0

Hoàn thiện các hình thức trả lương tại tổ chức doanh nghiệp

13 3 0
  • Hoàn thiện các hình thức trả lương tại tổ chức doanh nghiệp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 20:19

Thành viên Nguyễn Tuấn Bảo ( trưởng nhóm ) Nguyễn Phúc Lương Phương Dung Trần Diệu Linh Đào Minh Mẫn Đỗ Thùy Linh Đề tài thảo luận Hoàn thiện các hình thức trả lương tại tổ chứcdoanh nghiệp Phần 1 Cơ sở lý luận 1 Khái niệm về tiền lương Tiền lương là giá trị do người sử dụng lao động trả cho người lao động (hoặc người lao động nhận được từ người sử dụng lao động), có thể được biểu hiện bằng tiền, hàng hóa, v v được ấn định bằng thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động bằng luật. Thành viên • Nguyễn Tuấn Bảo ( trưởng nhóm ) • Nguyễn Phúc Lương • Phương Dung • Trần Diệu Linh • Đào Minh Mẫn • Đỗ Thùy Linh Đề tài thảo luận: Hồn thiện hình thức trả lương tổ chức/doanh nghiệp Phần 1: Cơ sở lý luận Khái niệm tiền lương Tiền lương giá trị người sử dụng lao động trả cho người lao động (hoặc người lao động nhận từ người sử dụng lao động), biểu tiền, hàng hóa, v.v ấn định thỏa thuận người sử dụng lao động người lao động luật pháp quốc gia theo hợp đồng lao động; văn hay miệng cho công việc, dịch vụ thực hay phải thực với yêu cầu định số lượng, chất lượng quy cách Các khái niệm liên quan đến tiền lương a Lương tối thiểu: Là mức lương thấp trả cho người lao động làm công việc giản đơn điều kiện lao động bình thường b Tiền lương danh nghĩa: Là số lượng tiền tệ mà người lao động nhận từ kết lao động khoảng thời gian c Tiền lương thực tế: Được biểu số lượng hàng hóa, dịch vụ cần thiết mà người lao động trao đổi thông qua tiền lương danh nghĩa Hệ thống tiền lương a Thang lương, bảng lương • Bảng lương văn tổng hợp tổng khoản tiền thực mà doanh nghiệp trả cho người lao động mình, bao gồm khoản tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, trợ cấp, v.v thời gian định Số thu nhập mà người lao động hưởng ghi bảng lương dựa suất làm việc, việc hồn thành cơng việc người lao động • Thang lương hệ thống nhóm lương (ngạch lương), bậc lương (hệ số lương) quy định sẵn, làm để doanh nghiệp chi trả tiền lương xét nâng lương định kỳ cho người lao động, thể tính cơng bằng, minh bạch b Bậc lương, hệ số lương • Bậc lương sử dụng thang, bảng lương, yếu tố tạo biến thiên cần thiết từ mức lương tối thiểu đến mức tối đa ngạch lương Sự biến thiên bậc lương đủ để tạo khác biệt nhằm đảm bảo tính hợp lý cơng bằng, kích thích nhân viên làm việc tăng hiệu suất công việc Bậc lương xếp theo thứ tự tăng dần ngạch lương thang bảng lương, bậc lương cao tương ứng với mức hệ số cao Người lao động hướng đến việc tăng bậc lương để hưởng mức lương cao • Hệ số lương hệ số nhằm thể chênh lệch mức tiền lương mức lương theo ngạch, theo bậc lương (bậc lương bản) mức lương tối thiểu vùng, đồng thời thể chênh lệch mức tiền lương vị trí, cấp bậc cơng việc khác theo trình độ, cấp Hệ số lương dùng để tính mức lương cho cán nhà nước dùng làm để tính mức lương bản, phụ cấp chế độ cho nhân viên doanh nghiệp Đây yếu tố lương thang lương bảng lương, sở để doanh nghiệp, quan trả lương tính tốn chế độ BHXH, đảm bảo quyền lợi người lao động Các vấn đề trả lương doanh nghiệp Xây dựng hệ thống tiền lương