0

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSTATION VÀ VILIS XÂY DỰNG CƠ SỞ ĐỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH CHO XÃ MƯỜNG MƯƠN, HUYỆN MƯỜNG CHẢ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

75 13 0
  • ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSTATION VÀ VILIS XÂY DỰNG CƠ SỞ ĐỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH CHO XÃ MƯỜNG MƯƠN, HUYỆN MƯỜNG CHẢ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 22:34

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSTATION VÀ VILIS XÂY DỰNG CƠ SỞ ĐỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH CHO XÃ MƯỜNG MƯƠN, HUYỆN MƯỜNG CHẢ, TỈNH ĐIỆN BIÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI MÃ NGÀNH 403 Giáo viên hướng dẫn Phùng Minh Tám Sinh viên thực hiện Lớp Khóa học Nguyễn Thị Hải Lò Văn Thái 61 – QLĐĐ 2016 – 2020 Hà Nội, 2020 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian thực hiện khóa luận vừa qua tôi xin chân thành gửi những lời cảm ơn tốt đẹp nhất đến t. TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSTATION VÀ VILIS XÂY DỰNG CƠ SỞ ĐỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH CHO XÃ MƯỜNG MƯƠN, HUYỆN MƯỜNG CHẢ, TỈNH ĐIỆN BIÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI MÃ NGÀNH: 403 Giáo viên hướng dẫn: Phùng Minh Tám Nguyễn Thị Hải Sinh viên thực hiện: Lò Văn Thái 61 Lớp: – QLĐĐ 2016 – Khóa học: 2020 Hà Nội, 2020 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian thực khóa luận vừa qua tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn tốt đẹp đến thầy Phùng Minh Tám Nguyễn Thị Hải tận tình giúp đỡ tơi hồn thành tốt khóa luận Nếu khơng hướng dẫn, bảo tận tình thầy tơi khơng thể hồn thành tốt khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn Phịng Tài ngun Mơi trường huyện Mường Chà, UBND xã Mường Mươn, giúp đỡ nhiều việc thu thập số liệu, phục vụ tốt cho việc ứng dụng phần mềm Microstation ViLIS việc xây dựng sở liệu địa cho xã Mường Mươn, huyện mường Chà, tỉnh Điện Biên Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn bố mẹ, thầy cô, anh chị bạn bè nhiệt tình giúp đỡ tơi để hồn thành khóa luận thành công Mặc dù cố gắng chưa có kinh nghiệm trình độ có hạn nên đề tài khơng thể tránh khỏi thiếu sót Qua đây, tơi mong nhận đóng góp ý kiến quý báu Thầy, Cô bạn bè để đề tài hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2020 Sinh viên thực Lò Văn Thái ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH SÁCH CÁC HÌNH vii DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ ix PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian, 1.3.3 Phạm vi nội dung nghiên cứu PHẦN 2: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1.CÁC KHÁI NIỆM 2.1.1.Cơ sở liệu đất đai 2.1.2 Cơ sở liệu địa 2.1.3 Cơ sở liệu địa số ( Hồ sơ địa dạng số) 2.1.4 Nguyên tắc xây dựng sở liệu địa 2.2 QUY TRÌNH XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI 2.3 CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 10 2.4 CÁC PHẦN MỀM TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG XÂY DỰNG CSDL ĐỊA CHÍNH 11 2.4.1 Phần mềm Microstation 11 2.4.2 Phần mềm Famis 12 2.4.3 Phần mềm VILIS 12 2.5 CƠ SỞ THỰC TIỄN CÔNG TÁC XÂY DỰNG CSDL ĐẤT ĐAI 14 iii 2.5.1.Cả nước 14 2.5.2 Ở địa phương 16 PHẦN VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 ĐIA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 18 3.2.THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 18 3.