0

Tiểu luận marketing mix

23 8 0
  • Tiểu luận marketing mix

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 13:41

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ SINH HOÁ THỰC PHẨM TIỂU LUẬN CHIẾN LƯỢC TUYỂN MARKETING MIX TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CẦN THƠ Sinh viên thực hiện NGUYỄN THỊ TRANG ĐÀI MSSV 1800238 Ngành CNSH khoá 2018 Cần Thơ – năm 2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ SINH HOÁ THỰC PHẨM TIỂU LUẬN CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CẦN THƠ Giảng viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện Nguyễn Minh Tân Ngu. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ KHOA CƠNG NGHỆ SINH HỐ THỰC PHẨM  TIỂU LUẬN CHIẾN LƯỢC TUYỂN MARKETING MIX TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ TRANG ĐÀI MSSV : 1800238 Ngành : CNSH khoá 2018 Cần Thơ – năm 2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CƠNG NGHỆ CẦN THƠ KHOA CƠNG NGHỆ SINH HỐ THỰC PHẨM  TIỂU LUẬN CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ Giảng viên hướng dẫn : Sinh viên thực : Nguyễn Minh Tân Nguyễn Thị Trang Đài MSSV : 1800238 Ngành : CNSH khoá 2018 Cần Thơ – năm 2021 MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH i MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING MIX 1.1 Khái niệm Marketing Mix .2 1.2 Các thành phần Marketing mix 1.2.1 Sản phẩm (Product) 1.2.2 Prices (Giá) 1.2.3 Promotion – Hỗ trợ chi phí (học phí) 1.2.4 Place – Địa điểm, nơi phân phối sản phẩm 1.2.5 People – Con người CHƯƠNG THỰC TRẠNG HỌC ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ 2.1 Giới thiệu khái quát trường Đại Học Kỹ Thuật – Công Nghệ Cần Thơ 2.2 Thực trạng công tác đào tạo giảng dạy Trường Đại Học Kỹ Thuật – Công Nghệ Cần Thơ 2.3 Thực trạng chiến lược marketing mix Trường Đại Học Kỹ Thuật – Công Nghệ Cần Thơ công tác tuyển sinh 2.3.1 Phân tích mơi trường marketing mix tuyển sinh 2.3.1.1 Môi trường vĩ mô .7 2.3.1.2 Môi trường vi mô .8 2.3.2 Xác lập mục tiêu chiến lược marketing mix tuyển sinh đại học Trường Đại Học Kỹ Thuật – Công Nghệ Cần Thơ 2.3.3 Phân loại lựa chọn thị trường phù hợp 2.3.4 Thiết kế chiến lược marketing mix .9 2.3.4.1 Chính sách sản phẩm 2.3.4.2 Chính sách học phí .9 2.3.5 Tổ chức thực thi kiểm tra chiến lược marketing mix Trường Đại Học Kỹ Thuật – Công Nghệ Cần Thơ 2.3.6 Đánh giá chung thực trạng chiến lược marketing .9 2.3.6.1 Thành tựu 2.3.6.2 Hạn chế 10 CHƯƠNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2021 - 2026 .11 3.1 Xây dựng chiến lược Marketing cho Trường ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ Giai Đoạn 2021 - 2026 .11 3.1.1 Xác định giá trị 11 3.1.1.1 Phân tích mơi trường marketing 11 3.1.1.2 Phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu 12 3.2 Phương pháp thực chiến lược Marketing 12 3.2.1 Phương pháp quảng bá 12 3.2.1.1 Quảng bá hình thức quan hệ cơng chúng (PR) .13 3.2.1.2 Quảng bá hình thức kiện (Event) .13 3.2.1.3 Quảng bá hình thức học thử nghiệm: .14 3.2.2 Phương pháp làm truyền thông 14 3.2.3 Các phương pháp hiệu khác 15 3.3 Chính sách ưu đãi nhà trường: 16 III KẾT LUẬN 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO 17 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 4P Marketing mix Hình 2.1Trường Đại học Kỹ Thuật-Cơng Nghệ Cần Thơ Hình 3.1 Hình ảnh tuyển sinh trường phổ thơng .14 MỞ ĐẦU Hiện tất đại học giới Havard, Oxford, Cambridge…hay trường đại học nhỏ, trường có phận truyền thơng riêng Đặc biệt Ấn Độ marketing thương hiệu giáo dục họ trở thành hoạt động quan tâm có riêng Hội đồng truyền thông quan hệ công chúng nhằm giúp đỡ, tập huấn cho cán truyền thông trường đại học Việt Nam khơng thể nằm ngồi vịng xoáy giới Trong bối cảnh trường phát triển theo lộ trình tự tuyển sinh, tự chủ tài nhu cầu thu hút sinh viên giỏi, xây dựng thương hiệu tên tuổi nhiệm vụ sống trường đại học Việt Nam Hội nhập mở hội đồng thời tạo nhiều thách thức đối lĩnh vực hoạt động hoạt động giáo dục nghề Trường Đại học Kỹ thuật – Cơng nghệ Cần Thơ để cạnh tranh liên kết đào tạo công tác giảng dạy, thân nhà trường phải không ngừng đổi nâng cao chất lượng giảng dạy, nhà trường phải xúc tiến thay đổi công tác tuyển sinh năm Để đáp ứng yêu cầu “Công tác tuyển sinh trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ” phải lựa chọn nghiên cứu kỹ lưỡng để đáp ứng phù hợp với nhu cầu phát triển nhà trường qua giai đoạn giai đoạn bối cảnh hội nhập Mục tiêu đề tài xây dựng chiến lược marketing mix định hướng chiến lược tuyển sinh năm 2022-2023 đề xuất số giải pháp để nhà trường thực chiến lược marketing Đối