0

Tuyển tập 50 bài dich song ngữ part 7 TOEIC format moi

131 12 0
  • Tuyển tập 50 bài dich song ngữ part 7 TOEIC format moi

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 10:03

50 BÀI DỊCH SONG NGỮ PART 7 Đây là tài liệu vô cùng cần thiết không chỉ dành cho các bạn có ý định thi TOIEC mà còn dành cho tất cả các bạn mong muống được cải thiện các kỹ năng viết, đọc, nghe và nói. 50 BÀI DỊCH SONG NGỮ PART 50 BÀI DỊCH SONG NGỮ PART Part thi Toeic ngày đòi hỏi từ vựng suy luận logic Thí sinh khơng cần hiểu, mà cịn phải hiểu sâu sắc nội dung đọc làm tốt phần Để em tăng cường khả đọc hiểu, cô biên soạn sách ―TUYỂN TẬP 50 BÀI DỊCH SONG NGỮ PART TOEIC FORMAT MỚI‖ để cung cấp cho em thêm vốn từ vựng đa dạng chủ đề sống thường gặp phải thi TOEIC theo format Cô hy vọng sách giúp ích cho em đạt số điểm tốt kỳ thi tới 50 BÀI DỊCH SONG NGỮ PART Paragraph 1: This Week‘s Weather Forecast Dự báo thời tiết tuần The weather forecast for Asia and Australia predicts warm temperatures for the next few days in Beijing; thundershowers on Wednesday could lead to cooler weather Thursday Dự báo thời tiết cho châu Á châu Úc dự đoán nhiệt độ ấm áp vài ngày tới Bắc Kinh; mưa dông vào thứ Tư dẫn đến thời tiết lạnh vào thứ Năm Episodes of rain in Shanghai this week, some possibly heavy Các đợt mưa Thượng Hải tuần này, số đợt lớn Typically warm and muggy this week in Hong Kong and Singapore Đặc biệt tuần ấm áp oi Hồng Kông Singapore Windy and cool with showers in Melbourne Wednesday and Thursday, while Brisbane has sunshine everyday this week Ở Melbourne vào thứ Tư thứ Năm có gió mát mẻ với mưa rào, Brisbane tuần có nắng tuần Vocabulary: predict /prɪˈdɪkt/ : dự báo, dự đoán episode /ˈepɪsəʊd/ : giai đoạn, kiện, tình typically /ˈtɪpɪkli/ : điển hình, thơng thường muggy /ˈmʌɡi/ : oi bức, ngột ngạt 50 BÀI DỊCH SONG NGỮ PART Paragraph 2: From: Carlota Fernandez < c_fernandez@lgsystems.com> To: Staff Mailing List staff@systems.com Date: May 15th 2016 10:38:42 A.M Subject: Visit by Proplan, Inc Dear all, Gửi tất cả, This is to remind you that two representatives from Proplan, Inc will be here on Friday, May 20, from a.m to p.m in the employee lounge Điều để nhắc nhở người đại diện từ tập đoàn Proplan đến vào thứ ngày 20/5 từ sáng đến chiều phòng chờ nhân viên The Proplan representatives will be available to answer all questions regarding your health insurance policy, and to discuss how changes may affect you and your families Các đại diện công ty Proplan sẵn sàng trả lời tất câu hỏi liên quan đến sách bảo hiểm sức khỏe người, thảo luận xem thay đổi ảnh hưởng đến bạn gia đình bạn Please sign up for the 15-minute time slots Vui lòng đăng ký cho vị trí 15 phút The sign-up sheet is in the lounge Đơn đăng ký có phịng chờ I hope this is beneficial to you all Tôi hy vọng điều giúp ích cho tất người Regards, Trân trọng, Carlota Vocabulary: remind sb that /rɪˈmaɪnd/ : nhắc nhở điều 50 BÀI DỊCH SONG NGỮ PART representative /ˌreprɪˈzentətɪv/ : người đại diện lounge /laʊndʒ/ : phòng chờ be available to /əˈveɪləbl/ : có sẵn để insurance /ɪnˈʃʊərəns/ : bảo hiểm policy /ˈpɒləsi/ : sách affect /əˈfekt/ : ảnh hưởng sign-up sheet: đơn đăng ký 50 BÀI DỊCH SONG NGỮ PART Paragraph 3: Melissa