0

(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện pháp luật về viên chức Từ thực tiễn Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế

106 6 0
  • (Luận văn thạc sĩ) Thực hiện pháp luật về viên chức  Từ thực tiễn Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 17:11

(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện pháp luật về viên chức Từ thực tiễn Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện pháp luật về viên chức Từ thực tiễn Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện pháp luật về viên chức Từ thực tiễn Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện pháp luật về viên chức Từ thực tiễn Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện pháp luật về viên chức Từ thực tiễn Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện pháp luật về viên chức Từ thực tiễn Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện pháp luật về viên chức Từ thực tiễn Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện pháp luật về viên chức Từ thực tiễn Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện pháp luật về viên chức Từ thực tiễn Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện pháp luật về viên chức Từ thực tiễn Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện pháp luật về viên chức Từ thực tiễn Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện pháp luật về viên chức Từ thực tiễn Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện pháp luật về viên chức Từ thực tiễn Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện pháp luật về viên chức Từ thực tiễn Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện pháp luật về viên chức Từ thực tiễn Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện pháp luật về viên chức Từ thực tiễn Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện pháp luật về viên chức Từ thực tiễn Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện pháp luật về viên chức Từ thực tiễn Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện pháp luật về viên chức Từ thực tiễn Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện pháp luật về viên chức Từ thực tiễn Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện pháp luật về viên chức Từ thực tiễn Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện pháp luật về viên chức Từ thực tiễn Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện pháp luật về viên chức Từ thực tiễn Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện pháp luật về viên chức Từ thực tiễn Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện pháp luật về viên chức Từ thực tiễn Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện pháp luật về viên chức Từ thực tiễn Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện pháp luật về viên chức Từ thực tiễn Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒNG NGỌC ÁNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ VIÊN CHỨC - TỪ THỰC TIỄN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG, BỘ Y TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH HÀ NỘI, NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒNG NGỌC ÁNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ VIÊN CHỨC - TỪ THỰC TIỄN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG, BỘ Y TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH Mã số: 38 01 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG HÀ NỘI, NĂM 2021 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập tôi; thông tin, số liệu đảm bảo trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, chưa cơng bố cơng trình khoa học khác Tác giả Hoàng Ngọc Ánh LỜI CẢM ƠN Luận văn Thạc sĩ hoàn thành nỗ lực nghiêm túc tơi q trình học tập, nghiên cứu khoa học Để hoàn thành đề tài luận văn này, nhận quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ nhiều cá nhân, tập thể ngồi trường Trước hết, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn tới thầy, giáo Học viện Hành Quốc gia tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian học tập nghiên cứu để hồn thành chương trình đào tạo thạc sĩ Tơi xin