tượng nghiên cứu: Học sinh phổ thông , hoạt động marketing nhà trường Lợi cạnh tranh lực cốt lõi nhà trường Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động tuyển sinh marketing trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ Số liệu liên quan năm trước định hướng phát triển giai đoạn 2022-2023 Phương pháp quan sát, phương pháp tiếp cận hệ thống, phương pháp thống kê, phương pháp điều tra, phương pháp phân tích, so sánh, phương pháp chuyên gia CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING MIX 1.1 Khái niệm Marketing Mix Marketing Mix hay gọi Marketing hỗn hợp tập hợp công cụ tiếp thu doanh nghiệp sử dụng để đạt mục tiêu tiếp thị thị trường 4P Marketing Mix thuật ngữ lần sử dụng vào năm 1953 Neil Borden , chủ tịch hiệp hội Marketing Hoa Kỳ lấy ý tưởng công thức thêm bước đặt thuật ngữ Marketing hỗn hợp Một nhà tiếp thị tiếng, E Jerome McCarthy, đề nghị phân loại theo 4P năm 1960, mà sử dụng rộng rãi Khái niệm 4P giải thích phần lớn sách giáo khoa marketing lớp học Hình 1.1 4P Marketing mix Marketing chọn từ nhiều khả năng, thể hàm có bốn biến số (P1, P2, P3, P4) Marketing mix công ty thời điểm t cho sản phẩm A có mức chất lượng q, giá bán m, chi phí phân phối y, chi phí xúc tiến z thể (q,m,y,z) Một biến số thay đổi dẫn đến kết hợp Marketing mix Không phải tất yếu tố thay đổi Marketing mix điều chỉnh ngắn hạn Cơng ty điều chỉnh giá bán, lực lượng bán, chi phí quảng cáo ngắn hạn phát triển sản phẩm thay đổi kênh phân phối dài hạn 1.2 Các thành phần Marketing mix 1.2.1 Sản phẩm (Product) Để bắt đầu, tạo dựng quy trình quảng bá vào sản phẩm mà sản phẩm Nhà trường chương trình đào tạo, ngành nghề đào tạo, chất lượng sinh viên trường (phải mô tả ngắn gọn đầy đủ, trung thực, khách quan, số liệu xác) Có nhiều câu hỏi quan trọng cần đặt ra, chẳng hạn như: sinh viên trường có đáp ứng nhu cầu lao động chất lượng cao xã hội hay không, sản phẩm hay dịch vụ (chương trình đào tạo) có tương thích phù hợp với nhu cầu lao động ngồi xã hội hay khơng với khách hàng (sinh viên) ngày họ nên lựa chọn nào? Đó phải thơng điệp quảng bà tuyển sinh để từ đầu người học (khách hàng) chọn lựa nhu cầu họ gợi mở cho thí sinh hình thành nhu cầu theo học, từ họ lựa chọn đăng ký ngành, nghề đào tạo phù hợp với khả chí hướng họ Những thơng tin ban đầu đánh giá sản phẩm hay dịch vụ cách chân thực tự hỏi: Đó có phải sản phẩm hay dịch vụ thích hợp với khách hàng (thí sinh) mình?” quan trọng Hãy so sánh với đối thủ cạnh tranh Sản phẩm hay dịch vụ Nhà trường có vượt trội vài phương diện đó? có, gì? Cịn khơng, xây dựng cho sản phẩm hay dịch vụ vượt trội thế? Giải pháp: Cần phải có SEO quảng bá hiệu diễn đàn mạng internet, website, mạng xã hội…tuyển sinh để đưa thông tin mô tả Product – Sản phẩm để thu hút traffic (lượng truy cập thông tin), đặt đường link đến trang tuyển sinh 1.2.2 Prices (Giá) Hãy mạnh dạn cơng bố thường xun khoản học phí dự báo chi phí chương trình học tập giá trị mà khách hàng (sinh viên) thu từ sản phẩm mang lại.Các chi phí cho sản phẩm dịch vụ mà ta cung cấp phải phân rõ đối tượng hướng đến đảm bảo phù hợp với đối tượng khách hàng (sinh viên) tính thực tế thị trường tính minh bạch (ba cơng khai) Hãy khách hàng (sinh viên) có so sánh để tìm khác biệt tổng giá trị cốt lỗi sản phẩm mà ta cung cấp, mô tả giá trị thực tế sản phẩm thực tế tương lai mà khách hàng (sinh viên) đạt chi trả để tiêu dùng sản phẩm chất lượng lợi điểm bật riêng biệt mà chương trình đào tạo đem lại cho họ Từ thông tin buộc phải xây dựng hệ thống tính giá (học phí) cách khoa học, minh bạch, logic cập nhật thông tin thị trường đào tạo đảm bảo phù hợp với khách hàng đối tượng khách hàng (sinh viên) mục tiêu khách hàng(sinh viên) 60% đến 70% từ tỉnh vào học Nhà trường cần nghiên cứu tốt sách học phí, lợi nhuận qua thời kì, giai đoạn để tái đầu tư sở vật chất để khách hàng có trải nghiệm hài lòng sử dụng sản phẩm Tốt chọn giai đoạn – năm khóa học chia nhỏ học kỳ để bám sát tình hình khách hàng (sinh viên) khai thác tốt để lên chi phí khoản khác, từ xây dựng mức học phí phù hợp với nhu cầu khách hàng (sinh viên) Điều quan trọng phải nắm bắt dự báo thị trường phân tích nhu cầu chi trả đối tượng sinh viên sản phẩm, sách hỗ trợ nhà nước, tổ chức xã hội sách nhà trường 1.2.3 Promotion – Hỗ trợ chi phí (học phí) Trong tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm, dịch vụ hiểu hình thức thúc đẩy doanh số sản phẩm, nhiên dịch vụ đào tạo hình thức khen thưởng, khuyến khích học tập, cấp học bổng, giảm học phí thưởng cho cá nhân tập thể sinh viên có thành tích học tập, hoạt động khóa