Ketchem 1410 South Walnut Street Bloomington, IN 47404 28 June 2016 Mr Donald Baker Personnel Director The Asian Plaza Hotel Tokyo, Japan Dear Mr Baker, Thưa ông Baker, I am responding to your recent advertisement for a manager of programs and conventions on the hoteljobs.com website Tơi trả lời cho quảng cáo tìm kiếm quản lý chương trình hội nghị gần bạn trang web hoteljobs.com Enclosed is my resume, which outlines the considerable experience I have in the hotel management field Kèm theo sơ yếu lý lịch tơi, nêu kinh nghiệm đáng kể mà tơi có lĩnh vực quản lý khách sạn My current position as assistant manager at the International Castle Hotel deals almost exclusively with booking and coordinating conventions 50 BÀI DỊCH SONG NGỮ PART Vị trí trợ lý giám đốc Khách sạn quốc tế Castle giải hầu hết độc quyền với việc đặt phòng điều phối hội nghị This, combined with a certificate from the Hotel School in Lausanne, Switzerland, makes me confident that I would be an asset to your staff Điều này, với chứng từ trường Hotel Lausanne, Thụy Sĩ khiến tự tin nhân viên quý giá bạn I very much appreciate being considered for this position, and I would welcome the opportunity to meet with you at your earliest convenience Tôi đánh giá cao việc xem xét cho vị trí này, tơi hoan nghênh hội gặp bạn sớm bạn thuận tiện Sincerely yours, Trân trọng, Melissa Ketchem P.S If you would like to speak with my current supervisor at the International Castle Hotel, please feel free to contact her without hesitation PS Nếu bạn muốn nói chuyện với người giám sát khách sạn quốc tế Castle, xin vui lịng liên hệ với mà không cần dự Vocabulary: convention /kənˈvenʃn/ : hội nghị enclose /ɪnˈkləʊz/ : gửi kèm resume /rɪˈzjuːm/ : sơ yếu lý lịch outline /ˈaʊtlaɪn/ : miêu tả, nêu considerable /kənˈsɪdərəbl/ : đáng kể exclusively /ɪkˈskluːsɪvli/ : nhất, độc quyền coordinate /kəʊˈɔːdɪneɪt/ : điều phối combine /kəmˈbaɪn/ : phối hợp, kết hợp, liên kết certificate /səˈtɪfɪkət/ : chứng chỉ, cấp 50 BÀI DỊCH SONG NGỮ PART make sb confident /ˈkɒnfɪdənt/ : làm tự tin asset /ˈæset/ : tài sản appreciate /əˈpriːʃieɪt/ : đánh giá supervisor /ˈsuːpəvaɪzə(r)/ : người giám sát hesitation /ˌhezɪˈteɪʃn/ : dự 50 BÀI DỊCH SONG NGỮ PART Paragraph 4: Saysee Insurance Company Công ty bảo hiểm Saysee 200 Wilshire Road London, SW1 May 10, 2016 Mr Franz Thurman Polderstraat 175 Brussels 1050, Belgium Dear, Mr Thurman Thưa ông Thurman With this letter, we acknowledge receipt of your application materials for the position of claims manager at Saysee Insurance Company Với thư này, xác nhận nhận hồ sơ ứng tuyển cho vị trí quản lý u cầu bồi thường cơng ty bảo hiểm Saysee Thank you for your interest Cảm ơn quan tâm bạn Due to the overwhelming response to our advertisement, we will conduct initial interviews over the telephone Do phản hồi lớn với quảng cáo chúng tôi, tiến hành vấn ban đầu qua điện thoại Should a follow-up interview then be appropriate, we will ask that you come in to meet with us in person Nếu vấn tới phù hợp, yêu cầu bạn đến gặp trực tiếp To better schedule the initial interview at a mutually convenient time, we are enclosing an Interview Schedule Card Để lên lịch vấn ban đầu vào thời gian thuận tiện nhất, kèm