dành tình cảm biết ơn đến ba mẹ, anh, chị, em động viên, hỗ trợ, tạo điều kiện cao cho sống, học tập nghiên cứu để có kết Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế hỗ trợ, tạo điều kiện, giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn Cô giáo hướng dẫn khoa học Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hương, công tác Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ln dành thời gian, tâm huyết, nhiệt tình bảo định hướng cho từ ngày đầu trình nghiên cứu, tìm tài liệu viết Luận văn Xin trân trọng cảm ơn./ Tác giả Hoàng Ngọc Ánh MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ VIÊN CHỨC 1.1 Viên chức 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm viên chức 1.1.2 Phân loại viên chức 11 1.2 Pháp luật viên chức 13 1.2.1 Khái niệm pháp luật viên chức 13 1.2.2 Đặc điểm pháp luật viên chức 16 1.3 Thực pháp luật viên chức 18 1.3.1 Khái niệm, đặc điểm, hình thức thực pháp luật viên chức .18 1.3.2 Nội dung thực pháp luật viên chức 20 1.4 Các yếu tố tác động đến việc thực hiện pháp luật viên chức 38 1.4.1 Chất lượng hệ thống pháp luật viên chức 38 1.4.2 Phương thức và cơ chế thực pháp luật 40 1.4.3 Vai trò, trách nhiệm các chủ thể thực pháp luật viên chức 41 1.4.4 Trình độ, năng lực, ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý viên chức 44 1.4.5 Các điều kiện và môi trường thực pháp luật 44 Tiểu kết chương 47 Chương THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ VIÊN CHỨC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG, BỘ Y TẾ 48 2.1 Giới thiệu Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế 48 2.1.1 Sự hình thành phát triển 48 2.1.2 Những đặc điểm Trường 49 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ Trường Đại học Y tế công cộng 50 2.1.4 Tổ chức máy và đội ngũ viên chức 52 2.1.5 Các hoạt động Trường 54 2.2 Phân tích thực trạng thực pháp luật viên chức Trường Đại học Y tế công cộng 59 2.2.1 Thực quy định tuyển dụng viên chức 59 2.2.2 Thực quy định sử dụng, luân chuyển, biệt phái viên chức 63 2.2.3 Thực quy định đào tạo, bồi dưỡng viên chức 63 2.2.4 Thực quy định đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức 67 2.2.5 Thực quy định đãi ngộ viên chức 69 2.2.6 Thực quy định quyền và nghĩa vụ viên chức 70 2.3 Nhận xét thực pháp luật viên chức Trường Đại học Y tế công cộng 73 2.3.1 Kết đạt được nguyên nhân 73 2.3.2 Hạn chế, bất cập nguyên nhân 73 Tiểu kết chương 75 Chương ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ VIÊN CHỨC - TỪ THỰC TIỄN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG 76 3.1 Định hướng bảo đảm thực pháp luật viên chức - từ thực tiễn Trường Đại học Y tế công cộng 76 3.1.1 Bảo đảm đồng thực pháp luật viên chức với đổi cơ chế quản lý đơn vị nghiệp công lập 76 3.1.2 Bảo đảm tính chủ động, tự chịu trách nhiệm đơn vị nghiệp công lập thực pháp luật quản lý viên chức 77 3.1.3 Bảo đảm cơng khai, minh bạch q trình thực pháp luật viên chức 79 3.2 Giải pháp bảo đảm pháp luật viên chức - từ thực tiễn Trường Đại học Y tế công cộng 80 3.2.1 Giải pháp chung 81 3.2.2 Giải pháp riêng cho Trường Đại học Y tế công cộng 89 Tiểu kết chương 92 KẾT LUẬN LUẬN VĂN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 DANH MỤC BẢNG BIỂU Stt Ký hiệu Nội dung Trang Bảng 2.1 Số lượng viên chức Trường Đại học Y tế công cộng 54 Bảng 2.2 Cơ cấu viên chức Trường Đại học Y tế công cộng 54 Bảng 2.3 Số lượng viên chức Trường Đại học Y tế công cộng cử đào tạo 65 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Stt Ký hiệu Nguyên nghĩa ĐTBD ĐHYTCC Đại học Y tế công cộng VC-NLĐ Viên chức, người lao động Đào tạo, bồi dưỡng MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài luận văn Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bước đổi mới, hồn thiện, nhằm đáp ứng u cầu địi hỏi thời kỳ phát triển hội nhập quốc tế Đặc biệt sau thành tựu đạt 30 năm cơng đổi tồn diện đất nước Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo khởi xướng; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (2016 - 2021), hoạt động Quốc hội, Chính phủ khóa XIV (2016 - 2021) Quốc