học Cơng bố xác hình thức khen thưởng, hỗ trợ, đãi ngộ Phải có số liệu cụ thể kèm theo để đảm bảo tính cơng khai minh bạch chế độ khen thưởng,chế độ đãi ngộ cho người học thuộc ưu tiên chế độ sách xã hội, chế độ Nhà trường, đưa số liệu thống kê gần (ngay khóa theo học thông tin hấp dẫn tin cậy chương trình liên quan…) 1.2.4 Place – Địa điểm, nơi phân phối sản phẩm Chữ P thứ tư Cơng thức Marketing 7P địa điểm/nơi kênh phân phối sản phẩm hay dịch vụ nhằm mục đích đưa đến tay khách hàng cách nhanh tối ưu trình phân phối sản phẩm Như trường đại học hiểu vị trí, hay địa điểm Nhà trường, trường Đại học Kỹ Thuật – Công Nghệ Cần Thơ mạnh địa điểm nội thành Cần Thơ, địa bàn lý tưởng cho sinh viên tỉnh sinh viên thành phố theo học, với lợi đa ngành đào tạo hầu hết ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu lao động xã hội Tuy nhiên cịn khía cạnh khơng thể khơng nhắc tới phải thường xuyên cải thiện nâng cấp sở vật chất, đánh giá chương trình đào tạo ngành nghề đào tạo hàng năm, phân tích cập nhật ngành nghề mà xã hội cần tuyển lao động để kịp thời mở mã ngành để đáp ứng nhu cầu người học, sẵn sàng cấu hợp lý ngành đào tạo hiệu khơng có người theo học (do nhiều ngun nhân khách quan chủ quan) Place hiểu vị trí xếp hạng chất lượng đào tạo Nhà trường vị trí xã hội, chiến lược bứt phá vị trí sao, tầm nhìn chiến lược có khả quan sát thực tế hay không, cần điều chỉnh Tuy nhiên mục tiêu dành cho cấp vĩ mô Hội đồng quản trị Ban giám hiệu nhà trường để xây dựng chiến lược tổ chức điều hành thực theo mục tiêu mà chiến lược Hội đồng quản trị Ban giám hiệu nhà trường đề năm qua giai đoạn cụ thể 1.2.5 People – Con người Chữ P cuối People – Con người Ta phát triển thói quen suy nghĩ người bên bên của đơn vị vốn chịu trách nhiệm cho yếu tố chiến lược hoạt động Marketing hay hoạt động đào tạo Lấy phát triển người làm trọng tâm chiến lược nhằm nâng cao hiệu tối ưu trình đào tạo Nhà trường chuyển đổi hoạt động theo loại hình cụ thể, luật định, từ khẳng định vị thế, xây dựng nâng cấp thương hiệu, hình ảnh nhà trường Xây dựng chiến lược người phải kim nam yếu tố quan trọng khách quan cho hoạt động Nhà trường thống cấp vĩ mô, tổ chức máy quản lý tinh gọn, chuyên nghiệp hiệu quả, xây dựng đội ngũ giảng viên, chuyên viên, chuyên gia đào tạo,không ngừng nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng giảng dạy đào tạo, quan chủ quản ghi nhận khách hàng (sinh viên) đánh giá cao bước nâng cao vị nhà trường lĩnh vực giáo dục đào tạo Sinh viên phải đối tượng quan tâm thực sự, sinh viên trung tâm cho hoạt động đào tạo Nhà trường Phục vụ nhu cầu đào tạo người học (sinh viên) nhiệm vụ thống hàng đầu nhà trường Ngoài việc đào tạo lĩnh vực tri thức lớp nhà trường phải bổ sung thêm dịch vụ nhằm cải thiện nâng cao chất lượng sống như: thư viện, phòng đọc, lưu trú - ký túc xá, hoạt động văn hóa – thể thao, giao lưu quốc tế, tham quan…Sẽ làm cho hoạt động Nhà trường sôi động, hiệu hơn, làm kéo sinh viên giành nhiều thời gian trường, việc học tập tham gia hoạt động khác bổ ích để sinh viên cảm nhận đến trường khơng để học tập tri thức mà nơi trao dồi thêm nhiều kiến thức, giao lưu kết bạn, rèn luyện thể chất lẫn kiến thức, Hãy biến trường học thành môi trường lành mạnh để sinh viên có trải nghiệm tốt đến với trường Đại học Kỹ Thuật – Công Nghệ Cần Thơ Thông thường 5P Product , Price , Place, Promotion People Tùy vào ngành nghề chiến lược Marketing doanh nghiệp mà ta phát triển P khác nhau, People (Con người), Packaging (Đóng gói), Positioning (Định vị), Policy (Chính sách), Progress (Q trình), Physical Evidence (cơ sở vật chất),PR (Quan hệ cơng chúng)…hoặc có sử dụng Philosophy (Triết lý kinh doanh) Tuỳ trường hợp cụ thể để có cách tiếp cận hợp lý CHƯƠNG THỰC TRẠNG HỌC ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ 2.1 Giới thiệu khái quát trường Đại Học Kỹ Thuật – Công Nghệ Cần Thơ Ngày 29 tháng 01 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 249/QĐ-TTg thành lập TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ sở nguồn nhân lực, sở vật chất Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, chịu quản lý nhà nước giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo Trường có tư cách pháp nhân, dấu tài khoản riêng Địa chỉ: 256, Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ Các định có liên quan đến trình phát triển: - Quyết định số 363/QĐ.UBT.81, ngày 30 tháng 11 năm 1981 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang việc thành lập trường Kinh tế Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang.- Quyết định số 82/QĐ.UBT.87, ngày 14 tháng năm 1987 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang việc đổi tên trường Kinh tế Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang thành Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tại chức tỉnh Hậu Giang - Quyết định số 02/QĐ.UBT.88, ngày 06 tháng 01 năm 1988 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang việc đổi tên Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tại chức tỉnh Hậu Giang thành Trung tâm Đại học Tại chức tỉnh Hậu Giang - Từ năm 1992, chia tỉnh Hậu Giang thành hai tỉnh Cần Thơ Sóc Trăng, Trung tâm Đại học Tại chức Hậu Giang mang tên Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ - Quyết định số 1674/QĐ-UBND, ngày 03 tháng năm 2009 Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ việc thành lập Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trường Đại Học Kỹ Thuật – Công Nghệ Cần Thơ trường chuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ nghề cho người lao động học tập làm việc sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, liên kết với trường nước đào tạo đại học, nghề công nghệ cao chuyên môn khác Tổ chức trình đào tạo, biên soạn,thẩm định chương trình dạy học, giáo trình theo thẩm quyền phân, thực quy định tổng cục Bộ giáo dục ban hành, thực nghiêm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật công tác giảng dạy Nhà trường quản lý theo cấu chức trực tiếp với công tác tổ chức theo quy định hành nhà nước nhằm đảm bảo phát huy tốt hiệu công tác chuyên môn nghiên cứu khoa học kỹ thuật khoa, phòng ban, trung tâm đào tạo dạy nghề Hình 2.1Trường Đại học Kỹ Thuật-Cơng Nghệ Cần Thơ 2.2 Thực trạng công tác đào tạo giảng dạy Trường Đại Học Kỹ Thuật – Công Nghệ Cần Thơ Thành tựu: Hệ thống đào tạo đa dạng với nhiều ngành nghề, quy mô đào tạo tăng nhanh qua năm, nhà trường không ngừng mở rộng thêm lớp đào tạo, ban hành chuẩn đầu cho ngành nghề đào tạo nhà trường, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp năm có việc làm chiếm tỉ lệ cao,trường phối hợp với nhiều tổ chức địa bàn nhằm tạo cho sinh viên có mơi trường học tập kèm với thực hành thực tiễn tốt đảm bảo cho sinh viên có kiến thức sở vững chất tốt nghiệp tuyển chọn thực tập hay làm việc số công ty địa bàn, chất lượng đào tạo nâng cao qua năm Hạn Chế: Cơ sở vật chất quy định tuyển sinh năm thấp chiếm khoảng 50% số lượng sinh viên đăng ký; số lượng chất lượng giảng dạy cịn nhiều thiếu sót lí luận thực tiễn trình đổi chuyển đổi chậm chưa cập nhật thường xuyên ứng dụng khoa học kỹ thuật hạn chế nhân lực, thiết bị, kinh phí Cơng tác tổ chức đánh giá năm cịn gặp nhiều khó khăn, đánh giá kỹ năng, kiến thức thực tiễn sinh viên cuối khóa chưa đạt tiêu đề so với mục tiêu định sẵn số lượng sinh viên tốt nghiệp năm cao 2.3 Thực trạng chiến lược marketing mix Trường Đại Học Kỹ Thuật – Công Nghệ Cần Thơ cơng tác tuyển sinh 2.3.1 Phân tích môi trường marketing mix tuyển sinh 2.3.1.1 Môi trường vĩ mô a Yếu tố người Yếu tố người có vai trị lớn việc định đưa chiến lược marketing mix hợp lý công tác tuyển sinh Trường Đại Học Kỹ Thuật – Cơng Nghệ Cần Thơ Khi phân tích yếu tố nhà trường dựa vào số liệu thống kê năm mật độ dân số (sinh viên) năm khu vực Đồng Sông Cửu Long nói riêng Tây Nam Bộ mà phải dựa vào nguồn nhân lực tập trung khai thác phát huy hiệu vai trò nhà trường công tác tuyển sinh đại học đến xã, phường, địa phương địa bàn Đồng Sông Cửu Long b Yếu tố kinh tế Quá trình phát triển kinh tế năm khu vực địa bàn Đồng Sông Cửu Long Tây Nam nói chung có ảnh hưởng không nhỏ đến lĩnh vực giáo dục đào tạo Kinh tế khu vực phát triển, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân cần nhiều nguồn lao động có trình độ chun mơn cao địi hỏi nhà trường phải không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo lý luận đôi với thực tiễn, nhầm cung cấp nguồn lao động có kỹ trình độ chun mơn cao cho thị trường lao động c Yếu tố văn hóa Con người Đồng Sơng Cửu Long có truyền thống văn hóa hiếu học, chịu khó, với nhiều đức tính tốt Đó sở vững để phát triển hoạt động trình giáo dục đào tạo d Yếu tố trị - xã hội Các yếu tố trị nhà nước có vai trị ảnh hưởng lớn đến công tác giáo dục, dự án quy hoạch nâng cấp sở vật chất năm, quy hoạch phát triển tương lai hội thách thức to lớn Trường Đại Học Kỹ Thuật – Công Nghệ Cần Thơ không kịp thời đổi nâng cao trình độ ứng dụng khoa học kỹ thuật thực tiền vào hoạt động giáo dục 2.3.1.2 Môi trường vi mô a khách hàng Khách hàng dịch vụ giáo dục có khác biệt lớn so với khách hàng sản phẩm vật chất dịch vụ thơng thường Có ba nhóm khách hàng chính: + Khách hàng học sinh cá