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 18 3.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 18 3.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.5.1 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp thứ cấp 18 3.5.2 Phương pháp điều tra thông tin thực địa 19 3.5.3 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 19 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 20 4.1 KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI 20 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 20 4.1.2.Điều kiện kinh tế - xã hội 21 4.2 ĐÁNG GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CỦA XÃ MƯỜNG MƯƠN 25 4.2.1 Tình hình quản lý đất đai 25 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất 25 4.3 ỨNG DỤNG MICROSTATION VÀ VILIS XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH SỐ 27 4.3.1 Chuẩn hóa đối tượng đồ họa phân lớp theo chuẩn 27 4.3.2.kiểm tra sửa lỗi tạo vùng cho đồ địa 28 4.3.3 Gán thông tin địa ban đầu 30 4.3.4 Chuyển đổi liệu Famis sang Vilis 31 4.3.5 Thiết lập cấu hình hệ thống 33 4.3.6 Thiết lập sở liệu đồ họa phần mềm VILIS 36 4.3.7 Xây dựng sở liệu thuộc tính 38 4.3.8 Phục vụ kê khai đăng ký cấp GCNQSDĐ 39 4.3.9 Phục vụ đăng ký biến động quản lý biến động đất đai 45 iv 4.3.10 Phục vụ lập loại sổ 52 4.4 ĐÁNH GIÁ ƯU NHƯỢC ĐIỂM ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VILIS XẬY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH 55 4.4.1.Ưu điểm 55 4.4.2 Nhược điểm 55 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 56 5.1 KẾT LUẬN 56 5.2 KIẾN NGHỊ 57 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BTNMT Bộ tài nguyên môi trường CMTND Chứng minh thư nhân dân CSDL Cơ sở liệu GCN Giấy chứng nhận HĐND Hội đồng nhân dân Hgđ Hộ gia đình NĐ–CP Nghị định – Chính phủ QĐ Quyết định QSDĐ Quyền sử dụng đất TNMT Tài nguyên môi trường TT Thông tư UBND Ủy ban nhân dân VPĐKQSDĐ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất vi DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình Hình ảnh chọn lớp thơng tin 27 Hình Bảng chọn lớp thông tin 28 Hình Kết sau chuẩn hóa level 28 Hình 4 Hình ảnh tìm kiếm sửa lỗi MRFCLEAN 29 Hình Hình ảnh sửa lỗi MRFFLAG xong 29 Hình Tạo vùng 29 Hình Bản đồ sau tạo vùng thành công 30 Hình Gán Thông tin từ nhãn 30 Hình Kết sau gán Thơng tin từ nhãn đánh số xong 31 Hình 4.10 Hình ảnh đồ dc27 microstation 32 Hình 11 Giao diện chuyển liệu từ Famis sang ViLIS 32 Hình 12 File sau chuyển đổi sang Vilis 32 Hình 13 Giao diện kết nối sở liệu 33 Hình 14 Hệ thống quản trị sở liệu 33 Hình 15 Giao diện thiết lập CSDL thuộc tính 34 Hình 16 Giao diện thiết lập CSDL đồ 34 Hình 17 Giao diện thiết lập đơn vị triển khai 34 Hình 18 Hình ảnh quản trị người dùng giao diện đăng nhập 35 Hình 19 Giao diện thiết lập phân quyền người sử dụng 35 Hình 20 Giao Diện thiết lập xã truy cập 36 Hình 21 Giao diện cấp quyền Phòng/Tổ 36 Hình 22 Giao diện nhóm quyền sử dụng 36 Hình 23 Kết nối sở liệu đồ SDE 37 Hình 24 Kết nối sở liệu đồ SDE 37 Hình 25 Khởi tạo CSDL khơng gian 37 Hình 26 Chuyển đổi liệu đồ sang ViLIS 38 Hình 27 Bản đồ sau chuyển đổi qua VILIS 38 Hình 28 Giao diện kê khai đăng ký cấp GCN 39 Hình 29 Khởi tạo số hiệu GCN 40 Hình 30 Danh sách số hiệu GCN khởi tạo 40 Hình 32 Giao diện Cấp phát số hiệu