Hội thơng qua nhiều văn luật điều chỉnh cán bộ, cơng chức, viên chức, có Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 (ngày 13/11/2008), Luật Viên chức số 58/2010/QH12 (ngày 15/11/2010) Đảng, Chính phủ, bộ, ngành ban hành nhiều văn quy định công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên Các cấp, ngành tổ chức quán triệt thực nghiêm túc văn đạo, hướng dẫn quản lý cán bộ, công chức, viên chức đảng viên Có khoảng gần 250 nghìn cơng chức gần 1,8 triệu viên chức hưởng lương từ đơn vị nghiệp, đội ngũ có vai trị vơ quan trọng trình Nhà nước thực nhiệm vụ quản lý mặt đời sống kinh tế - trị - văn hóa - xã hội Hơn nữa, đất nước ta thời cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế, yêu cầu xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức địi hỏi công tác quản lý phải quan tâm cách mực Một quốc gia muốn có đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức mạnh, chun nghiệp thiếu công tác quản lý khoa học, đại thống Đặc biệt công tác quản lý, thực pháp luật đội ngũ viên chức làm việc đơn vị nghiệp công lập Do đó, cần thiết phải có nghiên cứu công tác thực pháp luật viên chức việc trách nhiệm phận, cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu Hoàn thiện chế độ kế toán, thực chế độ kiểm toán, giám sát, bảo đảm công khai, minh bạch hoạt động tài đơn vị nghiệp cơng lập Thứ tư, áp dụng mơ hình quản trị đơn vị nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên chi đầu tư mơ hình quản trị doanh nghiệp Nâng cao hiệu lực, hiệu chế hội đồng trường trường đại học theo hướng hội đồng trường quan thực quyền cao trường đại học; bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch hội đồng trường Thứ năm, thực kiểm định, đánh giá xếp hạng đơn vị nghiệp công lập 3.2.1.3 Phân định trách nhiệm thực pháp lý viên chức Một là, trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước (cơ quan chủ quản) Bộ Y tế phải đóng vai trị định hướng, đạo Trường định hướng, chức nhiệm vụ giao Kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ công tác thực pháp luật viên chức Trường để đảm bảo thực quyền nghĩa vụ viên chức Tăng cường công tác tra, kiểm tra giám sát tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức Hoạt động tuyển dụng, sử dụng, quản lý, bổ nhiệm, đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức … nội dung quan trọng công tác tổ chức cán nhằm xây dựng đội ngũ viên chức có lực, phẩm chất trị, đạo đức, trình độ kỹ nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu giáo dục, đào tạo Trường Trong kỳ tuyển dụng, Bộ Y tế cần có chế giám sát Trường công tác thu hồ sơ, đảm bảo thu hồ sơ đối tượng, cấu chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm phê duyệt tất thí sinh đủ điều kiện dự thi nộp hồ sơ thi tuyển mà không gặp gây khó khăn Trong cơng tác tuyển dụng, phải cử cán kiểm tra từ việc 83 lập kế hoạch, tổ chức xét tuyển khâu vấn nhằm đảm bảo tính khách quan công hiệu Việc sử dụng, xếp, bố trí quản lý viên chức theo vị trí việc làm tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức phù hợp với trình độ chun mơn nghiệp vụ viên chức không làm biến động (tăng giảm) biên chế Trường, tổ chức máy xếp tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng tiêu chuẩn, chức danh vị trị việc làm, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Hai là, trách nhiệm Hội đồng quản lý đơn vị nghiệp công lập Hội đồng quản lý đơn vị nghiệp công lập cần thực theo quy định Điều 8, Thông tư số 03/2016/TT-BNV ngày 25 tháng năm 2016 quy định nhiệm vụ Hội đồng quản lý đơn vị nghiệp công lập gồm nhiệm vụ sau: Quyết định mục tiêu, chiến lược kế hoạch phát triển trung hạn hàng năm đơn vị nghiệp công lập; Thông qua quy chế tổ chức hoạt động đơn vị nghiệp công lập để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Quyết định chủ trương xây dựng tổ chức máy, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động; tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, huy động nguồn lực cần thiết để phát triển hoạt động đơn vị nghiệp công lập; Quyết định định hướng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ phát triển khoa học công nghệ đơn vị nghiệp công lập; Giám sát việc thực nghị Hội đồng quản lý, việc thực quy chế dân chủ hoạt động đơn vị nghiệp cơng lập; Đề nghị quan có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật chế độ sách người đứng đầu cấp phó người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập; Định kỳ đột xuất báo cáo quan quản lý cấp hoạt động đơn vị nghiệp công lập; Định kỳ đột xuất yêu cầu người đứng đầu đơn vị nghiệp 84 công lập báo cáo hoạt động đơn vị nghiệp công lập; Thông qua việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị cấu thành đơn vị nghiệp công lập; đề án xác định vị trí việc làm đơn vị nghiệp cơng lập trước trình quan có thẩm quyền thẩm định; Thơng qua kế hoạch tài chính, mức phí hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; tiêu hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ báo cáo tốn tài hàng năm đơn vị nghiệp công lập - Trách nhiệm người đứng đầu (Giám đốc/Hiệu trưởng…) đơn vị nghiệp công lập; Người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập phải nghiêm chỉnh thức theo quy định hành Điều Nghị định 04/2015/NĐ-CP thực dân chủ hoạt động quan hành nhà nước, đơn vị nghiệp cơng lập trách nhiệm người đứng đầu quan nhà nước, đơn vị nghiệp công lập, cụ thể sau: Thực dân chủ quản lý điều hành hoạt động quan, đơn vị; quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực chế độ, sách cán bộ, viên chức; Tổ chức họp giao ban định kỳ, hàng tháng, hàng quý tháng để đánh giá kết thực nhiệm vụ giao đề nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phải thực thời gian tới đơn vị Cuối năm, người đứng đầu quan, đơn vị phải tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động quan, đơn vị hội nghị cán bộ, viên chức Tổ chức đánh giá định kỳ hàng năm cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo trình tự, thủ tục quy định; Lắng nghe ý kiến phản ánh, phê bình cán bộ, viên chức Khi cán bộ, viên chức đăng ký gặp có nội dung, lý cụ thể bố trí thời gian thích hợp để gặp trao đổi; Thông báo công khai để cán bộ, viên chức biết việc quy định 85 Ban hành quy chế quản lý trang thiết bị làm việc quan, đơn vị bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; sử dụng tiết kiệm kinh phí cấp; thực quy định công khai tài Việc mua sắm thiết bị, phương tiện tài sản quan, đơn vị phải thực theo quy định pháp luật; Thực biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng; xử lý tạo điều kiện để quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý người có hành vi tham nhũng; thiếu trách nhiệm để xảy tham nhũng quan, đơn vị bị xử lý theo quy định pháp luật Chỉ đạo việc cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu, cách thức tổ chức thực hiện, trách nhiệm thực trách nhiệm giải trình nội dung cơng việc quan, đơn vị quy định, trừ tài liệu mật theo quy định pháp luật; Xem xét, giải kịp thời theo quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo, kiến nghị cán bộ, viên chức kiến nghị Ban Thanh tra nhân dân quan, đơn vị; kịp thời báo cáo với quan có thẩm quyền vấn đề khơng thuộc thẩm quyền giải mình; Kịp thời xử lý người có hành vi cản trở việc thực dân chủ hoạt động quan, đơn vị người có hành vi trả thù, trù dập cán bộ, viên chức khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo quy định pháp luật - Trách nhiệm cá nhân viên chức Mỗi viên chức cần đáp ứng đủ lực đáp ứng u cầu cơng việc, đồng thời phải có ý thức trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, coi công việc thực quan trọng Bởi lẽ, cơng việc địi hỏi phải có chuẩn mực nghề nghiệp đạo đức nghề nghiệp, hoạt động giáo dục gắn liền với giáo dục người… Khơng có chuẩn mực nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp môi trường cho viên chức, tham ô, tham nhũng, hách dịch, cửa quyền,… Việc giáo dục liêm chính, đạo đức, đạo đức nghề nghiệp phải đưa vào chương trình giáo dục để hình thành thói 86 quen ngấm sâu vào nhận thức cá nhân Viên chức làm việc lĩnh vực giáo dục đào tạo phải tôn trọng truyền thống “tôn sư trọng đạo”; thầy phải biết trọng