0

Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội

7 6 0
  • Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 16:42

Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội I Tồn tại xã hội Khái niệm là phương diện sinh hoạt vật chất và các điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội (Những gì cần cho sự tồn tại và phát triển của xã hội) Bao gồm Điều kiện tự nhiên – hoàn cảnh địa lý Dân cư (vd Dân số già gây ảnh hưởng đến nền kinh tế) Phương thức sản xuất (yếu tố cơ bản nhất đóng vai trò quyết định) NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH MÁC Chủ đề: Tồn xã hội định ý thức xã hội tính độc lập tương đối ý thức xã hội I Tồn xã hội Khái niệm: phương diện sinh hoạt vật chất điều kiện sinh hoạt vật chất xã hội (Những cần cho tồn phát triển xã hội) Bao gồm: - Điều kiện tự nhiên – hoàn cảnh địa lý - Dân cư (vd: Dân số già gây ảnh hưởng đến kinh tế) - Phương thức sản xuất (yếu tố đóng vai trị định)  Các yếu tố thống biện chứng với II Ý thức xã hội a) Khái niệm: - Ý thức xã hội: phương diện sinh hoạt tinh thần xã hội - Ý thức cá nhân: giới tinh thần người riêng biệt, cụ thể Cũng xã hội tập hợp nhiều cá thể người ý thức xã hội ý thức cá nhân có quan niệm biện chứng chung riêng Chúng thống với không đồng - Do ý thức xã hội có kết cấu phức tạp, nên chia theo nhiều phương diện để tiếp cận: b) Phân tích theo trình độ phản ánh giới - Ý thức thơng thường: tri thức, quan niệm hình thành từ thực tiễn hoạt động ngày, chưa hệ thống, khái quát Vd: câu ca dao, tục ngữ “Chuồn chuồn bay thấp mưa/ Bay cao nắng bay vừa râm” “Đêm tháng năm chưa nằm sáng/ Ngày tháng mười chưa cười tối” - Ý thức lý luận: tư tưởng, quan điểm hệ thống, khái quát thành học thuyết Vd: chủ nghĩa Mác Lê nin… c) Phân tích theo phương thức phản ánh - Tâm lý xã hội: phản ánh trực tiếp tự phát hoàn cảnh sống (buồn, vui, hỉ, nộ, ái, ố thường ngày) - Hệ tư tưởng xã hội: phản ánh gián tiếp tự giác (hệ thống quan niệm, quan điểm) Mối quan hệ biện chứng tồn xã hội ý thức xã hội + Tồn xã hội định ý thức xã hội; ý thức xã hội phản ánh tồn xã hội + Tính độc lập tương đối ý thức xã hội + Ý nghĩa phương pháp luận III Tồn xã hội định ý thức xã hội [Slide 1: TTXH định YTXH; YTXH phản ánh TTXH] - Ngay từ khái niệm: Ý thức xã hội phương diện sinh hoạt tinh thần xã hội, nảy sinh từ tồn xã hội phản ánh tồn xã hội giai đoạn phát triển định - Chủ nghĩa vật: vật chất có trước, vật chất định ý thức  đời sống tinh thần xã hội hình thành phát triển sở đời sống vật chất  TT có trước, YT có sau, YT chẳng qua TT nhận thức sáng tạo: YTXH có khả phản ánh đúng, đầy đủ, xác TTXH [Slide 2: Tiểu chốt]  Nguồn gốc chất YT TT định - Vậy nên, khơng thể tìm nguồn gốc tư tưởng, tâm lý xã hội thân mà phải tìm thực vật chất (tư tưởng, tâm lý xã hội dạng phản ứng lại với đời sống tự không tự sinh não >< chủ nghĩa tâm: thứ tồn bên tâm thức thuộc tâm thức.) [Slide 3: Vai trò định TTXH YTXH] - TTXH định YTXH cách đơn giản, trực tiếp