nhân muốn nâng cao trình độ chun mơn, trình độ nghề + Khách hàng doanh nghiệp + Khách hàng tổ chức sử dụng lao động b Đối thủ cạnh tranh Hiện trường cao đẳng, đại học nói chung Trường Đại Học Kỹ Thuật – Công Nghệ Cần Thơ nói riêng địa bàn Đồng Sơng Cửu Long Tây Nam Bộ đối thủ cạnh tranh lớn c Nguồn cung ứng Hầu hết trường địa bàn điều sử dụng nguồn cung ứng từ Sở giáo dục đào tạo ngồi nhà trường cịn sử dụng nguồn cung từ công ty sách thiết bị giáo dục d Trung gian marketing mix Các công ty giới thiệu tuyển sinh đại học, trung tâm giới thiệu tuyển sinh, công ty dịch vụ marketing khác 2.3.2 Xác lập mục tiêu chiến lược marketing mix tuyển sinh đại học Trường Đại Học Kỹ Thuật – Công Nghệ Cần Thơ Nhà trường giao công tác làm marketing mix cho phòng đào tạo, hoạt động chủ yếu với mục tiêu tăng quy mô đào tạo mà trước hết phải tăng quy mô tuyển sinh số lượng đầu vào sinh viên qua năm đáp ứng với sở vật chất nhà trường nâng cao qua năm 2.3.3 Phân loại lựa chọn thị trường phù hợp Tiêu chuẩn phân loại thị trường mục tiêu chưa xác định rõ ràng đắn chủ yếu sử dụng tiêu chuẩn địa bàn khu vực Cần Thơ số tỉnh lân cận Tiêu chuẩn kiến thức, trình đồ phải bám sát với tình hình năm mà thay đổi linh hoạt Từ nhà trường chọn phương hướng hay xác định mục tiêu cụ thể học sinh trung học phổ thông địa bàn Đồng Sông Cửu Long – Tây Nam Bộ chủ yếu 2.3.4 Thiết kế chiến lược marketing mix 2.3.4.1 Chính sách sản phẩm Trường Đại Học Kỹ Thuật – Cơng Nghệ Cần Thơ với đa dạng hóa ngành nghề cho người lao động sinh viên lựa chọn ngành nghề phù hợp nhằm thỏa mãn nhu cầu ngành nghề khách hàng 2.3.4.2 Chính sách học phí Học phí Trường Đại Học Kỹ Thuật – Cơng Nghệ Cần Thơ tính dựa theo nghị định số 86/2015/ NĐ – CP Bộ giáo dục đào tạo, lao động – thương binh xã hội ngày 02 – 10 – 2015 2.3.5 Tổ chức thực thi kiểm tra chiến lược marketing mix Trường Đại Học Kỹ Thuật – Công Nghệ Cần Thơ Để hoạt động marketing mix thực nhà trường sử dụng khoảng 30% nguồn thu tuyển sinh giao cho phòng quản lý đào tạo để thực Kết trình thực thi chiến lược marketing mix đánh giá dựa qua số lượng hồ sơ trúng tuyển nên gặp nhiều khó khăn bất cập, q trình đánh giá chưa xác với thực tế 2.3.6 Đánh giá chung thực trạng chiến lược marketing 2.3.6.1 Thành tựu - Đã nhận thức cạnh tranh, bắt đầu quan tâm đến hoạt động marketing - Có bề dày lịch sử, có uy tín, kinh nghiệm cơng tác đào tạo nghề chất lượng sinh viên trường nên cộng đồng, xã hội, khách hàng biết đến nhiều - Có lợi sở vật chất, nguồn nhân lực với đội ngũ giảng viên có chun mơn cao nhiều ưu đãi từ phía Nhà nước - Đạt nhiều thành tích tốt cơng tác đào tạo giảng dạy, cơng tác đồn thể - Chú trọng đến công tác tuyển sinh năm qua việc thay đổi chiến lược năm cho phù hợp với tình hình cụ thể nhà trường phát triển đất nước thời kỳ hội nhập -Nguồn chi phí cho hoạt động quảng bá chiếm 30% nguồn thu tuyển sinh năm nhà trường - Chú trọng đến nhu cầu tâm nguyện người học, lấy người học làm trung tâm dịch vụ hỗ trợ cho người học sau tốt nghiệp trang bị đầy đủ kiến thức thực tiễn đảm bảo cho người học có khả thực thi, làm tốt việc vận dụng kiến thức chuyên môn học vào công việc - Đã xác định thị trường mục tiêu học sinh tốt nghiệp trung học phổ thơng địa bàn Cần Thơ nói riêng Đồng Sơng Cửu Long nói chung - Đã thực marketing mix: Đa ngành nghề, học phí ưu đãi, phân phối rộng rãi truyền thông địa bàn Cần Thơ mở rộng khu vực nước 2.3.6.2 Hạn chế - Chưa có phận thực chịu trách nhiệm hoạt động marketing nhà trường công tác đề xuất chiến lược marketing năm -Sự đầu tư đến công tác marketing chưa mức, chưa trọng Công tác marketing thực nhỏ lẻ, manh mún, không bản, chưa phù hợp - Chưa phân tích đầy đủ xác mơi trường marketing, chưa thể tầm nhìn dài hạn chiến lược nhà trường - Công tác phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu chưa rõ ràng chưa đánh giá tầm quan trọng thị trường, không xác với thực tế - Thiết kế chiến lược marketing đơn điệu, chưa phù hợp với đặc thù dịch vụ đào tạo nghề, khơng có sáng tạo chiến lược theo khuôn khổ truyền thống, chưa có đổi cơng tác marketing 10 CHƯƠNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2021 - 2026 3.1 Xây dựng chiến lược Marketing cho Trường ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ Giai Đoạn 2021 - 2026 3.1.1 Xác định giá trị 3.1.1.1 Phân tích mơi trường marketing a Phân tích mơi trường bên ngồi Mơi trường vĩ mơ, nhà trường hưởng nhiều sách ưu đãi thành phố tạo nhiều thuận lợi nên môi trường vĩ mô chủ yếu chịu tác động từ yếu tố thuộc phạm vi Cần Thơ - Theo dự báo dân số gia tăng lực lượng độ tuổi lao động tăng