GCN thành công 41 Hình 33 Giao diện nhập thông tin chủ sử dụng 42 Hình 34 Giao diện tìm kiếm thơng tin có CSDL 43 Hình 35 Giao diện xem đơn đăng ký 43 Hình 36 Giao diện Cấp GCNQSDĐ 44 Hình 37 Giao diện in GCN 44 Hình 38 Các công cụ chỉnh lý biến động 45 Hình 39 Giao diện tìm GCN 45 Hình 40 Giao diện xác định diện tích cần chuyển mục đích sử dụng .46 Hình 41 Giao diện danh sách chuyển mục đích sử dụng 46 vii Hình 4.42 Giao diện cập nhật nội dung biến động thành công 47 Hình 43 Giao diện cập nhật thông tin biến động vào loại sổ 47 Hình 44 Giao diện khởi tạo số 48 Hình 48 Giao diện Giao diện khởi tạo số phân quyền 48 Hình 45 Giao diện tách 48 Hình 46 Giao diện thể thông số xác định đỉnh 49 Hình 47 Giao diện kết tách 49 Hình 48 Giao diện thực biến động 50 Hình 49Giao diện đất trước sau tách 51 Hình 50 Cập nhật thông tin tách vào hồ sơ 51 Hình 51Trước tách 52 Hình 52 Sau tách 52 Hình 53 Quản lý loại sổ ViLIS 52 Hình 54 Giao diện lập sổ địa chính, in sổ địa 53 Hình 55 Giao diện lập sổ mục kê, in sổ mục kê 53 Hình 56 Giao diện lập, in sổ theo dõi biến động đất đai 54 Hình 57 Giao diện lập, in sổ cấp GCNQSDĐ 54 viii DANH SÁ Sơ đồ Quy trình quản lý Sơ đồ 2 Quy trình xây dựn Bảng trạng sử dụng đất xã Mường Mươn năm 2018 Biểu đồ Biểu đồ cấu sử dụng đất xã Mường Mươn năm 2018 ix PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Đất đai tài nguyên vô q giá quốc gia, cơng tác quản lý đất đai xem trọng hàng đầu đất đai dạng tư liệu sản xuất đặc biệt, yếu tố cấu thành lãnh thổ quốc gia Sự tăng trưởng dân số, loại hình sử dụng đất làm cho cơng tác quản lý đất đai ngày phức tạp tính chất khối lượng liệu Nhưng thực tế công tác quản lý đất đai chưa đáp ứng yêu cầu (về đo đạc đồ, hồ sơ địa chính, chuyển đồ địa đồ số, xây dựng sở liệu địa hồn chỉnh…) Trước đây, công tác quản lý đất đai gặp nhiều khó khăn điều kiện kỹ thuật tin học, máy móc, trang thiết bị cịn nhiều hạn chế, kinh phí cán chun trách cịn thiếu cơng việc triển khai theo công nghệ cổ truyền, tức quản lý sổ sách, đồ giấy Do dẫn đến nhiều khó khăn cơng tác quản lý như: Bản đồ địa hồ sơ địa khơng thống nhất, cập nhật chỉnh lý biến động gặp nhiều khó khăn, lưu trữ hồ sơ cồng kềnh phức tạp, tìm kiếm thơng tin khó khăn, tốn nhiều thời gian… Hiện nay, khối lượng thông tin liệu thông tin đất đai vô lớn, cần đảm bảo độ xác cao, tìm kiếm nhanh chóng Do tin học hóa cơng tác quản lý đất đai nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý đất đai Cơ sở liệu đất đai nhà nước xem liệu quốc gia, việc áp dụng tin học vào quản lý thông tin đất đai cần thiết cấp bách, để xây dựng sở liệu thống cho cấp quản lý từ trung ương đến địa phương Phần mềm Microstation ViLIS giải pháp hữu hiệu cho công tác quản lý đất đai nay, cung cấp mơi trường làm việc thống đại phục vụ công tác quản lý nhà nước đất đai cách hiệu nhất; cung cấp công cụ tác nghiệp điện tử: phục vụ chuyên môn nghiệp vụ công tác quản lý đất đai: cập nhật đồ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, quản lý biến động, tra cứu thông tin; cung cấp môi trường làm việc điện tử cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, giúp quản lý trình Hình 49Giao diện đất trước sau tách Bước 5: Cập nhật thông tin hồ sơ địa Hình 50 Cập nhật thơng tin tách vào hồ sơ - Kết sau tách đồ: 51 Hình 51Trước tách Hình 25 Sau tách 4.3.10 Phục vụ lập loại sổ ViLIS cung cấp chức để lập quản lý loại sổ hồ sơ địa theo quy định thơng tư số 09TT/BTNMT Để lập in loại sổ, ta cần thực thao tác: Vào Tab Kê khai đăng ký > Hồ sơ địa > Chọn loại loại sổ cần lập Hình 53 Quản lý loại sổ ViLIS a Sổ địa Nhóm chức giúp ta tạo sổ địa in sổ địa Ta tiến hành chọn tham số tạo sổ in sổ địa cho phù hợp Ta tiến hành tạo in sổ địa 52 với thơng tin hình sau: Hình 26 Giao diện lập sổ địa chính, in sổ địa  kết tạo sổ địa thể phần phụ lục b Sổ mục kê Sổ mục kê lập cho tờ đồ, ta tiến hành nhập đầy đủ thông tin theo hình sau: sổ, ngày tạo sổ, trang bắt đầu Hình 27 Giao diện lập sổ mục kê, in sổ mục kê  Kết tạo sổ mục kê thể phần phụ lục 53 c.Sổ theo dõi biến động Sổ lập để cập nhật theo dõi biến động đất đai Ta tiến hành chọn tham số như: Quyển số, tạo thông tin bổ sung, trang bắt đầu số trang Ta hình sau: Hình 56 Giao diện lập, in sổ theo dõi biến động đất đai  Kết tạo sổ theo dõi biến động thể phần phụ lục d.Sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Sổ lập để thống kê kết cấp GCNQSDĐ, ta tiến hành tạo lập theo thông số như: Quyển số, ngày tạo sổ, trang bắt đầu, số trang Kết thu hình sau: Hình 5728 Giao diện lập, in sổ cấp GCNQSDĐ  Kết tạo sổ cấp GCNQSĐ thể phần phụ lục 54 4.4 ĐÁNH GIÁ ƯU NHƯỢC ĐIỂM ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VILIS XẬY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH 4.4.1.Ưu điểm - Giúp cho công tác quản lý đất đai địa phương thực cách nhanh chóng, xác đầy đủ thông tin Dễ dàng lập loại sổ: sổ mục kê, sổ địa chính, sổ cấp giấy, sổ theo dõi biến động Thông tin thể dạng sổ sách, báo cáo, hình ảnh, đồ - Tạo hiệu việc sử dụng nguồn nhân lực, tiết kiệm thời gian giảm bớt khối lượng lớn giấy tờ sổ sách trọng việc lưu trữ thông tin đất đai - Phần mềm viết tiếng việt nên thuận tiện cho cán sử dụng 4.4.2 Nhược điểm - Cán địa địa phương cịn yếu việc khai thác, sử dụng phần mềm trình độ chun mơn cịn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển ngành - Việc cập nhật đăng ký biến động đất chưa thực địa phương - Rủi ro liệu quản lý phần mềm cao, cac liệu quản lý hồ sơ địa quản lý hồn tồn máy tính, máy tính bị hỏng hay bị virus liệu bị - Hệ thống quản lý phần mềm Vilis q tình sử dụng cịn bị lỗi 55 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Qua trình nghiên cứu xây dựng sở liệu địa xã Mường Mươn, vào quy định pháp luật hành sở khoa học, công nghệ đưa số kết luận kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống sở liệu địa xã Mường Mươn phục vụ cơng tác quản lý Nhà nước đất đai 5.1 KẾT LUẬN Qua trình điều tra thu thập nghiên cứu số liệu, tài liệu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, văn pháp luật có liên quan đến tình hình quản lý sử dụng đất thấy việc ứng dụng phần mềm ViLIS vào việc lập quản lý hồ sơ địa đại hóa cơng tác quản lý đất đai huyện Mường Chà Với việc ứng dụng phần mềm ViLIS địa bàn xã Mường Mươn, thời gian thực tập thực công việc sau: - Điều tra đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Mường Mươn – huyện Mường Chà – tỉnh Điện Biên - Chuyển đổi liệu tờ đồ địa xã Mường Mươn thuộc huyện Mường Chà từ Famis sang ViLIS - Xây dựng sở liệu không gian liệu thuộc tính tạo thành sở liệu thống tờ đồ vừa chuyển đổi - Thông qua hệ thống hoàn thiện in loại giấy tờ sổ sách hồ sơ địa chính, phục vụ cơng tác quản lý nhà nước đất đai phạm vị nghiên cứu đề tài xã + Tiến hành