a Quy trình thiết lập, xây dựng hệ thống thang, bảng lương Quy trình xây dựng hệ thống tiền lương, tiền công bao gồm bước bản: • Tiến hành phân tích cơng việc cho vị trí doanh nghiệp • Đánh giá giá trị vị trí so với vị trí khác • Quy định ngạch cơng việc cho nhóm vị trí cơng việc giống tương tự (phân nhóm cơng việc) • Quy định thang lương, bảng lương cho ngạch công việc b Xác định cấu trúc quỹ tiền lương • Khái niệm ý nghĩa cấu quỹ tiền lương • Quỹ tiền lương quỹ tiền tệ quan, đơn vị, tổ chức lập nên theo quy định pháp luật để trả tiền công cho người lao động đến kỳ hạn trả lương • Ý nghĩa: Việc tạo lập sử dụng quỹ tiền lương chịu điều chỉnh nhiều lĩnh vực pháp luật khác Ví dụ: pháp luật tài quy định chế tạo lập, sử dụng quỹ tiền lương với tính chất quỹ tiền tệ trình tồn quan, đơn vị, tổ chức; luật lao động lại quy định để xác định định mức giá trị quỹ tiền lương, cách thức trả lương số tiền lương trả cho người lao động theo thời điểm công việc cụ thể • Tuỳ thuộc vào đặc điểm, tính chất lĩnh vực hoạt động loại hình tổ chức mà quỹ tiền lương tạo lập, quản lý sử dụng theo quy định khác pháp luật • Quỹ tiền lương doanh nghiệp • Quỹ tiền lương doanh nghiệp toàn tiền lương doanh nghiệp trả cho tất loại lao động thuộc doanh nghiệp quản lý sử dụng Thành phần quỹ lương thuộc doanh nghiệp bao gồm khoản chủ yếu sau: • Tiền lương tính theo thời gian, tiền lương tính theo sản phẩm tiền lương khốn • Tiền lương trả cho người lao động sản xuất sản phẩm hỏng phạm vi chế độ quy định • Tiền lương trả cho người lao động thời gian ngừng sản xuất nguyên nhân khách quan, thời gian điều động công tác làm nghĩa vụ theo chế độ quy định, thời gian nghỉ phép, thời gian học • • Tiền ăn trưa, ăn ca • Các loại phụ cấp làm thêm giờ, làm thêm • Các khoản tiền thưởng có tính chất thường xun Ngồi ra, quỹ tiền lương kế hoạch cịn tính khoản tiền chi trợ cấp bảo hiểm xã hội cho công nhân viên thời gian ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, v.v • Để phục vụ cho cơng tác hạch tốn tiền lương doanh nghiệp chia thành hai loại: Tiền lương lao động trực tiếp tiền lương lao động gián tiếp Trong đó, chi tiết theo tiền lương tiền lương phụ • Tiền lương tiền lương doanh nghiệp trả cho người lao động thời gian người lao động thực nhiệm vụ họ, gồm tiền lương trả theo cấp bậc phụ cấp kèm theo • Tiền lương phụ tiền lương trả cho người lao động thời gian người lao động thực nhiệm vụ khác ngồi nhiệm vụ thời gian người lao động nghỉ phép, nghỉ tết, nghỉ ngừng sản xuất, v.v hưởng theo chế độ => Việc phân chia tiền lương thành lương chính, lương phụ có ý nghĩa quan cơng tác kế tốn phân tích kinh tế Tiền lương cơng nhân trực tiếp sản xuất gắn liền với trình sản xuất sản phẩm hạch tốn trực tiếp vào chi phí sản xuất loại sản phẩm Tiền lương phụ công nhân trực tiếp sản xuất không gắn với loại sản phẩm nên hạch tốn gián tiếp vào chi phí sản xuất sản phẩm Các nhân tố ảnh hưởng đến hình thức trả lương doanh nghiệp a Điều kiện, đặc điểm sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tùy theo điều kiện, đặc điểm sản xuất kinh doanh doanh nghiệp mà chủ doanh nghiệp định hình thức trả lương cho phù hợp • Nếu doanh nghiệp chủ yếu hoạt động lĩnh vực dịch vụ, thương mại mà công việc người lao động