0

Kiểm toán nội bộ công cụ hữu hiệu của hoạt động kiểm soát

33 1 0
  • Kiểm toán nội bộ   công cụ hữu hiệu của hoạt động kiểm soát

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 23:08

LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam giai đoạn mở cửa hội nhập với nước giới khu vực, thêm vào nhiều vấn đề chưa giải đồng yếu tố pháp luật, luật định, sách kinh tế -xã hội… Do đó, việc điều hành quản lý hoạt động doanh nghiệp nhiều bị ảnh hưởng Thực tế xảy nhiều doanh nghiệp có biểu khơng đồng bộ, khổn thống nhất, cácvụ việc vi phạm quy chế, nghiệp vụ lặp lặp lại chưa giải triệt để Muốn uốn nắn phát sai sót kịp thời nhằm nâng cao hiệu kkinhdoanh doanh nghiệp đòi hỏi phải có phận kiểm tốn nội hoạt động cách có hiệu doanh nghiệp Việc hình thành tổ chức kiểm tốn nội doanh nghiệp làm chi phí quản lý tăng lên doanh nghiệp chưa thấy lợi ích mang lợi từ kiểm tốn nội Đây lý làm cho doanh nghiệp doanh nghiệp có quy mơ hoạt động nhỏ chưa tổ chức phận kiểm toán Các doanh nghiệp thường kết hợp phận kế toán với phận kiểm toán Điều trái với nguyên tắc “bất kiêm nhiệm” không với tính chất, nội dung kiểm tốn nội Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp có phận kiểm tốn nội hoạt động cịn yếu kém, mang tính hình thức nên tác dụng giám sát kiểm tra yếu Một phần kiểm toán viên chưa đào tạo đầy đủ chun mơn kiểm tốn, thiếu kinh nghiệm kiểm tốn Mặt khác kiểm toán viên chưa giao đầy đủ “quyền hạn trách nhiệm” Vì đơi cơng tác kiểm tốn tính khách quan, kiểm tốn đưa kết luận tốt, mặt ưu điểm cịn sai sót bỏ qua Chính vậy, việc hình thành hệ thống kiểm tốn nội tất yếu doanh nghiệp Đồng thời việc hồn thiện cơng tác điều cần thiết không cho thân doanh nghiệp mà cho hệ thống kinh tế Nhận thức tầm quan trọng kiểm toán nội doanh nghiệp xuất phát từ mong muốn muốn tìm hiểu thêm cơng tác kiểm toán nội nên em chọn đề tài là: “Kiểm tốn nội - Cơng cụ hữu hiệu hoạt động kiểm sốt” Ngồi Lời mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo đề án mơn học em gồm phần sau: Phần I: Hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp Phần II: Kiểm toán nội - cơng cụ hữu hiệu cơng cụ kiểm sốt Phần III: Đánh giá kiểm toán nội Đề án mơn học hồn thành, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo thạc sỹ Phan Trung Kiên nhiệt tình dẫn giúp đỡ em nhiều trình thực hoàn thành đề án Em xin chân thành cảm ơn! PHẦN I: HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP HIỆN NAY Bản chất hệ thống kiểm sốt nội Kiểm sốt ln khâu quan trọng quy trình quản trị, nhà quản lý thường quan tâm nhiều đến việc hình thành trì hoạt động kiểm soát để đạt mục tiêu tổ chức Với ý nghĩa đó, kiểm sốt hiểu theo nhiều chiều: cấp quản lý cấp thơng qua sách biện pháp cụ thể, đơn vị kiểm sốt đơn vị khác thơng qua chi phối đáng kể quyền sở hữu lợi ích tương ứng, nội đơn vị kiểm sóat lẫn thông qua quy chế thủ tục quản lý v.v… Tuy nhiên, thông dụng kiểm soát nội đơn vị Đối với tổ chức, doanh nghiệp, việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động hàng ngày có ý nghĩa quan trọng Điều địi hỏi doanh nghiệp, tổ chức phải có hệ thống kiểm soát nội hữu hiệu Theo liên đồn Kế tốn Quốc tế (IFAC), hệ thống kiểm sốt nội hệ thống sách thủ tục nhằm bốn mục tiêu: bảo vệ tài sản đơn vị, bảo đảm độ tin cậy thông tin, bảo đảm việc thực chế độ pháp lý, bảo đảm hiệu hoạt động Tuy nằm thể thống song bốn mục tiêu đơi có mâu thuẫn với tính hiệu hoạt động với mục đích bảo vệ tài sản, sổ sách cung cấp thơng tin đầy đủ tin cậy Vì nhiệm vụ nhà quản lý xây dựng hệ thống kiểm soát nội hữu hiệu kết hợp hài hòa bốn mục tiêu Theo Chuẩn mực kiểm toán số 400 quy định: “Hệ thống kiểm soát nội quy định thủ tục kiểm soát đơn vị kiểm toán xây dựng áp dụng nhằm đảm bảo cho đơn vị tuân thủ pháp luật quy định, để kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa phát gian lận, sai sót để lập báo cáo tài trung thực hợp lý; nhằm bảo vệ, quản lý sử dụ ng có hiệu tài sản đơn vị” Về chất, hiểu hệ thống kiểm sốt nội sau: - Kiểm soát nội trình, bao gồm chuỗi hoạt động kiểm soát diện phận đơn vị kết hợp với thành thể thống nhất.Q trình kiểm sốt phương tiện để giúp đơn vị đạt mục