đạo, phải biết q học trị Sự nghiệp giáo dục nghiệp trồng người đòi hỏi viên chức nhà nước làm việc lĩnh vực giáo dục đào tạo phải đề cao đạo đức nghề nghiệp Ngồi truyền thống tơn sư trọng đạo, địi hỏi giáo viên, viên chức làm việc lĩnh vực giáo dục đào tạo phải ý thức đầy đủ vai trị định việc bảo đảm chất lượng giáo dục Nhà giáo “phải không ngừng học tập, rèn luyện nêu gương tốt cho người học” [28] Thầy giáo phải thực “khuôn vàng, thước ngọc”, chuẩn mực đức độ tài cho học sinh noi theo Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, có sách sử dụng, đãi ngộ, bảo đảm điều kiện cần thiết vật chất tinh thần để nhà giáo thực vai trị, trách nhiệm mình; giữ gìn phát huy truyền thống quý trọng nhà giáo, tôn vinh nghề dạy học Muốn xã hội tơn vinh giảng viên, viên chức làm việc lĩnh vực giáo dục đào tạo phải biết tự đề cao đạo đức nghề nghiệp mình, tự tơn vinh tài đức độ Khơng lợi dụng hoạt động giáo dục để xuyên tạc chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, chia rẽ khối đại đồn kết dân tộc, kích động bạo lực, tun truyền chiến tranh xâm lược, phá hoại phong mỹ tục, tun truyền mê tín, dị đoan, hủ tục, lơi kéo người học vào tệ nạn xã hội; “không được lợi dụng các hoạt động giáo dục vào các mục đích vụ lợi” - Nâng cao năng lực đội ngũ viên chức Đây giải pháp mang tính định để thực thành công cải cách hành Khơng có đội ngũ viên chức đủ lực hoạch định sách, dấn thân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm khó có thể chế, sách theo kịp định hướng cho phát triển 87 kinh tế - xã hội Muốn có đội ngũ viên chức có lực phải thực đồng giải pháp, từ tuyển dụng đến bố trí, sử dụng viên chức, tập trung vào việc sau: - Thực tuyển dụng theo nguyên tắc người, việc; lấy công việc hiệu cơng việc làm tiêu chí lựa chọn viên chức Công tác tuyển dụng phải thực khách quan, công tâm công Bổ nhiệm theo lực, sở trường, kiên loại trừ tệ “chạy chức, chạy quyền” để hưởng lợi - Thực chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế cho người đứng đầu tổ chức sử dụng viên chức Quy định trách nhiệm liên đới người đứng đầu viên chức quyền Cho phép người thủ trưởng trực tiếp tuyển dụng phải chịu trách nhiệm trực tiếp nhân viên cấp làm sai - Thực bố trí, sử dụng viên chức theo chế giao việc, khoán việc quy trách nhiệm đến Áp dụng chế độ vị trí việc làm để xác định tiền lương, tiền cơng chế độ, sách đội ngũ viên chức - Có thái độ kiên quyết, dứt khốt viên chức khơng đáp ứng công việc Kiên đưa khỏi tổ chức người không làm việc, đồng thời giải thỏa đáng chế độ tài cho đối tượng này, để bảo đảm quan thực có người làm việc cống hiến cho quan Thực Nghị số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 04 năm 2015 Ban chấp hành Trung ương Đảng tinh giản biên chế cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Không giảm số lượng biên chế mà phải làm tinh gọn tổ chức, tăng chất lượng, lực viên chức thực thi nhiệm vụ - Thực đánh giá viên chức dựa hiệu công việc Bảo đảm tính cơng đánh giá, khơng đánh đồng đồng kết đánh giá đối tượng viên chức khác viên chức chuyên 88 mơn với viên chức giữ vị trí lãnh đạo, quản lý Thực việc xây dựng tiêu chí xét danh hiệu thi đua theo nhóm đối tượng có vị trí, chức năng, nhiệm vụ tương đương nhau, không xét danh hiệu thi đua theo quan Có bảo đảm tính công tạo động lực thực phong trào thi đua 3.2.2 Giải pháp riêng cho Trường Đại học Y tế công cộng Để nâng cao hiệu hiệu lực hoạt động Trường Đại học Y tế công cộng để đáp ứng yêu cầu ngày cao xã hội, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đa ngành nghiên cứu khoa học, cung cấp dịch vụ, ứng dụng chuyển giao cơng nghệ, đóng góp vào nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân Trường Đại học Y tế công cộng cần phải thay đổi: - Tăng cường phối hợp quan, đơn vị, tổ chức pháp luật quản lý viên chức, tăng cường lãnh đạo Đảng uỷ, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, tổ chức đoàn thể pháp quản lý viên chức - Cần nghiên cứu thay đổi mô hình quản lý tránh tình trạng người đứng đầu đơn vị vừa người quản lý, vừa người phụ trách chuyên môn Người