước thu hồi đất kết hợp kinh doanh, dịch vụ hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ Điều 22 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP Hỗ trợ tái định cư trường hợp thu hồi đất hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư nước mà phải di chuyển chỗ Điều 26 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP Về lập thực dự án tái định cư Điều 27 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP Suất tái định cư tối thiểu III Bình luận quy định hành bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất Kể từ Luật đất đai năm 2013 đời quy định việc thu hồi đất có đất ở, quan nhà nước có thẩm quyền ban hành số văn hướng dẫn thi hành quy định cụ thể, chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất nói chung thu hồi đất nói riêng nghị định số 47/2014/NĐ-CP Từ việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư diễn nhanh chóng, thuận lợi, pháp luật, góp phần giải vấn đề vướng mắc công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp cho người bị thu hồi đất nói chung thu hồi đất nói riêng lOMoARcPSD|14734974 Các quy định pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xây dựng mục đích để bảo đảm quyền lợi cho người bị thu hồi đất ở, tạo điều kiện tốt cho người bị thu hồi đất tạo lập nơi mới, công việc mới, ổn định sống Người bị thu hồi đất bên cạnh việc nhận bồi thường, họ bố trí tái định cư hưởng khoản hỗ trợ khác theo pháp luật quy định Về nguyên tắc bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất Luật Đất đai 2003 chưa rành mạch; việc bồi thường, tái định cư chưa bảm đảm dân chủ, khách quan, cơng bằng, cơng khai chưa kịp thời.Vì vậy, Luật Đất đai 2013 sửa đổi theo hướng quy định cụ thể nguyên tắc bồi thường đất nhằm khắc phục bất cập nêu Điều 74 Luật Pháp luật đa dạng hóa hình thức bồi thường quy định Điều 79 Luật Đất đai 2013 Điều Nghị định số 47/2014/NĐ-CP So với Luật Đất đai 2003 Điều 79 điều luật bổ sung Khi bồi thường giao đất ở, nhà ở, mức diện tích đất ở, nhà khu tái định cư phù hợp với hoàn cảnh thực tế người bị thu hồi đất Bên cạnh việc bồi thường giao đất mới, nhà khu tái định cư tiền, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ không đủ điều kiện bồi thường đất ở, khơng có chỗ khác địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà giao đất có thu tiền sử dụng đất (theo Khoản Điều Nghị định số 47/2014/NĐ-CP) Đối với việc xác định giá đất để tính bồi thường Nhà nước thu hồi đất ở, pháp luật quy định giá đất bồi thường tiền theo giá đất cụ thể loại đất thu hồi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định thời điểm định thu hồi đất (theo Khoản Điều 74 Luật Đất đai 2013) Quy định đảm bảo quyền lợi cho người bị thu hồi đất bồi thường sát với giá thị trường, đồng thời phù hợp với tình hình cụ thể địa phương Về mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất quy định Điều 83 Luật Đất đai 2013 Điều 21, Điều 22 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP Nhờ tránh bất cập việc hỗ trợ, tạo hội cho hộ gia đình, cá nhân bị thu đất có sống ổn định sau thu hồi đất lOMoARcPSD|14734974 Việc lập, thực dự án tái định cư, bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi quy định Điều 86 Luật Đất đai; Điều 22, Điều 27, Điều 26 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP có nhiều điểm sáng Theo khoản Điều 26 Nghị định 47/2014/NĐ-CP: Dự án tái định cư lập phê duyệt độc lập với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải bảo đảm có đất ở, nhà tái định cư trước quan nhà nước có thẩm quyền định thu hồi đất, tăng cường tham gia người dân trình thu hồi đất quyền hộ gia đình mở rộng Điều giúp cho cá nhân, tổ chức bị thu hồi đất sớm ổn định sống, tránh trường hợp thu hồi đất chưa chia đất ở, nhà tái định cư cho người dân, đảm bảo minh bạch, công khai q trình tái định cư Mặc dù có nhiều ưu điểm nhiên quy định pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất không tránh khỏi hạn chế, bất cập trình triển khai thực thực tế: Bất cập lớn việc xác định giá bồi thường Theo quy định pháp luật giá bồi thường dựa giá đất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định thời điểm định thu hồi đất Quy định hồn tồn phụ thuộc vào ý chí chủ quan quan có thẩm quyền xác định giá đất Tuy nhiên giá đất thị trường ln biến động khơng ngừng gây khó khăn cho việc xác định giá bồi thường phù hợp Và thực tế cho thấy giá bồi thường phần lớn trường hợp thấp so với giá trị thị trường lấy đồng thuận từ đa số tất Thứ hai, quy định tái định cư, có quy định điều kiện bắt buộc khu tái định cư thực tế thực lại không đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật việc chất lượng nhà tái định cư thấp, thiếu thốn sở hạ tầng, yếu công tác quản lý khu tái định cư IV Đề xuất số kiến nghị góp phần hồn thiện quy định vấn đề bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất Để khắc phục hạn chế tồn quy định pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất cần phải thực số vấn đề như: lOMoARcPSD|14734974 Các văn quy định chi tiết thi hành phải bảo đảm tính thống cao, chi tiết, đầy đủ, dễ hiểu chặt chẽ để nhân dân hiểu rõ quy định luật, hiểu rõ quyền lợi ích mình, tránh khiếu kiện sai; cán bộ, cơng chức áp dụng luật xác hơn, tránh làm nảy sinh khiếu kiện công dân trình thực thi pháp luật Các quan quản lý nhà nước lĩnh vực liên quan đến đất đai cần phải nỗ lực để hoàn thiện khung khổ pháp lý lĩnh vực đất đai nói chung vấn đề bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất nói riêng Cụ thể, phía nhà lập pháp cần phải đứng phương diện người bị thu hồi đất để xây dựng quy định pháp luật cho đảm bảo hài hịa lợi ích Nhà nước, người bị thu hồi đất chủ đầu tư Việc xây dựng quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất phải xuất phát từ tình hình thực tế, tránh đưa quy định mang tính lý thuyết, khơng khả thi lOMoARcPSD|14734974 KẾT LUẬN Từ phân tích nêu trên, nói quy định pháp luật đất đai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất nói chung thu hồi đất nói riêng ngày hồn thiện phát huy vai trò thực tiễn xã hội Trong thời gian tới, quan có thẩm quyền cần phát huy điểm mạnh khắc phục bất cập cịn tồn Nhờ bảo đảm quyền lợi cho người bị thu hồi đất tạo điều kiện cho việc thu hồi đất, giải phóng mặt diễn nhanh chóng, thuận lợi Tình trạng trì trệ khơng cịn tiếp diễn 10 lOMoARcPSD|14734974 - Công ty TNHH hai thành viên trở lên không quyền phát hành cổ phần - Được phát hành trái phiếu theo quy định VD : Mơ hình tổ chức quản lý công ty TNHH thành viên trở lên sau : - Hội đồng thành viên (Chủ tịch công ty) - Giám đốc Tổng giám đốc - Ban Kiểm soát (chỉ bắt buộc công ty từ 11 thành viên trở lên) - Trong đó, Hội đồng thành viên (Điều 56) gồm tất thành viên, quan có định cao công ty Hội đồng thành viên hoạt động không thường xuyên, thực chức thông qua họp định vấn đề quan trọng công ty, sở biểu thành viên họp - Chủ tịch Hội đồng thành viên (Điều 57) Hội đồng thành viên bầu, kiêm Giám đốc Tổng giám đốc Chủ tịch Hội đồng thành viên thực quyền nghĩa vụ theo Luật Doanh nghiệp Điều lệ công ty - Giám đốc Tổng giám đốc (Điều 64, 65) người điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên việc thực quyền nghĩa vụ Ban Kiểm sốt hoạt động theo Điều lệ công ty (quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, chế độ làm việc )  1,3 Công ty