theo thẻ có lịch vấn 50 BÀI DỊCH SONG NGỮ PART Please complete this card and return it to us as soon as possible Vui lịng hồn tất thẻ gửi lại cho chúng tơi sớm Our schedule permits us to interview only those whole cards we receive prior to June 3rd Lịch trình chúng tơi cho phép vấn thẻ mà nhận trước 3/6 Thank you once again for your interest Xin cảm ơn lần bạn quan tâm You appear to be a strong candidate, and we look forward to hearing from you soon Bạn ứng viên sáng giá mong nghe phản hồi từ bạn sớm Sincerely, Trân trọng Marie Reilly Personnel Manager Quản lý nhân Vocabulary: insurance /ɪnˈʃʊərəns/ : bảo hiểm acknowledge /əkˈnɒlɪdʒ/ : xác nhận, báo nhận application material /ˌæplɪˈkeɪʃn məˈtɪəriəl/ : hồ sơ xin việc overwhelming /ˌəʊvəˈwelmɪŋ/ : nhiều, lớn conduct /kənˈdʌkt/ : tiến hành initial /ɪˈnɪʃl/ : ban đầu appropriate /əˈprəʊpriət/ : thich hợp, phù hợp meet in person: gặp trực tiếp mutually /ˈmjuːtʃuəli/ : lẫn permit /pəˈmɪt/ : cho phép prior to /ˈpraɪə(r)/ : trước 50 BÀI DỊCH SONG NGỮ PART Tiền đặt cọc chuyển sang phiên khác nhận thông báo phí ngày trước ngày đăng ký ban đầu Transfer of deposit to another session is contingent upon availability of space in that session Chuyển khoản tiền gửi sang phiên khác tùy thuộc vào chỗ trống phiên Please contact the Program Director at pd@seminars.com Vui lịng liên hệ Giám đốc chương trình pd@seminars.com To: Program Director Tới: Giám đốc chương trình From: Grant Hayhurst Từ: Grant Hayhurst Subject: Course Refund Chủ đề: Hoàn tiền khóa học Date: March 12 Ngày: 12/3 Dear Sir or Madam; Thưa ông/bà I originally intended to participate in the 2-day Social Media and Marketing course and send my $100 deposit as required Ban đầu dự định tham gia khóa học ngày truyền thơng xã hội tiếp thị gửi khoản tiền đặt cọc 100 đô la theo yêu cầu However, I had to cancel my attendance and notified your organization more than weeks prior to the course and am waiting to receive a full refund (less the handling fee of $10) Tuy nhiên, phải hủy việc tham dự thông báo cho tổ chức bạn tuần trước khóa học chờ để nhận khoản tiền hoàn trả đầy đủ (trừ phí xử lý 10 la) 116 50 BÀI DỊCH SONG NGỮ PART However, I have not received my refund as of now and would like to inquire about the current status of my refund and when I am going to receive notice from your organization about my deposit Tuy nhiên, chưa nhận tiền hồn lại muốn hỏi tình trạng khoản tiền hồn trả tơi nhận thông báo từ tổ chức bạn khoản tiền đặt cọc Looking forward to receiving your reply on the above issue Hy vọng nhận câu trả lời bạn vấn đề Kind regard, Trân trọng, Grant Hayhurst Vocabulary: registrant /ˈrejəstrənt / : người đăng ký deposit /dɪˈpɒzɪt/ : tiền gửi, tiền đặt cọc withdrawal /wɪðˈdrɔːəl/ : rút tiền refundable /rɪˈfʌndəbl/ : hoàn lại prior to /ˈpraɪə(r)/ : trước reservation /ˌrezəˈveɪʃn/ : đặt phịng transfer /trỉnsˈfɜː(r)/ : chuyển original /əˈrɪdʒənl/ : ban đầu, gốc enrollment /ɪnˈrəʊlmənt/ : đăng ký, ghi danh contingent /kənˈtɪndʒənt/ : dự phòng intend /ɪnˈtend/ : dự định notify /ˈnəʊtɪfaɪ/ : thông báo inquire /ɪnˈkwaɪə(r)/ : yêu cầu status /ˈsteɪtəs/ : tình trạng 117 50 BÀI DỊCH SONG NGỮ PART Paragraph 48: ESTATE AUCTION Đấu gia bất động sản An auction