đứng đầu giao nhiệm vụ quản lý phát triển đơn vị, tương tự giám đốc doanh nghiệp; việc phụ trách chuyên môn giao cho quản lý phận trưởng khoa, trưởng đơn vị nghiên cứu, dịch vụ Như kiểm sốt chất lượng hoạt động tuyển dụng viên chức tuyển dụng vào vị trí việc làm theo u cầu chun mơn trưởng phận, người đứng đầu đơn vị nghiệp có nhiệm vụ phát triển đơn vị cách tìm kiếm viên chức phù hợp, có chất lượng cao Ngồi ra, cịn tạo điều kiện cho việc thực thi tuyển người đứng đầu tìm kiếm người có khả quản lý, điều hành dễ nhiều người vừa có chun mơn nghề nghiệp cao, vừa có khả quản lý 89 Trường Đại học Y tế cơng cộng hồn tồn hoạt động doanh nghiệp sở hạch toán kinh tế, tự trang trải, tự chịu trách nhiệm dịch vụ cung ứng cho xã hội, khác với doanh nghiệp đơn vị nghiệp công lập thực việc cung ứng dịch vụ lại không nhằm vào tìm kiếm lợi nhuận Ngày nay, xu hướng xã hội hóa dịch vụ cơng, đơn vị nghiệp cơng lập lại tự tìm kiếm nguồn tài để đầu tư cho phát triển mình, bảo đảm cung ứng dịch vụ cơng ngày tốt cá nhân, tổ chức hưởng thụ dịch vụ cơng cần phải có đóng góp định để mua dịch vụ Việc phân cấp quản lý viên chức tạo cho Trường chủ động hơn, phát huy tối đa lực, trách nhiệm mình, tránh chồng chéo thẩm quyền, đảm bảo tăng cường vai trò quản lý nhà nước viên chức - Kiện toàn tổ chức máy Nhà trường theo hướng chuyên nghiệp, cấu tổ chức gọn nhẹ, phù hợp với yêu cầu thực chức năng, nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu xây dựng hành chuyên nghiệp, phủ kiến tạo Mạnh dạn thực tinh giản khỏi máy viên chức không đáp ứng yêu cầu công việc - Thực tuyển dụng viên chức theo Đề án vị trí việc làm Trường, trọng tuyển dụng đội ngũ giảng viên đủ số lượng bước nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức trường - Tiếp tục cố kiện tồn cơng tác tổ chức, đặc biệt viên chức làm công tác cán theo hướng chuyên nghiệp, đại - Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định, quy chế, quy trình, phù hợp với thực tế thực nhiệm vụ công tác - Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ viên chức, giảng viên có đầy đủ phẩm chất đạo đức, lực, trình độ chun mơn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 90 - Quan tâm bồi dưỡng trình độ lý luận trị đội ngũ viên chức thuộc diện quy hoạch Lãnh đạo cấp Vụ, cấp phòng tương đương; trọng cử viên chức tham dự chương trình bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, giảng viên chính, giảng viên cao cấp phù hợp với yêu cầu; bồi dưỡng kiến thức, kỹ cần thiết khác - Tăng cường đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ sư phạm, kỹ sử dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, phương pháp tự nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên hữu viên chức quản lý; khuyến khích, tạo điều kiện có chế hỗ trợ cho viên chức học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ nước nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức - Áp dụng chuẩn nghiệp vụ tin học nhằm phục vụ giảng dạy - học tập, làm việc, tra cứu cho giảng viên, viên chức học viên, sinh viên Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý cán bộ, thi đua khen thưởng, đào tạo, tuyển sinh, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, cung cấp dịch vụ sinh hoạt chuyên môn - Đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm quản lý viên chức nhằm nắm công việc đảm bảo hiệu lực pháp luật quản lý viên chức - Tổ chức thi, tìm hiểu pháp luật quản lý viên chức để nâng cao hiểu biết viên chức pháp luật quản lý viên chức - Ngoài ra, cần tổ chức tập huấn thật chu đáo, đầy đủ công tác cán cho viên chức làm công tác cán Trường, bố trí viên chức đủ lực, đảm bảo điều kiện làm việc trang thiết bị cần thiết để nâng cao hiệu công việc, có chế, sách viên chức làm tốt công việc 91 Tiểu kết chương Để thực pháp luật viên chức có hiệu phải bám sát quan điểm đạo Đảng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân, người phải sống làm việc theo Hiến pháp pháp luật Trên sở định hướng, quan điểm Đảng Nhà nước thực pháp luật viên chức từ cơng tác cần bảo đảm đồng thực pháp luật viên chức