mà thường thông qua khâu trung gian phức tạp - TTXH sinh YTXH khơng phải tư tưởng, quan niệm, lú luận… phản ánh rõ ràng trực tiếp mối quan hệ kinh tế thời đại mà phải xét đến thấy - TTXH biến đối kéo theo biến đổi tất yếu YTXH Trong TTXH biến đổi trước, YTXH biến đổi sau  Ý thức xã hội phản ánh tồn xã hội phụ thuộc tồn xã hội  Khi tồn xã hội biến đổi, ý thức xã hội biến đổi theo  Vậy nên giai đoạn lịch sử khác nhau, thấy có lý luận, quan điểm, tư tưởng khác Vd: Văn học hình thái ý thức xã hội (nằm đời sống tinh thần) nên văn học bắt nguồn từ sống phản ánh sống Ta dễ dàng thấy có nhiều dịng văn học nở rộ tàn lụi theo thời kì lịch sử Giai đoạn trước CMT8 thịnh hành dòng văn học thực phê phán, lên án gay gắt xã hội thực dân nửa phong kiến cầu cứu yếu ớt bất lực cho số phận nông dân thấp cổ bé họng Sở dĩ có dịng văn học đương thời xã hội thời kì đen tối, nhà văn nhà thơ bế tắc khơng tìm lối cho thời cục (chưa giác ngộ CM)  nhân vật rơi vào đường (Lão Hạc chết, chị Dậu chạy vào đêm tối tiền đồ chị…) [Slide 4: Tiểu chốt] - Hệ tư tưởng thống trị xã hội: ý thức xã hội có tính giai cấp (vì tồn xã hội phân giai cấp), phản ánh điều kiện sinh hoạt vật chất lợi ích khác nhau, đối lập giai cấp Mỗi giai cấp có đời sống sinh hoạt tinh thần đặc thù  Hệ tư tưởng thống trị xã hội hệ tư tưởng giai cấp thống trị  Giai cấp chi phối tư liệu sản xuất vật chất chi phối tư liệu sản xuất tinh thần - Nếu muốn ý thức biến đổi, phải tác động làm thay đổi tồn xã hội Vd: Liên hệ thực tiễn nước ta IV Tính độc lập tương đối ý thức xã hội Ý thức xã hội thường lạc hậu so với tồn xã hội Nhiều yếu tố ý thức xã hội cũ tồn lâu kể sở tồn xã hội khơng cịn do: - Ý thức xã hội phản ánh tồn xã hội (tồn xã hội có biến đổi ý thức xã hội biến đổi) - Tồn xã hội biến đổi trước biến đổi không ngừng ý thức xã hội biến đổi sau biến đổi - Sự bảo thủ thói quen, tập quán, phong tục… - Ý thức xã hội ln gắn với lợi ích nhóm người định  họ sức bảo vệ cũ, chống đối Vd: CM có trước, văn học CM có sau Chiến tranh kết thúc rồi, theo qn tính, dịng văn học cách mạng cịn yếu so với dòng văn học phản chiến văn học cảm hứng Ý thức xã hội vượt trước tồn xã hội - Tư tưởng khoa học tiên tiến dự báo tương lai  Có thể tổ chức, định hướng, đạo hoạt động thực tiễn người Vd: Các sản phẩm thuộc lĩnh vực khoa học viễn tưởng (Wall-E, The Matrix ) - Tuy nhiên vượt trước phụ thuộc vào tồn xã hội Ý thức xã hội có tính kế thừa phát triển - Bất quan điểm lý luận kế thừa tài liệu lý luận thời đại trước - Không thể giải thích tư tưởng dựa vào quan hệ kinh tế có mà cần phải ý tới giai đoạn phát triển tư tưởng trước - Thực tế chứng minh, có giai đoạn hưng suy hình thái ý thức (văn học, triết học, nghệ thuật…) khơng hồn tồn trùng khớp với hưng suy kinh tế  Hưng suy YTXH đơi khơng hồn tồn giống với TTXH Vd: Chủ nghĩa vật biện chứng Mác dựa nhiều sở lý luận thời đại trước chủ nghĩa vật cổ đại, chủ nghĩa vật cận đại v.v - Sự kế thừa mang tính giai cấp: Giai cấp cấp tiến tiếp nhận di sản tư tưởng tiến bộ; giai cấp bảo thủ tiếp thu, khôi phục tư tưởng, lý thuyết xã hội phản tiến thời kỳ lịch sử trước Sự tác động qua lại hình thái ý thức xã hội phát triển chúng - Là nguyên nhân làm cho hình thái ý thức có mặt, tính chất khơng thể giải thích cách trực tiếp từ tồn xã hội - Lúc có giao thoa, tác động qua lại hình thái ý thức xã hội Vd: trào lưu hội họa, văn học, điêu khắc; văn-sử-triết bất phân; văn học CM chịu ảnh hưởng trị; văn học cổ đại ảnh hưởng triết học, tôn giáo… - Thông thường giai đoạn lịch sử có hình thái ý thức lên hàng đầu, chi phối hình thái cịn lại Vd: trị chi phối trào lưu văn học cách mạng Ý thức xã hội có khả tác động trở lại tồn xã hội - “Sự phát triển trị, pháp luật, triết học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật v.v dựa sở phát triển kinh tế Nhưng tất chúng có ảnh hưởng lẫn ảnh hưởng đến sở kinh tế” – Ăngghen Vd: pháp luật, tôn giáo ảnh hưởng đến kinh tế: thời trung đại, quan niệm nho giáo “sĩ-nông-công-thương” cho thương nhân tầng lớp thấp chí khơng thi làm quan  kiềm hãm nghề thương, kiềm hãm trao đổi buôn bán - Mức độ ảnh hưởng tư tưởng phát triển xã hội phụ thuộc vào điều kiện lịch sử cụ thể, mối quan hệ kinh tế, giai cấp thống trị, mức độ phản ánh nhu cầu xã hội… -Vì phương thức sản xuất yếu tố đóng vai trị định? - Khái niệm: phương thức sản xuất cách thức tiến hành sản xuất cải vật chất - Quy luật: Phương thức sản xuất đời, thay phương thức sản xuất cũ lỗi thời  mặt đời sống xã hội có thay đổi (kết cấu kinh tế, kết cấu giai cấp, quan điểm tư tưởng xã hội đến, tổ chức xã hội)  Phương thức sản xuất định chuyển biến xã hội loài người qua giai đoạn lịch sử - Lịch sử loài người trải qua xã hội tương ứng với phương thức sx: Cộng sản nguyên thủy Săn bắn, hái lượm Chiếm hữu nơ lệ Bóc lột nơ lệ Phong kiến Sở hữu ruộng đất; tô thuế Tư Tư sản sở hữu tư liệu sản xuất Cộng sản chủ nghĩa Tư liệu sản xuất chung  Phân biệt hai khái niệm nhận thức ý thức: - Nhận thức: trình phản ánh biện chứng thực khách quan vào óc người, có tính tích cực, động, sáng tạo, sở thực tiễn Sự nhận thức người vừa ý thức, vừa vô thức, vừa cụ thể, vừa trừu tượng mang tính trực giác Q trình nhận thức sử dụng tri thức có sẵn tạo tri thức - Ý thức: trạng thái hay đặc tính nhận thức ... xã hội: phản ánh gián tiếp tự giác (hệ thống quan niệm, quan điểm) Mối quan hệ biện chứng tồn xã hội ý thức xã hội + Tồn xã hội định ý thức xã hội; ý thức xã hội phản ánh tồn xã hội + Tính độc. .. thức xã hội cũ tồn lâu kể sở tồn xã hội khơng cịn do: - Ý thức xã hội phản ánh tồn xã hội (tồn xã hội có biến đổi ý thức xã hội biến đổi) - Tồn xã hội biến đổi trước biến đổi không ngừng ý thức xã. .. muốn ý thức biến đổi, phải tác động làm thay đổi tồn xã hội Vd: Liên hệ thực tiễn nước ta IV Tính độc lập tương đối ý thức xã hội Ý thức xã hội thường lạc hậu so với tồn xã hội Nhiều yếu tố ý thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội,

Từ khóa liên quan