for the estate of Martin McDonald has been set for Sunday, June 29, at 12:00 noon Một đấu giá cho bất động sản Martin McDonald thiết lập vào chủ nhật ngày 29 tháng lúc 12:00 trưa A preview of the estate starts at 10:00 A.M at the McDonald residence at 825 Somerset Boulevard Một chuyến xem trước bất động sản bắt đầu lúc 10:00 dinh thự McDonald 825 Đại lộ Somerset Some of the items to be auctioned include: Một số đồ vật đấu giá bao gồm: ● 1963 Convertible Sports Car ● Xe thể thao mui trần 1963 ● Billiards Table ● Bàn bida ● Oriental Carpets and Area Rugs ● Thảm Oriental thảm Area ● Stamp and Coin Collection ● Bộ sưu tập tem tiền xu 118 50 BÀI DỊCH SONG NGỮ PART ● Hand-Carved and Silverware from Scotland ● Đồ chạm khắc tay đồ bạc từ Scotland ● Aviator Goggles Collection ● Bộ sưu tập kính Aviator Inquiries? Please call Estate Planners Partners & Associates at 384-986-8000 or info@eppassociates.com Thắc mắc? Vui lòng gọi cho Estate Planners Partners & Associates theo số 384-9868000 info@eppassociates.com The McDonald Family requests that you not contact their home or solicit their residence prior to the auction Gia đình McDonald yêu cầu bạn không liên lạc với nhà họ tìm nơi họ trước bán đấu giá To: Estate Planners Partners & Associates Tới: Estate Planners Partners & Associates From: Paul Landau Từ: Paul Landau Subject: Pre-Auction Bid Inquiry Chủ đề: Yêu cầu đấu thầu trước đấu giá Date: June 22 Ngày: 22/6 Dear Estate Planners Partners & Associates; Gửi Estate Planners Partners & Associates; I am contacting you with regards to the upcoming estate auction that was recently announced by your firm for the estate of Martin McDonald on the 29th of June Tôi liên lạc với bạn liên quan đến phiên đấu giá bất động sản công ty bạn công bố cho bất động sản Martin McDonald vào ngày 29 tháng 119 50 BÀI DỊCH SONG NGỮ PART I am representing a client who is an avid collector who wishes to keep his identity secret at this time and who has expressed some keen interest in one of the items listed Tôi đại diện cho khách hàng nhà đam mê sưu tập mà muốn giữ bí mật danh tính thời điểm người bày tỏ quan tâm sâu sắc đến đồ vật liệt kê Specifically, my client would be prepared to purchase the Aviator Goggles Collection at a premium by bank certified check before the auction takes place Cụ thể, khách hàng tơi chuẩn bị mua Bộ sưu tập kính Aviator với giá cao séc ngân hàng chứng nhận trước phiên đấu giá diễn Could you please find out if the McDonald Family would be interested selling the above item beforehand? Bạn vui lịng tìm hiểu xem gia đình McDonald có quan tâm đến việc bán đồ vật không? We would be prepared to make an immediate offer once we have received your reply Chúng sẵn sàng thực đề nghị nhận trả lời bạn Sincerely, Trân trọng, Paul Landau Attorney at Law Luật sư Vocabulary: estate /ɪˈsteɪt/ : bất động sản auction /ˈɔːkʃn/ : đấu giá preview /ˈpriːvjuː/ : xem trước residence /ˈrezɪdəns/ : nơi convertible sport car : xe thể thao mui trần 120 50 BÀI DỊCH SONG NGỮ PART inquiry /ˈɪnkwəri/ : thắc mắc, yêu cầu solicit /səˈlɪsɪt/ : gạ gẫm bid /bɪd/ : đấu thầu upcoming /ˈʌpkʌmɪŋ/ : tới announce /əˈnaʊns/ : thông báo represent /ˌreprɪˈzent/ : đại diện avid /ˈævɪd/ : khao khát