tiêu - Kiểm soát nội thiết kế vận hành người Kiểm sốt nội khơng đơn sách, thủ tục, biểu mẫu … mà bao gồm người tổ chức Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, nhân viên khác… Chính người định mục tiêu, thiết lập chế kiểm soát nơi vận hành chúng - Kiểm soát nội cung cấp đảm bảo hợp lý, không bảo đảm tuyệt đối mục tiêu thực Do vận hành hệ thống kiểm sốt sai phạm xảy làm cho mục tiêu không thực được, hệ thống kiểm sốt nội ngăn chặn sai phạm đảm bảo chúng không xảy Các yếu tố hệ thống kiểm soát nội Mặc dù có khác biệt tổ chức hệ thống kiểm soát nội đơn vị khác song đơn vị hệ thống kiểm soát nội cấu thành bốn yếu tố sau: * Mơi trường kiểm sốt: Mơi trường kiểm sốt bao gồm tồn nhân tố bên bên đơn vị tác động đến việc thiết kế, hoạt động xử lý kiệu loại hình kiểm sốt nội Các nhân tố thuộc mơi trường kiểm sốt chủ yếu liên quan tới quan điểm, thái độ nhận thức hành động nhà quản lý doanh nghiệp; bao gồm: Đặc thù quản lý, Cơ cấu tổ chức, Chính sách nhân lực, Cơng tác kế hoạch, Ủy ban kiểm sốt, Mơi trường bên ngồi Nhưng thực tế, tính hiệu hoạt động kiểm tra, kiểm soát hoạt động tổ chức phụ thuộc chủ yếu vào nhà quản lý doanh nghiệp Nếu nhà quản lý cho cơng tác kiểm tra, kiểm sốt quan trọng thiếu hoạt động đơn vị thhì thành viên đơn vị có nhận thức đắn hoạt động kiểm tra, kiểm soát tuân thủ quy định chế độ đề Ngược lại, hoạt đọng kiểm tra, kiểm sốt bị coi nhẹ từ phía nhà quản lý chắn quy chế kiểm sốt nội khơng vận hành cách có hiệu thành viên đơn vị * Hệ thống thông tin: Hệ thống thông tin chủ yếu hệ thống kế toán đơn vị bao gồm hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống sổ kêư toán, hệ tống tài khoản kế toán, hệ thống bảng tổng hợp cân đối kế toán Trong đó, q trình lập ln chuyển chứng từ đóng vai trị quan trọng cơng tác kíểm sốt nội doanh nghiệp Mục đích hệ thống kế toán tổ chức nhận diết thu thập, phân loại, ghi sổ báo cáo nghiệp vụ kinh tế tài tổ chức đó, thỏa mãn chức thông tin kiểm tra hoạt động kế toán Một hệ thống kế toán hữu hiệu phải bảo đảm mục tiêu kiểm toán chi tiết: - Tính có thực: cấu kiểm sốt khơng cho phép ghi chép nghiệp vụ khơng có thực vào sổ sách đơn vị - Sự phê chuẩn: bảo đảm nghiệp vụ xảy phải phê chuẩn hợp lý - Tính đầy đủ: bảo đảm việc phản ánh trọn vẹn nghiệp vụ kinh tế phát sinh - Sự đánh giá: bảo đảm khơng có sai phạm việc tính tốn khoản giá phí - Sự phân loại: bảo đảm nghiệp vụ ghi chép theo sơ đồ tài khoản ghi nhận đắn sổ sách kế tốn - Tíng kỳ: bảo đảm việc ghi sổ nghiệp vụ phát sinh ghi sổ theo quy định - Q trình chuyển sổ tổng hợp xác: số liệu kế toán ghhi vào sổ phải tổng cộng chuyển sổ đắn, tổng hợp xác Báo cáo tài doanh nghiệp * Các thủ tục kiểm soát: Các thủ tục kiểm soát Ban giám đốc đơn vị thiết lập thực nhằm đạt mục đích quản lý cụ thể Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 400 quy định: “Kiểm toán viên phải hiểu biết thủ tục kiểm soát đơn vị để xây dựng kế hoạch chưong trình kiểm tốn” Các thủ tục kiểm sốt chủ yếu bao gồm: - Lập, kiểm tra, so sánh phê duyệt số liệu liên quan đến đơn vị - Kiểm tra tính xác số liệu tính tốn - Kiểm tra chưong trình ứng dụng môi trường tin học - Kiểm tra phê duyệt tài liệu kế toán - Đối chiếu số liệu nội với bên - So sánh, đối chiếu kết kiểm kê thực tế với số liệu sổ kế toán - Giới hạn việc tiếp cận trực tiếp với tài sản tài liệu kế tốn - Phân tích, so sánh số liệu thực tế với dự toán, kế hoạch Các thủ tục kiểm soát thiết lập dựa ba nguyên tắc bản: nguyên tắc phân công phân nhiệm rõ ràng; nguyên tắc bất kiêm nhiệm; nguyên tắc ủy quyền phê chuẩn * Kiểm toán nội bộ: Kiểm toán nội phận độc lập tiến hành đơn vị tiến hành công việc kiểm tra đánh giá hoạt động phục vụ yêu cầu quản trị nội đơn vị Theo liên đoàn kế toán Quốc tế IFAC, kiểm toán nội hoạt động đánh giá lập doanh nghiệp loại dịch vụ cho doanh nghiệp đó, có chức kiểm tra, đánh giá giám sát thích hợp hiệu hệ thống kế toán kiểm soát nội Là ttrong nhân tố hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp, phận kiểm toán nội cung cấp quan sát, đánh giá thường xuyên toàn hoạt động doanh nghiệp, bao gồm tính hiệu việc thiết kế vận hành sách thủ tục kiểm sốt nội