với đổi chế quản lý đơn vị nghiệp cơng lập; bảo đảm tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm công khai, minh bạch đơn vị nghiệp công lập thực pháp luật quản lý viên chức Chú trọng công tác xây dựng văn quy định Trường cụ thể để triển khai văn quy phạm pháp luật viên chức Đồng thời, cần nâng cao lực quản trị nội Nhà trường phân định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân thực pháp luật viên chức Với Trường Đại học Y tế công cộng cần tăng cường phối hợp đơn vị, lãnh đạo, đạo, tập trung dân chủ Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu tổ chức đoàn thể thực thi pháp luật viên chức Thực công tác quản lý, tuyển dụng sử dụng viên chức cần bám sát theo quy định pháp luật, linh hoạt, phù hợp với định hướng, tiềm phát triển tầm nhìn, sứ mạng Nhà trường tình hình Đồng thời công tác giám sát, tra, kiểm tra việc thực đảm bảo đúy quy trình, quy định pháp luật 92 KẾT LUẬN LUẬN VĂN Hiện nay, Việt Nam thời kỳ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân dân điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Trong trình xây dựng phát triển Trường Đại học Y tế công cộng đạt thành tựu đáng ghi nhận, tạo niềm tin học viên, sinh viên khách hàng, góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, trị, xã hội đất nước Đội ngũ viên chức nhân tố định việc thay mặt nhà nước phục vụ nhân dân đóng góp cho đất nước, tạo thành nhà nước dân, dân dân Trong năm qua, nước ta quan tâm việc tuyển dụng, ĐTBD cho đội ngũ viên chức trang bị kiến thức lý luận trị, quản lý nhà nước pháp luật Kiến thức trình độ lực hoạt động thực tiễn đội ngũ viên chức bước trưởng thành, góp phần quan trọng vào thành công công đổi đất nước Việc thực đồng giải pháp mà luận văn đưa có tác dụng nâng cao chất lượng viên chức đơn vị nghiệp cơng lập nói chung Trường Đại học Y tế cơng cộng nói riêng, tạo hiệu cao công tác quản lý, nâng cao chất lượng hiệu hoạt động Trường, góp phần xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày cao xã hội Việc thực pháp luật viên chức nước ta thực đầy đủ, bám sát theo hệ thống văn quy phạm pháp luật quản lý viên chức Các văn quy phạm pháp luật bước đầu đáp ứng tạo tảng pháp lý cho việc thực pháp luật viên chức Bên cạnh đó, cơng tác quản lý, đạo Bộ, ngành chặt chẽ, kịp thời, tạo đoàn kết, trí, phát huy cao độ sức mạnh trí tuệ tập thể viên chức Nhà trường Luật sửa đổi, bổ sung số Điều Luật Giáo dục Đại học số 93 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số Điều Luật sửa đổi, bổ sung số Điều Luật Giáo dục đại học ban hành có hiệu lực quy định rõ tự chủ Trường Đại học chế hoạt động Hội đồng Trường Từ đó, việc thực pháp luật viên chức cần phải thực quy củ, đồng nghiêm túc để đáp ứng với quy định pháp triển không ngừng kinh tế xã hội Chỉ thực đồng bộ, hiệu giải pháp đưa ra, Trường Đại học Y tế công cộng đáp ứng yêu cầu ngày cao xã hội, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đa ngành nghiên cứu khoa học, cung cấp dịch vụ, ứng dụng chuyển giao cơng nghệ, góp phần vào nghiệp bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân Vì vậy, luận văn đóng góp việc nghiên cứu cơng tác thực pháp luật viên chức Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế giúp cho quan quản lý nhà nước hình dung phần hoạt động có thay đổi cần thiết Do vậy, cần nhận thức vấn đề để có điều chỉnh hợp lý hoàn cảnh điều kiện kinh tế - xã hội, phân bổ nguồn nhân lực, chế quản lý đội ngũ viên chức thay đổi 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Tuấn Anh (2010), “Tiếp tục đổi cơ chế quản lý viên chức các đơn vị nghiệp công lập”, Tạp chí Tổ chức nhà nước, số Trần Tuấn Anh (2012), “Tiếp tục đổi cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm khu vực nghiệp công lập”, Tạp chí Lý luận trị, số 10 Ban Chấp hanh Trung ương Đảng khóa XI, Hội nghị lần thứ (2013), Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống trị từ Trung ương đến cơ sở Bộ Chính trị (2015), Nghị qút sớ 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ (2020), Thông tư số 6/2020/TT/BNV ngày 02/12/2020 ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức C Mác Ph Ăngghen (1993), C Mác và Ph Ăngghen toàn tập, tập 23, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.480 C Mác (1960), Tư bản, I, tập 2, Nxb Sự thật, Hà Nội, tr 29-30 Chính phủ (2012), Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức Chính phủ (2020), Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 10 Chính phủ (2010), Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 quy định người là công chức 11 Chính phủ (2017), Nghị định sớ 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế 95 12 Chính phủ (2020), Nghị định sớ 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 13 Chính phủ (2011), Nghị qút sớ 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 14 Chính phủ (2019), Nghị định sớ 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành số Điều Luật sửa đổi, bổ sung số Điều Luật Giáo dục đại học; 15 Triệu Văn Cường (2020), “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam”, Tạp chí Quản lý nhà nước 16 Nguyễn Thị Doanh, Đỗ Minh Cương, Phùng Kỳ Sơn (1996), Các học thuyết quản lý, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 17 Học viện hành quốc gia (1993), Giáo trình quản lý hành nhà nước, tập 1, Nxb Lao động, tr 407 18 Nguyễn Thị Thu Hương (2016), “Thực pháp luật viên chức các trường đại học Việt Nam nay”, Luận án Tiến sĩ Luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 19 Nguyễn Thị Thu Hương (2016), “Sự điều chỉnh pháp luật viên chức trường đại học”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước 20 Thang Văn Phúc, Nguyễn Minh Phương (2005), Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.9 21 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 22 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 Luật Viên chức 23 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật số 96 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Luật Giáo dục năm 2005 24 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Luật số 08/2012/QH13 ngày 28/6/2012 Luật Giáo dục đại học 25 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2018), Luật số 34/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung số Điều Luật Giáo dục đại học 26 Phạm Hồng Thái (2009), “Sự điều chỉnh pháp luật viên chức”, Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 1, trang 27-29; 27 Nguyễn Xuân Thu (2020), “Đổi tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức: nhìn từ các trường đại học công lập”, Tạp chí Quản lý nhà nước 28 Trần Văn Tuấn (2011), “Thực tốt Luật Viên chức để tiếp tục đổi cơ chế quản lý và nâng cao chất lượng phục vụ khu vực nghiệp công lập”, Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 1, trang 4-9 29 Trường Đại học Luật Hà Nội (2011), Giáo trình Luật hành Việt Nam, Nxb.Cơng an nhân dân, Hà Nội, tr.11 30 Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội (2001), Giáo trình Khoa học quản lý, tập 1, Nxb Khoa học kỹ thuật, tr.15 31 Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp (2006), Từ điển Luật học, Nxb Từ điển bách khoa, Nhà xuất Tư pháp, Hà Nội, tr 633 32 Viện Ngôn Ngữ Học (2016), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Hồng Đức, Hà Nội 33 V.I Lênin, Lênin tuyển tập, Nxb Tiến bộ, Matxcơva, tr 473 34 97 ... đề tài: ? ?Thực pháp luật viên chức - Từ thực tiễn Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế? ?? làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ 2 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Với tầm... Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế 3.2 Nhiệm vụ Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn viên chức thực pháp luật viên chức - Phân tích trạng thực pháp luật viên chức Trường Đại học Y. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒNG NGỌC ÁNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ VIÊN CHỨC - TỪ THỰC TIỄN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG, BỘ Y TẾ LUẬN VĂN THẠC
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Thực hiện pháp luật về viên chức Từ thực tiễn Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế,