0

Đề cương ôn tập AVCN1

9 14 0
  • Đề cương ôn tập AVCN1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 08:30

Đề cương ôn tập tiếng anh chuyên ngành 1Unit 1 : Management Unit 2 : Work and motivation Unit 5 : RecruitmentUnit 9 : LogisticsUnit 13 : Advertising Umit 14 : BankingUnit 15 : Venture capital Đề cương ôn tập AVCN1 I.Definition : Unit : Management Consultant (n) Cố vấn A person who provides expert advice to a company Người cung cấp ý kiến chuyên môn cho công ty Crisis (n) Khủng hoảng A situation of danger or difficulty Tình nguy hiểm khó khăn Suy thối A difficult period in the economy of a country or group of countries,when there is less trade and industrial activity than usual and more people are unemployed Thời gian khó khăn kinh tế quốc gia nhóm quốc gia,khi mà có hoạt động thương mại cơng nghiệp bình thường có nhiều người thất nghiệp Innovation (n) Sự đổi mới,cách tân A new idea or method Ý tưởng phương pháp Objective (n) Mục tiêu Something you plan to or achieve Việc mà bạn lên kế hoạch để thực đạt Promotion(n) Sự thăng chức When someone is raised to a higher or more important position Khi đưa lên vị trí cao quan trọng Public sector (n) Thành phần Kinh tế nhà nước The section of the economy under government control Thành phần kinh tế kiểm soát nhà nước Strategy (n) Chiến lược A plan for achieving success Kế hoạch để đạt thành công Subordinate (n) = staff Cấp A person with a less important position in an organization Người có vị trí quan trọng tổ chức Recession (n) Unit : Work and motivation Labour relations (n) Quan hệ lao động ( thợ chủ ) Interactions between employers and employees,or managers and workers Sự tương tác người sử dụng lao động người lao động,hoặc người quản lí cơng nhân viên Job security (n) Công việc ổn định,an toàn chức nghiệp Knowing that there is little risk of losing one’s employment Biết có rủi ro việc việc làm Wages (n) Tiền công Money paid (per hour or day or week ) to manual workers Tiền trả (theo ngày tuần) cho người lao động chân tay Benefits (n) Lợi ích,phúc lợi,tiền trợ cấp Advantages that come with a job,apart from pay Lợi ,ích lợi đến với công việc ,ngoại trừ tiền lương Incentives(n) Sự khuyến khích,khích lệ,động viên ,tiền thưởng,ưu đãi,đãi ngộ Things that encourage people to something Những thứ để khuyến khích người ta làm việc Promotion(n) Sự thăng tiến To be raised to a higher rank or better job Được lên chức cao công việc tốt Unskilled ( adj) Không kĩ năng,chuyên môn Without any particular abilities acquired by training Khơng có kĩ rèn luyện Job rotation (n) Sự luân phiên công việc Regular switching between different tasks Thường chuyển hướng ,xoay chuyển nhiều công việc khác Corporate culture (n) Văn hóa cơng ty,doanh nghiệp A company ‘s shared attitudes , beliefs,practices and work relationships thái độ,niềm tin,hành động thực tiễn mối quan hệ công việc công ty Unit : Company structure Hierarchy /chain of command (n) Hệ thống cấp bậc A system of authority with different levels,one above the other ,e.g a series of management positions,whose holders can make decisions,or give orders and instructions Hệ thống cầm quyền với cấp bậc khác nhau, ví dụ dãy vị trí mà người nắm quyền đưa định, lệnh thị Function (n) Nhiệm vụ,chức năng,trách nhiệm(số nhiều) A specific activity in a company ,e.g.production ,marketing,finance hoạt động riêng biệt cơng ty,ví dụ sản xuất,marketing,hoạt động tài Autonomous (adj) Tự trị,tự lập,độc lập Independent,able to take decisions without consulting someone at the same level or higher in the chain of command Độc lập,có thể đưa định mà không cần hỏi ý người cấp cấp cao hệ thống cấp bậc Line authority (n) Quyền hạn trực tiếp,chức quyền cấp The power to give instructions to people at the