cổ phần - Vốn điều lệ chia thành nhiều phần gọi cổ phần; - Cổ đơng tổ chức, cá nhân; Số lượng cổ đông tối thiểu 03 không hạn chế số lượng tối đa; - Cổ đông chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp phạm vi số vốn góp vào doanh nghiệp; - Cổ đơng có quyền tự chuyển nhượng cổ phần cho người khác, trừ trường hợp quy định khoản Điều 120 khoản Điều 127 Luật này; - Có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; - Có quyền phát hành cổ phần loại để huy động vốn 14 Downloaded by quang tran (qt738189@gmail.com) lOMoARcPSD|14734974 VD : Tại Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần sau: - Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý hoạt động theo hai mơ hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật chứng khốn có quy định khác: a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Giám đốc Tổng giám đốc Trường hợp cơng ty cổ phần có 11 cổ đông cổ đông tổ chức sở hữu 50% tổng số cổ phần công ty khơng bắt buộc phải có Ban kiểm sốt; b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Giám đốc Tổng giám đốc Trường hợp 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải thành viên độc lập có Ban kiểm tốn nội trực thuộc Hội đồng quản trị Các thành viên độc lập thực chức giám sát tổ chức thực kiểm soát việc quản lý điều hành công ty.”  1,4 Công ty hợp danh - Phải có 02 thành viên chủ sở hữu chung công ty, kinh doanh tên chung (sau gọi thành viên hợp danh) Ngồi thành viên hợp danh, cơng ty có thêm thành viên góp vốn - Thành viên hợp danh phải cá nhân, chịu trách nhiệm tồn tài sản nghĩa vụ cơng ty; - Thành viên góp vốn tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm khoản nợ công ty phạm vi số vốn cam kết góp vào cơng ty - Cơng ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Công ty hợp danh không phát hành loại chứng khoán VD : Về nguyên tắc, cấu tổ chức quản lý công ty hợp danh thành viên thoả thuận quy định Điều lệ công ty, song phải bảo đảm thành viên hợp danh quyền ngang định vấn đề quản lý công ty -Do đó, pháp luật quy định Hội đồng thành viên gồm tất thành viên hợp danh quan định tất hoạt động quản lý, kinh doanh công ty Các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật - Trong trình hoạt động, thành viên hợp danh phân cơng đảm nhiệm việc quản lý công ty cử số thành viên hợp danh làm Giám đốc Giám đốc làm 15 Downloaded by quang tran (qt738189@gmail.com) lOMoARcPSD|14734974 nhiệm vụ phân cơng, điều hồ phối hợp cơng việc thành viên hợp danh điều hành công việc nội công ty - Việc biểu Hội đồng thành viên công ty hợp danh tiến hành theo nguyên tắc đa số phiếu Tuy nhiên, định vấn đề sau phải thơng qua theo ngun tắc trí, tức tất thành viên hợp danh chấp thuận  1,5 Doanh nghiệp tư nhân - Số lượng thành viên: Chỉ có cá nhân làm chủ ( khoản điều 188) - Trách nhiệm: chịu trách nhiệm tồn tài sản hoạt động doanh nghiệp - Mỗi cá nhân quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân Chủ doanh nghiệp tư nhân không đồng thời chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh công ty hợp danh - Không phát hành loại chứng khốn - Khơng quyền góp vốn thành lập mua cổ phần, phần vốn góp cơng ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần.; - Doanh nghiệp tư nhân tư cách pháp nhân (Điều 74 luật dân 2015) VD: Doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp cá nhân làm chủ tự chịu trách nhiệm tồn tài sản hoạt động doanh nghiệp - Doanh nghiệp tư nhân khơng phát hành loại chứng khốn - Mỗi cá nhân quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân Chủ doanh nghiệp tư nhân không đồng thời chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh - Doanh nghiệp tư nhân khơng quyền góp vốn thành lập mua cổ phần, phần vốn góp cơng ty hợp danh, cơng ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần.“ - Về quản lý doanh nghiệp, theo Khoản Điều 185 : "Chủ doanh nghiệp tư nhân có tồn quyền định tất hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau nộp thuế thực nghĩa vụ tài khác theo quy định pháp luật." 16 Downloaded by quang tran (qt738189@gmail.com) lOMoARcPSD|14734974  Khi thành lập doanh nghiệp cần lưu ý điểm sau mặt pháp lý: + Thứ : Phân biệt loại hình doanh nghiệp + Thứ hai : Tên doanh nghiệp + Thứ ba : Ngành nghề kinh doanh + Thứ tư : Địa trụ sở công ty + Thứ năm : Xác định thành viên/ cổ đơng góp vốn với cơng ty cổ phần + Thứ sáu : Người đại diện pháp luật + Thứ bảy : Vốn điều lệ CÂU 2: LUẬT HỢP ĐỒNG: Trình bày nội dung hợp đồng dân Phân tích, so sánh giống khác hợp đồng dân với hợp đồng thương mại hợp đồng lao động (về nội dung, hình thức hợp đồng) Bài làm: Nội dung hợp đồng dân sự: Nội dung hợp đồồng dân điềồu khoản mà chủ thể tham gia hợp đồồng thỏa thuận điềồu khoản xác định quyềồn nghĩa vụ dân cụ thể bền hợp đồồng Đây điềồu khoản câồn phải có hợp đồồng Tùy theo loại hợp đồng, bên thỏa thuận nội dung sau: - Đối tượng hợp đồng; - Số lượng, chất lượng; - Giá, phương thức toán; - Quyền nghĩa vụ bên; - Trách nhiệm vi phạm hợp đồng; - Phương thức giải tranh chấp Ngoài nội dung trên, bên thỏa thuận thêm điều khoản, nguyên tắc có lợi cho người lao động 17 Downloaded by quang tran (qt738189@gmail.com) lOMoARcPSD|14734974 Sự giống khác hợp đồng dân với hợp đồng thương mại hợp đồng lao động 2.1 Giống nhau: 2.1.1 Về nội dung: - Đềồu hướng tới lợi ích mồỗi bền lợi ích chung bền tham gia giao kềết hợp đồồng; - Ba loại hợp đồng có số điều khoản tương tự như: điều khoản chủ thể; đối tượng hợp đồng; giá cả; quyền nghĩa vụ bên; phương thức thực hiện; phương thức toán; giải tranh chấp phát sinh có; - Sau hợp đồng xác lập đầy đủ yếu tố hiệu lực ràng buộc pháp luật Các bên buộc phải thực cam kết 2,1,2, Về hình thức - Đều giao dịch thiết lập dựa tự nguyện, bình đẳng thỏa thuận bên; - Cả ba loại hợp đồng giao kết lời nói văn 2.2 Khác nhau: 2,2,1, Về hình thức: Hợp đồng dân - Hợp đồng dân thông Hợp đồng lao động - Hợp đồng lao động giao Hợp đồng thương mại - Hợp đồng thương mại với thể nhiều kết văn lập tính chất giá trị lớn hơn, hình thức văn thành hai bản, bên giữ phức tạp hay pháp bản, miệng, luật yêu cầu thường được thực - Hợp đồng lao động có thời giao kết văn hành vi vụ thể Các hợp hạn tháng với công chứng để tăng đồng dân số cơng việc có tính chất giá trị pháp lý đảm bảo giao kết miệng nhiều tạm thời giao kết rõ ràng quyền 18 Downloaded by quang tran (qt738189@gmail.com) lOMoARcPSD|14734974 thơng qua tín nhiệm, miệng nghĩa vụ bện giao dịch đơn giản, có tính - Bên cạnh có số phổ thơng giá trị thấp hợp đồng thực - Tuy nhiên có số lời nói, hành vi giao dịch bắt buộc thực văn công chứng 2.2.2 Về nội dung: Hợp đồng dân Hợp đồng dân Hợp đồng lao động Hợp đồng lao động tổng Hợp đồng thương mại Hợp đồng thương mại khái niệm chung, bao gồm họp điều khoản mà loại hợp đồng dân loại hợp đồng (trong NLĐ NSDLĐ thoả Khác với loại hợp đồng có hợp đồng thương mại) thuận họp đồng, phản dân khác, hợp đồng giao kết ánh quyền nghĩa vụ thương mại liên quan đến chủ thể pháp nhân bên hợp đồng hoạt động thương mại cá nhân quan hệ lao động xác lập bên hợp đồng, nhằm mục đích - Chủ thể giao kết hợp đồng thương nhân sinh lợi không nhằm lao động NLĐ bên thương nhân mục đích sinh lợi NSDLĐ nhằm mục đích sinh lợi - Chủ thể hợp đồng dân - Chủ thể hợp đồng có tư cách pháp thương mại phải có tư cách nhân khơng pháp nhân Câu 3: Trình bày