khó định mức doanh nghiệp áp dụng hình thức trả lương theo thời gian • Nếu doanh nghiệp chủ yếu hoạt động lĩnh vực sản xuất doanh nghiệp nên áp dụng hình thức trả lương sản phẩm Vì cơng việc người lao động hồn tồn định mức cách xác, chất lượng lao động người lao động biểu trực tiếp thông qua chất lượng sản phẩm mà họ làm Áp dụng hình thức trả lương doanh nghiệp đảm bảo tính cơng phân phối tiền lương tới người lao động, khuyến khích người lao động tích cực lao động sản xuất mà cịn khích lệ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động, tạo niềm tin họ doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp • Ngược lại, doanh nghiệp vừa có cơng nhân trực tiếp sản xuất, vừa lao động làm việc văn phịng doanh nghiệp áp dụng hình thức trả lương: trả lương theo thời gian trả lương theo sản phẩm, Như đảm bảo tính cơng phân phối tiền lương người lao động b Nhân tố liên quan đến chức tiền lương Tùy thời điểm mà chủ doanh nghiệp áp dụng hình thức trả lương khác Ví dụ, điều kiện thường, cơng nhân sản xuất doanh nghiệp áp dụng hình thức trả lương sản phẩm bình thường, khơng tính đến yếu tố thưởng, phạt Nhưng doanh nghiệp muốn đẩy nhanh tiến độ, nâng cao suất lao động doanh nghiệp áp dụng chế độ trả lương như: trả lương khoán, trả lương làm thêm, trả lương có thưởng, Vì điều kiện thường, người lao động làm việc mức độ bình thường, miễn đảm bảo định mức để cuối tháng nhận lương Tuy nhiên, doanh nghiệp muốn nâng cao suất lao động áp dụng chế độ trả lương người lao động lợi nhuận cố gắng tích cực làm việc họ nhận thấy tích cực sản xuất, làm nhanh, làm tốt tiền lương, tiền thưởng, thu nhập họ cao Điều dẫn đến đời sống họ đảm bảo, họ gắn bó với doanh nghiệp, từ góp phần đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp c Quy mô sản xuất kinh doanh quy mô lao động doanh nghiệp Quy mô sản xuất kinh doanh doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến việc lựa chọn xây dựng hình thức trả lương cho doanh nghiệp, cụ thể: • Nếu quy mơ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhỏ, số lượng lao động doanh nghiệp áp dụng hình thức trả lương đơn giản phần tính tốn chia lương, thưởng khơng phức tạp, người lao động dễ dàng hiểu tiền lương tính nào, có cơng bằng, hợp lý khơng • Đối với doanh nghiệp có quy mơ lớn số lượng lao động nhiều doanh nghiệp phải tính tốn thật kỹ để áp dụng hình thức trả lương hợp lý, đảm bảo tính cơng tạo động lực lao động cho người lao động Ở doanh nghiệp lớn, nhiều nhân viên, tình hình ganh đua, cạnh tranh công việc nhân viên thường cao, để đảm bảo tính cơng bằng, tạo niềm tin khuyến khích lao động người lao động doanh nghiệp nên phân tích, tìm hiểu để xây dựng chế độ trả lương cho phù hợp với quy mô, đặc điểm sản xuất kinh doanh doanh nghiệp d Số lượng chất lượng đội ngũ làm công tác lao động tiền lương Số lượng, chất lượng đội ngũ làm công tác lao động tiền lương doanh nghiệp ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng hình thức trả lương, đảm bảo tính cơng bằng, hợp lý việc phân phối tiền lương cho người lao động, cụ thể: • Nếu đội ngũ cán làm công tác lao động tiền lương doanh nghiệp đông, chất lượng chuyên môn không đảm bảo, thường đào tạo từ chuyên mơn khác kế tốn, quản trị kinh doanh, khơng