level below in the chain of command Khả đưa thị đến người cấp thấp hệ thống cấp bậc To report to (v) Chịu trách nhiệm ,báo cáo To be responsible to someone and to take instructions from them Chịu trách nhiệm với nhận thị từ họ To Delegate (v) Ủy quyền,ủy thác,giao phó To give someone else responsibility for doing something instead of you Giao trách nhiệm cho khác Unit : Recruitment Unit : Logistics Accurate (adj) Agile(adj) Chính xác Nhanh nhẹn,lẹ làng,lanh lợi Đánh giá,ước lượng Dự báo,dự đoán trước Correct,exact and without any mistakes Able to move quickly and easily Lean(adj) Tinh gọn Logistics (n) Hậu cần (Of production) , using small quantities and avoiding any waste Designing and managing the flow of goods,information and other resources Manual (adj) Làm tay,thủ công Bổ sung Estimate (n) Forecast(n) Replenish (v) Done with the hands Đúng,chính xác ko có lỗi sai Khả di chuyển nhanh dễ dàng Sự phán đốn kích cỡ trọng lượng thứ Sự trình bày,phát biểu xảy tương tương lai Dùng số lượng nhỏ tránh lãng phí Hoạch định quản lí luồng hàng hóa,thơng tin nguồn khác Làm tay To fill something up again Làm đầy thứ lại A guess of what the size or amount of something might be A statement of what is expected to happen in the future Unit 13 : Advertising Advertising agencies (n) Advertising campaign (n) Công ty,đại diện quảng cáo Chiến dịch quảng bá Companies that design advertising for clients The advertising of a particular product or service during a particular period of time Brief (n) Bản tóm tắt,trích yếu The statement of objectives that a client works out with an advertising agency Target customers (n) Khách hàng mục tiêu A defined set of customers whose needs a company plans to satisfy (Advertising ) Budget (n) Quỹ đầu tư cho việc quảng cáo The amount of money a company plans to spend in developing its advertising and buying media time or space Media plan (n) Comparativeparity method (n) The choice of where to advertise in order to reach the right people Choosing to spend the same amount on advertising as one’s competitors (Free) sample (n) Kế hoạch truyền thông Phương pháp luận lập kế hoạch so sánh Hàng mẫu,mẫu thử Word-of-mouth advertising (n) Truyền miệng Free advertising,when satisfied customers recommend products to their friends A small amount of a product given to customers to encourage them to try it Những công ty mà thiết kế quảng cáo cho khách hàng Việc quảng cáo sản phẩm riêng biệt dịch vụ riêng biệt suốt khoảng thời gian tường trình,báo cáo mục tiêu,mục đích mà khách hàng trình bày với công ty quảng cáo Một phân khúc khách hàng mà nhu cầu họ cơng ty lên kế hoạch để thỏa mãn Lượng tiền mà công ty lên kế hoạch để chi tiêu việc phát triển quảng cáo truyền thông Sự chọn lựa nơi quảng cáo tìm kiếm khách hàng Việc chọn lựa sử dụng lượng quảng cáo với đối thủ cạnh tranh Một lượng hàng hóa đưa đến cho khách hàng để khuyến khích họ thử dùng Quảng cáo miễn phí khách hàng vừa ý, giới thiệu sản phẩm cho bạn bè họ Viral marketing (n) Marketing lan truyền Trying to get consumers to forward an online marketing message to other people Cố để người tiêu dùng lan truyền thông điệp quảng cáo đến người khác Umit 14 : Banking Deposits (n) Loan (n) Capital (n) Stock or share (n) Bonds (n) Merger (n) Takeover bid stockbroking Portfolio 11 Returns bankrupt Money placed in a bank Tiền để ngân hàng A sum of money borrowed from a bank The money invested in a business Certificates representing part-ownership of a company Certificates of debt issued by governments or companies to raised money When one company combines with another one When one company offers to buy or acquired another one Tổng tiền mượn từ ngân hàng Tiền đầu tư vào kinh doanh Chứng nhận tuyên bố quyền sở hữu phần công ty