identity /aɪˈdentəti/ : danh tính express /ɪkˈspres/ : thể premium /ˈpriːmiəm/ : cao cấp certify /ˈsɜːtɪfaɪ/ : chứng nhận take place : diễn ra, xảy attorney /əˈtɜːni/ : luật sư 121 50 BÀI DỊCH SONG NGỮ PART Paragraph 49: Mr Fred Browning Excel Freight Forwarding 5454 Western Avenue Detroit, MI 48210 Dear Mr Browning: Thưa ông Browning: We have just received a complaint about a mishandled shipment from one of our trusted customers, Mr C Benson of Magnolia Beauty Care in Dublin, Oregon Chúng ta vừa nhận khiếu nại lô hàng bị xử lý sai từ khách hàng đáng tin cậy chúng ta, ông C.Benson Magnolia Beauty Care Dublin, Oregon Apparently, a member of your staff delivered two boxes of goods to the Magnolia Beauty Care facility that had been damaged in transit Rõ ràng, thành viên đội ngũ nhân viên bạn giao hai hộp hàng hóa cho sở Chăm sóc sắc đẹp Magnolia mà chúng bị hư hỏng trình vận chuyển You will find an enclosed copy of the transmittal form signed by Mr Benson, on which he clearly indicated that he noticed the damaged packages while your driver was still on the premises 122 50 BÀI DỊCH SONG NGỮ PART Bạn tìm thấy kèm theo đơn vận chuyển có chữ ký ơng Benson, ơng rõ ông nhận thấy gói hàng bị hư hỏng lái xe bạn cịn khn viên We can only conclude that they were damaged during shipment Chúng tơi kết luận chúng bị hỏng vận chuyển We expect you to pick up the boxes immediately at absolutely no cost to Mr.Benson or Satin Smooth Skin Care Chúng hy vọng bạn lấy lại thùng hàng mà hồn tồn miễn phí cho ơng Benson Satin Smooth Skin Care We are far from satisfied with the quality of your service Chúng tơi khơng hài lịng với chất lượng dịch vụ bạn Considering that this is the third complaint we have received in the last six months, any further incidents of this will force us to reconsider the renewal of our contract with your firm Xem xét khiếu nại thứ nhận tháng qua, cố khác việc buộc phải xem xét lại việc gia hạn hợp đồng với công ty bạn Sincerely Trân trọng Susannah Anderson Deputy Shipping Manager Phó giám đốc vận chuyển Enclosure Susannah Anderson Satin Smooth Skincare 2822 Richter Street Orillia, CA 90271 123 50 BÀI DỊCH SONG NGỮ PART Dear Ms Anderson: Thưa cô Anderson: On behalf of IFS Freight Forwarding, I would like to sincerely apologize for the poorly handled shipment by one of our employees to the Magnolia Beauty Care in Dublin, Oregon Thay mặt IFS Freight Forwarding, xin chân thành xin lỗi lơ hàng xử lý nhân viên đến Magnolia Beauty Care Dublin, Oregon This situation should have never occurred as we always attempt to provide the very highest quality of delivery and customer service to each and every one of our customers Tình khơng nên xảy chúng tơi ln cố gắng cung cấp chất lượng cao dịch vụ giao hàng dịch vụ khách hàng cho khách hàng You will receive a full refund and the next shipment that you will make this our company will be free of charge Bạn nhận khoản hoàn lại đầy đủ lô hàng mà bạn đặt cơng ty chúng tơi miễn phí cho bạn Furthermore, a notice has been sent to all employees about this incident and our shipping department will be inspected regularly in order to ensure the highest quality of handling of all of items will improve and we will make the