cao đòi hỏi nhu cầu việc làm nên cần nguồn lao động có trình độ chun mơn - Mơi trường đào tạo nghề thành phố: Thành phố Cần Thơ tiếp tục ưu tiên phát triển công tác giáo dục đào tạo, xem nhiệm vụ then chốt để giải tốt vấn đề an sinh xã hội - Quy mô ngành giáo dục năm tăng - Đội ngũ giáo viên đào tạo giảng dạy Cần Thơ có phát triển nhanh số lượng chất lượng - Tuyển dụng lao động doanh nghiệp địa bàn thành phố Cần Thơ có nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo nghề có trình độ chun môn cao chiếm tỉ lệ cao khoảng 76,8 % Tuy nhiên khó khăn cịn tồn tại: - Hoạt động dạy nghề với quy mơ đào tạo cịn nhỏ chưa đáp ứng nhu cầu năm, lực đào tạo thấp - Hầu hết trường dạy cao đẳng, đại học đào tạo có, chi phí đầu tư thấp, chưa có nhiều thay đổi đánh dấu bước ngoặc công tác giảng dạy đào tạo - Trang thiết bị thực hành thiếu lạc hậu chưa áp dụng, cập nhật kịp thời tiến khoa học kỹ thuật Môi trường vi mô - Khách hàng: Nhu cầu khách hàng thay đổi, nhà trường cần xây dựng mô hình đào tạo gắn với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhằm đảm bảo cho sinh viên trường có việc làm ổn định môi trường thực tập kinh nghiệm thực tế - Đối thủ cạnh tranh: Hiện nay, khơng có sở đào tạo, trường cao đẳng, đại học cơng lập mà cịn có sở, trường cao đẳng, đại học đào tạo ngồi cơng lập - Các nhà cung ứng: Nhà trường trì mối quan hệ với họ, đồng thời cần biết cách hạ thấp quyền lực nhà cung ứng điều kiện giao nhận toán, giá cả, chất lượng… độc quyền cung ứng sản phẩm, máy móc, trang thiết bị cho nhà trường - Trung gian Marketing: + Các trung gian phân phối: trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, doanh nghiệp đặt hàng đào tạo 11 + Các trung gian toán: ngân hàng Vietcombank ngân hàng khác địa bàn khu vực Cần Thơ + Các công ty dịch vụ marketing: công ty quảng cáo dịch vụ truyền hình Cần Thơ, số công ty quảng cáo tư nhân - Giới công chúng trực tiếp: + Giới tài chính: ngân hàng Vietcombank ngân hàng khác địa bàn Cần Thơ + Giới cơng luận: phóng viên báo chí, truyền thanh, truyền hình Đài truyền hình Việt Nam Cần Thơ, Đài Phát truyền hình Cần Thơ + Giới cơng quyền: quyền địa phương Quận Ninh Kiều Cần Thơ + Giới hoạt động xã hội: tổ chức bảo vệ mơi trường, hiệp hội, đồn thể… + Cư dân địa phương: người dân sống xung quanh b Phân tích mơi trường bên Điểm mạnh (Strengths): Trường nhận nhiều ưu đãi Bộ, tổ chức nước; Cơ sở vật chất đầy đủ; có bề dày kinh nghiệm cơng tác đào tạo ngành nghề kinh tế kỹ thuật; đội ngũ giáo viên có trình độ chun sâu, có kinh nghiệm trẻ động, sáng tạo; đa nghề cho người học lựa chọn; vị trí thuận lợi khơng xa trung tâm thành phố Điểm yếu (Weaknesses): Cơ sở vật chất chưa giúp người học tiếp cận khoa học kỹ thuật; số nghề thiếu giáo viên có kỹ nghề; thư viện đầu tư cho công tác dạy học cịn yếu; phương pháp giảng dạy, giáo trình chậm đổi theo phương pháp đại; chương trình đào tạo chưa linh động đổi cho phù hợp với yêu cầu thị trường lao động; vị trí trường hay xảy tắc nghẽn giao thông Lợi cạnh tranh trường học phí chất lượng đào tạo Tạo giá trị “More value, less price” (Giá trị cao giá thấp hơn) Năng lực cốt lõi: Từ lợi cạnh tranh tạo giá trị khác biệt: tác phong ñộng, sáng tạo, chuyên nghiệp cho người học nghề trường 3.1.1.2 Phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu a Dự báo nhu cầu thị trường Dự báo nhu cầu ñào tạo trường Trường Đại Học Kỹ Thuật – Công Nghệ Cần Thơ giai đoạn 2021 – 2026 b Phân đoạn thị trường - Theo ranh giới hành - Theo nghề nghiệp ñược phân thành Với việc lựa chọn hai tiêu thức cách liên kết hai nhóm lại với nhau, phân thành đoạn thị trường c Đánh giá đoạn thị trường Việc đánh giá đoạn thị trường phải xem xét ba yếu tố quy mô mức tăng trưởng đoạn thị trường, mức độ hấp dẫn mục tiêu khả nhà trường đáp ứng thị trường Tùy vào điều kiện nhà trường mà lựa chọn thị trường cho phù hợp đảm bảo phát triển bền vững 3.2 Phương pháp thực chiến lược Marketing 3.2.1 Phương pháp quảng bá Quảng bá sản,dịch vụ, phẩm hay thương hiệu mục tiêu hàng đầu không riêng tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp mà Trường Đại Học Kỹ Thuật – Công Nghệ Cần Thơ quảng bá dịch vụ, sản phẩm hay thương hiệu nhà trường đề nhằm phát triển việc tuyển sinh đại học tạo chỗ đứng thị trường.Quảng bá có nhiều hình thức chủ yếu chia làm hình thức tun truyền cách trả phí khơng trả phí nhằm thực mục tiêu truyền đạt 12 thông tin dịch vụ, sản phẩm hay thương hiệu đến tay khách hàng Quảng bá giúp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nói chung Trường Đại Học Kỹ Thuật – Cơng Nghệ Cần Thơ nói riêng đến gần với khách hàng dùng thói quen khách hàng sử dụng sản,dịch vụ, phẩm nhằm bước nâng cao thương hiệu 3.2.1.1 Quảng bá hình thức quan hệ công chúng (PR) - Sử dụng quan hệ công chúng để lấy thông tin khảo sát ý kiến đánh giá khách hàng Trường Đại Học Kỹ Thuật – Cơng Nghệ Cần Thơ từ phân luồng khách hàng thành luồng + Khách hàng đánh giá tốt: chất lượng giảng dạy, đội ngũ giảng viên, môi trường học tập từ nâng cao độ tin cậy thương hiệu nhà trường lòng khách hàng + Khách hàng có đánh giá khơng tốt: rút kinh nghiệm, đúc kết để tìm phương hướng khắc phục giải quyết, sửa đổi để hoàn thiện - Các hình thức quảng bá hiệu + Bài đăng wedsite: đăng wedsite không nhiều thời gian mang lại nhiều hiệu phản ánh lực nhà trường nhiều mặt mà điển hình cơng tác tuyển sinh năm Nhà trường đầu tư thêm hình ảnh, video có nội dung ghi lại khơng khí tuyển sinh năm nhằm tăng thêm độ tin cậy sức thuyết phục khách hàng.Những nội dung xuất có nhiều khách hàng tìm kiếm thơng qua từ khóa tuyển sinh Google nên cần ý thận trọng ghi, đánh dấu từ khóa dễ tìm kiếm + Các nội dung gây tranh cãi hay quan tâm: thực tế, nội dung gây tranh cãi, chủ đề “hot” kiểu “Có cần nâng cao tiêu ngành công nghệ sinh học năm 2022?” chắn nhận nhiều quan tâm ý kiến trái chiều số viết tương tự giúp Trường Đại Học Kỹ Thuật – Công Nghệ Cần Thơ tiếp cận đến lượng lớn khách hàng quan tâm đến ngành, nghề Lập trường cá nhân chủ đề nhận nhiều ý kiến từ nhiều phía + Video, hình ảnh: Có thể tạo video hình ảnh mang hiệu ứng nội dung tích cực giải đáp thắc mắc khách hàng số vấn đề nhằm nâng cao hình ảnh nhà trường khách hàng 3.2.1.2 Quảng bá hình thức kiện (Event) Tổ chức kiện hình thức quảng bá thương hiệu phổ biến, Trường Đại Học Kỹ Thuật – Công Nghệ Cần Thơ xây dựng buổi kiện với quy mô từ nhỏ đến lớn lựa chọn địa điểm tổ chức nhà hay ngồi trời Mục đích việc tổ chức kiện thu hút ý giới truyền thông, kênh thông tin, dịch vụ, sản phẩm Trường Đại Học Kỹ Thuật – Công Nghệ Cần Thơ thơng qua giới truyền thơng hay kênh thơng tin để đưa sản phẩm đến gần với khách hàng (Sinh viên) Các hình thức quảng bá hiệu Nhà trường tổ chức kiện tri ân quảng bá hoạt động nhà trường nhằm nâng cao danh tiếng thương hiệu đồng thời tạo sân chơi lành mạnh để học sinh, sinh viên có hội giao lưu học hỏi học tìm hiểu hoạt động có nhìn khách quan nhà trường Nhà trường tổ chức kiện mang ý nghĩa thực tế đồng hành sinh viên nghèo vượt khó, tặng sách cho học sinh sinh viên trẻ em có hồn 13 cảnh khó khăn vùng có điều kiện hạn chế vừa nâng cao vai trò nhà trường việc quan tâm đến đời sống kinh tế tinh thần sinh viên vừa nâng cao vai trọ thiện, nguyện kết nối sinh viên với nhà trường vừa đánh giá cao sách ưu đãi, đãi ngộ nhà trường sinh viên có hồn cảnh khó khăn Hình 3.1 Hình ảnh tuyển sinh trường phổ thông 3.2.1.3 Quảng bá hình thức học thử nghiệm: Nhà trường tổ chức lớp học thử ngắn hạn khoảng từ đến ngày để học sinh tốt nghiệp THPT học thử để cảm nhận chất lượng giảng dạy, đội ngũ giáo viên quan trọng ngành nghề mà học sinh sinh viên quan tâm đến có thật phù hợp với thân khơng để đưa nhìn sâu sắc nhà trường ngành nghề trường vừa mang thơng điệp ý nghĩa vừa mang lại tính hiệu cao trải nghiệm từ góp phần nâng cao hình ảnh nhà trường 3.2.2 Phương pháp làm truyền thông Chiến lược truyền thông chuỗi hoạt động nhằm truyền tải thơng tin, lợi ích sản phẩm tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chuẩn bị mắt đến công chúng nhằm xây dựng thương hiệu đưa sản phẩm vào tâm trí khách hàng Từ thuyết phục khách hàng mua sử dụng sản phẩm, dịch vụ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cải thiện hiệu Chiến lược truyền thơng thơng thường gồm có phần chính:  Chiến lược nội dung: Chiến lược muốn gửi gắm thông điệp mà tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, công ty muốn gửi đến khách hàng Dựa điểm khác biệt sản phẩm, dịch vụ so với sản phẩm, dịch vụ khác thị trường, chiến lược thuyết phục người mua, người sử dụng khuyến khích họ tiêu dùng Các hình thức truyền tải thơng điệp qua nội dung đa dạng Có thể sản phẩm, dịch vụ hình ảnh âm quảng cáo hay thiết kế phương tiện truyền thơng khác áp phích, tờ rơi,… 14  Chiến lược sử dụng phương tiện truyền thông: Sau hoàn tất việc lên ý tưởng nội dung truyền tải thông điệp sản phẩm phim việc lựa chọn phương tiện truyền thông phù hợp quan trọng Các nhà hoạch định chiến lược truyền thông cần cân nhắc lựa chọn phương tiện phù hợp với đối tượng sử dụng sản phẩm, hình thức truyền thơng cho vừa đạt hiệu mong muốn vừa tiết kiệm chi phí Các hình thức truyền thơng hiệu quả:  Internet phương tiện truyền thơng có số lượng