Chứng nhận nợ công phủ cơng ty để qun tiền Khi công ty liên hợp với công ty khác Khi công ty đề nghị mua giành công ty khác Buying and selling stocks or shares for clients Mua bán cổ phàn cho khách hàng All the investments owned by an individual or organization The profits made on investments Tổng vốn đầu tư sử hữu cá nhân tổ chức Lợi nhuận có từ đầu tư Vỡ nợ,phá sản Unable to pay debts or continue to business Deregulation (n) Sự bãi bỏ quy định The ending of relaxing or legal restrictions conglomerate Tổ hợp kinh doanh A group of companies,operating in different fields,which have joined together Interest Lãi suất Credit rating defaut Định mức tín dụng,hệ số tín nhiệm Thiếu nợ,ko trả nợ kì hạn Đồ kí quỹ,vật The price paid for borrowing money,paid to the lenders Estimates of people ‘s abilitiy to fulfil their financial commitments Failure to pay a loan Không thể trả nợ ko thể tiếp tục kinh doanh Kết việc nới lỏng hạn chế hạn chế mang tính pháp luật Nhóm công ty,hoạt động lĩnh vực khác nhau, mà lại kết hợp Giá phải trả cho việc mượn tiền ,trả cho người cho mượn Đánh giá,ước lượng khả người để thực cam kết tài Khơng thể trả khoản vay With property or another asset used as a Tài sản,của cải tài collateralized Tiền gửi ngân hàng Khoản vay Vốn đầu tư Cổ phiếu cổ phần Trái phiếu Sự liên doanh ,liên kết Mua bán sát nhập,trả giá mua lại cơng ty Mơi giới chứng khốn,mua bán chứng khốn Danh mục đầu tư Cash flow Write off chấp,bảo lãnh guarantee of payment Vòng quay tiền mặt,chu kì tiền mặt Hủy bỏ The money generated by an investment Cancel a bad debt or a worthless asset from an account sản chấp khác dùng để bảo đảm toán Tiền sinh từ khoản đầu tư Hủy bỏ khoản nợ xấu tài sản chấp khơng có giá trị từ tài khoản Unit 15 : Venture capital : vốn đầu tư liều lĩnh,mạo hiểm kinh doanh Lợi cạnh tranh Duy trì What an organization can better than its competitors Able to continue over a period of time Competitive advantage Sustainable (adj) = mantain Sale forecasts Dự báo bán hàng The sale businesses expect to achieve in particular period of time Break -even point Điểm hòa vốn Where total costs equal total income from sales and the company makes neither a profit nor a loss Revenue=turnover The total income received by a business before any expenses are paid Income : lợi nhuận=profit ( thu nhập sau trừ thuế phí) Exit strategy Doanh thu ( chưa trừ thuế phí) Chiến lược thối vốn founders Người sáng lập Personnel ( or staff)=subordinate Nhân viên An investor ‘s plan for getting their investment back and potentially realizing a profit The people who establish a company or other organization The people who are employed in an organization Những tổ chức làm tốt đối thủ Có thể tiếp tục đến khoảng thời gian Công việc bán hàng mong đợi đạt khoảng thời gian Nơi mà tổng chi phí = tổng thu nhập từ việc bán hàng công ty không tạo lợi nhuận không gây tổn thất Tổng thu nhập nhận từ cơng việc kinh doanh trước phụ phí ,phí tổn trả Kế hoạch nhà đầu tư nhằm lấy lại vốn đầu tư nhận thấy lợi nhuận tiềm Người mà thiết lập nên công ty tổ chức khác Người mà thuê để làm tổ chức ... quyền sở hữu phần cơng ty Chứng nhận nợ cơng phủ công ty để quyên tiền Khi công ty liên hợp với công ty khác Khi công ty đề nghị mua giành công ty khác Buying and selling stocks or shares for... thời gian Công việc bán hàng mong đợi đạt khoảng thời gian Nơi mà tổng chi phí = tổng thu nhập từ việc bán hàng công ty không tạo lợi nhuận không gây tổn thất Tổng thu nhập nhận từ công việc kinh... lên chức cao công việc tốt Unskilled ( adj) Không kĩ năng,chuyên môn Without any particular abilities acquired by training Khơng có kĩ rèn luyện Job rotation (n) Sự luân phiên công việc Regular
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập AVCN1,