utmost effort to make certain that this never occurs again Hơn nữa, thông báo gửi đến tất nhân viên cố phận vận chuyển kiểm tra thường xuyên để đảm bảo chất lượng xử lý cao tất mặt hàng cải thiện nỗ lực tối đa để chắn điều không xảy lần Your business is very important to us and we hope to continue our long standing relationship with you going forward 124 50 BÀI DỊCH SONG NGỮ PART Doanh nghiệp bạn quan trọng hy vọng tiếp tục mối quan hệ lâu dài với bạn tương lai Once again, please accept my sincere apologies for this mishap and I hope to hear from you soon on the above matter Một lần nữa, xin vui lòng chấp nhận lời xin lỗi chân thành cho cố hy vọng sớm nhận hồi âm từ bạn vấn đề Sincerely Trân trọng Fred Browning President Chủ tịch Excel Freight Forwarding Vocabulary: complaint /kəmˈpleɪnt/ : khiếu nại, phàn nàn mishandle /ˌmɪsˈhændl/ : xử lý sai apparently /əˈpærəntli/ : rõ ràng transit /ˈtrænzɪt/ : vận chuyển, vận tải indicate /ˈɪndɪkeɪt/ : premises /ˈpremɪs/ : sở conclude /kənˈkluːd/ : kết luận absolutely /ˈỉbsəluːtli/ : hồn tồn incident /ˈɪnsɪdənt/ : cố force /fɔːs/ : bắt buộc renewal /rɪˈnjuːəl/ : gia hạn on behalf of : thay mặt apologize /əˈpɒlədʒaɪz/ : xin lỗi occur /əˈkɜː(r)/ : xảy 125 50 BÀI DỊCH SONG NGỮ PART attempt to /əˈtempt/ : nỗ lực, cố gắng refund /ˈriːfʌnd/ : hồn trả free of charge : miễn phí inspect /ɪnˈspekt/ : kiểm tra ensure /ɪnˈʃʊə(r)/ : đảm bảo improve /ɪmˈpruːv/ : cải thiện, nâng cao utmost /ˈʌtməʊst/ : tối đa effort /ˈefət/ : nỗ lực mishap /ˈmɪshæp/ : rủi ro 126 50 BÀI DỊCH SONG NGỮ PART Paragraph 50: To: Ursula Pennington Từ: Ursula Pennington From: Richard Seymour Tới: Richard Seymour Subject: Arrival in Santiago and Accommodations Chủ đề: Đến Santiago chỗ Date: January 10 Ngày: 10/1 Dear Mr Pennington, Thưa ông Pennington, We will be pleased to welcome you to our headquarters for the end of year auditing procedures Chúng tơi vui mừng chào đón bạn đến trụ sở chúng tơi cho thủ tục kiểm toán cuối năm Paula Jenkins tells us that you will arrive in Santiago on Flight TA 209 on Monday, January 31, at 11:20 a.m Paula Jenkins nói với bạn đến Santiago chuyến bay TA 209 vào thứ Hai, ngày 31/1 lúc 11:20 trưa I have instructed my assistant, Carmen Sierra, to drive you directly to our office and make sure that all the arrangements for your stay are satisfactory Tôi hướng dẫn trợ lý Carmen Sierra lái xe trực tiếp đến văn phịng chúng tơi đảm bảo tất xếp cho nơi bạn thỏa đáng We will set up a PC workstation with LAN access at your disposal in a private office Chúng tơi thiết lập máy PC có quyền truy cập LAN theo ý bạn văn phòng riêng 127 50 BÀI DỊCH SONG NGỮ PART If you have any special requirements or requests, I would appreciate it if you would contact us by phone or email us to let us know before your arrival Nếu bạn có yêu cầu đặc biệt nào, đánh giá cao bạn liên hệ với qua điện thoại gửi email cho để biết trước bạn đến We have booked a room at the Los Cristianos Hotel in the center of downtown Santiago, which serves complimentary a breakfast and dinner Chúng tơi đặt phịng khách sạn Los Cristiano trung tâm thành phố Santiago, nơi phục vụ bữa sáng bữa tối miễn phí Alternatively, we can recommend many fine restaurants in the center