kê khai đăng ký thông tin cho đất có sở liệu ViLIS vừa chuyển đổi + Thực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận + Tạo hồ sơ địa chính: sổ địa chính, sổ cấp giấy chứng nhần quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất, sổ mục kê đất đai, sổ biến động 56 + Cập nhật chỉnh lý biến động trình sử dụng đất đối tượng sử dụng dụng đất chấp, chuyển quyền, góp vốn, cho thuê, tách thửa, gộp thửa… + Tiến hành cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất trương hợp xem xét đủ điều kiện + Tiến hành in báo cáo tổng hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, báo cáo tổng hợp quản lý giao dịch bảo đảm… - Trên sở liệu xây dựng tra cứu thơng tin đất chủ sử dụng có liên quan đến đất (tìm kiếm hồ sơ đồ) Trên sở đưa biểu mẫu phục vụ cho công tác quản lý nhà nước đất đai theo quy định (theo Nghị định 88 Thông tư 17 Tài Nguyên – Môi Trường) 5.2 KIẾN NGHỊ Trên sở kết luận đưa kiến nghị sau: - Hiện theo số liệu thu thập điều tra xã Mường Mươn chưa thực kê khai đăng ký chưa cấp GCN khơng có số liệu thực tế để kê khai đăng ký, biến động phục vụ cho đề tài Các trường hợp chuyên đề ví dụ thấy hiệu việc ứng dụng phần mềm Microstation Vilis vào việc xây dựng sở liệu địa cho xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên - Hệ thống văn bản, giấy tờ, hồ sơ địa thiếu, lưu trữ thủ cơng khơng có đủ liệu 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2007), Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ điạ Bộ Tài ngun Mơi trường (2014), Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2010), Thông tư 17/2010/TT-BTNMT ngày 04/10/2010 quy định kỹ thuật chuẩn liệu địa Bộ Tài ngun Mơi trường (2017), Thơng tư 05/2017/TT-BTNMT ngày 25/04/2017 quy định quy trình xây dựng sở liệu đất đai Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), thông tư 34/2014/TT- BTNMTngày 30/06/2014 quy định xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai Bộ Tài Nguyên Môi Trường (2012), Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm VILIS Nguyễn Bá Long (2007), Bài giảng Quản lý nhà nước đất đai, Trường Đại học Lâm Nghiệp, Hà Nội Nguyễn Bá Long (2008), Bài giảng Đăng ký thống kê đất đai, Trường Đại học Lâm Nghiệp, Hà Nội Phạm Thanh Quế, Nguyễn Thị Hải (2017), Bài giảng Hệ thống thông tin đất đai, Trường Đại học Lâm Nghiệp, Hà Nội 10 Tổng cục Quản lý đất đai (2011), Công văn 1159/2011/TCQLĐĐ- CĐKTK, ngày 21 tháng năm 2011 hướng dẫn xây dựng sở liệu địa 11 UBND xã Mường Mươn, Báo cáo kết thống kê, kiểm kê năm 2019 58 PHỤ LỤC 59 60 61 62 63 64 65 ... trường huyện Mường Chà, UBND xã Mường Mươn, giúp đỡ nhiều việc thu thập số liệu, phục vụ tốt cho việc ứng dụng phần mềm Microstation ViLIS việc xây dựng sở liệu địa cho xã Mường Mươn, huyện mường. .. sở liệu thành phần sau: + Cơ sở liệu văn quy phạm pháp luật đất đai; + Cơ sở liệu địa chính; + Cơ sở liệu điều tra đất đai; + Cơ sở liệu quy hoạch sử dụng đất; + Cơ sở liệu giá đất; + Cơ sở liệu. .. cứu tìm kiếm quản lý Chính chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: ? ?Ứng dụng phần mềm Microstation VILIS xây dựng sở liệu địa cho xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên? ?? 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSTATION VÀ VILIS XÂY DỰNG CƠ SỞ ĐỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH CHO XÃ MƯỜNG MƯƠN, HUYỆN MƯỜNG CHẢ, TỈNH ĐIỆN BIÊN,