có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực lao động tiền lương việc xây dựng, áp dụng chế độ trả lương doanh nghiệp chưa tốt, khơng đảm bảo tính cơng phân phối tiền lương người lao động, nên không phát huy tối đa lực người lao động, hạn chế tính khuyến khích trả lương, doanh nghiệp khó tối đa hóa lợi nhuận • Nếu đội ngũ cán lao động tiền lương cơng ty có trình độ chun mơn cao đáp ứng u cầu công việc đặt ra, số lượng lại không đảm bảo việc xây dựng tính tốn chế độ trả lương cơng ty khó xác hồn tồn Khi đó, doanh nghiệp bị thiếu số cán thực kiểm tra khâu trình xác định hình thức trả lương định mức lao động, quản lý thời gian làm việc, nên kết xây dựng khơng đảm bảo tính khách quan • Nếu doanh nghiệp có đội ngũ cán làm công tác lao động tiền lương đáp ứng u cầu cơng việc đặt ra, có trình độ chuyên môn chuyên lĩnh vực lao động tiền lương, số lượng lao động hợp lý, công tác tiền lương doanh nghiệp phát huy tối đa lợi Từ đó, đảm bảo tính cơng bằng, tạo động lực lao động cho người lao động, giúp ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, phát huy tối đa hóa lợi nhuận Phần 2: Thực trạng ** Liên hệ thực tế - Tại doanh nghiệp XYZ Có cách thức tính lương: Theo doanh thu: 5.000.000 VND (Lương bản) + Lương Doanh Thu • Lương cứng Thử việc: 80% thức Chính thức: 7.000.000 VND + phụ cấp Mentor: 8.000.000 VND Leader: 10.000.000 VND • Hoa hồng: • Hoa hồng theo doanh số - 200.000.000 VND: 1% doanh số 200.000.000 VND - 400.000.000 VND: 1,5% doanh số 400.000.000 - 600.000.000 VND: 2% doanh số 600.000.000 VND: 2,5% doanh số Điều kiện: 100% CPQC < 35% 80% CPQC > 35% + Thưởng mốc 350.000.000 VND - 1.000.000 550.000.000 VND - 2.000.000 750.000.000 VND - 3.000.000 950.000.000 VND - 5.000.000 • Thưởng 300.000.000 VND - 1.000.000 500.000.000 VND - 2.000.000 700.000.000 VND - 3000.000 900.000.000 VND - 5.000.000 • Thưởng tối ưu = ( CPQC - 35%) x DS x A DS < 300.000.000 => A = 300.000.000 < DS < 500.000.000 => A= 0,2 500.000.000 < DS < tỷ => A = 0,25 tỷ < DS < 1,5 tỷ => A = 1,5 tỷ < DS < tỷ => A= 3,5 Áp dụng phận: Sales, Marketing Theo lương khoán: Mức chi trả từ 8.000.000 VND đến … tùy vào vị trí kinh nghiệm làm việc cá nhân Áp dụng phận: Hành chính, nhân sự, Truyền thơng… Các hình thức trả lương cho người lao động a Trả lương theo thời gian Đây hình thức trả lương dựa số mà người lao động hồn thành Vì vậy, mức lương cố định, trừ người lao động xin nghỉ không lương, Thêm vào đó, mức lương kèm số khoản phụ cấp như: phụ cấp lại phải cơng tác xa, v.v Hình thức phổ biến doanh nghiệp tuyển nhiều nhân viên bán thời gian, thời vụ dành cho sinh viên, thu nhập tương ứng với số làm việc b Trả lương theo sản phẩm Đây hình thức trả lương gắn liền với chất lượng sản phẩm, số lượng sản phẩm hiệu làm việc Hình thức thúc đẩy người lao động siêng hơn, nâng cao suất để tích cực tạo nhiều sản phẩm Người giám sát dựa sở kết lao động để rà soát, xem xét sản phẩm Hình thức áp dụng người lao động trực tiếp tạo sản phẩm thành phẩm, áp dụng với lao động gián tiếp tạo sản phẩm, gọi tiền lương sản phẩm gián tiếp Ưu điểm hình thức đảm bảo nguyên tắc phân phối theo chất lượng khối lượng lao động, khuyến khích người lao động làm việc có suất c Trả lương lương khoán Trả lương người lao động