Bộ phận kiểm toán nội hữu hiệu giúp cho doanh nghiệp có thơng tin kịp thời xác thực hoạt động doanh nghiệp, chất lượng hoạt đọng kiểm soát nhằm kịp thời điều chỉnh bổ sung quy chế kiểm soát hợp lý hiệu Tuy nhiên, phận kiểm toán nội chhỉ phát huy tác dụng nếu: - Về tổ chức, phận kiểm toán nội phải trực thuộc cấp cao đủ để không giới hạn phạm vi hoạt động Đồng thời phải giao quyền hạn tương đối rộng rãi hoạt động tương đối độc lập với phòng kế toán phận kiểm tra - Về nhân sự, phận kiểm toán nội phải tuyển chọn nhân viên có lực chun mơn đạo đức nghề nghiệp phù hợp với quy định hành Những hạn chế tiềm tàng kiểm soát nội Ở đơn vị nào, dù đầu tư nhiều thiết kế vận hành hệ thống, hệ thống kiểm soát nội khơng thể hồn tồn hữu hiệu Bởi xây dựng hệ thống hồn hảo cấu trúc thhì hiệu thật phụ thuộc vào nhân tố chủ yếu người, tức phụ thuộc vào lực làm việc tính đáng tin cậy lực lượng dân Do hệ thống kiểm sốt nội giúp hạn chế tối đa sai phạm mà cá hạn chế tiềm tàng xuất phát từ nguyên nhân sau: - Những hạn chế xuất phát từ thân người vô ý, bất cẩn,đãng trí hay ước lượng sai, hiếu sai dẫn cấp báo cáo cấp dưới… - Khả đánh lừa, lẩn tránh nhân viên thông qua thông đồng với hay với phận bên đơn vị - Hoạt động kiểm soát thường nhằm vào cácnghiệp vụ thường xuyên phát sinh mà ý đến nghiệp vụ khơng thường xuyên, sai phạm nghiệp vụ thường hay bị bỏ qua - Yêu cầu thường xuyên hết người quản lý chi phí bỏ cho hoạt đọng kiểm sốt phải nhỏ giá trị thiệt hại tính sai sót hay gian lận gây - Ln có khả cá nhân có trách nhiệm kiểm sốt lạm dụng quyền hạn nhằm phục vụ cho mưu đồ riêng - Điều kiện hoạt động đơn vị thay đổi nên dẫn tới thủ tục kiểm sốt khơng cịn phù hợp… Chính hạn chế nói kiểm sốt nội ngun nhân khiến cho kiểm sốt nội khơng thể bảo đảm tuyệt đối việc đạt mục tiêu PHẦN II: KIỂM TỐN NỘI BỘ-CƠNG CỤ HỮU HIỆU CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT Sự cần thiết kiểm tốn nội Hình thức kiểm tốn nội lần xuất Mỹ vào năm 30 kỷ 20 sau lan rộng nhiều quốc gia giới Tổ chức quốc tế kiểm toán nội (IIA) thành lập năm 1941 Mỹ Tổ chức quy định chất, mục tiêu, chức phạm vi họat động kiểm toán nội Tổ chức kiểm toán nội thành viên IFAC INTOSAI Từ năm 60 nay, hoạt động kiểm toán nội phát triển rộng rãi giới Từ quan điểm túy kế toán, nhằm phát sai sót gian lận, kiểm toán nội mở rộng phạm vi hoạt động tất lĩnh vực hoạt động đơn vị doanh nghiệp đồng thời hướng hoạt động kiểm soát nội vào việc cải thiện nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường sức mạnh cho chế kiểm soát nội Trong cơng ty, tập đồn kinh tế lớn có nhiều chi nhánh với khối lượng chứng từ, sổ sách kế toá n khổng lồ thường có thêm phận kiểm tốn nội Đay phận quan trọng công ty, cánh tay phải ban giám đốc việc quản lý hoạt đ ộng tài doanh nghiệp Kiểm toán nội phận chịu trách nhiệm xem xét lại cách định kỳ biện pháp mà ban giám đốc nhà quản lý cấp áp dụng để quản lý kiểm soát doanh nghiệp đồng thời chịu điều hành ban giám đốc hoàn toàn độc lập với tất phận khác Bộ phận quản lý hoạt động phịng ban kế tốn doanh nghiệp, tìm sai phạm quản lý tài phận, phịng ban, chi nhánh, cơng ty con…để kịp thời phản ánh với ban lãnh đạo cơng ty Ở nước giới, kiểm tốn nội không quy định pháp luật hoạt động kiểm tốn nhà chun mơn lĩnh vực kiểm tốn nội khơng phải tn thủ quy định trừ người thành viên tổ chức nghề nghiệp Nói cách khác, khơng có quy định bắt cơng ty hay doanh nghiệp phải có kiểm tốn nội đơn vị có quy mơ nhỏ, hoạt động thường đơn giản phức tạp rủi ro trình quản lý xảy Khi đó, nhà quản lý đơn vị thực việc kiểm tra đánh giá sách thủ tục kiểm soát đơn vị Nhưng đơn vị có quy mơ lớn đến mức đó, quyền hạn trách nhiệm phải phân chia cho nhiều phận Điều dẫn đến mối quan hệ phận chức nhân viên trở nên phức tạp, trình truyền đạt thu nhận thông tin phảm hồi trở nên khó khăn hơn, q trình truyền đạt thu nhận thơng tin phản hồi trở nên khó khăn hơn; bên cạnh tài sản bị phân tán nhiều nơi sử dụng cho hoạt động mục tiêu khác nhau…và rủi ro gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động mục tiêu đơn vị cúng tăng lên Lúc này, nhà quản lý khó trực tiếp tiến hành việc kiểm tra đánh giá tuân thủ sách thủ tục kiểm sốt Vì thế, cần phải có phận chun mơn để giúp họ thực điều này, phận kiểm toán nội Ở nước ta, khả dự báo phân tích doanh nghiệp hạn chế, nhiều dáng dấp thời quản lý bao cấp Doanh nghiệp quốc doanh muốn ỷ lại, dựa dẫm vào nhà nước Doanh nghiệp chưa có hệ thống phân tích chức năng, việc tổ chức phận kiểm toán nội doanh nghiệp đắn Kiểm toán nội tai mắt cho doanh nghiệp Mục đích kiểm tốn nội tạo cơng cụ để phân tích tồn bọ hoạt động chiến lược, để rút kinh nghiệm quản lý, điều hành, đòng thời đề chiến lược phát triển riêng doanh nghiệp, đảm bảo chi tiêu có lợi, tiết kiệm, minh bạch số liệu kế toán Sau Nhà nước ban hành Quyết định 832-TC/QĐ/CĐKT ngày 28 tháng 10 năm 1997 viẹc ban hành quy chế kiểm toán nội bộ, ởt nhiều Tổng cơng ty phận kiểm tốn nội thành lập vào hoạt động Bản chất, chức kiểm toán nội 2.1 Bản chất kiểm toán nội Kiểm toán nội nhu cầu cần thiết khách quan cho việc kiểm soát chất lượng hoạt động bảo đảm chất lượng thơng tin kinh tế, tài thân 10 tồn ngăn chặn phạm vi có thể, gian lận có khả xảy Trách nhiệm lĩnh vực thuộc máy lãnh đạo -bao gồm đường lối sách cán kế tốn máy Tuy nhiên, máy lãnh đạo cần giúp đỡ hồn tồn đắn trơng đợi vào kiểm toán viên đặc biệt kiểm toán viên nội họ với mong muốn nhận tất trợ giúp Vì vấn đề lúc phạm vi trách nhiệm hành vi gian lận mà kiểm toán viên nội trực tiếp hay gián tiếp phải chịu Ngăn chặn tất gian lận điều Ngay kiểm toán viên nội thực việc kiểm tra chi tiết giao dịch không vào sổ, việc bỏ quên thông đồng móc ngoặc khơng bị phát có khả tồn Và tốn vượt mức độ hợp lý ngăn chặn gian lận Theo Bản cơng bố chuẩn mực kiểm tốn số 53 (SAS 53) yêu cầu kiểm toán viên phải nắm bắt gian lận sai sót; đánh giá khả xảy gian lận sai sót; đồng thời phải thiết kế phương pháp kiểm toán phù hợp, lập kế hoạch giám sát thực cơng việc kiểm tốn cách thận trọng thích đáng nhằm bảo đảm hợp lý việc phát sai phạm trọng yếu; sau báo cáo cho ban quản lý, cho người sử dụng cho quan có thẩm quyền liên quan (co ràng buộc định) Sự cần thiết giúp ban quản trị việc ngăn chặn phát hhiện gian lận thách thức thực kiểm toán viên nội Để đáp ứng nhu cầu, phải có đủ thời gian kế hoạch để cung cấp dịch vụ Do tầm quan trọng ban quan trị ngăn cách phát gian lận thường trước cơng việc khác Vì vậy, lập kế hoạch đánh giá cẩn thận vấn đề cần ưu tiên nên thực hhiện để bảo đảm nghĩa vụ thực kiểm toán nội đáp ứng Trong ngắn hạn, thực kiểm tốn nghiệp vụ để thực điều tra Cũng cần phải dành lượng lớn nguồn lực để nghiên cứu rủi ro gian lận công ty thiết kế biện pháp ngăn chặn Tuy nhiên dài hạn, lượng thời gian dành cho nghiên cứu gian lận nên giảm Cũng vậy, kiểm toán viên nội nên phối hợp chặt chẽ với ban quản trị để bảo đảm có đủ thời gian nguồn lực cho việc 19 thực kiểm toán nghiệp vụ có ý nghĩa Việc chứng mịnh cho ban quản trị lực phát hữu ích tất lĩnh vực kiểm toán viên nội giúp hoàn thiện mục tiêu Do việc kiểm tốn viên nội ban quản trị hoạt động để đạt cân đối mục tiêu gian lận nhu cầu dịch vụ khác rộng điều quan trọng Sau kiểm tốn viên nội phải luôn tỉnh táo việc ngăn chặn phát gian lận Kiểm toán viên nội 5.1 Quy định kiểm toán viên nội bộ: Cơng việc kiểm tốn thực kiểm toán viên, “Kiểm toán viên chuyên gia kế tốn có kỹ nghiệp vụ kiểm tốn Theo IFAC-Liên đồn kế tốn quốc tế kiểm tốn viên phải người có kỹ khả nghề nghiệp, phải trực, khách quan, độc lập phải tơn trọng bí mật Đó u cầu khơng thể thiếu kiểm toán viên Theo định số 832 /TC/QĐ/CĐKT ngày 28/10/1997 Bộ trưởng Bộ Tài quy định tiêu chuẩn người bổ nhiệm làm kiểm toán viên nội sau: Có phẩm chất trung thực, khách quan, chưa có tiền án chưa bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên sai phạm quản lý kinh tế, tài chính, kế tốn; Đã tốt nghiệp đại học chun ngành kinh tế, tài chính, kế tốn, quản trị kinh doanh; Đã công tác thực tế lĩnh vực quản lý tài chính, kế tốn từ năm trở lên, có có năm làm việc doanh nghiệp nơi giao nhiệm vụ kiểm toán viên; Đã qua huấn luyện nghiệp vụ kiểm toán, kiểm toán nội theo nội dung chương trình thống Bộ Tài cấp chứng Kiểm tốn viên nội phải tránh tham gia đánh giá nhứng hoạt động cụ thể mà trước kiểm tốn viên đảm nhạn Như tính khách quan xem bị phương hại kiểm toán viên cung cấp bảo đảm cho 20 hoạt động mà trước họ đảm nhận Nhưng họ lại cung cấp tư vấn liên quan đến hoạt động trước họ làm Ban giám đốc có quyền đánh gía lựa chọn kiểm tốn viên nội cho doanh nghiệp nhiều nước hình thành mộtchương trình đào tạo lấy kiểm tốn viên nội Các tiêu chuản để lựa chọn kiểm toán viên nội phẩm chất, lực chuyên môn lẫn phẩm chất đạo đức kiểm tốn viên Về lực chun mơn kiểm tốn viên nội phụ thuộc vào nội dung công việc mà họ làm kiểm tốn báo cáo tài hay kiểm toán hoạt động Nếu kiểm toán báo cáo tài chính, doanh nghiệp địi hỏi người phụ trách phận kiểm tốn nội phải có: - Bằng đại học chun ngành kế tốn tài chính; - Có chứng kiểm tốn viên - Có đến năm kinh nghiệm chuyênmôn với tư cách trợ lý kiểm tốn - Ngoại ngữ (ít ngoại ngữ, bắt buộc phải giỏi tiếng Anh tiếng Pháp) Nếu kiểm toán hoạt động, kiểm toán viên phải hiểu biết tốt kỹ thuật liên quan đến hoạt động doanh nghiệp Về phẩm chất đạo đức kiểm toán viên nội phải vận dụng kỹ tính cẩn thận cần phải có kiểm tốn viên nội bộ, tức phải có đủ lực thận trọng nghề nghiệp mức khong có nghĩa khơng thể có sai lầm * Trách nhiệm kiểm toán viên nội doanh nghiệp quy định sau: Kiểm toán viên nội thực nhiệm vụ theo kế hoạch kiểm toán Tổng Giám đốc, Giám đốc phê duyệt chịu trách nhiệm trước (Tổng) Giám đốc chất lượng, tính trung thực, hợp lý báo cáo kiểm tốn thơng tin tài chính, kế tốn kiểm tốn 21 Trong q trình thực cơng việc, kiểm tốn viên nội phải tuân thủ luật pháp, tuân thủ nguyên tắc chuẩn mực nghề nghiệp k iểm toán, sách, chế độ hành Nhà nước Kiểm tốn viên phải khách quan, đề cao tính độc lập hoạt động kiểm tốn Khơng ngừng nâng cao lực chuyên môn, cập nhật kiến thức, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp Tuân thủ nguyên tắc bảo mật số liệu, tài liệu kiểm tốn (loại trừ trường hợp có u cầu án, nghĩa vụ liên quan đến tiêu chuẩn nghiệp vụ) * Quyền hạn kiểm toán viên nội bộ: Được độc lập chuyên môn nghiệp vụ Không bị chi phối, can thiệp thực hoạt động kiểm tốn trình bày ý kiến báo cáo kiểm tốn Có quyền u cầu phận, cá nhân kiểm toán phận có liên quan cung cấp thơng tin, tài liệu phục vụ cho cơng tác kiểm tốn Được ký xác nhận báo cáo kiểm toán nội cá nhân tiến hành, chịu trách nhiệm thực theo nhiệm vụ kiểm toán giao Nêu ý kiến đề xuất, giải pháp, kiến nghị, ý kiến tư vấn cho việc cải tiến, hoàn thiện công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất , kinh doanh; ngăn ngừa sai sót gian lận, việc làm sai trái doanh nghiệp Được bảo lưu ý kiến trình bày báo cáo kiểm toán nội bộ, quyền đề nghị quan chức Nhà nước xem xét lại định (Tổng) Giám đốc bãi nhiệm kiểm toán viên Kiểm toán viên nội Tổng Giám đốc, Giám đốc trực tiếp bổ nhiệm bãi nhiệm Kiểm toán viên nội bị bãi nhiệm vi phạm kỷ luật khơng bổ nhiệm lại Kiểm tốn viên tuyệt đối không đảm đương trách nhiệm điều hành, hay quản lý kinh doanh doanh nghiệp 5.2 Vai trị, vị trí kiểm tốn viên nội doanh nghiệp Kiểm toán viên nội thường người chọn từ phòng ban doanh nghiệp, chủ yếu từ phận tài chính, kế tốn chí từ phịng vật tư hay phịng nghiệp vụ Sau bổ nhiệm kiểm toán viên nội 22 đào tạo nghiệp vụ kiểm tốn Cũng có nhiều doanh nghiệp lớn, đặc biệt doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước ngồi, kiểm tốn viên nội thường tuyển chọn kỹ lưỡng Vị trí phận kiểm tốn nội doanh nghiệp nên đủ phép thực trách nhiệm kiểm toán Bộ phận kiểm toán nội tổ chức độc lập với phận quản lý điều hành kinh doanh doanh nghiệp (kể phịng kế tốn - tài chính); chịu đạo lãnh đạo trực tiếp (Tổng) Giám đốc doanh nghiệp Bộ phận kiểm toán nội trực thuộc vào Ban giám đốc hai lý chủ yếu: - Bảo đảm tính độc lập khách quan - Có thể thu thập khơng giới hạn thơng tin đơn vị Các kiểm tốn viên nội cần có hỗ trợ ban quản lý Hội đồng quản trị để họ có cộng tác đối tượng kiểm toán thực công việc cách tự không bị can thiệp Theo yêu cầu phận kiểm toán nội bộ, (Tổng) Giám đốc cử chuyên gia thuộc lĩnh vực chuyên môn khác doanh nghiệp, thuê chuyên gia bên (nếu cần thiết) tham gia số nội dung toàn kiểm toán Để đảm bảo cho độc lập cho hoạt động kiểm toán nội b ộ, phận kiểm toán nội nên cần đạo trực tiếp Ban giám đốc Tối thiểu kiểm toán viên phải thiết người hoàn toàn độc lập với người chịu trách nhiệm trực tiếp hoạt động kiểm tốn Để giữ tính độc lập, kiểm tốn viên khơng tham gia hoạt đọng khác doanh nghiệp Trong phạm vi trách nhiệm mình, kiểm tốn nội trợ giúp Ban giám đốc kiểm soát hoạt động đơn vị, Ban giám đốc phải thông báo cách nhanh chóng, đắn tất vấn đề Do vậy, kiểm tốn nội phải thu thập khơng giới hạn thông tin đơn vị Bộ phận kiểm toán nội phải trả lời câu hỏi Ban giám đốc, cho cổ đông hay cho thành viên Hội đồng quản trị 23 Quy trình thực kiểm tốn nội Theo quy định điều 10 định số 832 /TC/QĐ/CĐKT ngày 28/10/1997 Bộ trưởng Bộ Tài chính, trình tự bước cơng việc kiểm toán nội sau: Lập kế hoạch lựa chọn phương pháp kiểm toán - Lập chương trình kế hoạch, xác định mục tiêu, nội dung, phạm vi thời gian tiến hành kiểm toán nội bộ; - Xác định quy mơ kiểm tốn; phương pháp, cách thức tiến hành kiểm toán, biện pháp tổ chức thực hiện; tổ chức lực lượng kiểm toán (bao gồm kiểm tốn viên trong, ngồi doanh nghiệp nhân viên chun mơn cần huy động) Tuỳ theo tính chất kiểm toán, kiểm toán viên phải lựa chọn áp dụng phương pháp, thủ tục kiểm toán phù hợp với mục tiêu yêu cầu kiểm toán Thủ tục phương pháp kiểm toán lựa chọn áp dụng gồm quan sát, kiểm kê thực tế, xác minh, xem xét; đối chiếu văn bản, tài liệu, chế độ, luật lệ; thu thập đánh giá chứng; tính tốn, so sánh, phân tích, kiểm tra máy vi tính; tổng hợp, lựa chọn thơng tin, xác định nguyên nhân mức độ liên quan nguyên nhân; dự đoán, dự báo xu hướng, khả năng; bước kiểm tra, đánh giá khác mà kiểm toán viên xét thấy cần thiết phải tiến hành trường hợp cụ thể Công tác chuẩn bị kiểm toán - Nghiên cứu văn bản, tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, nhiệm vụ kế hoạch điều kiện, biện pháp, sách, quy định doanh nghiệp kỳ kinh doanh kiểm toán Sơ đánh giá thay đổi điều kiện môi trường hoạt động kinh doanh ảnh hưởng đến mặt hoạt động doanh nghiệp; - Tìm hiểu sách, quy định chủ trương, biện pháp phát sinh kế toán, kiểm toán; - Xem xét báo cáo, tài liệu, hồ sơ kiểm toán trước (nếu có), kể tài liệu bên ngồi doanh nghiệp có liên quan đến kiểm tốn; tóm tắt 24 thông tin cần phải kiểm tra q trình kiểm tốn tới; thu thập chuẩn bị mẫu, chương trình, dẫn cho kiểm toán tiến hành Thực việc kiểm tốn - Trong q trình kiểm tốn, kiểm toán viên nội phải xem xét, thu thập đánh giá đủ chứng cần thiết có liên quan, kể chứng bên doanh nghiệp ; - Xem xét, đánh giá việc thực sách, quy định thực tế hoạt động doanh nghiệp - Đánh giá khả sai sót, nhầm lẫn, gian lận loại nghiệp vụ, hoạt động kinh tế Đánh giá tính trọng yếu rủi ro nghiệp vụ phát sinh nội doanh nghiệp - Thực phân tích, khảo sát khoản mục chính, khảo sát bổ sung chi tiết; xem xét kiện tiếp sau, đánh giá kết kiểm toán - Các bước tiến hành thực kiểm toán phải theo quy trình kiểm tốn bước tiến hành kiểm toán p hải ghi nhận tài liệu, hồ sơ kiểm toán Kết thúc kiểm toán * Khi kết thúc kiểm toán Kiểm toán viên nội phải lập báo cáo kiểm toán; Báo cáo kiểm tốn phải trình bày đầy đủ nội dung kết kiểm toán theo mục tiêu, yêu cầu đề cho kiểm toán; xác nhận tính đầy đủ, hợp lý báo cáo tài chính, báo cáo kế tốn quản trị hàng năm trước trình ký duyệt; đề xuất kiến nghị biện pháp xử lý sai sót, gian lận, vi phạm, nêu giải pháp cần thiết để nâng cao chất lượng hiệu quản lý kinh doanh doanh nghiệp; Báo cáo kiểm toán gửi cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, cho (Tổng) Giám đốc doanh nghiệp Việc lưu hành công bố báo cáo kiểm tốn nội tuỳ theo tính chất kiểm tốn Chủ tịch Hội đồng quản trị, (Tổng) Giám đốc định Riêng báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo kế tốn quản trị đính kèm báo cáo tài chính, báo cáo kế tốn quản trị trước lưu hành 25 * Phúc tra kết kiểm tốn cơng việc tiếp sau kiểm toán nhằm kiểm tra lại việc triển khai thực kiến nghị, đề nghị xử lý giải pháp nêu báo cáo kiểm toán phận quản lý, điều hành kinh doanh doanh nghiệp 7.Mối liên hệ kiểm toán nội kiểm toán độc lập Các chuẩn mực kiểm toán IFAC đề cập đến hợp tác kiểm toán nội kiểm toán độc lập Cụ thể chuẩn mực số 400 đề cập đến