of town Ngồi ra, chúng tơi giới thiệu nhiều nhà hàng cao cấp trung tâm thị trấn We have arranged for you to have prepaid your return to the airport on Saturday the fifth Chúng xếp để bạn trả trước việc trở lại sân bay vào thứ ngày I look forward to meeting you next month Tôi mong gặp bạn vào tháng tới Sincerely, Trân trọng, Richard Seymour Financial Director Giám đốc tài To: Richard Seymour, Carmen Sierra Tới: Richard Seymour, Carmen Sierra From: Ursula Pennington Từ: Ursula Pennington Subject: Arrival in Santiago and Special Requirements Chủ đề: Đến Santiago yêu cầu đặc biệt 128 50 BÀI DỊCH SONG NGỮ PART Date: January 20 Ngày: 20/1 Dear Mr Seymour and Ms Sierra, Gửi ông Seymour cô Sierra, Thank you for your message and your thoughtful arrangements for my stay in Santiago during the audit Cảm ơn tin nhắn bạn xếp chu đáo bạn cho thời gian tơi Santiago q trình kiểm toán Unfortunately, my schedule has suddenly changed due to an urgent personal matter so I will be arriving in Chile on a different flight and on a different day Thật khơng may, lịch trình tơi thay đổi vấn đề cá nhân khẩn cấp nên đến Chile chuyến bay khác vào ngày khác I intend to arrive in Santiago on United Airways Flight 72 on Tuesday, February st at 9:30 p.m Tôi dự định đến Santiago chuyến bay United Airways 72 vào thứ ngày tháng lúc 9:30 tối Would it be possible to have someone from your firm meet me at the airport Nếu cử từ cơng ty bạn đón sân bay In addition, I need to inform you that I am a vegetarian (including no dairy or eggs) and would like to request that my food requirements are taken care of while working at your office during the audit Ngồi ra, tơi cần thơng báo cho bạn người ăn chay (bao gồm không ăn sữa trứng) muốn yêu cầu yêu cầu thực phẩm quan tâm làm việc văn phịng bạn q trình kiểm toán Thank you again for your cooperation in advance Cảm ơn bạn lần hợp tác bạn trước Sincere regards, 129 50 BÀI DỊCH SONG NGỮ PART Trân trọng, Ursula Pennington CPA Vocabulary: accommodation /əˌkɒməˈdeɪʃn/ : chỗ headquarters /ˌhedˈkwɔːtəz/ : trụ sở instruct /ɪnˈstrʌkt/ : hướng dẫn satisfactory /ˌsætɪsˈfæktəri/ : thỏa đáng disposal /dɪˈspəʊzl/ : bố trí private /ˈpraɪvət/ : tư nhân appreciate /əˈpriːʃieɪt/ : đánh giá cao complimentary /ˌkɒmplɪˈmentri/ : miễn phí alternatively /ɔːlˈtɜːnətɪvli/ : thay thoughtful /ˈθɔːtfl/ : chu đáo urgent /ˈɜːdʒənt/ : khẩn cấp intend /ɪnˈtend/ : dự định vegetarian /ˌvedʒəˈteəriən/ : người ăn chay cooperation /kəʊˌɒpəˈreɪʃn/ : hợp tác in advance /ədˈvɑːns/ : trước 130 ... đọc hiểu, biên soạn sách ―TUYỂN TẬP 50 BÀI DỊCH SONG NGỮ PART TOEIC FORMAT MỚI‖ để cung cấp cho em thêm vốn từ vựng đa dạng chủ đề sống thường gặp phải thi TOEIC theo format Cô hy vọng sách giúp... giấy 44 50 BÀI DỊCH SONG NGỮ PART in the meantime : cope with /kəʊp/ : đối phó với stock /stɒk/ : kho hàng brochure /ˈbrəʊʃə(r)/ : tập tài liệu scan /skæn/ : quét 45 50 BÀI DỊCH SONG NGỮ PART Paragraph... long-awaited RayTone RT50 Bài thuyết trình ơng giới thiệu sản phẩm RayTone RT50 chờ đợi từ lâu 36 50 BÀI DỊCH SONG NGỮ PART He will discuss the key improvements of the RT50 over its predecessor,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 50 bài dich song ngữ part 7 TOEIC format moi,