sử dụng nhiều đặc biệt cơng cụ đầy “quyền năng” mạng xã hội (social media) Nhà trường lập trang hội nhóm để thảo luận vấn đề, hoạt động nhà trường diễn đàn, mạng xã hội như: Zalo, Facebook, telegam viết tuyển sinh đại học giai đoạn 2021 – 2026 vấn đề thảo luận liên quan đến tuyển sinh đại học vấn đề khác quan tâm  Truyền hình phương tiện truyền thơng phổ biến tiếp theo, có mặt truyền hình thay đổi lớn nhân loại kỷ 20 cơng cụ quan trọng nay.Nhà trường đăng đoạn video quảng cáo tình hình tuyển sinh năm công tác tuyển sinh năm vừa qua để làm tài liệu tham khảo cho năm tới video hình ảnh giới thiệu nhà trường nhiều hình thức, hoạt động mang ý nghĩa học đôi với hành hay buổi vấn hỏi đáp tình hình tuyển sinh năm tình hình tuyển sinh năm có số nội dung thay đổi so với năm trước  Báo chí phương tiện phổ biến có mặt từ lâu, phương tiện truyền thông doanh nghiệp ưa dùng tính tin dùng Nhà trường đăng báo tuyển sinh báo điện tử báo truyền thống giới thiệu công tác tuyển sinh hoạc điểm thi đầu vào năm hay trả lời hồ sơ thủ tục nhập học vấn đề khác liên quan đến tuyển sinh đại học giai đoạn 2021 – 2026 3.2.3 Các phương pháp hiệu khác Ngồi phương pháp nói đơn vị nhà trường tham khảo sử dụng thêm nhiều phương pháp khác mang lại hiệu giá trị tương tự Lan truyền thông tin giới thiệu nhà trường (Review) nhà trường để bạn sinh viên, phụ huynh hay thân đơn vị nhà tường giới thiệu môi trường học tập, vui chơi giải trí, hoạt động tuyển sinh đại học công tác cần để chuẩn bị cho ngày hội tuyển sinh giai đoạn 2021 - 2026 để nhiều quan tâm dư luận từ bước nâng cao hình ảnh nhà trường để học sinh sinh viên hiểu rõ ngành nghề mà họ chuẩn bị theo học thủ tục hồ sơ cần để nhập học Sử dụng công cụ marketing cộng tác viên marketing phương pháp nhiều nhà trường áp dụng đợt tuyển sinh phương pháp mang lại hiệu đáng kể giảm bớt phần chi phí quảng bá nguồn nhân lực nhà trường thời đại cơng nghệ số 4.0 Có thể sử dụng cơng cụ điển digital marketing qua việc tiếp thị hình nhà trường trang mạng xã hội Có thể gửi email giới thiệu hình ảnh nhà trường thơng qua email học sinh, sinh viên, phụ huynh từ nâng cao hình ảnh nhà trường, tối ưu hóa cơng cụ tìm kiếm trang mạng xã hội 15 3.3 Chính sách ưu đãi nhà trường: Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ biết đến trường có mức học phí rẻ trường Đại học công lập khu vực đồng sơng Cửu Long Học phí Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ cập nhật năm nhằm đáp ứng tính minh bạch cụ thể xác phù hợp với giai đoạn phát triển nhà trường nhằm đưa mức học phí tốt cho học sinh sinh viên học nhà trường Hằng năm nhà trường xem xét tặng xuất học cho học sinh nghèo có hồn cảnh khó khăn xem xét miễn giảm học phí đối tượng cá nhân thuộc diện ưu tiên miễn giảm theo sách nhà nước quy định Chế độ khen thưởng nhà trường thay đổi theo năm với hình thức khen thưởng vật lẫn vật chất tinh thần, xuất học bổng khuyến học cá nhân có thành tích học tập tốt, xuất sắc III KẾT LUẬN Việc vận dụng marketing vào công tác tuyển sinh nhà trường mang lại hiệu tích cực nâng cao chất lượng, số lượng sinh viên đầu vào bình quân năm giai đoạn từ 2021 – 2026 Nâng cao tính cạnh tranh công tác tuyển sinh nhà trường cá trường cao đẳng, đại học địa bàn khu vực đồng sông Cửu Long Thông qua q trình marketing nhà trường rút ngắn q trình tiếp cận chăm sóc khách hàng (học sinh, sinh viên) lắng nghe nguyện vọng khách hàng (học sinh, sinh viên) Tìm ưu khuyết điểm thiếu sót cần bổ sung thay đổi cho phù hợp với công tác tuyển sinh năm góp phần nâng cao hình ảnh nhà trường, nâng cao sức cạnh tranh 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO Võ Thị Như Thuỷ, 2017 Vận dụng Marketing Mix Trường Đại Học Cơng Nghệ Sài Gịn, Trường Đại Học Cơng Nghệ Sài Gịn http://www.ctuet.edu.vn , 17/12/2021 https://megaon.vn/chien-luoc-marketing-tuyen-sinh.html, 15/12/2021 Vũ Văn Trung, 2016 Ứng dụng marketing đại vào công tác tuyển sinh đại học, Trường đại học Phương Đông 17 ... LÝ LUẬN VỀ MARKETING MIX 1.1 Khái niệm Marketing Mix Marketing Mix hay gọi Marketing hỗn hợp tập hợp công cụ tiếp thu doanh nghiệp sử dụng để đạt mục tiêu tiếp thị thị trường 4P Marketing Mix. .. i MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING MIX 1.1 Khái niệm Marketing Mix .2 1.2 Các thành phần Marketing mix 1.2.1 Sản phẩm (Product) 1.2.2... giải thích phần lớn sách giáo khoa marketing lớp học Hình 1.1 4P Marketing mix Marketing chọn từ nhiều khả năng, thể hàm có bốn biến số (P1, P2, P3, P4) Marketing mix công ty thời điểm t cho sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận marketing mix,