hồn thành khối lượng cơng việc theo chất lượng giao Hình thức tính theo thời gian (giờ) đơn vị sản phẩm doanh thu, chí lãi gộp theo tháng Trong đó, tiền lương doanh nghiệp chi trả phải cao mức lương tối thiểu nhà nước d Trả lương theo Doanh thu Đây hình thức lương-thưởng thu nhập người lao động phụ thuộc vào việc đạt mục tiêu doanh số sách lương-thưởng doanh số cơng ty Hình thức thường áp dụng cho nhân viên kinh doanh, nhân viên bán thời gian, kết công việc họ có mối liên hệ chặt chẽ với doanh thu doanh nghiệp Các hình thức lương theo doanh thu bao gồm lương-thưởng theo doanh số cá nhân, theo nhóm theo hình thức thưởng kinh doanh khác: công nợ, phát triển thị trường, v.v Phần 3: Giải pháp A NHỮNG HẠN CHẾ TRONG CƠ CHẾ TIỀN LƯƠNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP Thứ nhất, mức lương thấp, chí phi thị trường, dẫn đến khó tuyển dụng vị trí quản lý địi hỏi trình độ cao, có kinh nghiệm Hơn nữa, mức lương không đảm bảo mức sống cho người lao động Vì vậy, việc thực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp lĩnh vực tiền lương chưa thực tốt Thứ hai, tiền lương doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước chưa phản ánh giá trị giá thị trường lao động Việc trả lương doanh nghiệp nhà nước cịn bình qn, chưa khuyến khích người có trình độ chuyên môn kỹ thuật Thứ ba, việc tổ chức phân công mô tả công việc chưa hợp lý, dẫn đến không rõ ràng trách nhiệm công việc, gây khó khăn đánh giá giá trị vị trí, chức danh hiệu công việc Thứ tư, nhiều doanh nghiệp trả lương kín, có cách tính lương phức tạp dẫn đến người lao động khơng tính tiền lương Những giải pháp hồn thiện chế tiền lương doanh nghiệp Thứ nhất, doanh nghiệp cần xác định mức lương bình quân vị trí cơng việc ngành, tính chất, cấp bậc khu vực địa lý, giúp doanh nghiệp đưa mức tiền lương cạnh tranh, tăng khả thu hút giữ chân nhân viên Để xác định mặt mức lương bình quân, doanh nghiệp phải xem xét yếu tố bên bên doanh nghiệp, cụ thể sau: • Các yếu tố bên ngồi: • Quy định pháp luật: Cần tìm hiểu, tuân thủ theo quy định pháp luật lao động Doanh nghiệp cần lưu ý đến vấn đề mức lương tối thiểu Nhà nước quy định, hợp đồng, lương thử việc, lương thời vụ, lương kỳ thai sản, ốm đau, nghỉ việc, v.v • Quan điểm ý kiến người lao động: Cần thu thập thông qua việc trưng cầu ý kiến người lao động để doanh nghiệp biết ưu, nhược điểm chế trả lương vấn đề cần khắc phục Doanh nghiệp nắm rõ mong muốn, nguyện vọng quan điểm người lao động tính hợp lý, cơng cách tính lương Điều giúp doanh nghiệp tránh sai lầm mang tính chủ quan, áp đặt, thể tôn trọng với người lao động • Các yếu tố bên trong: • Chính sách phát triển nhân lực doanh nghiệp: Phải xác định rõ loại, số lượng, kỹ kiến thức lao động mà doanh nghiệp cần, đòi hỏi từ phía doanh nghiệp họ (sự cống hiến, mục tiêu nghề nghiệp, v.v.) • Tính đặc thù cơng việc mức độ ưu tiên vị trí: Liệt kê sơ bộ, phân loại lao động doanh nghiệp theo đặc thù công việc, yêu cầu lực, trình độ Cần xác định rõ loại lao động, nhóm chức danh đóng vai trị then chốt doanh nghiệp, chịu cạnh tranh lớn từ thị trường lao động để xếp mức độ ưu tiên cho phù hợp Việc phân loại lao động thành nhóm có vị trí, tính chất cơng việc, mức độ trách nhiệm khác giúp doanh nghiệp việc xây dựng lên chế trả lương cơng • Cách thức tính trả lương: Tuỳ vào đặc thù kinh doanh doanh nghiệp để lựa chọn cách thức trả lương cụ thể kết hợp Lương cứng số tiền cố định mà doanh nghiệp trả cho người lao động hàng tháng tương ứng với vị trí chức danh cơng việc Lương khốn số tiền người lao động hưởng khối lượng, số lượng chất lượng cơng việc hồn thành Lương khốn theo thời gian (giờ), hay đơn vị sản phẩm, doanh thu, chí lãi gộp tháng Trong đó, cách trả lương có ưu điểm riêng Lương cứng mang lại cảm giác yên tâm ổn định công việc sống, khiến người lao động tồn tâm, tồn ý với cơng việc Lương khốn lại tạo động lực khuyến khích, phát huy tối đa lực người, đo đếm dễ dàng, gắn liền với kết lao động thông qua khốn • Khả chi trả doanh nghiệp: Doanh nghiệp cần tính tốn tỷ lệ tiền lương hợp lý để vừa đảm bảo trả lương đủ khuyến khích người lao động, vừa đảm bảo hiệu kinh doanh tài tương lai cho doanh nghiệp Thứ hai, phải xác định đơn giá quỹ tiền lương Doanh nghiệp cần dự báo tổng số tiền chi cho lương nhân viên xác định tỷ lệ tiền lương doanh thu, để xác định đơn giá tiền lương năm Đơn giá sở cho doanh nghiệp xác định lương cho nhóm chức danh, tính lương khốn doanh thu hay đơn vị sản phẩm Thứ ba, phải xây dựng chế tiền lương hiệu Phần lớn doanh nghiệp Việt Nam doanh nghiệp vừa nhỏ, nên quy trình, sách cơng việc chưa rõ ràng, nhân thường kiêm nhiệm thay đổi nhiều Do đó, chế tiền lương phù hợp để áp dụng chế trả lương gắn với hiệu cơng việc • Để xác định thang lương theo vị trí cơng việc: (1) Xác định yếu tố liên quan đến công việc dùng để phân loại công việc học vấn, kinh nghiệm, trách nhiệm; (2) Thiết lập mô tả công việc chuẩn cho chức vụ, cấp bậc; (3) So sánh vị trí cơng việc với mơ tả cơng việc chuẩn • Để xác định lương theo lực: Xác định lực liên quan đến công việc, mô tả lực, mức độ thành thạo, tiêu chuẩn lực cho vị trí • Để xác định mức thưởng theo kết công việc: thiết lập mục tiêu cá nhân, xác định mức thưởng kết công việc Thứ tư, cần ban hành quy chế lương thưởng doanh nghiệp thành văn thức phổ biến đến tất nhân viên Quy chế lương thưởng rõ ràng, minh bạch tinh thần, động lực nhân viên cao Mức lương người khác khơng cơng khai cách tính lương phải rõ ràng, dễ hiểu, tuân theo quy chế đề ra, đồng thời phải phản ánh thực chất lực công việc người lao động Bên cạnh đó, chế sách trả lương nên thường xuyên đánh giá lại, xem xét sửa đổi cho phù hợp với bối cảnh kinh doanh yêu cầu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ... dựng lên chế trả lương cơng • Cách thức tính trả lương: Tuỳ vào đặc thù kinh doanh doanh nghiệp để lựa chọn cách thức trả lương cụ thể kết hợp Lương cứng số tiền cố định mà doanh nghiệp trả cho người... dựng hình thức trả lương cho doanh nghiệp, cụ thể: • Nếu quy mơ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhỏ, số lượng lao động doanh nghiệp áp dụng hình thức trả lương đơn giản phần tính tốn chia lương, ... động khó định mức doanh nghiệp áp dụng hình thức trả lương theo thời gian • Nếu doanh nghiệp chủ yếu hoạt động lĩnh vực sản xuất doanh nghiệp nên áp dụng hình thức trả lương sản phẩm Vì cơng việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện các hình thức trả lương tại tổ chức doanh nghiệp,

Từ khóa liên quan