nội dung chế độ bảo hiểm xã hội theo Bộ luật Lao động năm 2019 Theo Bộ luật Lao động năm 2019, quan hệ pháp luật người lao động 19 Downloaded by quang tran (qt738189@gmail.com) lOMoARcPSD|14734974 người sử dụng lao động xác lập sở nào? Người lao động người sử dụng lao động phải trích nộp theo tỉ lệ cho quỹ bảo hiểm xã hội Bài làm: • Nội dung chế độ bảo hiểm xã hội theo Bộ luật Lao động năm 2019: - Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm chế độ sau: + Ốm đau; + Thai sản; + Tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; + Hưu trí; + Tử tuất - Bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm chế độ sau: + Hưu trí; + Tử tuất - Bảo hiểm thất nghiệp bao gồm chế độ sau đây: + Trợ cấp thất nghiệp; + Hỗ trợ học nghề; + Hỗ trợ tìm việc làm • Theo Bộ luật Lao động năm 2019, quan hệ pháp luật người lao động người sử dụng lao động xác lập sở quy định pháp luật lao động Quan hệ lao động người lao động người sử dụng lao động quan hệ pháp luật lao động cá nhân Chủ thể quan hệ lao động cá nhân người lao động với người sử dụng lao động bị chi phối quy định pháp luật Cơ sở phát sinh quan hệ lao động người lao động người sử dụng lao động thông qua hợp đồng lao động Người lao động người sử dụng lao động phải trích nộp theo tỉ lệ cho quỹ bảo hiểm xã hội Bảng thống kê mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN từ 01/10/2021 20 Downloaded by quang tran (qt738189@gmail.com) lOMoARcPSD|14734974 - Người lao động thông thường: Người sử dụng lao động Người lao động BHXH BHXH Ốm Ốm Hưu tríTNLĐ- BHTN BHYT Hưu tríTNLĐ- BHTN BHYT đauđauBNN tử tuất BNN tử tuất thai sản thai sản 14% 8% hoặc tạm 3% 0% 0% 3% tạm 1% 1.5% dừng dừng 20% 6% 10.5% 2.5% Tổng cộng 30.5% 8.5% - Cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Người sử dụng lao động Người lao động BHXH BHXH Ốm Ốm Hưu trí- đau- TNLĐ- BHTN BHYT Hưu trí- đau- TNLĐ- BHTN BHYT tử tuất thai BNN (*) tử tuất thai BNN sản sản 14% 8% hoặc 3% 0.5% 1% 3% 1% 1.5% tạm tạm dừng dừng 21.5% 7.5% 10.5% 2.5% Tổng cộng 32% 10% 21 Downloaded by quang tran (qt738189@gmail.com) lOMoARcPSD|14734974 KIỂM TRA LẦN 1.Trình bày chủ thể sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013 Tại tranh chấp đất đai ngày nhiều? Làm để khắc phục tình trạng thời gian tới? 2.Trình bày nội dung pháp lí hợp đồng dân Phân tích, so sánh điểm khác biệt hợp đồng dân với hợp đồng thương mại theo quy định pháp luật Việt Nam hành Bài làm Câu 1: Cũng giống Luật đất đai năm 2003, Luật đất đai năm 2013 liệt kê chủ thể sử dụng đất Đây chủ thể Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất Cụ thể bao gồm: - Tổ chức nước gồm quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức trị, tổ chức trị – xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức nghiệp công lập tổ chức khác theo quy định pháp luật dân sự; - Hộ gia đình, cá nhân nước - Cộng đồng dân cư gồm cộng đồng người Việt Nam sinh sống địa bàn thôn, làng, ấp, bản, bn, phum, sóc, tổ dân phố điểm dân cư tương tự có phong tục, tập quán có chung dịng họ; - Cơ sở tơn giáo gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng tôn giáo, trụ sở tổ chức tôn giáo sở khác tơn giáo; - Tổ chức nước ngồi có chức ngoại giao gồm quan đại diện ngoại giao, quan lãnh sự, quan đại diện khác nước ngồi có chức ngoại giao Chính phủ Việt Nam thừa nhận; quan đại diện tổ chức thuộc Liên hợp quốc, quan tổ chức liên phủ, quan đại diện tổ chức liên phủ; 22 Downloaded by quang tran (qt738189@gmail.com) lOMoARcPSD|14734974 - Người Việt Nam định cư nước theo quy định pháp luật quốc tịch; - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi gồm doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp Việt Nam mà nhà đầu tư nước mua cổ phần, sáp nhập, mua lại theo quy định pháp luật đầu tư Để bảo đảm quyền cho người sử dụng đất Nhà nước cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất Sau Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất người sử dụng đất phải áp dụng nguyên tắc sử dụng sau: Sử dụng đất quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mục đích sử dụng đất; Sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ mơi trường khơng làm tổn hại đến lợi ích đáng người sử dụng đất xung quanh; Đồng thời người sử dụng đất phải thực quyền, nghĩa vụ thời hạn sử dụng đất theo quy định Luật đất đai quy định khác pháp luật có liên quan Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng tranh chấp đất đai Thứ nhu cầu sử dụng đất ngày tăng dẫn đến đất đai ngày có giá trị Giá đất Nhà nước quản lý tăng thường xuyên Nguyên nhân thứ hai xuất phát từ vấn đề kinh tế, đồng tiền đưa chuẩn mực đạo đức, đạo lý gia đình, dịng tộc trở nên thứ yếu Có thể dẫn chứng nhiều vụ việc: Sau người có tài sản (cha, mẹ, ông, bà…) qua đời, hệ cháu, người thân thích gia đình, dịng tộc sẵn sàng hủy bỏ thỏa thuận dân tài sản đất đai trước liên quan đến thừa kế Điều dẫn đến nhiều hợp đồng tặng cho tài sản khơng có hiệu lực Từ thành thị đến nơng thơn, đất đai ngày có giá nên có vụ cần vài chục, vài trăm, chí vài mét vuông đất, anh em nhà kéo tịa Theo đánh giá người làm cơng tác xét xử, luân thường, đạo lý nhiều gia đình chưa rạn nứt nghiêm trọng thời gian gần Tất tranh chấp, tranh giành đất đai 23 Downloaded by quang tran (qt738189@gmail.com) lOMoARcPSD|14734974 Nguyên nhân gia tăng số vụ tranh chấp đất đai khơng dừng mà theo em, cịn trình độ dân trí ngày nâng lên Khi đó, người dân bắt đầu quay lại xem xét thủ tục, quan hệ pháp lý, hợp đồng dân cũ xác lập trước khơng quy định để khởi kiện giành lại quyền lợi cho Trên thực tế có nhiều hợp đồng mua bán bị tịa tun vơ hiệu khơng mặt thủ tục Cụ thể, đất đai tài sản đặc biệt, Nhà nước quy định chuyển nhượng bắt buộc phải làm thủ tục theo biểu mẫu, cịn việc chuyển nhượng với thơng qua “giấy tay” xem vô hiệu Trong trường hợp ấy, thơng thường Tịa án tạm đình giải vụ án vòng tháng để hai bên làm lại thủ tục cho quy định pháp luật Giải pháp khắc phục tình trạng tranh chấp đất đai: - Cơ quan quản lý phải nâng cao lực quản lý để đảm bảo áp dụng hợp lý, kịp thời, phù hợp biện pháp có tranh chấp xảy - Các hồ sơ đất đai phải cập nhật liên tục, đầy đủ thơng tin, xác nhằm đảm bảo giải triệt để vấn đề tranh chấp mà người dân gặp phải Đồng thời giúp cơng tác rà sốt thơng tin diễn nhanh chóng, máy giải giảm nhẹ gánh nặng, giải hiệu - Cung cấp văn hướng dẫn kịp thời tránh vi phạm không đáng có Nếu người dân có hiểu biết định pháp luật tranh chấp khơng đáng kể khó xảy ra, tình hình tranh chấp nước giảm đáng kể - Xử lý nghiêm chỉnh cán bộ, lãnh đạo, nhân viên quản lý đất đai để sai phạm nghiêm trọng giải vấn đề đất đai, ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp người dân Câu 2: Nội dung pháp lí hợp đồng dân điều khoản mà chủ thể tham gia hợp đồng thỏa thuận điều khoản xác định quyền nghĩa vụ dân cụ thể bên hợp đồng Đây điều khoản cần phải có hợp đồng 24 Downloaded by quang tran (qt738189@gmail.com) lOMoARcPSD|14734974 Tùy theo loại hợp đồng, bên thỏa thuận nội dung sau: - Đối tượng hợp đồng tài sản phải giao, công việc phải làm không làm; - Số lượng, chất lượng; - Giá, phương thức toán; - Quyền, nghĩa vụ bên; - Trách nhiệm vi phạm hợp đồng; - Phương thức giải tranh chấp *Giống nhau: Đều giao dịch có chất dân sự, thiết lập dựa tự nguyện, bình đẳng thỏa thuận bên; - Đều hướng tới lợi ích