việc sử dụng tư kiệu kiểm toán nội cho kiểm toán độc lập vho viêc thực cố thủ tục kiểm sốt, có nghĩa khơng coi kiểm toán viên nội thành viên kiểm toán viên độc lập * Sự khác tính chất cơng việc kiểm tốn nội kiểm tốn độc lập: Tính chất Kiểm tốn nội Kiểm tốn độc lập cơng việc Xác dịnh Chủ yếu xác định Được xác định hợp đồng nhiệm vụ ban quản trị doanh nghiệp dựa đơn vị có nhu cầu kiểm tốn đơn nhu cầu quản lý vị cung cấp dịch vụ kiểm tốn phận tồn doanh nghiệp Đối Đối tượng kiểm toán hoạt Đối tượng kiểm toán đa dạng tượng động sản xuất,, kinh doanh kiểm tốn phịng ban trực thuộc doanh nghiệp Mục đích Đựợc xác định lãnh đạo Được quy định luật pháp kiểm tốn cơng ty dựa nhu cầu thực hành kiểm toán: đánh giá tính tế doanh nghiệp trung thực hợp lý báo cáo tài đồng thời xác nhận tính hợp pháp số sliệu dựa quy định pháp luật chuẩn mực kế toán, kiểm toán ban hành 26 Công cụ Doanh nghiệp tự chọn Dựa chuẩn mực kiểm toán thực quy định pháp luạt hiên hành Hình Mang tính chất thừa hành Mang tính chất kinh doanh (thu phí thức từ hoạt động cung cấp dịch vụ kiểm toán chuyên nghiệp) Tổ chức Theo yêu cầu ban lãnh Được xác định kiểm tốn viên cơng việc đạo doanh nghiệp dựa chuẩn mực kiểm toán quy định khác có liên quan Mức thu Theo thang bảng lương Theo tính chất cơng việc quy nhập quy định Ban giám đốc định hợp đồng kiểm toán doanh nghiệp viên Trách Kiểm toán viên chịu trách Kiểm toán viên chịu trách nhiệm nhiệm nhiểm trước lãnh đạo doanh trước khách hàng bên kiểm nghiệp kết kiểm toán thứ ba toán viên thực Người Là thành viên trực thuộc Là chuyên gia độc lập có thực doanh nghiệp cấp tương xứng với trình độ chuyên kiểm tốn mơn nghiệp vụ giấy phép hành nghề cấp quan có thẩm quyền 27 PHẦN III ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ Mục tiêu chủ yếu nhà kiểm toán doanh nghiệp thành phần bên hay hoạt động tổ chức phụ thuộc vào việc đánh giá độc lập ban kiểm toán nội điều có lợi Hơn việc xem xét độc lập xem xét đánh giá ban đạo cấp cao tiến hành ngày qua ngày khác suốt thời gian cấp kinh phí Việc đánh giá tổ chức khác doanh nghiệp hoạt động kiểm toán nội dựa thực trạng tổ chức mức xung đột mối quan tâm Sự đánh giá tổ chức độc lập khác thường ban đạo cấp cấp phép Sự đời kiểm toán nội lúc ban đầu xuất phát từ nhu cầu đảm bảo xác hồ sơ, số liệu, tuân thủ quy tắc, kiểm sốt gian lận sai sót, trải qua thời gian, kiểm toán nội trở thành cơng việc có phạm vi ngày rộng rãi tổ chức thuộc tát lĩnh vực Ngày nay, kiểm tốn nội nhìn nhận nhiệm vụ thiếu lĩnh vực tổ chức Sự mở rộng loại hình hoạt động kiểm toán nội đơn vị tư nhân thừa nhận Sự thừa nhận bao gồm vị trí cao tổ chức, ngân sách hoạt động lớn hơn, thừa nhận mục tiêu nghiên cứu rộng sử dụng nhiều để phục vụ cho nhiều loại hoạt động khác Tất hoạt động kiểm toán chứng tỏ điều: cơng việc kiểm tốn nội ngày mở rộng trở nên độc lập Một bước phát triển không phần qun trọng q trình mà qua kiểm tốn nội trở thành nghề độc lập trước có vài hiệp hội kiểm tốn nội thành lập số ngành ngân hàng, phúc lợi cơng cộng tổ chức kiểm tốn nội chuyên nghiệp đầu tirn thành lập vào năm 1941, sau nơ lực lớn, Viện kiểm toán nội Những bước phát triển tạo nhiều hội đồng thời hướng tới nhiều trách nhiệm cho kiểm toán nội trách nhiệm cần phải gánh vác náy có liên quan tới nhiều vấn đề tồn thuộc nhiều khía cạnh 28 khác Những vấn đề chủ yếu đề cập đến tính khả thi việc thực hiên cách đắn trách nhiệm chung giao tiếp tục đáp ứng cách đầy đủ nhu cầu quản lý cho hoạt động nội có hiệu Những thành tựu kiểm tốn nội mạnh to lớn kiểm toán nội tạo điều kiện phát triển tương lai Ngồi kiểm tốn nội cịn có số nguồn lực khác như: nhu cầu qủn lý tổng qt vị trí tổ chức có lợi kiểm toán viên nội - Nhu cầu bảo vệ doanh nghiệp: hoạt động doanh nghiệp tránh khỏi liên quan tới việc sử dụng nguồn lực, giao dịch với đối tác bên ngoài, ủy quyền, ủy thác cho cán nhân viên điều phối mối quan hệ nội đểcác hoạt động tiến hành theo quy định cần có nhu cầu bảo vệ tồn lĩnh vực hoạt động kiểm sốt tài hoạt động nói chung Cùng với phát triển phạm vi quy mô hoạt động doanh nghiệp nhu cầu bảo vệ ngày tăng trở nên quan trọng - Nhu cầu hoàn thiện doanh nghiệp: nhu cầu nảy sinh từ cần thiết phải tồn điều kiện hạn chế thhị trường bao gồm cạnh tranh mạnh mẽ hình thức đồng thời đay nhu cầu xuất phát từ mục tiêu nhà quản lý nhằm đạt kết tốt - Nhu cầu tổng quát phận kiểm tốn nội bộ: Nhu cầu náy ln tồn tất doanh nghiệp tức doanh nghiệp tồn trách nh iệm quản llý cần có kiểm tốn nội - Những lợi vị trí kiểm tốn nội : phận kiểm toán nội doanh nghiệp dặt vị trí tốt để có theer thực chức Nó hồn tồn độc lập với phận khác doanh nghiệp cho phép kiểm tốn viên nội có nhìn độc lập đánh giá hoạt động doanh nghiệp Những nguồn lực kiểm toán nội bộ, nhân tố môi trường tác động vấn đề liên quan tới nguồn lực yếu tố môi trường sở quan trọng để xác định mục tiêu kiểm toán nội tất mục tiêu cần phản ánh mặt cụ thể tầm quan trọng quỹ thời gian cho phép 29 hoàn thành Trong trường hợp chúng thể đánh giá nguồn lực mối quan hệ với yếu tố môi trường, với nhiệm vụ khả thi đày khó khan.và với quan tâm tơi chiến lược cuối sách chủ yếu phục vụ cho hoạt động doanh nghiệp Các mục tiêu xác định lliên quan tới việc xem xét ch iến lược thực Chiến lược mức cao cần phải vạch đường mà kiểm toán viên ssẽ tiến hành nhằm cung cấp dịch vụ cho phận kiểm toán mức thấp hơn, chiến lược phải giải vấn đề đề cập liên kết tất trường hợp cách khai thác tốt nguòn lực kiểm tốn nội sẵn có trước tác độn cua rcác nhân tố môi trường Khi chiến lược hoạch định, yêu cầu cuối chương trình hành động cụ thể, qua đó, chiến lược lựa chọn hoach địnhvà thực thi ln gắn bó chặt chẽ với nhau, khơng đầy đủ thiếu hai phần 30 KẾT LUẬN Sự phát triển kiểm toán nội rộng khắp xuất phát từ trình hoạt động phận kiểm toán doanh nghiệp ttổ chức Chính phủ Về thành cơng kiểm tốn nội bắt nguồn từ kết hoạt động cụ thể doanh nghiệp kiểm tốn viên nhân tố chủ chốt trình phát triển đồng thời người đóng vai trị lãnh đạo thực tế,đẩy mạnh nỗ lực nghề nghiệp phát triển chung kiểm toán nội Nhưng xét tồn thể phát triển kiểm tốn nội phụ thuộc vào thành tựu kiểm tốn viên nội Do mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán viên nội phận kiểm toán nội doanh nghiệp -o0o - 31 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1./ Giáo trình kiểm tốn tài – Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2./ Giáo trình lý thuyết kiểm tốn – Trường Đại học Kinh tế quốc dân 3./ Giáo trình kiểm tốn – Trường Đại học Kinh tế TP HCM 4./ Kiểm toán nội đại – NXB Tài 5./ Kiểm tốn lý thuyết thực hành – NXB Thống Kê 6./ Tạp chí Kiểm tốn 32 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I: HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP HIỆN NAY Bản chất hệ thống kiểm soát nội Các yếu tố hệ thống kiểm soát nội Những hạn chế tiềm tàng kiểm soát nội PHẦN II: KIỂM TỐN NỘI BỘ-CƠNG CỤ HỮU HIỆU CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT Sự cần thiết kiểm toán nội Bản chất, chức kiểm toán nội 10 2.1 Bản chất kiểm toán nội 10 2.2 Chức kiểm toán nội 13 2.3 Nhiệm vụ kiểm toán nội 15 Các hình thức kiểm tốn nội 15 3.1 Kiểm tốn phịng ngừa (tiền kiểm) kiểm toán sau hoạt động (hậu kiểm) 16 3.2 Kiểm tốn tồn diện kiểm tốn đặc biệt 16 3.3 Kiểm toán thường xuyên kiểm toán định kỳ 16 Gian lận hoạt động kiểm toán nội 17 Kiểm toán viên nội 20 5.1 Quy định kiểm toán viên nội bộ: 20 5.2 Vai trị, vị trí kiểm tốn viên nội doanh nghiệp 22 Quy trình thực kiểm tốn nội 24 7.Mối liên hệ kiểm toán nội kiểm toán độc lập 26 PHẦN III: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ 28 KẾT LUẬN 31 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 32 33 ... NỘI BỘ-CƠNG CỤ HỮU HIỆU CỦA HỆ THỐNG KIỂM SỐT Sự cần thiết kiểm toán nội Bản chất, chức kiểm toán nội 10 2.1 Bản chất kiểm toán nội 10 2.2 Chức kiểm toán. .. kiểm toán đặc biệt 16 3.3 Kiểm toán thường xuyên kiểm toán định kỳ 16 Gian lận hoạt động kiểm toán nội 17 Kiểm toán viên nội 20 5.1 Quy định kiểm toán viên nội bộ: ... KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP HIỆN NAY Bản chất hệ thống kiểm soát nội Các yếu tố hệ thống kiểm soát nội Những hạn chế tiềm tàng kiểm soát nội PHẦN II: KIỂM TOÁN NỘI
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm toán nội bộ công cụ hữu hiệu của hoạt động kiểm soát ,