bên lợi ích chung bên tham gia giao kết hợp đồng; - Hai loại hợp đồng có số điều khoản tương tự như: Điều khoản chủ thể; đối tượng hợp đồng; giá cả; quyền nghĩa vụ bên; phương thức thực hiện; phương thức toán; giải tranh chấp phát sinh có * Khác nhau: TIÊU CHÍ Luật áp dụng Chủ thể hợp đồng HỢP ĐỒNG DÂN SỰ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI Bộ luật Dân 2015 Luật Thương mại 2005 Xác lập chủ thể Ít bên thương nhân Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên Riêng cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên có đủ tài sản riêng tự ký kết thực 25 Downloaded by quang tran (qt738189@gmail.com) lOMoARcPSD|14734974 hợp đồng dân Mục đích Nhằm mục tiêu chủ yếu sinh hoạt tiêu dùng Nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận – sinh lợi Bản chất Có thể mục tiêu sinh lợi khơng mang tính thường xuyên Là hình thức thể hoạt động kinh doanh chun nghiệp Hình thức hợp đồng Lời nói, hành vi, văn Đa phần miệng nhiều thơng qua tín nhiệm, giao dịch đơn giản, có tính phổ thơng giá trị thấp Lời nói, hành vi, nhiên hợp đồng pháp luật quy định bắt buộc văn ngồi cịn có hình thức fax, telex thư điện tử xem hình thức văn - Hợp đồng vay - Hợp đồng mượn - Hợp đồng mua bán hàng hoá - Hợp đồng vận chuyển Một số loại hợp đồng - Hợp đồng đại lý - Hợp đồng gia công - Hợp đồng đại diện - Hợp đồng uỷ quyền - Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại -Hợp đồng gửi giữ - Hợp đồng cung ứng dịch vụ -Hợp đồng thuê khoán -… Nội dung hợp đồng Tùy theo loại hợp đồng, bên thoả thuận nội dung sau đây: - Đối tượng hợp đồng tài sản phải giao, cơng việc phải làm khơng làm; Ngồi điều khoản tương tư Hợp đồng dân sự, hợp đồng thương mại có số điều khoản mà hợp đồng dân khơng có như: điều khoản thời gian, địa điểm giao hàng; điều khoản vận chuyển hàng hóa; điều khoản bảo hiểm;… - Số lượng, chất lượng; 26 Downloaded by quang tran (qt738189@gmail.com) lOMoARcPSD|14734974 - Giá, phương thức toán; - Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hợp đồng; - Quyền, nghĩa vụ bên; - Trách nhiệm vi phạm hợp đồng - Phạt vi phạm hợp đồng - Các nội dung khác Cơ quan giải tranh chấp Phạt vi phạm hợp đồng Biện pháp đảm bảo -Toà án Toà án - Trọng tài Bên vi phạm hợp đồng phải chịu phạt vi phạm bên có thỏa thuận phạt vi phạm hợp đồng Luật Thương mại 2005 quy định tổng mức phạt vi phạm cho hợp đồng thương mại không vượt 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp vi phạm hợp đồng dịch vụ giám định Do bên thoả thuận Cầm cố tài sản - Thế chấp tài sản - Đặt cọc - Ký cược - Ký quỹ - Bảo lưu quyền sở hữu 27 Downloaded by quang tran (qt738189@gmail.com) lOMoARcPSD|14734974 - Bảo lãnh - Tín chấp - Cầm giữ tài sản 28 Downloaded by quang tran (qt738189@gmail.com) ... thu hồi đất ở? ??…………………………6 III Bình luận quy định hành bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất ở? ??………………………………………………………………6 IV Đề xuất số kiến nghị góp phần hồn thiện quy định vấn đề. .. nghị góp phần hồn thiện quy định vấn đề bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất Để khắc phục hạn chế tồn quy định pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất cần... tắc bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất? ??……………………4 Điều kiện bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất ở? ??……………….5 Các quy định cụ thể bồi thường Nhà nước thu hồi đất ở? ??………………5 Các quy định hỗ trợ Nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận luật đất đai Bình luận các quy định hiện hành về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở và đề xuất một số kiến nghị góp phần hoàn thiện các quy định về vấn đề này,

Từ khóa liên quan